ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

ПРОЕКТ Кодексу корпоративного управління ПРАТ

ПРОЕКТ                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         рішенням позачергових загальних зборів

                                   Публічного акціонерного товариства

        «Кривбастехнопром»

                                                  Протокол від  «25» листопада 2016 року №23

            Голова загальних зборів

                               _____________     Дерев’янко Н.М.

               Секретар загальних зборів

                               ______________ Катеринчик О.М.

 

 

 

 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2016 р.


 

ЗМІСТ

 

 

 

 

1.     Загальні положення……………………………………………….3

2.     Мета  Товариства…………….……………………………………3

3.     Права акціонерів та їх дотримання……………………………..4

4.     Структура корпоративного управління………………………..6

5.     Корпоративний секретар…………………………………………9

6.     Політика розкриття інформації  та прозорість………..………9

7.     Контроль за фінансово-господарською діяльністю…………10

8.     Заінтересовані особи…………. …………………………………11

9.     Корпоративна етика посадових осіб товариства…………….11

10.           Прикінцеві положення…………………………………………..12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» (далі – Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості в прийнятті рішень та інформаційної відкритості.

                  1.2.Кодекс  розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів  України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про  депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955, Статуту Приватного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром»та актів внутрішнього регулювання.

                  1.3.Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов’язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

                  1.4. Для цілей цього Кодексі під  корпоративним управлінням  мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариством, що виконується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), Виконавчим органом Товариства (далі – Виконавчий орган) та іншими зацікавленими особами у частині:

-          встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариством) та контролю за їх досягненням;

-          створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;

-          досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Виконавчого органу, його кредиторів та інших зацікавлених осіб;

-          забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

                  1.5.Основними напрямами корпоративного управління у Товаристві є:

-          розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Виконавчого органу  та Наглядової ради;

-          встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією ,попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради,  службовцями,  іншими клієнтами та контрагентами;

-          визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

-          визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

                   

                   

2. Мета товариства

2.1.Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2.Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»(далі – Товариство) відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

                  2.3.Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

-          захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють,

-          досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками,

-          забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності Наглядової ради Товариства), Виконавчого органу Товариства,

-          збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

 

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ  ДОТРИМАННЯ

3.1Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.2.1. Право на участь в управлінні товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов’язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

3.2.2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

3.2.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо.

3.2.4. Право на вільне розпорядження акціями.

3.2.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів товариства та інших акціонерів;

в) при виборі депозитарної установи товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

3.2.6. Право вимагати обов’язкового викупу товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували “проти” певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

3.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів – власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував “проти” прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожну випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

3.4. Товариство сприяє залученню інституційних інвесторів до управління товариством та ефективній реалізації ними корпоративних прав.

3.5. Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

3.6. Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав. Товариство усуває перешкоди міжнародному голосуванню.

3.7. У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

3.8. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими інсайдерами.

3.9. Товариство розробляє та запроваджує ефективні механізми захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів – власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.

3.10. Систему корпоративного управління доповнює ефективна система заходів щодо банкрутства та ефективне забезпечення дотримання прав кредиторів.

 

4. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

4.1.Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:

- Загальні збори акціонерів  Товариства(Загальні збори);

- Наглядова рада;

- Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган.

4.2.Вищим органом  управління Товариства є Загальні збори. Наглядова рада і Генеральний директор здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

4.3.Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі товариства дієвої, незалежної наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах товариства та акціонерів.

4.4. Наглядова рада.

4.4.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства.

4.4.2. Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.

4.4.3. Статут та внутрішні положення товариства чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. До основних функцій наглядової ради належать:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;

ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов’язаними особами;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

4.4.4. Чергові засідання наглядової ради проводиться стільки разів, скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому випадку засідання наглядової ради проводиться не рідше одного разу на квартал.

4.4.5. Наглядова рада в разі необхідності приймає рішення про укладення угод стосовно надання наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо); в кошторисі витрат наглядової ради передбачаються наявність відповідних ресурсів для оплати таких послуг.

4.4.6. Наглядова рада забезпечує проведення щорічної оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члена окремо. З цією метою раді доцільно створювати спеціальний комітет, більшість членів якого є незалежними.

4.4.7. За підсумками року наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

4.4.8. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства, причому:

а) порядок формування наглядової ради передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу ради;

б) кандидатури на посади членів наглядової ради доцільно висувати завчасно, до проведення загальних зборів, на яких передбачається обрання членів наглядової ради; акціонерам заздалегідь надається повна інформація стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість прийняти виважене рішення;

в) товариствам доцільно обирати до складу наглядової ради фізичних осіб.

4.4.9. Члени наглядової ради володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків. Члени наглядової ради мають можливість приділяти роботі у наглядовій раді достатню кількість часу.

4.4.10. Члени наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.4.11. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

4.4.12. З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу доцільно включати незалежних членів, кількість яких складає принаймні 25 відсотків кількісного складу ради. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з товариством, членами його виконавчого органу або мажоритарним акціонером товариства і не є представником держави.

