ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Примітки до фінансової звітності 2015

 

Примітки до фінансової звітності за 2015 рік ПАТ «Кривбастехнопром»

 

 1. Вступ

Дана фінансова інформація складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, обов’язкових до застосування для річних періодів.

Останній запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб було внесено 23.04.2004 р.

Основним видом діяльності за КВЕД є 23.64 – виробництво сухих будівельних сумішей.

Основним видом діяльності згідно Статуту є здавання в оренду власного нерухомого майна.

Юридична та фактична адреса Компанії : 50005, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а.

Валюта подання звітності. Дану фінансову звітність подано в українських тисячах гривень.

 1. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність

У зв’язку з політичною напругою в Україні яка сталася на початку 2014 року та триває по теперішній час, Товариство зіткнулося із погіршенням ділової активності у ряді галузей економіки, що спричинило зниження доходів підприємств і населення, а девальвація національної валюти призвела до збільшення фінансового навантаження на підприємство. Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, зростання частки проблемних активів і погіршення інвестиційного клімату значно вплинуть на діяльність Товариства та його прибутковість. Економіка України визнана ринковою, проте не можна достовірно та впевнено сказати, що вона є стабільною, їй притаманні всі риси перехідної економіки. На теперішній час загострення ситуації в мирному середовищі України, проведення воєнних дій не може не впливати на політичне та економічне середовище. Країна схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання в порівнянні зі світовою економікою. Різке знецінення гривні у 2015 році, інфляція та зростання цін впливає на діяльність Компанії. Податкове законодавство в 2015 році зазнало суттєвих змін, введена система електронного адміністрування ПДВ, що мало також негативні наслідки для фінансового середовища в країні. Подальший економічний розвиток України залежить від ефективності заходів, які вживаються Урядом, залежить від політичної ситуації в країні, тому Керівництво Компанії не завжди може передбачити тенденції, які можуть впливати на фінансовий стан Компанії. Проте Керівництво вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

 1. Стислий виклад принципів облікової політики

За 2015 рік складається третя фінансова звітність Компанії (третій річний комплект фінансової звітності, щодо підготовки якого робиться чітка заява про повне дотримання МСФЗ).

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувались протягом усіх представлених звітних періодів. В обліковій політиці зазначено, що зміни в обліковій політиці можуть проводиться внаслідок того, що фінансова звітність буде давати надійну і більш значиму інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан Компанії, її фінансові результати діяльності або потоки грошових коштів.

В 2015 році були внесені деякі зміни в облікову політику, наказом № 1а від 03.01.2015р. затверджена нова редакція облікової політики.

Основні засоби. Для оцінки та відображення основних засобів в фінансовій звітності Компанія використовує модель обліку за собівартістю за вирахуванням накопленої амортизації. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалення основних засобів капіталізується. Прибутки та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік ( в інших операційних витратах).

Для достовірного відображення реальної та справедливої вартості будівель, прийнято рішення використовувати модель переоціненої вартості.

Приміщення, які Товариство надає у операційну оренду, відображаються у обліку та звітності як інвестиційна нерухомість за умови, якщо частка вартості (або площі) такої нерухомості становить більше, ніж 10% від загальної її вартості (площі). У разі визнання інвестиційної нерухомості її перекласифікація зійснюється під час зміни характеру використання.

Амортизація. Амортизація устаткування та інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для розподілу рівними частинами на протязі строку корисного використання. Сума амортизації включається до складу витрат.

Амортизація незавершеного будівництва не відбувається. Амортизація переоціненої нерухомості відбувається за рахунок суми переоцінки, яка відображена за статтею «Додатковий капітал», внаслідок того, що дані об’єкти підлягали багаторазовій переоцінці, а амортизація первісної вартості вже відображена у складі витрат в попередніх періодах.

Інвестиційна нерухомість компанії не амортизується.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Компанії включають комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Всі нематеріальні активи поділяються на ті, що мають визначений термін експлуатації, та можуть амортизуватись, та ті, що не мають визначеного терміну, та не підлягають амортизації.

Запаси. До витрат на придбання запасів враховуються ціна придбання, витрати на транспортування. Методом оцінки запасів є метод обліку за фактичними витратами. Собівартість запасів визначається за методом ФІФА. В звітності інформація про запаси розкривається відповідно до МСФО 2.

