ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

ПРОЕКТ Положення про інформаційну політику ПРАТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

      ПРОЕКТ                                            рішенням позачергових загальних зборів

                                   Публічного акціонерного товариства

        «Кривбастехнопром»

 

                                               Протокол від  «25» листопада 2016 року №23

 

            Голова загальних зборів

 

                               _____________     Дерев’янко Н.М.

 

               Секретар загальних зборів

 

                               ______________ Катеринчик О.М.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2016 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсне Положення про інформаційну політику (далі - Положення) Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» (Далі - Товариства) розроблено відповідно до вимог Законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Інформаційна політика Товариства спрямована на найбільш повне задоволення інформаційних потреб акціонерів й інших зацікавлених осіб у достовірній інформації про Товариство, його діяльності й забезпечення можливості вільного й необтяжливого доступу до даної інформації.

1.3. Дійсне Положення є внутрішнім документом Товариства, що визначає правила й підходи до розкриття інформації, яка може істотно вплинути на прийняття інвестиційних та управлінських рішень, перелік інформації й документів, що підлягають розкриттю акціонерам, а також потенційним інвесторам і професійним учасникам ринку цінних паперів (далі - зацікавлені особи), а також установлює порядок і строки її подання.

1.4. Товариство забезпечує захист інформації, що становить державну, службову або комерційну таємницю, порядок надання (одержання) такої інформації встановлюється і здійснюється відповідно до законодавства про цю інформацію.

1.5 Відповідальність за повноту і достовірність розкритої інформації про Товариство і його діяльність несе Генеральний директор Товариства.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну, достовірну та суттєву інформацію, яка стосується його діяльності, з метою надання можливості  акціонерам приймати виважені рішення.

2.2. Основними принципами інформаційної політики Товариства є прозорість, регулярність, оперативність, доступність, вірогідність, повнота, збалансованість, рівноправність, захищеність.

Принцип прозорості означає інформаційну відкритість Товариства для акціонерів, обов'язковий розгляд Товариством ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів, наданих у встановленому порядку, обов'язковість та своєчасність інформування заявників про прийняті заходи з наданням їм відповідної інформації.

Принцип регулярності означає, що акціонерне товариство на регулярній основі надає своїм акціонерам інформацію про Товариство, використовуючи існуючі засоби інформування.

Принцип оперативності означає, що Товариство у найбільш короткий термін інформує акціонерів про істотні події та факти, що стосуються їх інтересів та діяльності Товариства.

Принцип доступності означає, що способи доведення істотної інформації про Товариство до акціонерів та інших заінтересованих осіб забезпечують їм вільний та необтяжливий доступ до такої інформації.

Принцип вірогідності означає, що акціонерне товариство інформує та надає своїм акціонерам та іншим заінтересованим особам достовірну перевірену інформацію, що відповідає дійсності.

Принцип повноти означає, що Товариство надає про себе інформацію, достатню, щоб сформувати вичерпне усвідомлення акціонерів щодо питань, які їх цікавлять.

Принцип збалансованості означає, що Товариство виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності - з іншого.

Принцип рівноправності означає, що Товариство забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації для всіх акціонерів.

Принцип захищеності означає, що Товариство застосовує належні засоби захисту інформації, які складають державну, службову та комерційну таємницю.

2.3. На власному веб-сайті у мережі Інтернет Товариство оперативно розміщує інформацію в обсязі та згідно порядку,встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. ПРАВИЛА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Відповідальність за розкриття інформації про діяльність Товариства несе Генеральний директор Товариства.

3.2. Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням установленого порядку надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам.

3.3. Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог розкриття інформації, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.4. До інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на фондовому ринку, відноситься регулярна та особлива інформація.

Регулярна інформація - річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Особлива інформація – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

3.5. Товариство складає та підтримує в актуальному стані перелік афілійованих осіб Товариства та відомості про належні їм акції Товариства.

3.6. Крім інформації, обов’язок розкриття якої встановлено законодавством України, Товариство додатково може розкривати наступну інформацію про свою діяльність:

     періодичну інформацію про виробничу, фінансово-господарську та внутрішньо-корпоративну діяльність Товариства;

     інформацію про події та результати діяльності Товариства;

     інформацію про соціальну політику Товариства;

     інформацію щодо публікацій, інтерв'ю у засобах масової інформації представників Товариства, прес-релізи Товариства.

