ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Звітність емітента 1997 - 2003

Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

10.04.2012

 

(дата)

           

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента            Публiчне Акцiонерне Товариство "Кривбастехнопром"

1.2. Організаційно-правова форма емітента         Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01552983

1.4. Місцезнаходження емітента      Дніпропетровська обл. Дзержинський р-н 50005 мiсто Кривий Рiг Каховська,82а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента     (056) 4042374 (056) 4042374

1.6. Електронна поштова адреса емітента             Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2006

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.patktp.com.ua

в мережі Інтернет

 

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Емiтент у звiтному перiодi не займався видами дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi " вiдсутня.Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств, тому данi в роздiлi "Вiдомостi  щодо належностi емiтента  до будь-яких обєднань" вiдсутнi. В звязку з тим,що емiтент не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для   економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнующе) становище - рейтингування пiдприємство не проводило, тому данi в роздiлi "Iнформацiя про рейтингове агенство"  вiдсутнi. У звязку з тим, що у вiдповiдностi до вимог р.5 Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 2Iнформацiю про органи управлiння емiтента " не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня. Юридичнi особи не являються  засновниками або учасниками емiтента, тому данi в роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/ або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток,паїв) (юридичнi особи)" вiдсутнi. Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента, тому вiдомостi в  "Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента( юридичнi особи)" вiдсутнi. Дивiденди на пiдприємствi у 2011роцi не нараховувались та не виплачувались, тому "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня.В звiтному роцi облiгацiї емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня. В звiтному роцi iншi цiннi папери емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про iншi  цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня.В звiтному роцi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня.Викупу власних акцiй протягом 2011 року не вiдбувалось, тому "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня.Сертифiкати цiнних паперiв в звiтному роцi не видавались, тому "iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" вiдсутня."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнювалась тому, що дохiд(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнювалась тому, що виручка вiд реалiзацiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових паперiв" не заповнювалась тому, що борговi цiннi папери в звiтному роцi  не випускались.Роздiл 15 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнювався тому, щоiпотечнi облiгацiї за звiтний перiод не випускались. Роздiл 16 "Iнформацiя про склад, структуру i  розмiр iпотечного покриття" не заповнювався тому, щоiпотечнi облiгацiї в звiтному перiодi не випускались."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнювалась тому, що кредитнi договори вiдсутнi.В звiтному перiодi випуск iпотечних сертифiкатiв не проводився, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювалась тому, що емiтент не володiє iпотечними активами. Роздiли - "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" незаповнюються тому,що фонд операцiй з нерухомiстю не створювався. "Рiчна фiнансова звiтнiсть,складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вiдсутня тому, що не складалась. "Звiт про стан нерухомостi" не надається тому, що випуск цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi, не проводився.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування             Публiчне Акцiонерне Товариство "Кривбастехнопром"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)     ПАТ "Кривбастехнопром"

3.1.3. Організаційно-правова форма          Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс        50005

3.1.5. Область, район           Дніпропетровська обл. Дзержинський р-н

3.1.6. Населений пункт        мiсто Кривий Рiг

3.1.7. Вулиця, будинок         Каховська,82а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва         1 227 120 0000000867

3.2.2. Дата державної реєстрації     23.04.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво   Криворiзька мiська рада

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)    1 010 550,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)            1 010 550,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті             Харкiвська обласна фiлiя Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку  "Укрсоцбанк"

3.3.2. МФО банку     351016

3.3.3. Поточний рахунок      26005120000297

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті       д/н

3.3.5. МФО банку     д/н

3.3.6. Поточний рахунок      д/н

3.4. Основні види діяльності

            26.64.0 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей; 26.40.0 - Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини; 26.53.0 - Виробництво гiпсових сумiшей

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

акцiонери, згiдно реєстру

  

100

Усього

100

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 15.Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в звiтному роцi не було.Фонд оплати працi за звiтний рiк складає 210 тис.грн.Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 46 тис.грн в звязку зi збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати.Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, проводилась шляхом пiдвищення рiвня оплати працi квалiфiкованих кадрiв та проведення професiйного навчання робiтникiв та службовцiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Костянтин Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АМ 305175 05.04.2001 Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1974

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ"Кривбастехнопром" головний iнженер

6.1.8. Опис    Повноваження та обовязки голови наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим  договором, який укладено з ним 28 квiтня 2011року.Голова наглядової ради  без довiренностi здiйснює представництво Товариства  у державних органах, пiдприємствах, установах та органiзацiях, розпоряджається  майном товариства, вартiсть якого перевищує триста тисяч гривень. Пiдписує угоди на суму понад триста тисяч гривень.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гончар Валентина Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АМ 102976 07.02.2001 Дзержинським РВ КМУ УМВС України в дНiпропетровькiй обл

6.1.4. Рік народження**       1956

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            субєкт пiдприємницької дiяльностi

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є :проведення перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу Ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Катеринчик Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АН 47671 26.09.2002 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1955

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**          пенсiонерка

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: проведення перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.посадову особу обрано до складу Ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Наталiя Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АМ 664273 08.07.2002 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1964

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ"Кривбаскульттовари" заст.гол.бухгалтера

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: розробка та пiдготовка у складi Наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради  28 квiтня 2011року.. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада             Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Деревянко Нiна Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АМ 112879 26.12.2000 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1952

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ"Кривбаскульттовари" керуюча транспортним вiддiлом

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту та внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2011року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада             Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Нiна Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АК 811381 08.02.2000 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1950

6.1.5. Освіта**          середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            КУ ТЦ СОПiОНГ сестра господарка