Дебіторська та кредиторська заборгованості, резерви. Дебіторська заборгованість та передплата оцінюються за справедливою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Резерви за зобов’язаннями та платежами нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Зміна величини резерву має відображення у звіті про сукупний дохід. Сумнівна заборгованість списується на підставі управлінського рішення.

Компанія не розкриває інформацію про резерви, коли таке розкриття може мати значний вплив та послабити позицію Компанії в суперечках з іншими сторонами ( незавершені судові спори, суперечки з податковою).

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Оренда. Облік операційної оренди у орендодавця. Орендодавець відображує актив, що є предметом операційної оренди, в своїй звітності в залежності від виду такого активу. Доходи від оренди визнаються Компанією в звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього строку оренди згідно з МСФО 17.

Виручка. Компанія визнає виручку, в разі, якщо існує висока вірогідність економічних вигод від угоди та її розмір може бути з надійністю визначеним. Виручка визнається після того, як ризики та вигоди, пов’язані з правом власності, передані покупцю. В разі операцій з наданням послуг, виручка визнається на підставі оцінки завершеності договору, якщо виконуються всі інші умови визнання виручки.

Доходи та витрати. Доходи визнаються Компанією в той момент, коли існує висока вірогідність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Компанії. Доходи та витрати мають відображення в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому послуги (товари) були реально надані (реалізовані) та була завершена передача пов’язаних з цими послугами економічних ризиків, незалежно від надходження фактичної оплати таких послуг ( товарів).

Відсоткові доходи та витрати Компанія класифікує як фінансові доходи та витрати.

4. Важливі оцінки та професійні судження при застосуванні облікової політики. Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають резерви на покриття збитків та витрати на врегулювання збитків. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на погашення кредиторської заборгованості, чи відшкодування за судовими спорами.

5. Нові стандарти фінансової звітності. В січні 2014 року набули чинності і діють в 2015 році наступні документи Комітету з роз'ясненнями міжнародних стандартів фінансової звітності та лімітовані зміни ряду міжнародних стандартів:

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання інформації» та МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»: взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань (зміни випущені 16 грудня 2011 року);

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» і МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»: виключення щодо консолідації для інвестиційних організацій (поправки випущені 31 жовтня 2012 року);
Роз'яснення Комітету з роз'ясненнями МСФЗ (
IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі»: в даному Роз'ясненні викладається порядок обліку зобов'язань за сплату зборів, відмінних від податку на прибуток (Роз'яснення випущено 20 травня 2013 року);

МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів»: поправки обмеженої сфери дії до розкриття інформації про знеціненні для не фінансових активів (випущені 29 травня 2013 року);

МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»: поправки щодо новації похідних фінансових інструментів (випущені 27 червня 2013 року).

 

 

6. Організація обліку по МСФЗ.

Порядок ведення обліку.

Метод ведення обліку по МСФЗ. Облік по МСФЗ ведеться за допомогою трансформації даних системи бухгалтерського обліку, який вівся у відповідності до ПСБО за допомогою трансформаційних таблиць. Компанія використовує власний Робочий план рахунків МСФЗ. Компанія складає фінансову звітність, за винятком інформації про рух грошових коштів, застосовуючи правила обліку за методом нарахування.

Одиниця виміру. Облік майна, зобов’язань і господарських операцій по МСФЗ в Компанії ведеться в гривнях.

Критерій суттєвості. Якщо пропуск інформації для цілей звітності МСФЗ є викривленням дійсних фактів про діяльність та стан Компанії, така інформація визнається істотною і матеріальною і повинна бути розкрита/включена у звітність МСФЗ. Компанія окремо представляє кожен істотний клас подібних статей.

Періодичність формування звітності. Показники звітності по МСФЗ формуються на щоквартальній основі до 20 числа наступного місяця.

Форми робочих документів та звітності.

