ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Повідомлення про проведення загальних зборів ( для відправки акціонерам, для власного сайту) 2017рік

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» (місцезнаходження Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 28 квітня 2017 року о 15:00 у кімнаті №3 ( 2-й поверх адміністративної будівлі ПрАТ «Кривбастехнопром») за адресою : Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Питання :Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

   Проект рішення:   Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2. Питання :Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

 Проект рішення: Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

1.Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2.Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

3.Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік.

4.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік .

5.Затвердження звіту Наглядової ради  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження звіту Генерального директора  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

8. Прийняття рішення про  припинення повноважень Голови та  членів  Наглядової Ради Товариства  .

9. Обрання членів   Наглядової Ради Товариства.

10атвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

11. Прийняття рішення про  припинення повноважень членів  Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів   Ревізійної комісії Товариства  .

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

14.Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

3.Питання:Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт  Товариства за 2016 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2016 рік  з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2016 року – 15917 тис.грн(П'ятнадцять    мільйонів   дев’ятсот сімнадцять  тисяч  грн.), фінансовий результат – прибуток  в розмірі  175тис.грн (Сто  сімдесят пять тис.грн) .                                                                                                                                              

4.Питання :Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік .

 Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку  за 2016  рік  таким чином- направити прибуток в розмірі 175тис грн. на покриття збитків попередніх років.                                                                                                                                             

5.Питання:Затвердження звіту Наглядової ради  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  про результати діяльності за 2016 рік.2.Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів.  

6.Питання: Затвердження звіту Генерального директора  Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:  Затвердити звіт Генерального директора Товариства  про результати діяльності за 2016 рік.2.Роботу Генерального директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що  відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів.3.Осноним напрямком діяльності Товариства у 2017 році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку.      

7.Питання: Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

Проект рішення: 1.Затвердити звіт  та висновки Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.2.Роботу Ревізійної комісії  Товариства в 2016 році визнати задовільною .                                                                                                                                                

8.Питання :  Прийняття рішення про  припинення повноважень Голови та  членів  Наглядової Ради Товариства  .

Проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: акціонера Кирику Костянтина Георгійовича,акціонера Деревянко Ніни Михайлівни,акціонера Кирику Євгена Георгійовича, акціонера Ткаченко Наталії Олександрівни, акціонера Кирику Ніни Іванівни.

 9.Питання: Обрання членів   Наглядової Ради Товариства .(Кумулятивне голосування).

10.Питанняатвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

Проект рішення:  1.Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства та умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради. 2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі терміном на три роки, з головою Наглядової ради укладається трудовий договір терміном на три роки з оплатою згідно штатного розкладу.3.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11.Питання :  Прийняття рішення про  припинення повноважень членів  Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії : акціонера Дядіна Костянтина Івановича, акціонера Гончар Валентини Анатоліївни, акціонера Катеринчик Олени Миколаївни.

  12.Питання: Обрання членів   Ревізійної комісії Товариства  .(Кумулятивне голосування).

13. Питання:Затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

Проект рішення:  1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердити, що договори з членами ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.3.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства .

14. Питання Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

Проект рішення: 1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2016 рік, а саме:

відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 7 444,0 тис.грн.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2016 рік, а саме: відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 10000,0 тис.грн.

3.Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваженя  для укладання таких правочинів.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денногоwww.patktp.com.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних  загальних зборах Товариства, буде складено  станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину  24 квітня 2017року. Реєстрація акціонерів   та їх представників для  участі у річних  загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних  зборів в день проведення зборів  з 14,20  до 14,50 години. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі  акціонери повинні мати  паспорт , уповноважені особи - паспорт та доручення, оформлене  у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати їх проведення кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,   за місцезнаходженням Товариства  у робочі дні  з понеділка по пятницю  з 9.00 до 17.00 год за адресою : Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А ,2-й поверх ,кім.№3.В день проведення загальних зборів 28 квітня  2017 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Ознайомлення  з  документами здійснюється особисто акціонером - при пред’явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред’явлені довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна.Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном : (056)404-23-74.    

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства(тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

15917

11382

Основні засоби

1097

817

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

820

1115

Сумарна дебіторська заборгованість

209

227

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Нерозподілений прибуток

-102

-277

Власний капітал

10262

6541

Статутний капітал

1011

1011

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

5655

4841

Чистий прибуток(збиток)

175

126

Середньорічна кількість акцій(шт.)

4042200

4042200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

13

12

    

Наглядова рада Товариства              

Головна АКЦІОНЕРАМ Повідомлення про збори Повідомлення про проведення загальних зборів ( для відправки акціонерам, для власного сайту) 2017рік