ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Аудиторський висновок за 2014

 

 Висновок незалежного аудитора

про достовірністьфінансовоїзвітності

Публічногоакціонерноготовариства «Кривбастехнопром»

 за 2014 рік

Юридична адреса: 50005, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82А

                                            код ЄДРПОУ – 01552983

 

м. Кривий Ріг                                                                                 10 квітня 2015 р.

 

Адресат: Власники цінних паперів, керівництво ПАТ «Кривбастехнопром».

 

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «Трансексім - Аудит» (свідоцтво про внесення до реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 2918 від 23.04.2002р.) в особі директора Кодріної А.М.  (сертифікат аудитора  серія А № 005167 дійсний до 29.03.2016 р.),бухгалтерів-експертів Воробейчик С.М., Потурайко О.В.,   згідно з договором № 13 – ауд. від 20.03.2015 р.  проведено аудиторську перевірку фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства«Кривбастехнопром» (далі ПАТ «Кривбастехнопром»): балансу (звіту про фінансовий стан)    станом на 31 грудня 2014 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)  за  2014 рік, звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) за 2014 рік, звіту про власний капітал за 2014 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. 

  Аудиторська перевірка проведена згідно  "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (МСА), якi визнанi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Міжнародими стандартами бухгалтерського обліку, iншими законодавчими та нормативними документами, якi регулюють дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi.

МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає отримання достатнiх i належних доказів вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок в веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi.

 

 

Нами перевірена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показників, визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА № 320.

В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог МСФО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв.

Оцiнюючи ризики при проведеннi аудиту, ми розглянули тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, а також для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Кривбастехнопром» з метою виявлення усiх можливих недолiкiв.

При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) ми керувалися вимогами МСА №700 та №705 з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. №1360.

Перевірку  розпочато 20.03.2015 р. та закінчено 10.04.2015 р.

Аудитор зауважує, що надана для підтвердження фінансова звітність ПАТ «Кривбастехнопром» на момент складання висновку не затверджена Загальними річними зборами акціонерів, так як дата їх проведення призначена після дати складання висновку.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної професійної  думки  щодо відповідності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром» вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання  за 2014 рік.

 

Основні  відомості  про аудитора:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Трансексім - Аудит» - свідоцтво про внесення до Реєстру  аудиторських фірм та приватно-практикуючих аудиторів Аудиторської палати України  № 2918 від 23.04.2002 р. Сертифікат аудитора серія 005167 дійсний до 29.03.2016 р.

 

Юридична адреса: 50042, м. Кривий Ріг,  пр. 200-річчя Кривого Рогу, 3/173.

тел.(факс) 404-08-90

Поштова адреса: 50065, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 18 кв. 58.

 

 

Основні  відомості  про емітента наведені у таблицях:

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку емітента :

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Кривбастехнопром»

Скорочене найменування

ПАТ «Кривбастехнопром»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

01552983

Код території за КОАТУУ

1211036300

Територія (область)

Дніпропетровська

Поштовий індекс

50005

Населений пункт

м. Кривий Ріг

Вулиця, будинок

Каховська, 82А

Міжміський код та телефон

(056) 404-23-74

Факс

(056) 404-23-74

Фактичне місцезнаходження

М. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82А

Інформація про державну реєстрацію емітента:

Номер та серія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ААА № 498218

Номер запису в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 227 120 0000 000867

Дата запису в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

23.04.2004 року

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 010 550,00 грн.

Банківські установи, що обслуговують емітента:

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

МФО банку

300023

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

ПАТ «Приватбанк»

МФО банку

305750

Основні види діяльності :

-          згідно Довідки АБ № 560514 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Код за КВЕД

Вид діяльності

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої цегли

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

23.69

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

31.09

Виробництво інших меблів

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

 

Посадовими особами ПАТ «Кривбастехнопром»  у перевіряємому періоді були :

Голова наглядової ради –  Кирику Констянтин Георгійович.

Керівник – Хамаза Ірина Григорівна.

Головний бухгалтер – Точій Світлана Валеріївна.