3.7. З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності в її отриманні розкриття інформації про Товариство та його діяльність здійснюється шляхом поширення інформації такими способами:

     надання (пересилання) документарної інформації (у паперовому вигляді) на письмову вимогу;

     опублікування інформації у мережі Інтернет та в друкованих виданнях;

     проведення прес-конференцій і зустрічей з акціонерами й іншими зацікавленими особами.

3.8. Прес-релізи, повідомлення про істотні факти (події, дії), що зачіпають фінансово-господарську діяльність Товариства, і відомості, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства, а також інша інформація, обов'язок розкриття якої виникає в Товаристві відповідно до законодавства України, публікуються:

     в інформаційному ресурсі, що оновлюється в режимі реального часу й надаваному інформаційним агентством й/або іншою організацією, що має статус засобу масової інформації;

     на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет;

     в офіційних друкованих виданнях.

3.9. У випадку, коли відповідно до законодавства України інформація повинна бути розкрита шляхом опублікування в засобах масової інформації, розкриття такої інформації до моменту його опублікування іншими способами не допускається. Така інформація не є загальнодоступною і її розповсюдження тягне відповідальність згідно  законодавства України.

3.10. На офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: www.patktp.com.ua згідно порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, перебувають у постійному доступі наступні документи:

     Статут Товариства, а також зміни й доповнення, внесені в Статут Товариства;

     положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;

     Кодекс корпоративного управління Товариством;

     протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства;

     дані, які має містити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства згідно законів України та Положення про Загальні збори;

     висновки Ревізійної комісії Товариства та аудитора Товариства;

     річна фінансова звітність Товариства;

     документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

     проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

     особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

4.1. Товариство забезпечує рівний доступ всіх акціонерів до інформації про діяльність Товариства за формою, обсягом, змістом та строками її надання.

4.2. Товариство зобов’язане на письмову вимогу акціонера надати йому для ознайомлення такі документи (окрім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами):

     Статут Товариства, зміни до Статуту;

     Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

     Кодекс корпоративного управління Товариством;

     протоколи Загальних зборів;

     матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства;

     протоколи засідань Наглядової ради , накази і розпорядження Генерального директора;

     протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;

     висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

     річну фінансову звітність (баланс та форму №2);

     документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

     проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

     особливу інформацію Товариства згідно з вимогами законодавства;

     інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

4.3. Для одержання інформації вимога складається у письмовій формі і подається безпосередньо Генеральному директору Товариства або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства на ім'я Генерального директора або Голови Наглядової ради Товариства.

4.4. Датою надання вимоги вважається дата:

     вручення повідомлення під особистий підпис;

     зазначена на повідомленні про вручення.

4.5.     У вимозі зазначається:

     прізвище, ім'я та по батькові особи, що подає вимогу (заявника) (для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження);

     відомості про кількість належних особі (заявнику) акцій Товариства, їх тип (клас) (підтверджується випискою з рахунку цінних паперів зберігача цінних паперів акціонера);

     перелік відомостей, які бажає отримати заявник (реквізити документів, які дають змогу ідентифікувати документи, що вимагаються) та мета їх отримання;

     спосіб отримання відомостей (поштою, у місцезнаходженні Товариства, на особистому прийомі тощо);

     підпис заявника (заявників) чи його уповноваженого представника;

     дата складання вимоги.

Якщо вимога підписується представником заявника, до вимоги повинна бути додана довіреність (копія довіреності, засвідченої в установленому порядку) чи інше передбачене законом письмове підтвердження повноважень представника.

Вимога юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

4.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів, зазначених у вимозі, або мотивовану відмову у їх наданні.

При наданні інформації на вимогу акціонера Генеральний директор  Товариства має право перевірити факт володіння заявником акціями Товариства, а також переконатися у правомочності заявника.