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором , основними серед яких є: розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до Статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадову особу обрано до складу наглядової ради 28 квiтня 2011року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада             Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хамаза Iрина Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АК 654075 25.11.1999 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1961

6.1.5. Освіта**          вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "Кривбастехнопром" голова правлiння

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та трудовим договором, який укладено 28 квiтня 2011року.До компетенцiї Генерального директора  належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує в виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада             Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дядiн Костянтин Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АМ 927947 13.06.2002 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1964

6.1.5. Освіта**          середньо-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "кривбаскульттовари" електрик

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу Ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада             Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Євген Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      АК 604069 08.10.1999 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

6.1.4. Рік народження**       1980

6.1.5. Освіта**          вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**        1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**          ПП "Вакант" директор

6.1.8. Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та цивiльно правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, змiн та доповнень до Статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа обрана  до складу наглядової ради 28.04.2011року.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Член Наглядової ради

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

АМ 664273 08.07.2002 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 337

0,0084

337

0

0

0

Член Наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

АМ 112879 26.12.2000 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

18.04.2001

 907

0,0225

907

0

0

0

Генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

АК 654075 25.11.1999 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 283

0,007

283

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дядiн Костянтин Георгiйович

АМ 927947 13.06.2002 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 612

0,0151

612

0

0

0

Голова Наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

АМ 305175 05.04.2001 Жовтневим РВ КМУ УМВС України вДнiпропетровськiй обл

18.04.2001

 27669620

68,4519

27669620

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кирику Нiна Iванiвна

АК 811381 08.02.2000 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 200959

4,9715

200959

0

0

0

Член Наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

АК 604069 08.10.1999 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 197962

4,08974

197962

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Катеринчик Олена Миколаївна

АН 47671  Центрально-мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 124

0,003

124

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

АМ 102976 07.02.2001 Дзержинський РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

 502

0,0124

502

0

0

0

Усього

28071306

77,58154

 28071306

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Кирику Костянтин Георгiйович

АМ 305175 05.04.2001 Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

18.04.2001

2766962

68,4519

2766962

0

0

0

Усього

2766962

68,4519

 2766962

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

27.04.2011

 

Кворум зборів

88,3

 

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

2.Звiт правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки розвитку на 2011 рiк.

3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010рiк.

4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.

5.Затвердження плану розподiлу прибутку(покриття збиткiв) за 2010 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2011рiк.

6.Про приведення дiяльностi Товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"

6.1.визначення типу Товариства

6.2.змiну найменування товариства

6.3.вiдкликання i утворення органiв управлiння товариства. Визначення їх кiлькiсного складу.

7.Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї у звязку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту.

8.Затвердження Внутрiшнiх Положень Товариства вiдповiдно до вимог Закону  України "Про акцiонернi товариства".

9.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової Ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди.Обрання уповноваженої особи на право пiдписання такого договору.

10.вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди.Обрання уповноваженої особи на право пiдписання такого договору.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.

По питанням порядку денного було прийнято наступнi рiшення:

По першому питанню Збори  вирiшили :Затвердити  запропонований порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв.Обрати лячильну комiсiю в кiлькостi 3-х осiб: голова комiсiї- Берестенко Наталiя Вiкторiвна,члени комiсiї- Кирику Нiна Iванiвна, Васильченко Iрина Валерiївна.Обрати головою зборiв- Деревянко Нiну Михайлiвну,секретарем зборiв -Катеринчик Олену Миколаївну.

По другому питанню Збори вирiшили: Затвердити звiт правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки розвитку на 2011рiк.

По третьому питанню Збори вирiшили: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства  за 2010 рiк.

По четвертому питанню Збори вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк з наступними показниками : Валюта балансу станом на кiнець дня  31 грудня 2010року - 14 722,0 тис.грн.(Чотирнадцять мiльонiв сiмсот двадцять двi тисячi грн).Фiнансовий результат -збиток 458 тис.грн (Чотириста пятдесят вiсiм тисяч грн).

По пятому питанню Збори вирiшили:Затвердити покриття збиткiв за 2010 рiк в розмiрi 458 тис.грн за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв та норматив розподiлу прибутку на 2011 рiк в слiдуючих розмiрах :5% чистого прибутку  направити до резервного капiталу, 95 %чистого прибутку- нерозподiляти.

По шостому питанню Збори вирiшили:-Визначити тип товариства як публiчне;- Змiнити назву Товариства з "Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" на "Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром".- Вiдкликати наглiдову раду, ревiзiйну комiсiю та правлiння Товариства i утворити органи управлiння Товариства в наступному  кiлькiстному складi: Наглядова рада - 5 осiб, Ревiзiйна комiсiя- 3 особи, Одноосiбний виконавчий орган - генеральний директор.

По сьомому питанню збори вирiшили: -затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"  у новiй редакцiї; - уповноважити пiдписати та засвiдчити нотарiально статут Товариства у новiй редакцiї -Кирику Костянтина Георгiйовича;- доручити генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" провести державну реєстрацiю змiн до Статуту товариства, здiйснити всi необхiднi дiї,повязанi з державною реєсрацiєю змiн, у встановленому законодавством порядку та видати довiреннiсть iншим особам для виконання представницьких функцiй при державнiй реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства.

По восьмому питанню Збори вирiшили:

1.Затвердити та ввести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром":

1.1.Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром2.

1.2.Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

1.3.Положення про Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

1.4.Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

1.5.Положення про iнформацiйну полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

1.6.Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром", акцiонери та органи управлiння товариства керуються нормами:

2.1.Положення про Загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.2.Положення про Наглядову раду Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.3.Положення про Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.4.Положення про Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.5.Положення про Посадових осiб органiв управлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.6.Положення про акцiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.7.Положення про розподiл та використання прибутку Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

2.8.Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастеннопром".

