ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

ПРОЕКТ Положення про Генерального дириректора ПрАТ

ПРОЕКТ                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         рішенням позачергових загальних зборів

                                   Публічного акціонерного товариства

        «Кривбастехнопром»

 

                                               Протокол від  «25» листопада 2016 року №23

 

            Голова загальних зборів

 

                               _____________     Дерев’янко Н.М.

 

               Секретар загальних зборів

 

                               ______________ Катеринчик О.М.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2016 р.


                                                                                      

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію та інші питання організації діяльності Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кривбастехнопром» (далі – Товариство).

1.2. Генеральний директор є  одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

1.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

1.4. Генеральний директор діє в інтересах Товариства в межах, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства, та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

1.5. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

1.6.Генеральний директор  для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію.

 

 

2. Обрання та відкликання  Генерального директора

2.1. Обрання та відкликання ( в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням  Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора , припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом) з ним.

2.2.Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання( втому числі дострокове) особи з посади Генерального директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання обов’язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров’я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов’язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатної, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

2.3.Строк повноважень особи, що обирається(призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання(звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та /або обрання(призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

2.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом або цим Положенням, а також трудовим договором( контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір(контракт) з Генеральним директором  підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

2.5.На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3(трьох)років,  не  бути одночасно членом  Наглядової ради  або членом Ревізійної комісії  Товариства.

2.6.Генеральним директором  не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

 

 

3. Компетенція Генерального директора

3.1. Генеральний директор Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

3.2. Загальні збори акціонерів (надалі також як – Загальні збори) можуть винести рішення про передачу до компетенції Генерального директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

У випадку передачі до компетенції Генерального директора прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту.

3.3. Генеральний директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним трудового договору(контракту) та Положення «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»», у тому числі:

1) затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

3) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

4) організує збереження майна Товариства і його належне використання;

5) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

6) розробляє умови колективного договору;

7) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

8) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

9) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

10) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

11) делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

12) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України

13) організовує збут продукції, взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

14) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

15) організовує зовнішньоекономічну діяльність;

16) організовує облік кадрів;

17) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

3.4. Генеральний директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

-          представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

-          видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

-          за умови дотримання всіх обмежень, передбачених Статутом, цим Положенням та законодавством України, укладати будь-які договори та вчиняти будь-які правочини, в тому числі розпоряджається всіма грошовими коштами та іншим майном Товариства;

-          відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

-           підписувати фінансові, банківські документи;

-          видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

-          визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

-          здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

      -  звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

           3.5. Генеральний директор Товариства у процесі виконання своїх функцій зобов’язаний :

      -  виконувати рішення та доручення  Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства , прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом Товариства;

     -   дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

    -     діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

    -     не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства.

          3.5. Генеральний директор Товариства має право виключно на підставі відповідного рішення Загальних зборів:

1) укладати значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради).

3.6. Генеральний директор Товариства має право виключно на підставі відповідного рішення Наглядової ради:

1) придбавати або продавати частки (акцій, паїв, часток), що належать Товариству в Статутних капіталах інших юридичних осіб; вчиняти дії, направлені на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб, вчиняти дії щодо створення спільних підприємств, призначувати уповноваженого представника Товариства для участі в управлінні справами (участі в діяльності органів управління) юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) вчиняти будь-які дії (правочини) з нерухомим майном та земельними ділянками Товариства: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або на правах оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) отримувати та надавати кредити, позики, поручительства, гарантії, завдатки, укладати договори про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) видавати векселі Товариства, проводити вексельні розрахунки за участю Товариства, придбавати, продавати векселі третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) вчиняти дії, направлені на випуск облігації Товариства, придбання Товариством облігацій третіх осіб та продаж належних Товариству облігацій третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

            Будь-яка угода, договір чи правочин по розпорядженню нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, що укладені Генеральним директором  Товариства від імені Товариства без рішення Наглядової ради або Загальних зборів про укладення таких угод чи правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

            Будь-які договори та інші правочини, укладені Товариством або від його імені з порушенням вказаних у підпункті 6.3.1, 6.3.2. Статуту обмежень, є недійсними. Наступне схвалення таких правочинів Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства робить їх дійсними з моменту укладення.

 

 

 

5. Організація роботи Генеральним директором

   5.1. Генеральний директор, представляючи Товариство у відносинах із третіми особами, зобов’язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до закону та Статуту. У випадку перевищення таких повноважень щодо представництва Генеральний директор несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству.

5.2. Генеральний директор Товариства приймає рішення шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або способом вчинення юридичних дій (правочинів) від імені Товариства.

5.3. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Генерального директора та за його підписом.

5.4. Договори та інші правочини, вчинені Товариством, скріплюються печаткою Товариства.

5.5. на вимогу органів та посадових осіб товариства Генеральний директор зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

5.6. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора, всі його обов'язки виконує заступник Генерального директора, який призначається та звільняється з посади наказом Генерального директора.

 

6. Відповідальність Генерального директора

6.1. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

6.2. Генеральний директор у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Генеральний директор несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариства порушенням покладених на нього обов'язків.

Головна НОВИНИ ПРОЕКТ Положення про Генерального дириректора ПрАТ