ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Положення про інформаційну політику

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Загальними зборами акціонерів

                                                           ВАТ «Кривбастехнопром»

 

                                                                             Протокол № 17 від

                                                                              27 квітня 2011 року

                                                                                 

                                                                               

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

м. Кривий Ріг

 

2011 рік

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про інформаційну політику публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»(далі-Положення) розроблено відповідно до Закону  України «Про акціонерні товариства» та Статуту публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» (далі-Товариство).

1.2.Положення затверджується загальними зборамиакціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лишеними.

 

1.3. Інформаційна політика Товариства спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на одержання інформації щодо діяльності Товариства, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

 

2. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВАРИСТВА

2.1.Товариство повинно  своєчасно та доступними засобами розкрити повну, достовірну та суттєву інформацію, яка стосується його діяльності, з метою надання можливості акціонерам та іншим зацікавленим особам приймати виважені рішення.

2.2.Основними принципами інформаційної політики Товариства є прозорість, регулярність, оперативність, доступність, повнота, збалансованість між відкритістю та дотриманням його комерційних інтересів та захищеність.

2.3.Метою розкриття інформації  про діяльність Товариства є інформування акціонерів та інших зацікавлених осіб про діяльність, стан справ та останні події, які сталися у Товаристві в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень.

2.4.Товариство складає та оприлюднює регулярну фінансову звітність відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

2.5. На власному веб-сайті у мережі Інтернет Товариство оперативно розміщує зокрема, річні та квартальні звіти, аудиторські висновки, інформацію про випуск цінних паперів, стислий зміст внутрішніх документів Товариства.

3. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

3.1.Товариство забезпечує рівний доступ всіх акціонерів до інформації про діяльність Товариства за формою , обсягом, та строками її надання.

3.2.Товариство використовує зручні для акціонерів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов’язаний зі значними витратами доступ до інформації.

3.3. З метою реалізації прав акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності Ії отримання акціонерами, Товариство використовує такі засоби інформування

- надання інформації у паперовому вигляді;

- надання інформації на електронних носіях;

- розкриття інформації через засоби масової інформації;

- інформування через мережу Інтернет;

- інформування під час зустрічей посадових осіб Товариства з акціонерами.

3.4.Акціонери для отримання  можливості ознайомитись з  офіційними документами та інформацією про діяльність Товариства повинні надати письмовий запит. Перед наданням документів та /або їх копій Товариство перевіряє факт володіння акціями Товариства особою, що звернулася із запитом. Документи на запити акціонерів і їх копії, надаються їм не пізніше 10 календарних днів з дати отримання запиту.

3.5.Будь-який акціонер , за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

3.6.На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає  перелік афілійованних осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

3.6. Акціонери можуть отримати додаткову  інформацію про діяльність Товариства за згодою Виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів.

 

4. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТАМ

4.1. Клієнт має право доступу до такої  інформації щодо діяльності Товариства:

- відомостей, які підлягають обов’язковій публікації, про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан;

- переліку керівників Товариства, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у Товаристві;

- переліку послуг , що надаються Товариством;

- тарифів на послуги Товариства;

- внутрішніх положень та політик , затверджених в Товаристві;

- іншої інформації та консультації з питань надання послуг Товариства.

4.2. Товариство однаково ставиться до всіх клієнтів та інших зацікавлених осіб при розкритті інформації та забезпечує рівний доступ до інформації, включаючи можливість переважного задоволення інформаційних потреб одних зацікавлених осіб перед іншими.

 

5. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВА,ЯКА ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

5.1.Товариство вживає всіх заходів щодо захисту комерційної таємниці, забезпечує її зберігання та встановлює відповідний режим роботи з такою інформацією.

 

Голова загальних зборів акціонерів   _____________________

Секретар загальних зборів акціонерів   _____________________

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Положення Положення про інф. політику