3.Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.1.Положення про Загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Ккривбастехнопром".

3.2.Положення про Наглядову раду вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.3.Положення про Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.4.Положення про Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.5.Положення про посадових осiб органiв управлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.7.Положення про розподiл та використання прибутку Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

3.8.Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

По девятому питанню Збори вирiшили:

-обрати Головою Наглядової ради -Кирику Костянтина Георгiйовича.

-членами наглядової ради Кирику Нiну Iванiвну, Деревянко Нiну Михайлiвну,Кирику Євгена Георгiйовича та ткаченко Наталiю Олександрiвну.

-затвердити умови цивiльно-правового договору для Голови наглядової ради на оплатнiй основi, для членiв наглядової ради на безоплатнiй основi.

-уповноважити генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами наглядової ради.

По десятому питанню збори вирiшили:

-Вiдкликати голову та членiв правлiння товариства,

-Наглядовiй радi товариства здiйснити обрання генерального директора товариства та затвердити умови цивiльно-правового договору, який укладається з ним, встановити розмiр його винагороди згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".

По одиннадцятому питанню збори вирiшили:

-обрати членами Ревiзiйної комiсiї товариства Дядiна Костянтина Iвановича, Катеринчик Олену Миколаївну,Гончар Валентину Анатолiївну;

-затвердити умови цивiльно-правового договору для членiв Ревiзiйної комiсiї товариства на безоплатнiй основi;

-уповноважити генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма"Панацея"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23934875

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. Центрально-Мiський р-н 50099 мiсто Кривий Рiг проспект Карла Маркса,Б49 офiс 220

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

001681

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.11.1994

Міжміський код та телефон

(056)404-10-45

Факс

(о56)404-10-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма "Панацея" проводить аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi емiтента з 2003 року

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 Київська обл. Шевченкiвський р-н 01001 мiсто  Київ Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)3777016

Факс

(044)2791249

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв було укладено пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про дематерiалiзацiю акцiй

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31932348

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл. Саксаганський р-н 50042 м.Кривий Рiг пр.200-рiччя Кривого Рогу,3/173

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

005167

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056)404-08-90

Факс

(056)404-08-90

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма "Трансексiм-аудит" провела аудиторську перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

35/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000079628

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,250

4042200

1 010 550,000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснюється . Цiннi папери емiтента внесенi до бiржового списку за категорiєю позалiстингових. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створене в травнi 1961 року як оптова база "Укркультторг".Оптова база була єдиним пiдприємством в мiстi Кривий Рiг по оптовому продажу товарiв культурного вжитку. 29 березня 1991 року на пiдставi Наказу №22 Мiнiстерства торгiвлi Української РСР Криворiзька оптова база "Укркультторг" перейменована в Криворiзьке оптове пiдприємство"Укропткульттовари". В груднi 1992 року згiдно рiшення мiської ради пiдприємство перейменовано в Криворiзьке орендне колективне пiдприємство "Культтовари", яке в 1996 роцi разом з Фондом Державного майна України на пiдставi  установчого договору створили вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари".Засновники товариства не володiють акцiями товариства.Акцiонерами товариства є фiзичнi особи, якi набули прав власностi у передбаченому законодавством порядку.В 2004 роцi акцiонерне товариство "Кривбасскульттовари" перейменовано в "Кривбастехнопром". 27 квiтня 2011 року згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром". ПАТ "Кривбастехнопром" це цiлiстний майновий комплекс, який збудовано в 1973 роцi. На даний час пiдприємство виробляє сухi будiвельнi сумiшi та здiйснює оптовий продаж товарiв та матерiалiв..

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство є самостiйним.Дочiрнiх пiдприємств та представництв немає.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"№996-ХIV вiд 16.07.99р для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером.Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк за журнально-ордерною формою облiку. Основнi засади бухгалтерського облiку вiдображенi в Наказi по пiдприємству № 1 вiд 04.01.2011р"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства".В звязку з введенням в дiю Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010року № 2755-VI та на пiдставi Роздiлу IIIст.145 ПКУ в Наказ про облiкову полiтику пiдприємства внесенi змiни в частинi нарахування амортизацiї.З 01.04.2011року застосовується при нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний метод амортизацiї.З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики: - основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за нормами i методами передбаченими податковим законодавством; - до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети вартiстю 1000 грн з термiном використання понад 1рiк; - резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобовязань, iнших виплат i платежiв не проводиться.Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв та зобовязань емiтента.Межа суттевостi при складаннi фiнансової звiтностi установлена в розмiрi 50 грн.По всiм iншим питанням пiдприємство керується П(С)БО.

 

Текст аудиторського висновку

Висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансвової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром". За 2011рiк.Юридична адреса : 50005,Днiпропетровська обл,м.Кривий Рiг,вул.Каховська,82А код ЄДРПОУ-01552983

м.Кривий Рiг                  12 березня 2012р.

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Трансексiм-Аудит"(свiдоцтво про внесення до реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi №2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М.(сертифiкат аудитора серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2016р.),згiдно з дговором №12-ауд. Вiд 02.03.2012р. Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"(далi ПАТ"Кривбастехнопром"):балансу станом на 31 грудня 2011р., звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк,звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про  власний капiтал за 2011 рiк та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк.Вiдповiдальнiсть за цi  фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства.Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

Адресат- власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "Кривбастехнопром".

Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi зобовязують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень, а також у вiдповiдностi до Вимог до аудиторських висновкiв при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. № 1358/20096.

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах.аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

Аудитор вважає,що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення незалежної професiйноїдумки щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011рiк.

