ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2

 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

(код ЄДРПОУ 01552983)

 

м.Кривий Ріг,вул. Каховська,82а 27.04.2016р ,15:00

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром» зареєструвались акціонери ,які є власниками 2 966 997 голосуючих акцій , що становить 82,02 % голосуючих акцій Товариства.

 

1.ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів

2.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

3.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік .

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік .

5 Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.

6.Затвердження Внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

 

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання №2 «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2015 року – 11398 тис.грн( одинадцять мільйонів триста дев’яносто вісім тисяч грн.), фінансовий результат – прибуток в розмірі 126 (сто двадцять шість) тис.грн»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Не прийняло участь у голосуванні»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №3 «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік».

Проект рішення: «Затвердити розподіл прибутку за 2015 рік в розмірі 126тис грн. на покриття збитків попередніх років».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

4.1.Проект рішення: «Проект рішення«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Наглядової ради за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.2.Проект рішення: «Проект рішення «Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає положенням його установчих документів. Основні напрямками діяльності Товариства на 2016 рік це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.3.Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №5 «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту».

5.1.Проект рішення: Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

5.2.Проект рішення: Уповноважити підписати та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

5.3.Проект рішення: Доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З питання №6 «Затвердження Внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:«1.Затвердити та ввести в дію з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

2.Встановити, що до дати державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», акціонери та органи управління товариства керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами від 27 квітня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами від 27 квітня 2012 року).

3.Визнати такими, що втрачають чинність з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами від 27 квітня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами від 27 квітня 2012 року).».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З питання №7 «Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.»

7.1.Проект рішення:«1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 5 699,0 тис.грн.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

7.2.Проект рішення: «Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 8 000 тис.грн.»

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7.3.Проект рішення: «Надати голові Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгійовичу повноваженя для укладання таких правочинів.»

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

Голова лічильної комісії ___________________/Тараканова Тетяна Андоіївна/

 

Члени лічильної комісії _________________ /Кравчук Сергій Петрович/

 

_________________ / Мурашко Олександр Дмитрович /

 

 

Головна НОВИНИ ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2