4.4.13. Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, при наглядовій раді доцільно формувати комітети наглядової ради:

а) з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради доцільно створювати комітети для попереднього розгляду, аналізу та підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції наглядової ради;

б) з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у посадових осіб органів товариства наглядовій раді доцільно створювати комітет з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства, а також комітет з питань призначень і винагород, більшість членів яких є незалежними.

4.4.14. При створенні комітетів наглядова рада чітко визначає та розкриває інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.

4.4.15. Члени наглядової ради отримують справедливу винагороду та мати стимули для забезпечення успішної діяльності товариства. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів наглядової ради, кількість акцій, якими вони володіють, оприлюднюється у річному звіті. Члени наглядової ради мають можливість приділяти достатньо часу для виконання своїх обов’язків.

4.5. Виконавчий орган.

4.5.1. Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним зборам акціонерів.

4.5.2. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.

4.5.3. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

4.5.4.Генеральний директор – одноособовий  виконавчий орган -  обирається та відкликається наглядовою радою.

4.5.5. Кандидати , які висуваються для обрання на посаду Генерального директора повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання своїх функцій.

4.5.6. Розмір та форма винагороди одноособового виконавчого органу визначаються наглядовою радою за рекомендацією комітету ради з питань призначень та винагород, у разі його наявності. Розмір винагороди одноособового виконавчого органу є співвідносним з результатами діяльності товариства, виходячи з довгострокових інтересів товариства та акціонерів. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди одноособового виконавчого органу, кількість акцій, яким він володіє, оприлюднюється у річному звіті.

4.5.7. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, одноособовий виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, одноособовий  виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року одноособовий виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

4.5.8. Оцінка діяльності одноособового виконавчого органу в цілому здійснюється наглядовою радою на регулярній основі.

 

5.КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

5.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб Товариство  може запровадити посаду корпоративного секретаря.

5.2.У разі запровадження відповідної посади, організаційні засади діяльності,повноваження, права та обов’язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством України, Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

5.3.Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- підготовка та забезпечення проведення Загальних зборів;

- надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління та контролю, а також акціонерам та інвесторам Товариства;

- забезпечення зв’язку з акціонерами Товариства, у ому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів, тощо;

- підтримання зв’язку між органами управління Товариства;

- надання органам управління та контролю Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до  національних стандартів корпоративного управління та чинного законодавства України.

 

6. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ

6.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.

6.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, відомості про:

а) мету, цілі та стратегію товариства;

б) результати фінансової та операційної діяльності;

в) структуру власності та контролю над товариством, а також структуру групи товариств, до якої входить товариство, та відносин всередині групи;

г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;

ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;

д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства;

е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;

є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління;

ж) питання, пов’язані з працівниками та іншими заінтересованими особами.

6.1.2. Крім регулярної інформації товариство негайно розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан товариства, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними.

6.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.

6.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

6.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

6.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов’язаний зі значними витратами доступ до інформації.

6.6. Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційна політику товариства  визначена з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства може  здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

7.1.1. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) наглядова рада  забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

7.1.2. Товариство  проводить  щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається наглядовою радою. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

7.1.3. Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб’єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.

7.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, мають бути незалежними від впливу членів виконавчого органу товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

7.3. Товариство забезпечує проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

7.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, звітують про результати перевірок наглядовій раді та загальним зборам товариства. Зовнішній аудитор бере участь у загальних зборах товариства з метою надання акціонерам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.

 

8. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

8.1.Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на території якої розташоване товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства.

8.1. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

8.2. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.

8.3. Товариству рекомендовано сприяти активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності товариства, зокрема шляхом обрання представників трудового колективу до складу наглядової ради. Працівникам або їх представницьким органам рекомендовано доводити до відома загальних зборів та/або наглядової ради будь-які занепокоєння щодо протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих посадових осіб органів управління товариства. При цьому доцільно здійснювати таке інформування, щоб воно не призводило до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

 

9.КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

9.1.Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають його інтересам..

9.2.Обовязок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов’язані зі займаними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства.

9.3.Здійснюючи свої  функції, посадові особи Товариства зобов’язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень  та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.

9.4. Посадові особи органів товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) товариства. Внутрішні документи товариства передбачають відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів. Такий порядок щонайменше передбачає:

а) особа, в якої є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це наглядову раду;

б) рішення (правочин) ухвалюється більшістю голосів членів наглядової ради;

в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів, укладаються на справедливих умовах та за справедливими цінами.

9.5.Контроль за відсутністю у Товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому  існуванню здійснює Наглядова рада товариства.

9.6. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з товариством. Членам виконавчого органу не рекомендовано поєднувати роботу в товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою.

9.7. Політика товариства стосовно надання позик посадовим особам органів товариства є чітко визначеною у внутрішніх документах товариства. Рішення про надання позик посадовим особам товариства приймаються наглядовою радою, а інформація про такі правочини розкривається акціонерам товариства.

9.8. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов’язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачається цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між товариством та посадовими особами.

 

10.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін та доповнень, пов’язаних з формуванням національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.

10.2.Зміни та /або доповнення до цього Кодексу вносяться Загальними зборами Товариства і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

Головна НОВИНИ ПРОЕКТ Кодексу корпоративного управління ПРАТ