Форми звітності для річного періоду:

Річний звіт за МСФЗ включає такі форми звітності:

 • Баланс ( звіт про фінансовий стан) за станом на кінець періоду;

 • Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід) за період;

 • Звіт про зміни у власному капіталі за період;

 • Звіт про рух грошових коштів за період;

 • Примітки, включаючи короткий опис істотних елементів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

 • Форми звітності за МСФЗ затверджуються Компанією на підставі наказу генерального директора, переглядаються кожний звітний період на відповідність вимог до розкриття інформації, викладеним у міжнародних стандартах.

7. Способи ведення обліку по МСФЗ.

Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні (ПСБО); та Наказу Міністерства Фінансів України № 1591 от 09.12.2011 г «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Міністерства Фінансів України від 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5\188.

В 2014 році відбулось перенесення даних із програми бухгалтерського обліку 1С 7 в більш нову та досконалу версію 1С 8 УТП, відбулося проведення переносу деяких ОЗ и ТМЦ згідно нового плану рахунків. В 2015 році Компанія продовжує використовувати вдосконалений план рахунків та використання 1С 8 УТП. Ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ відбувається безпосередньо при опрацюванні первинних документів.

 

7.1. Основні засоби та інвестиційна нерухомість.

Основні засоби Компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Для подальшої оцінки та відображення основних засобів у фінансовій звітності Компанія використовує модель обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від

знецінення. Витрати на щоденне обслуговування об’єктів основних засобів (витрати на робочу силу і витратні матеріали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт тощо) визнаються у складі прибутків і збитків по мірі їх здійснення. Витрати на реконструкцію та модернізацію об’єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об’єктів.

Амортизація основних засобів нараховується рівними частками протягом строку корисного використання прямолінійним методом. На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується. Тільки після доведення об’єкту до стану готовності використання буде розглянуто строк корисного використання та почне нараховуватись амортизація. Термін корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з періоду часу, протягом якого Компанія передбачає використовувати актив.

В 2013 році керівництвом Компанії прийнято рішення внести зміни в облікову політику та оцінювати нерухомість по реальній, справедливій вартості. Це дає можливість надавати в фінансовій звітності реальну вартість нерухомості. Оцінку нерухомості робив незалежний експерт СПД Воротеляк Е.Е. станом на грудень 2015року. У зв’язку з переоцінкою вартості в бухгалтерському обліку були проведені коригуючі записи, якими коригувалась первісна вартість та сума накопиченої амортизації нерухомості.

Балансова вартість нерухомості та розрахунки на 31.12.2015р. наведено в таблиці 1.

Інвестиційна нерухомість Таблиця 1.

Назва

 

 

Вартість на 01.01.2015р.

Накопичина амортизація на 01.01.2015р

Залишкова вартість на 01.01.2015

Оцінена вартість на 31.12.2015р

Сума переоцінки.

Коеф.

переоцінки

Адмінкорпус під літерою А

3034496,28

1541829,28

1492667

1125463

-367204

0,753994695

Господарський склад літ. Д

576731,84

460965,84

115766

59397

-56369

0,513078106

Склад № 6 літ. Б

2697204,78

2079615,78

617589

316869

-300720

0,513074229

Склад літ. Е-ІІ

10281643,65

3825400,65

6456243

3312538

-314375

0,513075174

Склад літ. М

2284672,44

1352249,44

932423

478403

-454020

0,513075074

Склад літ. П-ІІ

230793,58

72243,58

158550

81348

-77202

0,51307474

Склад металевий літ. Ж

532205,51

440038,51

92167

70754

-21413

0,76767172

Разом

19637748,08

9772343,08

9865405

5444772

-4420633

 

 

 

 

 

Не інвестиційна нерухомість

Назва

 

 

Вартість на 01.01.2015р.

Накопичина амортизація на 01.01.2015р

Залишкова вартість на 01.01.2015

Оцінена вартість на 31.12.2015р

Сума переоцінки.

Коеф.

