ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Положення про ревізійну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «Кривбастехнопром»

 

Протокол № 17 від 27 квітня 2011 року.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (Ревізора)

 

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

 

м. Кривий Ріг

2011 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ревізійна комісія (Ревізор) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кривбастехнопром» (далі –Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

1.2. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

1.4. У своїй діяльності Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.5. За рішенням Загальних зборів членам ревізійної комісії (ревізору) за час виконання ними своїх обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв’язку з виконанням обов’язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

 

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РЕВІЗОРА)

 

2.1.в товаристві може запроваджуватися посада ревізора або обирається ревізійна комісія.

Обрані члени Ревізійної комісії (Ревізор) виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії (ревізора) дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії (ревізора) або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та цим Положенням.

2.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

1) член Наглядової ради;

2) Генеральний директор;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

2.3. Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства можуть бути припинені достроково.

2.4. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

2.5. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії (Ревізора), Загальні збори акціонерів обирають нового члена комісії.

2.6. Загальні збори акціонерів можуть не приймати окремого рішення про відзив всього персонального складу Ревізійної комісії в цілому. Весь персональний склад Ревізійної комісії вважається відізваним, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

2.7.Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшості голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

2.8.Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Після обрання на посаду члена Ревізійної комісії з ним укладається цивільно-правовий договір, в якому передбачаються  права, обов’язки, відповідальність сторін. Умови та порядок отримання винагороди. Підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору  тощо.

2.9. Від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії укладає Генеральний директор або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

 

 

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (Ревізора)

 

3.1. Ревізійна комісія (Ревізор) в межах своєї компетенції розглядає:

1) фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;

2) дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;

3) виконання рішень генерального директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;

4) здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;

5) правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;

6) своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами,  постачальниками, підрядниками і ін.;

7) використання резервного капіталу і прибутку;

8) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

9) ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними внесків та виході із Товариства;

10) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

3.2. Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

·        проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також каси та майна;

·        розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

·        здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

·        готувати висновки по річних звітах та балансах;

·        вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;

·        повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

3.3. Ревізійна комісія (Ревізор) має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

2) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

3) на доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням «Про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства»;

4) інші права передбачені законодавством України, Статутом, Положенням «Про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства».

3.4. Голова Ревізійної комісії:

·        керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами;

·        скликає засідання Ревізійної комісії;

·        головує на засіданнях Ревізійної комісії;

·        організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

·        організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

·        підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;

·        забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

·        представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

·        виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (Ревізора)

 

4.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

4.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія (ревізор) Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління Товариства.

4.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

4.4. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

4.5. Ревізійна комісія (ревізор) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.6. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

4.7. Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді Товариства.

4.8. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

4.9. Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

4.10. Ревізійна комісія Товариства для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.11. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 від складу Ревізійної комісії.

4.12. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами акціонерів з числа її членів.

4.13. Кожний член Ревізійної комісії Товариства має під час голосування один голос.

4.14. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Ревізійної комісії.

4.15. Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов’язковим. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії Товариства.

4.16. Члени Ревізійної комісії Товариства, не згодні з рішенням Ревізійної комісії Товариства, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів.

4.17. Ревізійна комісія (Ревізор) подає висновок за річним звітом Товариства на затвердження Загальним зборам.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

5.1. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії (Ревізора), а також в інших документах, що підготовлені нею (ним).

 

5.2. Член Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

 

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів

Товариства                                      

 

Секретар Загальних зборів акціонерів

Товариства    


 

Головна АКЦІОНЕРАМ Положення Положення про ревізійну комісію