ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Про сайт

Вибіркова стаття

Повідомлення про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства “КРИВБАСТЕХНОПРОМ” (ЄДРПОУ 01552983)

Повідомлення
 про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства   “КРИВБАСТЕХНОПРОМ”
(ЄДРПОУ  01552983)

Дата, час та місце проведення загальних зборів    27  квітня  2016 року   о  15 годині  за адресою:Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А, 2-й поверх, кім.№3
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі  у загальних зборах     Реєстрація акціонерів  для  участі у загальних зборах в день проведення зборів  з 14,20  до 14,50 години за місцем проведення зборів Для реєстрації акціонери повинні мати  паспорт , уповноважені особи - паспорт та доручення, оформлене згідно чинного законодавства
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах     24 година 21 квітня 2016р
Перелік питань , що виносяться на голосування, згідно з порядком денним    1.    Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2.    Затвердження річного звіту  Товариства за 2015 рік.
3.    Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік .
4.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження  його в новій редакції у зв’язку  з приведенням  діяльності Товариства  у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.
6.Затвердження Внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону України «Про   акціонерні товариства».
7.Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів

Порядок ознайомлення  акціонерів з  матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів    До 27 квітня 2016 року з понеділка по пятницю , з 9.00 до 17.00 год  за місцезнаходженням товариства у робочі дні (2-й поверх, кім .№3). Довідки за телефоном: (056)404-23-74 .Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами- Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника    Період
    звітний    попередній
Усього активів    11398    15379
Основні засоби    817    1052
Довгострокові фінансові інвестиції    -    -
Запаси    1115    564
Сумарна дебіторська заборгованість    177    216
Грошові кошти та їх еквіваленти    0    0
Нерозподілений прибуток    -258    -384
Власний капітал    6557    10979
Статутний капітал    1011    1011
Довгострокові зобов’язання    -    -
Поточні зобов’язання    4841    4400
Чистий прибуток(збиток)    126    68
Середньорічна кількість акцій(шт.)    4042200    4042200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)    0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    0    0
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)    12    12
    
Генеральний директор       Хамаза І.Г.
21.03.2016р              

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті 60 гостей та відсутні користувачі

Головна Новини Повідомлення про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства “КРИВБАСТЕХНОПРОМ” (ЄДРПОУ 01552983)