ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Баланс и Ф2 за 2014

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а, (056)404-23-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

4

    первісна вартість

1001

0

8

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 4 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2 831

3 579

Основні засоби

1010

1 058

1 052

    первісна вартість

1011

2 340

2 454

    знос

1012

( 1 282 )

( 1 402 )

Інвестиційна нерухомість

1015

9 707

9 866

    первісна вартість

1016

19 332

19 638

    знос

1017

( 9 625 )

( 9 772 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

13 596

14 501

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

232

564

Виробничі запаси

1101

232

554

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

284

216

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

1

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13

0

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

13

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

98

Усього за розділом II

1195

530

878

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

14 126

15 379

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 011

1 011

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

9 515

9 695

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

820

657

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-417

-384

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

10 929

10 979

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

62

8

Векселі видані

1605

193

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

2 642

3 578

    розрахунками з бюджетом

1620

36

48

    у тому числі з податку на прибуток

1621

4

17

    розрахунками зі страхування

1625

3

3

    розрахунками з оплати праці

1630

6

7

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

1

1

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

254

755

Усього за розділом IІІ

1695

3 197

4 400

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

14 126

15 379

Примітки: В 2014 роцi вiдокремлено з загальної вартостi основних засобiв вартiсть програмного забезпечення  та вiдображено в р.1001 балансу.В р.1002 вiдображена сума накопиченої амортизацiї.

 

Керівник                                                                                                       Хамаза I.Г

 

Головний бухгалтер                                                                                    Точiй С.В.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

       

 

 

 

Звіт про фінансові результати

 

(Звіт про сукупний дохід)

 

за 2014 рік

 

Форма №2

 

І. Фінансові результати

 

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 521

1 719

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 211 )

( 836 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

310

883

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

209

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

209

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 394 )

( 541 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 38 )

( 589 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

87

0

    збиток

2195

( 0 )

( 247 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

1 298

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2 )

( 7 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 173 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

85

871

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-17

-8

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

68

863

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

 

II. Сукупний дохід

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

68

863

 

III. Елементи операційних витрат

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

337

191

Витрати на оплату праці

2505

196

207

Відрахування на соціальні заходи

2510

68

71

Амортизація

2515

271

54

Інші операційні витрати

2520

38

7

Разом

2550

910

530

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4 042 200

4 042 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4 042 200

4 042 200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,016820

0,213500

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,016820

0,213500

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Примітки: До складу iнших операцiйних доходiв в р.2120 гр.3 включено доходи вiд списання векслiв та простроченої кредиторської заборгованностi.

 

 

 

Керівник                                                                                                       Хамаза I.Г

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                    Точiй С.В.