Основнi вiдомостi про аудитора:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма"Трансексiм-Аудит"-свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України №2918 вiд 23.04.2002р.Сертифiкат аудитора серiя 005167 дiйсний до 29.03.2016р.

Юридична адреса:50042, м.Кривий рiг, пр.200-рiччя Кривого Рогу,3/173.тел(факс)404-08-90 Поштова адреса:50065,м.Кривий Рiг,вул.Революцiйна,б.18 кв.58.

Основнi вiдомостi про емiтента наведенi у таблицях:

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби звязку емiтента:

Повне найменування- Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

Скорочене найменування- ПАТ"Кривбастехнопром"

Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ - 01552983

Код територiї за КОАТУУ  1211036300

Територiя(область)  Днiпропетровська

Поштовий iндекс  50005

Населений пункт м.Кривий Рiг вулиця,будинок  Каховська,82а

Мiжмiський код та телефон (056) 404-23-74

факс                                          (056) 404-23-74

Фактичне мiсцезнаходження м.Кривий рiг , вул.Каховська,82а

iнформацiя про держану реєстрацiю емiтента:

Номер та серiя виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв   ААА №498218

Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв     12271200000000867

Дата запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв     23.04.2004 року

Орган, що видав свiдоцтво   Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

Зареєстрований статутний капiтал(грн)   1010550,00грн

Банкiвськi установи,що обслуговують емiтента  :

Найменування банку(вiддiлення банку),який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком  ПАТ "Укрсоцбанк" МФО банку 300023

Найменування банку(вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком  ПАТ"Приватбанк"  МФО банку 305750

Основнi види дiяльностi: згiдно Довiдки АБ №386869 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України

Код за КВЕД                 Вид дiяльностi

26.64.0                            Виробництво сухих будiвельних сумiшей

26.40.0                            Виробництво цегли,черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої цегли

26.53.0                            Виробництво гiпсових сумiшей

26.66.0                            Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

36.14.0                            Виробництво iнших меблiв

45.21.1                            Будiвництво будiвель

-згiдно Статуту(п.3.1) основним видом дiяльностi є здавання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 70.20.0).

Посадовими особами ПАТ "Кривбастехнопром"  у перевiряємому перiодi були:

Голова наглядової ради - Кирику Костянтин Георгiйович

Керiвник -Хамаза Iрина Григорiвна

Головний бухгалтер -Кулюкiна Ксенiя Степанiвна

ПАТ "Кривбастехнопром" є емiтентом простих iменних акцiй, iнформацiя про випуск яких наведена у таблицi

Дата реєстрацiї емiсiї 02.06.2010р

Номер свiдоцтва про реєстрацiю емiсiї 35/04/1/10

Найменування органу,що зареєстрував емiсiю   Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

Вид акцiй простi iменнi

Форма випуску бездокументарна

Номiнальна вартiсть (грн.) 0,25

Кiлькiсть акцiй(штук) 4042200

Сума за номiналом 1010550

Доля у статутному капiталi(%) 100

Iнформацiя про власникiв акцiй емiтента ПАТ "Кривбастехнопром" наведена у таблицi:

Найменування              Дата внесення до реєстру      Кiлькiсть акцiй(штук)        Вiд заг.кiл.акцiй(%)

Кирику К.Г.                      18.04.2001 року                                  2766 962                                       68,4519

Кирику Н.I.                        18.04.2001року                                    200 959                                        4,9715

Деревянко Н.М.                18.04.2001року                                          907                                        0,0224

Iншi фiзичнi особи в

кiлькостi 181 чол               18.04.2001 року                                 1 073 372                                     26,5542

ВСЬОГО                                                                                          4042200                                          100

Аудиторською перевiркою встановлено:

Бухгалтерський облiк ПАТ "Кривбастехнопром" компютеризований, та ведеться iз застосуванням журнально-ордерної системи облiку.Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалитерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"№996-ХIУвiд 16.07.99р.,затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно.

Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 04.01.2011р.,та наказом №95 вiд 31.03.2011, якi вiдповiдають вимогам Закону України №996-ХIУ вiд 16.07.1999р.,прийнятим Положенням(стандартам) бухгалтерського облiку.Змiни вiдбулися внаслiдок змiн в законодавствi України стосовно бухгалтерського та податкового облiку необоротних активiв.З умов вибiркової перевiрки ПАТ "Кривбастехнопром" аудитор має достатньо iнформацiї для умовно-позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" встановленим нормативам П(С)БО iз окремими застереженнями, викладеними у висновку.

Основнi засоби нематерiальнi активи,iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос(амортизацiя)

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2011р рахується власних основних засобiв на суму 27 988 тис.грн, якi оцiненi за первiсною вартiстю, в тому числi:

-будiвлi та споруди- 27 578 тис.грн

-транспортнi засоби -28 тис.грн

-машини та обладнання -368 тис.грн

-iнструменти,прилади - 3 тис.грн

-Iншi необоротнi матерiальнi активи - 11 тис.грн

Власнi основнi засоби пiдприємства мають виробниче призначення.Протягом 2011року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання та капiтального ремонту i модернiзацiї на загальну суму - 375 тис.грн, в тому числi:

- будiвлi та споруди - 343 тис.грн

-машини та обладнання - 28 тис.грн

-Iнструменти,прилади - 3 тис.грн

-Iншi необоротнi матерiальнi активи - 1 тис.грн.