 

ПАТ «Кривбастехнопром»є емітентом простих іменних акцій, інформація про випуск яких наведена у таблиці.

Дата реєстра

ції емісії

Номер свідо-цтва про реєс-тра-цію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випус-ку

Номі-нальна вар-тість (грн.)

Кіль-кість

акцій

(штук)

Сума

за но-

міна-лом

(грн.)

Доля у статут-ному

капіта-лі (%)

02.06.

2010 р.

35\04\1\10

Дніпропетров-ське територіальне управління ДКЦПФР

Прос-ті імен-ні

Бездо-кумен-тарні

0,25

4042200

1010550

100

 

Інформація про власників акцій емітента  ПАТ «Кривбастехнопром» наведена у таблиці:

 

 

 

 

Найменування

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від заг.кіл. акцій (%)

 
 

Кирику К.Г.

 18.04.2001 року

    2 766 962

68,4519

 

Кирику Н.І.

 18.04.2001 року

       200 959

  4,9715

 

Деревянко Н.М.

 18.04.2001 року

              907

  0,0224

 

Інші фізичні особи в кількості 181 чол.

 18.04.2001 року

    1 073 372

26,5542

 

Всього

 

    4 042 200

100

 

 

Аудиторською перевіркою  встановлено:

 

  ПАТ «Кривбастехнопром»  веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.        Облік повністю автоматизований. Товариство вибрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації за допомогою бухгалтерської програми “1С:Підприємство”. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Облікова політика підприємства встановлена наказом «Про облікову політику підприємства  для цілей обліку за МСФЗ» за № 1а від 03.01.2013 р., який відповідає вимогам Закону України  № 996-Х1У від 16.07.1999р., прийнятим МСФО. Змін в обліковій політиці протягом 2014 року не відбувалося.

Фінансова звітність складається та подається своєчасно у термін, передбачений ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV.

 Дата переходу на МСФЗ ПАТ «Кривбастехнопром» встановлена 01.01.2012, про що наведено в Примітках.

Крім того, аудитор вказує, що фінансова звітність за 2014 рік не затверджена загальними зборами акціонерів, так як дата їх проведення призначена після дати висновку.

З умов вибіркової перевірки ПАТ «Кривбастехнопром»  аудитор має достатньо інформації для умовно - позитивного висновку стосовно повноти та відповідності фінансової звітності суб’єкта підприємництва ПАТ «Кривбастехнопром»   встановленим нормативам МСФЗ. Пiдставою для висловлення умовно - позитивної думки є те, що за умовами договору дата початку проведення аудиту призначена пiсля 31.12.2014 року, тобто, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв та запасiв.Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Кривбастехнопром»  станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до МСФЗ. За обставин того, що товариство неплатоспроможне, але має предостатню кількість власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства більше статутного капiталу, ми можемо висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.

 

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов`язань.

 

Основні засоби

нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні

активи та їх знос (амортизація)

На балансіПАТ «Кривбастехнопром»станом на 31.12.2014 р. рахуєтьсявласнихосновнихзасобів на суму 2454 тис. грн, якіоціненіза історичною собівартістю, а будівлі та споруди за справедливою вартістю, в томучислі: 

Ø  Будівлі та споруди – 1941 тис. грн.

Ø  Транспортнізасоби – 29 тис. грн.   

Ø  Машини та обладнання – 348 тис. грн.

Ø  Інструменти, прилади – 83 тис. грн.

Ø  Інші  необоротні матеріальні активи – 53 тис. грн.

Власні основні засоби підприємства мають виробниче призначення.

Протягом 2014 року збільшено вартість основних фондів за рахунок придбання   на загальну суму82 тис. грн., в тому числі:

Ø  Машини та обладнання – 8 тис. грн.

Ø  Інструменти, прилади – 47 тис. грн.

Ø  Інші  необоротні матеріальні активи – 27 тис. грн.

 

     Протягом звітного періоду вибуття основних засобів не відбувалося.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2014р. по основним засобам складає 1402 тис. грн.

Облік основних засобів підприємство здійснює згідно Міжнародного (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Основні засоби».

Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося помісячно прямолінійним методом у відповідності до облікової політики підприємства.