4.7. Мотивована письмова відмова від надання інформації надається лише за умов:

     документи, що вимагаються, не відносяться до документів що передбачені пунктом 4.2. цього Положення;

     вимога подана особою, яка не є акціонером на дату надходження вимоги або містить недостовірні відомості чи відомості невизначеного характеру, що не дозволяють встановити документи, доступ до яких чи копії яких вимагаються;

     невідповідність вимоги пунктам 4.3, 4.5 цього Положення.

4.8. Копії документів направляються на адресу, вказану в письмовій вимозі акціонера.

4.9. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Розмір плати затверджується Наглядовою радою Товариства.

Оплата акціонером вартості виготовлення копій документів, що вимагаються, повинна здійснюватися попередньо і підтверджуватися відповідними платіжними документами.

4.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за 5 робочих  днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 4.2. цього Положення, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

4.11. Перелік документів, які надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори, затверджується Наглядовою радою Товариства та передбачені Статутом Товариства.

У цьому переліку мають обов'язково бути:

     підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства за звітний рік;

     форми №1 та №2 річної бухгалтерської звітності (баланс та звіт про фінансові результати);

     пропозиції Наглядової ради щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі з виплати дивідендів (з обґрунтуванням кожної такої пропозиції);

     висновок Ревізійної комісії Товариства;

     висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

     інформація про кандидатури до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (якщо в порядку денному є питання про їх вибори).

4.12. Річний звіт, що надається акціонерам до Загальних зборів, за формою та змістом повинен відповідати вимогам законодавства України.

4.13. Інформація (матеріали), що підлягає наданню особам, що мають право на участь у Загальних зборах, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів Товариства, надається в приміщенні за адресою вул. Каховська,82А.

4.14. Підсумки голосування й рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства.

4.15. Додатково Товариство розкриває інформацію про наступні істотні факти:

     зміна найменування Товариства;

     ухвалення рішення про збільшення (зменшенні) статутного капіталу;

     підвищення (зниження) ціни акцій Товариства не менш чим на 5 відсотків;

     зміна пріоритетних напрямків діяльності Товариства;

     внесення в Статут Товариства змін, що стосується розміщення привілейованих акцій іншого типу в порівнянні з розміщеними раніше;

     зміна аудитора або депозитарію Товариства;

     прийняття рішення по розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25%  статутного капіталу;

     прийняття рішення про викуп власних акцій;

     факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовому ринку;

     одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента;

     зміна складу посадових осіб емітента;

     зміна власників акцій, яким належить 10% і більше процентів голосуючих акцій;

     порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

     рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

5. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВАМ-КОНТРАГЕНТАМ ТА КЛІЄНТАМ

5.1. Розкриття інформації товариствам-контрагентам, клієнтам та іншим зацікавленим особам здійснюється шляхом забезпечення доступу до інформації,  опублікованої на офіційному веб-сайті Товариства.

5.2. Додатково, на письмовий запит клієнта, Товариство повідомляє його про перелік послуг, тарифи чи ціни на них згідно з напрямком діяльності цього клієнта.

6. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

6.1. Інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну інформацію, державну та комерційну таємницю. Товариство в особі Генерального директора повинне вживати вичерпні заходи щодо захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці, забезпечувати конфіденційність і відповідний режим роботи з такою інформацією, установлювати перелік такої інформації, дотримуючись оптимального балансу між відкритістю Товариства і необхідністю захищати його комерційні інтереси.

6.2. Конфіденційна інформація - це відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, що знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні Товариства, не є загальнодоступними та поширення яких відбувається за бажанням Товариства відповідно до порядку, встановленого внутрішніми документами Товариства.

Інформація не вважається конфіденційною, якщо вона:

     є загальновідомою;

     стала загальновідомою не з вини особи, якій вона надана;

     стала відомою з будь-яких інших джерел до або після надання її особі;

     згідно із законодавством України не може бути віднесена доконфіденційної.

6.3. Комерційна таємниця Товариства - це відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства,  розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

7. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Інсайдерська інформація — це будь-яка не оприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства.

7.2. До інсайдерської інформації належить така інформація (до моменту її офіційного оприлюднення шляхом, передбаченим законодавством):

7.2.1. Відомості, що містяться в річній інформації про Товариство:

     господарська та фінансова діяльність Товариства;

     річна фінансова звітність.