Характер i види робiт за капiтальним i поточним ремонтом встановленi пiдприємством за окремими видами i групами основних засобiв.Протягом звiтного перiоду вибуття основних засобiв не здiйснювалось.Сума нарахованого зносу на 31.12.2011р. По основним засобам складає 16 025 тис.грн.Облiк основних засобiв пiдприємство здiйснює згiдно Положенню(стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну4 України вiд 27.04.2000р №92 ,зареєстрованого в Мiнюстi України вiд 18.05.2000р № 288/4509.Нематерiальнi активи станом на 31.12.2011р на балансi ПАТ "Кривбастехнопром" не облiковуються.Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалось помiсячно податковим методом до 01.04.2011року, а з 01.04.2011-прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.Вiдповiдно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах", змiна методу амортизацiї в бухгалтерському облiку вiдображається як  змiна  в облiковiй оцiнцi i не потребує коригувань за попереднi перiоди та розкривається в примiтках до фiнансової звiтностi.

Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась по всiм пiдроздiлам пiдприєжмства станом на 31.12.2011року на пiдставi Наказу про iнвентаризацiю вiд 30.12.2011р за №32.Iнвентаризацiя проводилась з порушенням вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв i документiв та розрахункiв" вiд 16.08.94р №69.А саме: у вiдповiдностi до п.11.2. Iнструкцiї, iнвентаризацiя повинна проводитися  повним складом iнвентаризацiйної комiсiї та у присутностi матерiально-вiдповiдальної особи.На ПАТ "Кривбастехнопром" вiдсутнi Накази про призначення матерiально-вiдповiдальних осiб та договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.Вiдповiдно в iнвентаризацiйних описах вiдсутнi розписки та пiдписи таких осiб.Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних залишкiв необоротних активiв станом на 31.12.2011р оскiльки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевiрки пiдприємства.Через характер облiкових записiв пiдприємства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв за допомогою iнших аудиторських процедур.Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2011року, яке облiкувується на балансi ПАТ "Кривбастехнопром" складає 2181 тис.грн.Станом на 01.01.2011року на балансi пiдприємстваа облiковується гудвiл  в сумi 44 тис.грн.Так станом на 31.12.2011року гудвiл не вiдповiдав ознакам активу, тов вiн списаний з включенням залишкової вартостi до витрат у вiдповiдностi до п.12П(С)БО 19 "Обєднання пiдприємств".

ЗАПАСИ

Облiк запасiв в ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдає вимогам П()БО №9  "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р №246, зареєстрованого в Мiнюстi України 19.01.2000р за №27/4248.

Запаси оцiнюються на дату балансу  згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.При вибуттi запасiв на пiдприємствi використовується метод ФIФО.Станом на 31.12.2011р балансова вартiсть виробничих запасiв складає 68 тис.грн, у тому числi:

-сировини та матерiалiв - 10 тис.грн;

-будiвельнi матерiали-24 тис.грн;

-iншi матерiали - 1 тис.грн;

-малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 3 тис.грн;

-товари -30 тис.грн.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Дебiторська заборгованiсть вiдображається вiдповiдно до П(С)БО №10"Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд08.10.1999р №237.Станом на 31.12.2011р на пiдприємствi згiдно балансу рахується дебiторська заборгованiсть на загальну суму 58 тис.грн в тому числi:

-за товари , роботи,послуги - 19 тис.грн;

дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2 тис.грн;

-iнша поточна заборгованiсть - 37 тис.грн;

Дебiторська заборгованiсть на балансi пiдприємства рахується за чистою реалiзацiйною вартiстю. Яка дорiвнює первiснiй.Резерв сумнiвних боргiв у 2011 роцi на ПАТ "Кривбастехнопром" нестворювався, що передбачено у п.14Наказу про облiкову полiтику.Однак аудиторзауважує, що п.8П(С)БО №10 передбачена необхiднiсть його створення.Дебiторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIУ вiд 16.07.99р.Дебiторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi , станом на 31.12.11 пiдприємство не має.

ГРОШОВI КОШТИ.Облiк грошових коштiв ведеться на пiдприєствi на рахунках бухгалтерського облiку:

-301 каса; -311"Рахунки в банках в нацiональнiй валютi" з використанням вiдповiдних субрахункiв; -313"Iншi рахунки в банках в нацiональнiй валютi" з використанням вiдповiдних субрахункiв.Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011р. складав -41 тис.грн.

IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.Станом на 31.12.2011року iншi оборотнi активи складають - 6 тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.Станом на 31.12.2011року власний капiтал ПАТ"Кривбастехнопром" складає 11010 тис.грн, у тому числi:

-статутний капiтал - 1 011 тис.грн;

-iнший додатковий капiтал -10459 тис.грн.

-нерозподiлений прибуток - 11 955 тис.грн

Статутний капiтал сформовано у повному обсязi, сум несплаченого капiталу пiдприємство не має, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.Кiлькiсть акцiй вiдповiдає розмiру статутного капiталу.

ЧИСТI АКТИВИ.Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств. Якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17.11.2004р.Вартiсть чистих активiв пiдприєства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобовязань, за даними ф.1 Баланс, за формулою:

ф.1(Пiдсумки р.I+ р.II+р.III Активу)-Ф.1(Пiдсумки р.II+р.III+р.IУ+р.У Пасиву).Станом на 31.12.2011р. вартiсть чистих активiв складає - 11010 тис.грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

ОБЛIК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ.Облiк зобовязань на ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобовязання",затвердженого наказом Мiнфiну України вiд31.01.2000р. №20,зареєстрованого в Мiнюстi України 11.02.2000р. За №85/4306.Розмiр зобовязань фiнансової звiтностi пiдтверджений проведенням iнвентаризацiї(актами звiряння заборгованостi) за звiтний перiод.Сума поточних зобовязань на 31.12.2011р. Складає 3 307 тис.грн, в тому числi:

-за товари, роботи, послуги- 1 832 тис.грн.