Вартість нематеріальних активів, які оцінені за історичною собівартістю станом на 31.12.2014 року, складає 8 тис.грн., сума нарахованого зносу, відповідно – 4 тис.грн.

         Нематеріальні активи у 2014 році з’явилися внаслідок рекласіфікації основних засобів.  Облік нематеріальних активів здійснюється згідно МСФО № 38 «Нематеріальні активи».

 

        Інвентаризація основнихзасобів проводилася по всім підрозділам підприємства станом на 31.12.2014 року на підставі Наказу про інвентаризацію від 25.12.2014 р. за № 1-і.  Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів станом на 31.12.2014р., оскільки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевірки підприємства.

         Вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2014 року, яке обліковувається на балансі  ПАТ «Кривбастехнопром», складає 3579 тис.грн.

        

 

Інвестиційна нерухомість

         На балансі ПАТ «Кривбастехнопром» обліковується нерухомість, що  утримується власником з метою отримання орендних платежів та класифікована у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

До інвестиційної нерухомості ПАТ «Кривбастехнопром», відповідно до облікової політики, застосовує модель переоціненої вартості відповідно до МСБО 16.

На балансі ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2014 р. рахується інвестиційної нерухомості на суму 19 638 тис. грн, яка оцінена  за справедливою вартістю згідно МСФО 40 на підставі експертного висновку незалежного оцінювача. Сума нарахованого зносу на 31.12.14 складає – 9 772 тис.грн. У 2014 році згідно наказу про облікову політику амортизація по інвестиційній нерухомості не нараховувалася.

Сума дооцінки такої нерухомості станом на 31.12 2014 року склала – 180 тис. грн.

 

Запаси.

Балансова вартість запасів відображена ПАТ «Кривбастехнопром» відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси оцінюються на дату балансу за найменшою із двох оцінок: собівартості або чистої вартості продажу.

При вибутті запасів на підприємстві використовується метод ФІФО.

Станом на 31.12.2014 р. балансова вартість виробничих запасів складає 564 тис. грн., у тому числі :

Ø  сировини та матеріалів - 19 тис. грн.;

Ø  паливо-мастильних матеріалів – 4 тис. грн..;

Ø  будівельні матеріали – 485 тис. грн.;

Ø  запасні частини – 1 тис. грн.;

Ø  інші матеріали – 42 тис. грн.;

Ø  малоцінні та швидкозношувальні предмети – 3 тис. грн.;

Ø  товари -10 тис. грн

 

Дебіторськазаборгованість

Дебіторська заборгованість відповідає критеріям визнання її фінансовими активами у відповідності до МСБО.

Станом на 31.12.2014 р. на підприємствізгідно балансу рахуєтьсядебіторськазаборгованість  на загальну суму 216 тис. грн. в тому числі:

Ø  за товари, роботи, послуги – 216 тис грн.;

Дебіторська заборгованість на балансі підприємства обліковується за чистою реалізаційною вартістю, з врахуванням резерву.

Резерв сумнівних боргів у 2014 році на ПАТ «Кривбастехнопром», розрахований на підставі питомої ваги списаної дебіторської заборгованості за кожний період із попередніх трьох років в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду та склав 7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість підтверджена актами звірок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.99р

Дебіторської заборгованості, по якій скінчився строк позовної давності, станом на 31.12.2014р. підприємство не має.

 

Грошові кошти .

Залишку грошових коштів станом на 31.12.2014 р.  товариство не має.

 

     Власний капітал

Станом на 31.12.2014 року власний капітал ПАТ «Кривбастехнопром», відображений у фінансовій звітності складає 10 979 тис. грн., у тому числі:

Ø  Статутний  капітал – 1 011 тис. грн.;

Ø  Капітал у дооцінках – 9 695 тис.грн. ;

Ø  Резервний капітал – 657 тис.грн.;

Ø  Непокритий збиток – 384 тис. грн.

Статутний капітал сформовано у повному обсязі, сум несплаченого капіталу підприємство не має, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. Кількість акцій відповідає розміру статутного капіталу.