7.2.2. Відомості про особливу інформацію про Товариство:

     прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

     прийняття рішення про викуп власних акцій;

     факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

     отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства;

     зміна складу посадових осіб Товариства;

     зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

     рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;

     рішення Загальних зборів про зменшення статутного капіталу;

     рішення Загальних зборів про припинення або банкрутство Товариства

     відомості про комерційні наміри (до їх реалізації), що розкривають перспективу розширення (згортання) виробничої та іншої діяльності, за винятком, коли ці наміри анонсуються Товариством;

     відомості про плановані процесуальні дії Товариства, а також керівництва Товариства при розгляді судових справ з їх участю (у тому числі заявах і клопотаннях);

     відомості про підготовку та зміст засідань, нарад, ділових зустрічей, переговорів з питань ефективності діяльності Товариства, забезпечення конкурентних можливостей діяльності;

     відомості про реорганізацію (або банкрутство) Товариства до моменту їх розкриття та відомості, що не підлягають розкриттю;

     відомості про заплановані зміни в керівництві або в структурі управління Товариством.

7.3. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Товариства, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

7.4. Інсайдерами є особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є: власниками голосуючих акцій Товариства; посадовими особами Товариства; особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з Товариством.

7.5. Інсайдерам забороняється:

     вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

     передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

     давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

7.6. Порядок роботи з інсайдерською інформацією та її використання встановлюється Наглядовою радою Товариства і є невід'ємною складовою трудових договорів з посадовими особами Товариства, які мають доступ до не оприлюдненої інформації.

7.7. Контроль за дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства, недопущення конфлікту інтересів і обмеження зловживань при використанні інсайдерської інформації має покладатися: щодо членів Наглядової ради - на Голову Наглядової ради; щодо членів Ревізійної комісії - на Голову Ревізійної комісії; щодо інших посадових осіб і працівників Товариства – на Генерального директора  та керівників відповідних підрозділів Товариства.

7.8. За неправомірне поширення і (або) використання інсайдерської інформації інсайдери Товариства можуть бути притягнути до дисциплінарної та (або) цивільно-правової відповідальності відповідно до умов договорів з Товариством та чинним законодавством, до адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідність до чинного законодавства.

Товариство має право вимагати від інсайдерів, винних у неправомірному використанні та розповсюдженні інсайдерської інформації відшкодування збитків, завданих Товариству зазначеними неправомірними діями.

8. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКАМИ ТОВАРИСТВА

8.1. Розкриття інформації  посадовими особами Товариства здійснюється відповідно до вимог дійсного Положення й порядком використання конфіденційної й инсайдерскої інформації, певними внутрішніми документами, затверджуваними Наглядовою радою Товариства.

8.2. Голова Наглядової ради офіційно коментує й тлумачить рішення, прийняті Наглядовою радою, а також викладає точку зору Наглядової ради  з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради Товариства.

8.3. Члени Наглядової ради вправі привселюдно викладати свою особисту точку зору з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради, а також по рішеннях, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства, якщо ці рішення не містять інсайдерської інформації або не є конфіденційними.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням дійсного Положення здійснюється Головою Наглядової ради Товариства.

9.2. Наглядова рада Товариства вправі запитувати у Генерального директора інформацію про дотримання дійсного Положення й законодавства України в частині розкриття інформації акціонерним товариством.

9.3. Положення про інформаційну політику й внесення до нього змін і доповнень затверджується Загальними зборами Товариства.

9.4. Питання, не врегульовані дійсним Положенням, регулюються законодавством України та Статутом Товариства.

9.5. Якщо в результаті зміни законодавства або нормативних актів України окремі статті дійсного Положення вступають у протиріччя з ними, ці статті втрачають чинність, і до моменту внесення змін у дійсне Положення Товариство керується законами й підзаконними нормативно-правовими актами України.

9.6. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають силу всі внутрішні положення, що регулюють порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

 

Головна НОВИНИ ПРОЕКТ Положення про інформаційну політику ПРАТ