переоцінки

Асфальтне покриття бази

132 716,00

 

132 716,00

132716,00

0,00

0,00

Гараж літера "Г"

639969,42

345901,42

294068

150881

-143187

0,513082

Гараж літера "О"

171428,64

92656,64

78772

40416

-38356

0,513075

Павільйон металевий літера "Н"

469 074,92

285704,04

183370,88

164107,00

0,00

0,00

Павільйон металевий літера "Р"

361 251,95

217330,83

143921,12

129041,00

0,00

0,00

Погреб літера "И"

48476,10

27535,10

20941

16080

-4861

0,767871

Прохідна літера "В"

78132,41

44157,41

33975

17432

-16543

0,513083

Уборна літера "З"

39980,51

14813,51

25167

12912

-12255

0,513052

Разом

1941029,95

1028098,95

912931

663585

-215202

 

 

Коригування первісної вартості ( за рахунок дооціненного капіталу)

9159391,64

Коригування суми амортизації ( за рахунок дооціненного капіталу)

4523556,64

Інвестиційна нерухомість здається в оперативну оренду згідно декількох договорів оренди. Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання даних об’єктів інвестиційної нерухомості визнається підприємством витратами під час їх здійснення. Після первинного визнання об’єктів інвестиційною нерухомістю, подальша їх оцінка Компанією здійснюється за справедливою вартістю по даним незалежної експертизи. З 2013 року Компанія за вимогами МСФЗ 40 інвестиційну нерухомість не амортизує.

В таблиці 2 розкрита балансова вартість інвестиційної нерухомості та інших основних засобів згідно відображення в фінансовій звітності за 2015рік. (в тис.грн.)

Таблиця 2.

Первісна вартість інвест.нерух.

10942

 

нак.амортиз до 01.01.15

5497

 

Залишкова вартість інвест.нерух. на 31.12.2015

5445

 

 

 

 

Первісна вартість ОЗ

2059

 

Накопичена амортизація

1242

 

Залишкова вартість на 31.12.2015р.

817

 

 

Компанія розкриває в фінансовій звітності інформацію про основні засоби згідно МСФЗ 16 та про інвестиційну нерухомість згідно МСФЗ 40.

 

7.2 Запаси.

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси». До витрат на придбання запасів Компанія відносить такі види витрат: ціну придбання, витрати на транспортування, невідшкодовані суми податків та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів.

Запаси враховуються за однорідними групами. Запаси відображаються у фінансовій звітності за собівартістю. Собівартість запасів визначається методом «перше надходження - перший відпуск» ( ФІФО).

 

Розкриття інформації про запаси в балансі наведено в таблиці 3.

В тис. грн. – 1115

Таблиця 3.

Запаси

Залишок на початок 2015 року

Придбано

Використано

Залишок на кінець 2015 року

Виробничі запаси

550626,88

850882,66

302630,06

1098879,48

МШП

3168,67

2696,98

 

5865,65

Товари

10192,96

8,92

466,66

9735,22

Всього

563988,51

853588,56

303096,72

1114480,35

 

7.3 Грошові кошти та їх еквіваленти.

Компанія включає до складу грошових коштів та їх еквівалентів готівкові кошти, залишки на рахунках в банках, а також високоліквідні фінансові вкладення з термінами погашення до трьох місяців.

Грошові потоки компанії від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в обліку за національними стандартами істотно не відрізнялись від стандартів МСФЗ.

Грошові кошти та їх еквіваленти ( в грн.) в фінансовій звітності наведені в таблиці 4.

Таблиця 4.

Грошові кошти та їх еквіваленти

На 31.12.2015

На 01.01.2015

Грошові кошти в касі

0

0

Грошові кошти на поточних рахунках

0

180,44

Грошові кошти на спец.рахунку ПДВ

0

0

Депозити в гривнях

0

0

Всього

0

180,44

 

Вплив зміни обмінних курсів валют. Функціональною валютою Компанії є гривня. Операції з іноземною валютою в 2015 році не проводились.

7.4 Дебіторська заборгованість та аванси.

У складі дебіторської заборгованості Компанія відображає наступні активи:

 • Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 • Дебіторська заборгованість з основної діяльності

 • Дебіторська заборгованість за розрахунками з акціонерами

 • Інша дебіторська заборгованість

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, що виникає в процесі діяльності компанії. Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов’язаних з операційною діяльністю Компанії. До неї відносять позики, видані працівникам та аванси різним організаціям. Дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю, у звітності відображається з урахуванням резерву. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі оцінки ймовірності погашення оцінюваної заборгованості як низькою. Резерв визначається на індивідуальній основі - в розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно, зміна величини резерву відображається в звіті про прибутки та збитки.