 

Чисті активи

Порядок визначення вартості чистих активів акціонерних товариств визначений Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які затверджені рішенням  Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р.

Вартість  чистих активів підприємства визначається шляхом вирахування із суми активів суми його зобов’язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:

Ф.1 (  Підсумки р. І + р. ІІ + р. ІІІ Активу) – Ф.1 (Підсумки р. ІІ + р. ІІІ +р. ІV + р.V Пасиву)

Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів  складає – 10 979 тис. грн. і є вищою за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства. 

 

Облік довгострокових та поточних зобов‘язань

Фінансові зобов'язання, оцінені ПАТ «Кривбастехнопром» за справедливою вартістю відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Розмір зобов’язань фінансової звітності  підтверджений проведенням інвентаризації (актами звіряння заборгованості) за звітний період. Сума поточних зобов’язань на 31.12.2014 р. складає  4400 тис. грн., в тому числі:

Ø  за товари, роботи, послуги –  3578 тис. грн.,

Ø  за короткостроковими кредитами – 8 тис.грн.;

Ø  з бюджетом – 48 тис. грн., 

Ø  з оплаті праці – 7 тис. грн.

Ø  зі страхування – 3 тис. грн.,

Ø  з учасниками – 1 тис. грн.,

Ø  інші поточні зобов’язання – 755 тис. грн..

        Довгострокові  зобов’язання станом на 31.12.2014 року на підприємстві не обліковуються.

Кредиторська заборгованість підтверджена актами звірок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.99р

Кредиторської заборгованості, по якій скінчився строк позовної давності, станом на 31.12.14р. підприємство не має.

 

Облік витрат

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ПАТ «Кривбастехнопром» за 2014 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

                       

Облік фінансових результатів.

Облік доходів на ПАТ «Кривбастехнопром», на думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах, ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід».

За результатами фінансово - господарської діяльності за 2014 рік підприємством отримано прибуток в сумі 68 тис.грн., що відповідає  рядку 2350 Форми № 2  «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

         За наслідками аудиторської перевірки аудитор  підтверджує, що «Баланс на 31.12.2014р.» ПАТ «Кривбастехнопром»  складено на основі дійсних облікових даних.

Фінансові результати «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік»прибуток в сумі 68 тис. грн.

 

Стан корпоративного управління ( в тому числі стан внутрішнього аудиту)

        Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства Украiни та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", в акцiонерному товариствi створена Ревізійна комісія, яка проводить перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi - вiдсутня.

 

Виконання значних правочинів акціонерним товариством

 Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) аудиторською перевiркою у 2014 році не виявлено.

 

Модифікація аудиторського висновку

     Підстава для модифікації аудиторського висновку по фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року: за виключенням статей основних засобів, які ми не змогли перевірити, в зв’язку з тим, що не наглядали за проведенням інвентаризації, та за наявності коригувань, якщо такі були б необхідні в разі можливості перевірки нами вищезазначених статей, нам не вдалося отримати достатні аудиторські докази відносно об'єктів основних засобів, включених в дану фінансову звітність згідно П(С)БО за балансовою вартістю на 31 грудня 2014 року. 

 

Аудитор вважає, що форми фінансової  звітності:

-«Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2014р.» (форма № 1),

-«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за  2014 рік» (форма № 2),

-«Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (форма № 3),

-«Звіт про власний капітал» (форма № 4),

-«Про примітки до річної фінансової  звітності».

справедливо і достовірно, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йде мова в попередньому параграфі, відображають фінансовий стан ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2014 р. і також результати діяльності, зміни в капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Розрахунокпоказниківфінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»  станом на 31 грудня 2014 року.

Джереломвизначенняпоказниківфінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»за 2014рік є«Баланс на 31.12.2014 р.»

Аналіз показників фінансового стану здійснено за наступними показниками (додаток № 1):

1. Коефіцієнт абсолютної  ліквідності  характеризує платоспроможність на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов’язань  підприємство має можливість негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5.

