ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Рішення, прийняті на зборах 29.04.2020

 

Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних

Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Кривбастехнопром », що були проведені 29.04.2020р.

 

Шановні акціонери !

Приватне акціонерне товариство «Кривбастехнопром» , код ЄДРПОУ 01552983,місцезнаходження : 50005, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 82-А, адреса власного веб-сайту:www.patktp.com.ua повідомляє, що 29.04.2020 р. були проведені річні

загальні збори акціонерів ПрАТ «Кривбастехнопром». Відповідно до частини третьої ст.45 Закону України « Про акціонерні товариства », ПрАТ «Кривбастехнопром » доводить до відома інформацію про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кривбастехнопром », що були проведені 29 квітня 2020 року.

 

Питання №1, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення :Склад лічильної комісії обрати з числа   працівників ПрАТ «Кривбастехнопром» в кількості 3-х осіб , а саме акціонера Кукленко Василя Вікторовича,Брюховецького Миколи Миколайовича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

0

0

«ПРОТИ»

2 966 997

100

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято .

 

Питання №2, винесене на голосування: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.  

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення   загальних зборів Товариства:

1. З питань,винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного , надати виступаючим до 10 хвилин.                                                                                                                  2.Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.                                                                                     3.Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Питання мають бути сформульовані коротко і чітко. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.                       4.Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 хвилин.                                                                                                                5.Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

                                

Питання №3, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2019року, Звіт про фінансові результати за 2019 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2019рік, Звіт про власний капітал за 2019 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік з наступними показниками :-валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2019 року – 6774,0 тис.грн(Шість мільйонів сімсот сімдесят чотири тис. грн.), фінансовий результат – прибуток   в розмірі 50,0 тис.грн (П’ятдесят   тис.грн) .

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Питання №4, винесене на голосування: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік .

Проект рішення: В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 552,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - прибуток Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 50,0 тис. грн. віднести на зменшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у розмірі 502 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Питання №5, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: 5.1.За результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік визнати роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів. 5.2.Заходи за результатами розгляду звіту не вживати. 5.3.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти до відома   інформацію, зазначену у звіті.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.  

                                                                                                                                                                                                                Питання №6, винесене на голосування: Розгляд Звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2020році.

Проект рішення: 6.1.За результатами розгляду звіту Генерального директора товариства за 2019 рік визнати роботу Генерального директора задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів. 6.2.Заходи за результатами розгляду звіту не вживати. 6.3.За наслідками розгляду звіту Генерального директора прийняти до відома   інформацію, зазначену у звіті. 6.4. Основними напрямами діяльності Товариства у 2020році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Питання №7, винесене на голосування: Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 7.1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.   7.2.За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії прийняти до відома   інформацію, зазначену у звіті.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Питання №8, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень   членів Ревізійної комісії   Товариства.

Проект рішення Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства : акціонера Кирику Дениса Георгійовича, акціонера Гончар Валентини Анатоліївни, акціонера Ткаченко Наталії Олександрівни.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Питання №9, винесене на голосування: Обрання членів   Ревізійної комісії Товариства .

Проект рішення На підставі пропозиції акціонера на посаду членів Ревізійної комісії запропоновані кандидатури  акціонера Гончар Валентини Анатоліївни , акціонера Ткаченко Наталії Олександрівни та акціонера Кирику Дениса Георгійовича.

     Гончар Валентина Анатоліївна ,1956 р.н., освіта вища, судимість відсутня, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, згода на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства є в наявності. В заяві наявна вся інформація, згідно підпункту 1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

   Ткаченко Наталія Олександрівна,1964 р.н., освіта професійно-технічна, судимість відсутня, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, згода на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства є в наявності. В заяві наявна вся інформація , згідно підпункту 1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

   Кирику Денис Георгійович,1979 р.н., освіта вища, судимість відсутня, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, згода на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства є в наявності. В заяві наявна вся інформація , згідно підпункту 1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

№ п/п

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії

Кількість голосів, поданих «ЗА» кандидата

1

Кирику Денис Георгійович

2 966 997

2

Гончар Валентина Анатоліївна

2 966 997

3

Ткаченко Наталія Олександрівна

2 966 997

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії є:

  1. 1.Кирику Денис Георгійович
  2. 2.Гончар Валентина Анатоліївна
  3. 3.Ткаченко Наталія Олександрівна

 

Питання №10, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Ревізійної   комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої особи   на право підписання такого договору.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору для членів Ревізійної комісії на безоплатній основі та уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

 

Головна НОВИНИ Рішення, прийняті на зборах 29.04.2020