Сумнівні аванси, по яких не очікується надходження послуг або товарів, списуються на підставі управлінського рішення. Списання дебіторської заборгованості в сумі 313,20 грн. за рахунок резерву відображено в таблиці 5

Таблиця 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

361 рахунок

 

 

 

 

 

ТОВ "ЛВЦ"

104,4

2012 рік

 

 

ТОВ "Мейд Колор"

208,8

2012 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад дебіторської заборгованості в балансі (177 тис.грн):

Дебіторська заборгованість за наданні послуги – 23824,47 грн.

Попередня сплата постачальникам – 152392,71грн.

8. Власний капітал.

Станом на 31.12.2015р.власний капітал, відображений в фінансовій звітності, складає 6557 тис. грн., наведено порівняльні дані за три роки в таблиці 6.

(в тис. грн..). Суттєве зменшення власного капіталу відбулось у зв’язку зі змінами капіталу у дооцінках. Значно зменшилась вартість нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю.

Таблиця 6

Власний капітал

На 31.12.2015

На 31.12.2014

На 31.12.2013

Зареєстрований (пайовий капітал)

1011,00

1011,00

1011,00

Капітал у дооцінках

5059

9695,00

9515,00

Резервний капітал

745

657,00

820,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-258

-384

-417,00

 

Резервний капітал.

В 2015 році сформовано резервного капіталу 745 тис.грн.

Керівництво Компанії прийняло рішення сформувати резерви на погашення кредиторської заборгованості в сумі 707 тис.грн.

Резерв розраховано в сумі 50% від дисконтуємої суми кредиторської заборгованості. Ставка дисконтування – 15%.

Резерви по відпусткам – 31 тис. грн.

Резерв сумнівної заборгованості – 7 тис. грн..

Резерв розраховано на підставі коефіцієнту сумнівності, виходячи з питомої ваги всіх сум списаної дебіторської заборгованості за останні 3 роки.

 

9. Зобов’язання.

Зобов’язання Компанії класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні – з терміном погашення до 12 місяців.

Поточна кредиторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

На 31.12.2015р. зобов’язання Компанії, відображені в фінансовій звітності, складають 4841 тис.грн. Порівняльні дані за три роки наведені в таблиці 7.

Таблиця 7.

Вид зобов’язань

На 31.12.2015

На 31.12.2014

На 31.12.2013

Короткострокові кредити банків

44

8

62

Векселі видані

0

0

193

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги

3860

3578

2642

Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом

44

48

36

по розрахункам зі страхування

 

3

3

По розрахункам з оплати праці

 

7

6

По розрахункам з учасниками

1

1

1

Інші поточні зобов’язання

892

755

254

 

Всього

4841

4400

3197

 

Короткострокові кредити банків - це наданий кредитний ліміт в розмірі 44 тис. грн, за користування яким за умови погашення до 25 числа поточного місяця нараховується 0,9% від суми заборгованості.

 

10. Доходи і витрати.

Доходи визнаються Компанією в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Компанії.

Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки і збитки в тому періоді, в якому товари (послуги) були дійсно надані і була завершена передача пов’язаних з цими товарами ( послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів ( послуг). До складу доходів і витрат не враховуються суми компенсації вартості електроенергії та інших комунальних послуг.

Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструмента, беручи до уваги всі його контрактні умови. Процентні доходи і витрати класифікуються як фінансові доходи та витрати.

Склад чистих доходів від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) в 2015 році ( в тис. грн).:

 • Доходи від надання в оренду власного нерухомого майна – 1441

 • Доходи від надання в оренду автомобіля –37

 • Доходи від виготовлення сухих будівельних сумішей – 3

 • Доходи від надання в оренду обладнання - 28

Всього – 1509 тис. грн.

Доходи від списання кредиторської заборгованості ( віднесені до інших операційних доходів) складають 238 тис. грн.

 

Витрати.

Склад витрат за 2015 рік наведено в таблиці 8. ( в тис. грн.)

Таблиця 8.

 

Вид витрат

Сума

Собівартість реалізованої продукції

1222,0

Адміністративні витрати

269,0

Інші операційні витрати

94,0

Фінансові витрати

8,0

Всього

1593,0

 

Надаємо розшифровку елементів витрат:

 • Витрати на оплату праці склали 278 тис. грн..

