ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Рішення, прийняті на зборах 28.04.2017

 

Рішення ,прийняті річними загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»   

28 квітня  2017року

 

З першого питання  порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії .  Прийняття рішення про припинення їх  повноважень».

Вирішили :   Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Рішення прийнято.Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

                             

З другого питання  порядку денного: «Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Вирішили :   Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

1.Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2.Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

3.Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік.

4.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік .

5.Затвердження звіту Наглядової ради  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження звіту Генерального директора  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

8. Прийняття рішення про  припинення повноважень  голови та членів  Наглядової Ради Товариства  .

9. Обрання членів   Наглядової Ради Товариства  .

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

11. Прийняття рішення про  припинення  повноважень  діючих членів  Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів   Ревізійної комісії Товариства  .

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

14.Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

                                 

З третього питання  порядку денного: «Затвердження річного звіту  Товариства за 2016рік»

Вирішили Затвердити  річний звіт  Товариства за 2016 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2016 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2016 року – 15917 тис.грн(П'ятнадцять    мільйонів   дев’ятсот сімнадцять  тисяч  грн.), фінансовий результат – прибуток  в розмірі  175тис.грн (Сто  сімдесят пять тис.грн).                                                                                                                                                                                                           Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З четвертого  питання  порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік»

Вирішили:Затвердити розподіл прибутку  за 2016  рік  таким чином- направити прибуток в розмірі 175тис грн. на покриття збитків попередніх років. 

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З п’ятого  питання  порядку денного: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Вирішили : 1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  про результати діяльності за 2016 рік.2.Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів.                                                                                                                                                    Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

                                                                                                                                                                                                                                          З шостого  питання  порядку денного: «Затвердження звіту Генерального директора  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році». Вирішили:1.Затвердити  звіт Генерального директора  Товариства про результати діяльності за 2016 рік. 2.Роботу Генерального директора  Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.Основними напрямами діяльності у 2017 році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З сьомого  питання  порядку денного: « Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».                   Вирішили:Затвердити  звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності  за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії   Товариства в 2016 році визнати задовільною.                                                             Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 З восьмого  питання  порядку денного: « Прийняття рішення про  припинення повноважень Голови та членів  Наглядової Ради Товариства»  .

Вирішили :Припинити повноваження Голови Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича, членів Наглядової ради Товариства  Кирику Ніни Іванівни, Дерев’янко Ніни Михайлівни, Кирику Євгена Георгійовича,Ткаченко Наталії Олександрівни.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З дев’ятого   питання  порядку денного: «Обрання  членів  Наглядової Ради Товариства» Вирішили:Обрати членами  Наглядової ради акціонера Кирику Костянтина Георгійовича,   акціонера Кирику Ніну  Іванівну, акціонера Дерев’янко Ніну Михайлівну, акціонера Кирику Євгена Георгійовича , незалежного директора Коваленко Андрія Вікторовича .

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином  відповідно до протоколу про підсумки кумулятивного голосування  :

№ п/п

Перелік кандидатів у члени наглядової ради

Кількість голосів, поданих «ЗА» кандидата

1

Кирику Костянтин Георгійович

2 966 997

2

Кирику Ніна  Іванівна

2 966 997

3

Дерев’янко Ніна Михайлівна

2 966 997

4

Кирику Євген  Георгійович

2 966 997

5

Коваленко Андрій Вікторович

2 966 997

 

 З десятого питання  порядку денного: « Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору».

Вирішили :  1.Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства та умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради. 2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі терміном на три роки, з головою Наглядової ради укладається трудовий договір терміном на три роки з оплатою згідно штатного розкладу.3.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 З одинадцятого   питання  порядку денного: «Припинення повноважень  членів  Ревізійної комісії Товариства  ».

Вирішили :  Припинити повноваження  членів Ревізійної комісії Товариства : акціонера Дядіна Костянтина Івановича, акціонера Гончар Валентини Анатоліївни, акціонера Катеринчик Олени Миколаївни.

 Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З дванадцятого   питання  порядку денного: «Обрання  членів  Ревізійної комісії Товариства».

Вирішили :   Обрати   членами Ревізійної комісії Кирику Дениса Георгійовича, Гончар Валентину Анатоліївну, Ткаченко Наталію Олександрівну.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином  відповідно до протоколу про підсумки кумулятивного голосування  :

№ п/п

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії

Кількість голосів, поданих «ЗА» кандидата

1

Кирику Денис Георгійович

2 966 997

2

Гончар Валентина Анатоліївна

2 966 997

3

Ткаченко Наталія Олександрівна

2 966 997

 

З тринадцятого   питання  порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору».

Вирішили :Затвердити умови цивільно-правового договору для  членів Ревізійної комісії на безоплатній основі та уповноважити генерального директора  Товариства підписати цивільно-правові договори з  членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів».

Вирішили: 1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2016 рік, а саме:

відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 7 444,0 тис.грн.                                                                                                                Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2016 рік, а саме: відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 10000,0 тис.грн.                                 Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте   більш  як  50  відсотками  голосів  акціонерів від їх загальної  кількості.

3.Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження  для укладання таких правочинів.

Рішення прийнято. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Головна НОВИНИ Рішення, прийняті на зборах 28.04.2017