ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Форма 2

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата

01.01.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

 

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 509

1 521

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 222 )

( 1 211 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

287

310

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

238

209

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

209

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 269 )

( 394 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 94 )

( 38 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

162

87

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 8 )

( 2 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

154

85

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-28

-17

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

126

68

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

126

68

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

303

337

Витрати на оплату праці

2505

278

196

Відрахування на соціальні заходи

2510

91

68

Амортизація

2515

90

271

Інші операційні витрати

2520

17

38

Разом

2550

779

910

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4 042 200

4 042 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4 042 200

4 042 200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,031170

0,016820

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,031170

0,016820

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: До складу гр.3 рядка 2120 "Iншi операцiйнi доходи" включено доходи вiд списання кредиторської заборгованностi..

 

Керівник Хамаза I.Г

 

Головний бухгалтер Точiй С.В.