-за векселями виданими- 1 451 тис.грн;

- з бюджетом - 12 тис.грн;

- з оплатi працi - 7 тис.грн;

- зi страхування - 1 тис.грн,

- з участниками- 1 тис.грн;

- iншi поточнi зобовязання - 3 тис.грн.

Довгостроковi зобовязання станом на 31.12.2011 року на пiдприємствi не облiковується.Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено  ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi2 № 996-ХIУ вiд 16.07.99р.Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.11 пiдприємство не має.

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ.Облiк витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам облiку витрат згiдно П(С)БО №16 "Витрати",затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999р №318, зареєстрованого в Мiнюстi України 02.11.1999р № 750/4043.Протягом 2011р.згiдно прийнятої облiкової полiтики застосовувалися для вiдображення витрат рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi".

ОБЛIК ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ.Облiк доходiв на ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдає П(С)БО №15 "Доходи", затвердженого наказом вiд 29.11.1999р. №290, зареєстрованим в Мiнюстi України 14.12.1999р. За №860/4153.

На пiдприємствi доходи вiдображаються на наступних рахунках:

-70.2. "Доходи вiд реалiзацiї товарiв"

-70.3 "Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг"

-71 "Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк пiдприємством отримано збиток в сумi 576 тис.грн, що вiдповiдає рядку 225 Форми №2 "Звiти про фiнансовi результати".Фiнансова звiтнiсть за 2011рiк складена вiдповiдно до :- П(С)БО №2 "Баланс", затвердженого приказом Мiнфiну вiд 31.03.1999р за №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 21.06.1999р. За №396/3689;-П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати",затвердженого приказом Мiнфiну вiд 31.03.1999р за №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 21.06.1999р за № 397/3690.;- П(С)БО №4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого приказом Мiнфiну вiд 31.03.1999р за № 87 та зареєстрованого в мiнiстерстiв Юстицiї України 21.06.1999р за № 398/3691;- П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого приказом Мiнфiну вiд 31.03.1999р за №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 21.06.1999р за № 399/3692.;- Приказу Мiнфiну вiд 29.11.2000р за №302 "Про примiтки до рiчної  фiнансової звiтностi", зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 11.12.2000р за № 904/5125.За наслiдками аудиторської перевiрки аудитор пiдтверджує, що "Баланс" на 31.12.2011р (Форма №1) ПАТ "Кривбастехнопром" складено на основi дiйсних облiкових даних.Фiнансовi результати "Звiту про фiнансовi результати за 2011рiк" (Форма №2) - збуток складає 576 тис.грн.

Фiнансовi форми звiтностi: -Баланс на 31.12.2011р(форма №1),- "Звiт про фiнансовi результати за 2011рiк"(форма №2),- "Звiт про рух грошових коштiв"(форма №3),-"Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi"(форма №5),- "Звiт про власний капiтал"(форма №4) справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2011р. Та вiдповiдають одна однiй.

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31 грудня 2011року.Джерелом визначення показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром" за 2011 рiк є Форма №1 "Баланс на 31.12.2011р".Аналiз фiнансоввого стану здiйснено за наступними показниками(додаток №1):

1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобовязань пiдприємство має можливiсть негайно погасити.Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5.Коефiцiент розраховується за формулою: Ф.1(р.220+р.230+р.240)/Ф.1р.620 i становить на 31.12.2011року-0,012, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

2.Коефiцiент загальної лiквiдностi(покриття)- показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть  бути використанi для погашення його поточних зобовязань, оптимальне значення 1,0-2,0.Коефiцiент розраховується за формулою: Пiдсумок роздiлу II Активу Ф1 +р.270/Пiдсумок роздiлу IУ Пасиву Ф.1+ р.630 i становить -0,052, що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження.Цей коефiцiент показує, що на кожну гривню  поточних зобовязань приходиться 0,05 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi( або платоспроможностi, або  автономiї) - розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй  сумi засобiв, авнсованих у його дiяльнiсть, оптимальне значення показника складає 0,25-0,5.Коефiцiент розраховується за формулою:Пiдсумок р.1 Пасиву/стр.640Ф.1На пiдприємствi значення коефiцiенту склало 0,769.Таке значення показника свiдчить про те, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснено здебiльше за рахунок власного капiталу.

4.Коефiцiент структури капiталу -розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.Оптимальне значення складає 0,5-1,0.Розраховується за формулою:(Пiдсумок роздiлу III Пасиву Ф.1+ Пiдсумок роздiлу IУ Пасиву Ф.1)/Пiдсумок роздiлу I Пасиву Ф.1. На ПАТ "Кривбастехнопром" цей показник склав -0,016, що ще раз пiдтверджує, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснюється в бiльшостi за рахунок власного капiталу.

ВИСНОВОК. Таким чином, зробивши аудиторську перевiрку повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" за 2011 рiк та  аналiз фiнансового стану, аудитор вважає:

1.ПАТ "Кривбастехнопром" веде бухгалтерський облiк  згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIУ вiд 16.07.1999р., затвердженими в Українiф Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй та Iнструкцiй по його використанню.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi.

2.За винятком викладених у звiтi застережень, фiнансовi звiти вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2011р., а також результат його дiяльностi.

3.Пiдтверджується фiнансова рiчна звiтнiсть ПАТ "Кривбастехнопром" за 2011 рiк у складi:"Баланс" на 31.12.2011р."(форма 3!)."Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк"(форма №2),"Звiт про рух грошових коштiв"(форма №3),"Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi"(форма №5),"Звiт про власний капiтал"(форма №4).

4.Збиток пiдприємства за 2011рiк складає - 576 тис.грн.