 • Відрахування на соціальні заходи ( оплата ЄСВ) – 91 тис. грн.

 • Амортизація – 90тис. грн.

 • Сплата відсотків за користування кредитним лімітом – 8 тис. грн.

 • Штрафні санкції – 1 тис. грн.

 • Оплата оренди землі – 156 тис. грн.

 • Оплата податку на нерухоме майно – 15 тис. грн.

Податок на прибуток.

В 2015 році Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 18%.

Нараховано податку на прибуток за 2013 рік – 4063грн.

Нараховано податку на прибуток за 2014 рік – 17329 грн.

Нараховано податку на прибуток за 2015 рік – 27576 грн.

В фінансовій звітності за 2015 рік до складу витрат з податку на прибуток врахована сума податку на прибуток за 2015 рік – 28,0 тис.грн.

11.Пов’язані сторони.

У відповідності з вимогами МСФЗ 24 у випадках здійснення операцій з пов’язаними сторонами звітуючи організація розкриває характер своїх взаємовідносин з ними, а також інформацію про ці операції і непогашених залишках по взаєморозрахунках між ними, необхідну для розуміння потенційного впливу цих взаємин на фінансову звітність.

Пов’язаною стороною, згідно визначення, є Приватне підприємство «Вакант».

Директор ПП «Вакант» Кирику Євген Георгійович є акціонером ПАТ «Кривбастехнопром».

В 2015 році ПП «Вакант» орендувало офіс та складське приміщення у ПАТ «Кривбастехнопром», брало в оренду вантажний автомобіль, замовляло виготовлення сухих будівельних сумішей.

В 2015 році ПАТ «Кривбастехнопром» надало ПП «Вакант» робіт, послуг на суму 183679,16 грн. ПП «Вакант» розрахувалось з ПАТ «Кривбастехнопром», дебіторська заборгованість на 31.12.2015р. складає 2956,80грн.

ПАТ « Кривбастехнопром» має кредиторську заборгованість перед ПП «Вакант» за виконані будівельні роботи в сумі 347763,87 грн. та за надану зворотнью безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 224251,23грн.

Витрати по безнадійним та сумнівним боргам з пов’язаними особами протягом звітного періоду Компанія не несла.

Потенційного впливу на фінансову звітність взаємовідносини з ПП «Вакант» не мають.

12. Управління капіталом, умовні зобов’язання, ризики.

Управління капіталом Компанії спрямовано на забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом коригування резервів, шляхом розподілу частки прибутку між акціонерами тощо.

Умовні зобов’язання, що не мають відображення в фінансовій звітності. Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимог податкового законодавства. Відповідні органи мають право перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх завершення. За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалий період.

Відстрочені активи та зобов’язання

В 2015 році були внесені зміни до облікової політики підприємства. За вимогами МСФЗ кредиторська та дебіторська заборгованість за рах. 643, 644 визнаються доходами або витратами поточного періоду, а згідно вимог українського законодавства то є неможливим. На підставі цього прийнято рішення визнавати залишки на цих бухгалтерських рахунках відстроченими податковими активами та зобов’язаннями.

 

Ризики.

Керівництво компанії вивчає та оцінює ризики фінансово-господарської діяльності. В 2015 році до складу ризиків було віднесено наступні:

 • Недостатність власних фінансових ресурсів, особливо під час добудови Торгівельного комплексу, що потребує витрат.

 • Інфляційний ризик – що полягає в можливому знеціненню реальної вартості капіталу та основних засобів.

 • Податковий ризик – вірогідність втрат, що може понести Компанія в результаті змін податкового законодавства чи внаслідок помилок, припущених при складанні податкової звітності чи під час перерахувань податкових платежів.

 • Форс-мажорні обставини – вірогідність втрат, що може понести Компанія в наслідок ведення воєнних дій в країні.

Керівництво Компанії вважає, що виявлені ризики не приводять до викривлення фінансової звітності за 2015 рік.

 

 

Генеральний директор Хамаза І.Г.

 

Головний бухгалтер Точій С.В.

Головна АКЦІОНЕРАМ Документи звітності Примітки до фінансової звітності 2015