Коефіцієнт розраховується за формулою:

Ф.1(ряд. 1160 + ряд.1165)/ Ф.1(ряд.1695-ряд.1665+ряд.1700)

і становить на 31.12.2013 року –0, що свідчить про абсолютну неспроможність підприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованість.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань, оптимальне значення 1,0-2,0. Коефіцієнт розраховується за формулою:

 

Ф.1 ряд.1195  /  Ф.1 ряд 1695+ряд 700

 і становить – 0,1995,що вказує на те, що потреба підприємства в коштах перевищує його реальні надходження.Цей коефіцієнт показує, що на кожну гривню поточних зобов’язань приходиться 0,19 грн. оборотних коштів підприємства.

3. Коефіціент фінансової стійкості(або платоспроможності, або автономії  -  розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому  вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність, оптимальне значення  показника складає 0,25-0,5. Коефіцієнт розраховується за формулою:

Ф.1 ряд. 1495  /  Ф.1 ряд. 1900

 і має значення – 0,7139. Це свідчить про те, що придбання всіх активів підприємства профінансовано в більшості за рахунок власних коштів.

4. Коефіцієнт структури капіталу  - розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. Коефіцієнт розраховується за формулою:

Ф.1ряд.1695+ряд.1595 +ряд 1700 +ряд 1800   /Ф.1 ряд. 1495

На ПАТ «Кривбастехнопром»  цей показник склав –0,4008, що ще раз вказує на те, що підприємство здійснює фінансування своїх активів в більшості за рахунок власних коштів.

Висновок

Таким чином, зробивши аудиторську перевірку повноти та достовірності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром»  за 2014 рік  та аналіз фінансового стану, аудитор вважає:

1. ПАТ «Кривбастехнопром» веде бухгалтерський облік згідно з  вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.1999р. та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

         2. За винятком викладених у звіті застережень, фінансові звіти  відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2014 р., і також результати діяльності, зміни в капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Підтверджується фінансова річна звітність ПАТ «Кривбастехнопром» за 2014 рік  у складі:

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)   на 31.12.2014 р.» (форма № 1),

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за  2014 рік» (форма № 2),

«Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»  (форма № 3),

«Про примітки до річної фінансової  звітності» (форма № 5),

«Звіт про власний капітал» (форма № 4)

4. Прибуток підприємства за 2014 рік складає –68  тис. грн.

5. Вартість чистих активів ПАТ «Кривбастехнопром»  складає – 10979 тис. грн., та є більшою за розмір статутного фонду товариства, що відповідає вимогам законодавства.

 

Директор ТОВ «АФ Трансексім – Аудит»  ________________    Кодріна А.М.                 

                                                                                         (сертифікат серія А № 005167)


Додаток № 1

 

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»

станом на 31.12.2014 р.

 здійснено за наступними показниками:

 

 

№ п/п

Показник

 

Формула розрахунку показника

Розрахунок показника за даними підприємства

Значення показника на підприєм-стві

Орієнтовне позитивне значення показника

 
 

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (ряд.1160+ряд.1165)                               Ф.1 ряд.1695-1665+1700

0/4400

0,0000

0,20-0,25

 
 
 

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф.1 (ряд.1195)

Ф.1 ряд 1695+1700

878/4400

0,1995

1,0-2,0

 
 

3.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1 ряд. (1195-1170-1100 -1110)                

  Ф.1 ряд 1695+1700

(878-564) / 4400

0,0714

0,7-0,8

 
 

4.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Ф.1 ряд. 1495

Ф.1 ряд. 1900

10979 /  15379

0,7139

0,25-0,5

 
 

5

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

Ф.1ряд.1695+ряд.1595  +1700 +1800 

Ф.1 ряд. 1495

4400 / 10979

0,4008

<1,0

 
 

6.

Чистий оборотний капітал

Ф.1 (ряд. 1195-1170) -(ряд.1695-1665+1700)

(878-4400)

-3522,0

> 0

 

7.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  Ф.1 (ряд.1195-1170-ряд.1695-1665+1700)                                             Ф.1 ряд 1195-1170

(878-4400) / 878

-4,0114

> 0,1

 
 

 

 

 

ТОВ «АФ Трансексім- Аудит»  ___________________                     Кодріна А.М.

                                                                           ( сертифікат серія А № 005167)