5.Вартiсть чистих активiв ПАТ "Кривбастехнопром" складає - 11010тис.грн., та є бiльшою за розмiр статутного фонду товариства, що вiдповiдає вимогам законодавства.

Директор ТОВ "АФ Трансексiм- Аудит"        Кодрiна А.М.(сертифiкат серiя А № 005167)

                                                                                                                    Додаток №1

Аналiз показникiв фiнансового стану  ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2011р здiйснено за наступними показниками:

№ П/п  Показник                  Формула розрахунку    Розрахунок                       Значення показника   Орiєнтовне позитивне

                                                         показника                 показника за                    на пiдприємствi            значення показника

                                                                                    даними пiдприємства

1.     Коефiцiент  Ф1(ряд220+ряд230)+ряд240)Ф1/      41/3307                                      0,012                         0,20-0,25

       абсолютної                            ряд620

       лiквiдностi

2.    Коефiцiент    Ф1(ряд 260+ряд270)/

        загальної       Ф1(ряд620 +ряд630)                          173/3307                                  0,052                              1,0-2,0

      лiквiдностi

     (покриття)

3.Коефiцiент      Ф1ряд(260-100-110-120-130-140)Ф1/   (173-38-30)/3307                  0,032                               0,7-0,8

   поточної               ряд 620+ряд630

   лiквiдностi

4.Коефiцiент       Ф1 ряд380/                                            11010/14317                           0,769                               0,25-0,5

  фiнансової          Ф1 ряд 640

незалежностi

(платоспроможностi)

5.Коефiцiент             Ф1ряд 480+ряд620+ряд430+ряд630Ф1/     3307/11010             0,300                                 1,0

  спiввiдношення        ряд 380

залучених i

власних коштiв

6.Чистий оборотний  Ф1(ряд260-ряд620)                             (173-3307)                   -3134                                     0

   капiтал

7.Коефiцiент              Ф1(ряд260-ряд620)/                         (173-3307)/173                -18,116                                 0,1

забезпеченностi        Ф1 ряд 260

оборотними

засобами

ТОВ "АФ Трансексiм- Аудит"                          Кодрiна А.М.(сертифiкат серiя А №005167)

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основними видами продукцiї та послуг є:

-виробництво будiвельних сумiшей

-оптова торгiвля товарами народного вжитку

-здавання  внайм власного майна.

В 2011 роцi було вироблено будiвельних сумiшей на 10 тис.грн,продано товарiв на суму 78 тис.грн, дохiд вiд реалiзацiї послуг по наданню в оперативну оренду  власного майна - 1606 тис.грн, вiдшкодування орендарями ранiше понесених витрат орендодавця по комунальним платежам - 250 тис.грн.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За перiод з 2007 по 2011рiк було придбано основних засобiв на суму 25022,4( в т.ч.будiвлi та споруди -24 779тис.грн, машини та обладнання 235,4 тис.грн,iншi НА -8 тис.грн), продано основних засобiв на суму 65,9 тис.грн(в т.ч. машини та обладнання- 49,9тис.грн,  iншi НА- 13,7 тис.грн).Придбання по групi "Будiвлi та споруди" вiдбулось за рахунок проведених капiтальних ремонтiв примiщень.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всi  основнi засоби знаходяться у власностi товариства та розташованi за адресою: м.Кривий Рiг, вул.Каховська, 82А. В звiтному роцi пiдприємством орендовано  1 автомобiль для перевезення працiвнкiв пiдприємства при виконаннi останнiми своїх службових обовязкiв. Станом на 31.12.2011 року основнi засоби складають за первiсною вартiстю-27988 тис.грн.Знос (амортизацiя) становить 16025 тис.грн.Залишкова вартiсть -11963 тис.грн.Ступiнь використання основних засобiв в середньому складає 100 %.Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища.За використане у транспортi паливо пiдприємство сплачує до бюджету збiр на охорону навколишнього середовища.Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних  засобiв здiйснюється  за власнi кошти .В 2007 роцi розпочато будiвництво торговельного комплексу.До кiнця 2011року  будiвництво незавершене.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПАТ розташоване на дiлянцi 1,76га.Змiни в законодавствi про сплату за землю iстотно впливають на дiяльнiсть емiтента.За 2011рiк сплачено орендної плати за землю в розмiрi 578,2 тис.грн.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2011 роцi емiтентом виплачено штрафних санкцiй в розмiрi 2968 грн за  несвоечасну сплату орендної плати за землю.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В 2011 роцi фiнансування дiяльностi емiтента проводилось виключно за власнi обiговi кошти.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

в 2011роцi було укладено понад 70 договорiв на суму бiля 2 млн грн. По всiм договорам зобовязання виконано.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розробляючи фiнансовий план та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк виконавчий орган товариства керувався наступними принципами: -забезпечення товариства достатнiми оборотними коштами, зниження запасiв товарно-матерiальних цiнностей на складах.В 2012 роцi планується завершити будiвництво торговельного центру торговою площею 1200 кв.м.На 2012 рiк встановлено план надходжень вiд реалiзацiї товарiв та послуг в сумi 1950,0 тис грн, витрати в розмiрi 1945,0 тис.грн, чистий прибуток 5,0 тис.грн.Фахiвцi емiтента не проводили оцiнку шляхiв покращення лiквiдностi пiдприємства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний рiк дослiджень та розробок на базi пiдприємства не проводилось, витрати на такi цiлi в 2011роцi не передбачались.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.Дата вiдкриття провадження у справi 15.09.2011рГосподарським судом Днiпропетровської областi..Позивач Прокурор Дзержинського району м.Кривого Рогу в iнтересах держави в особi Криворiзької мiської ради.Змiст та розмiр позовних вимог:про стягнення 4198,52грн.

