ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Форма 3

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата

01.01.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 рік

Форма №3

 

 

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 706

1 705

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

71

100

Надходження від повернення авансів

3020

37

2

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

194

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 214 )

( 2 109 )

Праці

3105

( 223 )

( 129 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 107 )

( 58 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 270 )

( 272 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 17 )

( 4 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 24 )

( 13 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 229 )

( 255 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 152 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 3 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 4 )

( 1 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-159

-568

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

217

700

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 50 )

( 143 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 8 )

( 2 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

159

555

Чистий рух коштів за звітний період

3400

0

-13

Залишок коштів на початок року

3405

0

13

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки: В гр.3 рядка 3115 " Зобовязань з податкiв i зборiв" вiдображена сума перерахована емiтентом в поточному роцi по податкам та зборам, а саме: по оренднiй платi за землю, податку на додану вартiсть та iнших.

 

Керівник Хамаза I.Г

 

Головний бухгалтер Точiй С.В.