Поточний стан розгляду: Позов прокурора Дзержинського району м.Кривого Рогу в iнтересах держави в особi Криворiзької мiської ради, м.Кривий Рiг про стягнення 4198,52 грн -залишити без розгляду.

2.Дата вiдкриття провадження у справi:30.09.2011р Господарський суд Днiпропетровської областi.

Вiдповiдач: Управлiння Держкомзему у м.Кривий Рiг Днiпропетровської областi.

Змiст та розмiр позовних вимог:про зобовязання виконати певнi дiї.

Поточний стан розгляду:позовнi вимоги задовiльнено.

3.Дата порушення провадження у справi 03.08.2011року Господарський суд Днiпропетровської областi.

Вiдповiдач :Криворiзька мiська рада Днiпропетровської областi.

Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання  рiшення №871 вiд 24.01.2007 року недiйсним.

Поточний стан розгляду: Визнати недiйсним рiшення Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi(IХ сесiї У скликання) вiд 24 сiчня 2007 року № 871 "Про припинення права постiйного користування земельною дiлянкою на вул.Каховська, 82а та передачу її в оренду для розмiщення виробничих примiщень".

4.Дата вiдкриття провадження у справi: 08.11.2011року Господарський суд Днiпропетровської областi.

Позивач: Криворiзький мiжрайонний природоохоронний прокурор, м.Кривий Рiг в iнтересах держави в особi Криворiзької мiської ради.

Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення 208 554,95 грн.

Поточний стан розгляду справи: розгляд справи вiдкладено.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не виплачувались.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi у 2011 роцi  значно менше оптимального рiвня показника(0,20-0,25), тобто пiдприємство не має достатньо грошових засобiв для розрахунку по своїм короткостроковим зобовязанням.Товариство має змогу погасити за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв 0,012% поточних зобовязань.Коефiцiент покриття станом на 31.12.2011року становить 0,052 i вказує на те ,що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)  складає 0,769. Значення  показника вказує на те, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснено здебiльше за рахунок власного капiталу.Коефiцiент структури капiталу складає 0,016, що ще раз пiдтверджує, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснюється  в бiльшостi за рахунок власного капiталу.Значення показникiв, якi характеризують фiнансове становище  ПАТ"Кривбастехнопром" станом на 31.12.2011року свiдчить про низьку платоспроможнiсть пiдприємства.Товариству необхiдно придiлити увагу щодо пiдвищення ефективностi використання своїх активiв.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12 265,000

11 963,000

0,000

0,000

12 265,000

11 963,000

  будівлі та споруди

12 110,000

11 791,000

0,000

0,000

12 110,000

11 791,000

  машини та обладнання

151,000

165,000

0,000

0,000

151,000

165,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

4,000

7,000

0,000

0,000

4,000

7,000

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

12 265,000

11 963,000

0,000

0,000

12 265,000

11 963,000

Опис

основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням.Термiни та умови користування основними засобами:-будiвлi та споруди - до повного використання,вiдповдно то технiчних характеристик; -машини та обладнання- до повного використання, вiдповiдно то технiчних характеристик;-iншi - до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду) -27 988 тис.грн(будiвлi та споруди 27 578 тис.грн, машини та обладнання 368 тис.грн,транспортнi засоби 28 тис.грн,iншi 14 тис.грн).Ступiнь зносу 42,7 %(будiвлi та споруди-42,7%,машини та обладнання-44,8%,транспортнi засоби -100%,iншi -50%).Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2011року -16025 тис.грн(будiвлi та споруди-15787 тис.грн,машини та обладнання-203 тис.грн,транспортнi засоби -28 тис.грн,iншi -7 тис.грн).Орендованих основних засобiв не має.Основнi засоби знаходяться по мiсцю знаходження емiтента.Обмежень на використання майна емiтент немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

11 010,000

11 586,000

Статутний капітал (тис. грн.)

1 011,000

1 011,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1 011,000

1 011,000

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення  вартостi  чистих активiв  акцiонерних  товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9999 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9999 тис.грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10575 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10575 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

1 451,000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за векселями (всього)

X

1 451,000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

Податкові зобов’язання

X

12,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

1 844,000

X

X

Усього зобов’язань

X

3 307,000

X

X

Опис

Зобовязання емiтента на кiнець року складаються iз зобовязань за векселями, податковими зобовязаннями та iншими, якi включають в себе кредиторську заборгованiсть за товари, заборгованiсть за авансовими звiтами, з оплати працi та страхування, з учасниками та iнших поточних зобовязань.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

27.04.2011

29.04.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

2

1

2

2010

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

за малочисленнiстю наглядової ради комiтети у її складi не створювались

Інші (запишіть)

 в наглядовiй радi комiтети не створювались

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

Голова наглядової ради отримує винагороду згiдно трудового договору ( контракту), члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

 

X

7

Інші (запишіть)

член наглядової ради не може бути одночасно головою або членом виконачого органу та (або) ревiзiйної комiсiї

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Членiв наглядової ради було обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв 27.04.2011року та надано самостiйно можливiсть самостiйно ознайомитись iз змiстом внутрiшнiх Положень товариства

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

так

ні

так

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

ні

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

Iншої посадової особи, яка б вiдповiдала за зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань наглядової ради та засiдань ревiзiйної комiсiї в акцiонерному товариствi не має

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на загальних зборах акцiонерiв прийнято  "Положення про iнформацiйну полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" та  Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товаристава "кривбастехнопром"

         

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про визначення аудитора ,затвердження умов договору з ним та розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї наглядової ради

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів