ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Протокол№23(2016)

Протокол №23

позачергових  загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

м.Кривий Ріг                                                                           25 листопада  2016року

 

Початок зборів о 15:00 год.

 

          Позачергові загальні збори  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» відбулися  25 листопада 2016року за адресою:

Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Каховська,82а (2 й поверх, кімн.№3).

          Позачергові загальні збори  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» (далі-Товариство) відкрила  генеральний директор Товариства Хамаза Ірина Григорівна та привітала всіх присутніх акціонерів.

         Генеральний директор повідомила про те, що позачергові загальні збори Товариства скликані  Наглядовою радою  Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 19 серпня 2016 року №43).

         Генеральний директор повідомила про те, що реєстрація акціонерів(їх представників) для участі у позачергових загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з  рішенням Наглядової ради Товариства від 20 вересня 2016 року №44 увійшли :

  1. Ткаченко Наталія Олександрівна
  2.  Тараканова Тетяна  Андріївна
  3.  Кравчук  Сергій  Петрович

        Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу засідання реєстраційної комісії   №1 , проведеного 25 листопада  2016 року о 09:00, було обрано Ткаченко Наталію  Олександрівну.

       Генеральний директор надала слово Голові реєстраційної комісії Ткаченко Наталії Олександрівні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ткаченко Н.О. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства:

«Реєстраційна комісія у складі голови комісії Ткаченко Наталії Олександрівни, членів комісії – Тараканової Т.А., Кравчук С.П.  провела реєстрацію акціонерів , які прибули  на позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» , що призначені  на 25 листопада 2016 року з початком о 15:00 у кімнаті №3.

 Реєстрацію почато о 14:20.

 Реєстрацію закінчено о 14:50.

             Реєстрацію акціонерів , які прибули для участі у позачергових  загальних зборах, проведено на підставі переліку  акціонерів ¸ які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром», складеному  станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 21 листопада 2016року, в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 182 особи;

- кількість акцій, що мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів 4 042 200 (Чотири мільйона сорок дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій;

- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні 3 617 163 (Три мільйона шістсот сімнадцять тисяч сто шістдесят три ) штук простих іменних акцій.

У відповідності до пункту 10 розділу VI  Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цього закону не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери такого власника ( які дають йому право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

  

  Реєстраційною комісією встановлено:

1.В термін визначений для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах ПАТ «Кривбастехнопром» зареєструвалося  7 (сім) акціонерів , що володіють в сукупності 2 970 596 штук простих іменних акцій; з них голосуючими є 2 966 997 штук простих іменних  акцій, що становить 82,02%  голосуючих акцій .

2.Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  позачергові загальні збори є правомочними, кворум для  проведення загальних зборів наявний.

    Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників)  на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» не виносилось. Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів(їх представників) не отримано.

     Генеральний директор Товариства повідомила учасників зборів про те, що кворум для проведення річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що

 

 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

 

            Для підготовки і проведення  позачергових загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства протоколом № 44 від 20.09.2016року  було призначено :

Головою Загальних зборів - Дерев’янко Ніну Михайлівну;

Секретарем  Загальних зборів   -    Катеринчик Олену Миколаївну.

 

Голова позачергових  Загальних зборів акціонерів Дерев’янко Н.М. проінформувала про  порядок  денний загальних зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії .  Прийняття рішення про припинення їх  повноважень.

2.Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

3.Зміна типу та найменування Товариства.

4.Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту .

5.Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства.

6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

        Зазначений проект порядку денного та повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів було опубліковано відповідно до вимог статей 35 і 37 Закону України «Про акціонерні товариства» не менше ніж за 30 днів до дати Загальних зборів для ознайомлення акціонерів у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Бюлетень.Цінні папери України» №188(4476) від 07 жовтня 2016року, розміщено  в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stokmarket.gov.ua ,опубліковано на веб-сторінці Товариства : www.patktp.com.ua/index.php/akcioneram/povidomlennia-pro-zbory/povidomlennia-pro-provedennia-pozacherhovykh-zahalnykh-zboriv.Одночасно  повідомлення пропроведення Загальних зборів було направлено кожному акціонеру поштою простим  листом згідно Реєстру власників іменних цінних паперів , складеного станом на 01.10.2016р .Таким чином процедура скликання Загальнихзборів акціонерів дотримана.   В  установленому  Законом  порядку інших пропозицій не  надійшло.

        Голова позачергових  Загальних зборів акціонерів Дерев’янко Н.М. надала роз’яснення щодо питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, а  саме:

-                     Проінформувала про те, що право голосу на позачергових загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють голосуючими  акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та про те, що акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

-                     Довела до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства,  крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори Товариства не можуть приймати  рішення з питань, не включених до порядку денного;

-                     Звернула увагу учасників на те, що голосування на позачергових загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники  зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою  14 листопада  2016 року №47;

-                     Проінформувала про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2–го по 6-е питання порядку денного здійснює лічильна комісія.  До обрання членів лічильної комісії  підрахунок голосів учасників зборів , які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться на розгляд позачергових загальних зборів Товариства, здійснює тимчасова лічильна  комісія, затверджена  Наглядовою радою  20 вересня 2016 року №44.

Зауважень з цієї пропозиції від учасників зборів не надходило.

Голова позачергових загальних зборів Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

 

       З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРИ РОЗГЛЯНУЛИ:

                           

 З першого питання  порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії .  Прийняття рішення про припинення їх  повноважень.

 

Слухали :   Голову загальних   зборів Дерев’янко Н.М. про обрання членів лічильної комісії. Голова  загальних зборів довела до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку  голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах Товариства , а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства , необхідно обрати лічильну комісію.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

 Далі Голова  загальних зборів  винесла на голосування перше питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №1 «Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.»

Тимчасовій лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного  голова зборів надала слово члену тимчасової лічильної комісії Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   першого питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

 

Рішення , прийняте загальними зборами: Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

 

Головою  загальних зборів Товариства запропонувала обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Кривбастехнопром» Голова зборів Товариства надала слово члену лічильної комісії Таракановій Тетяні Андріївні, яка доповіла позачерговим загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови  лічильної комісії та прийняте  рішення:

1.Обрати головою лічильної комісії Тараканову Тетяну Андріївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 25.11.2016 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових загальних зборів Товариства.

Голова зборів Товариства надала слово голові лічильної комісії Таракановій Т.А.. для надання роз’яснень  щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства. Тараканова Т.А.. роз’яснила:

«1.В кожному бюлетені для голосування  вказано три можливі варіанти голосування та після того, як поставлене питання на голосування, кожен учасник зборів вибирає один з можливих варіантів голосування шляхом  ставлення  позначки у відповідній графі бюлетеня : «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ». Після цього учасник підписує бюлетень та передає члену лічильної комісії.

2.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера(представника). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

3.Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера:

-у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти  голосування за проект рішення питання порядку денного;

-у бюлетені для голосування напроти проектів рішень з одного питання порядку денного позначені поля «ЗА»;

- варіант голосування позначено недбало і неможливо однозначно визначити, який  з варіантів голосування позначений;

- у бюлетені для голосування міститься виправлення у варіантах голосування;

- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи(питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);

- для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

У разі , якщо учасник зборів при заповнені бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень також не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

     Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», то акціонер вважається таким, що не взяв участь у голосуванні, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.

4.Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів(50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Для вирішення питань порядку денного про внесення  змін до Статуту Товариства та з питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

6.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

7.Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.».

      Головою загальних зборів Товариства запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

     

                                      

З другого питання  порядку денного: «Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів».

 

Слухали :   Голова загальних зборів прокоментувала найважливіші положення порядку проведення  позачергових загальних зборів Товариства , а саме: « З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин, обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника),анонімні заяви та запитання не розглядаються. Після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Далі Голова  загальних зборів  винесла на голосування друге питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №2  «Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

        1)Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

         2)Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

         3) Зміна типу та найменування Товариства.

         4)Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої  особи   для  підписання Статуту.

        5) Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про Ревізійну  

            комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику   Товариства.

               6) Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   другого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

 

Рішення , прийняте загальними зборами:

 Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

        1)Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх  повноважень. 

         2)Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

         3) Зміна типу та найменування Товариства.

         4)Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої     

             особи   для   підписання Статуту.

        5) Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про Ревізійну 

            комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику   Товариства.

        6) Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 

З третього  питання  порядку денного: «Зміна типу та найменування Товариства»

 

Слухали :  генерального директора Хамаза Ірину Григорівну, яка доповіла акціонерам , що на підставі проведеного аналізу ефективності корпоративного управління різних типів акціонерних товариств в розрізі змін діючого законодавства про акціонерні товариства, зокрема враховуючи прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, було зроблено висновок щодо доцільності зміни типу товариства з публічного на приватне, що приведе до скорочення окремих витрат підприємства та спрощення порядку його управління. Відповідно до статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства не являється його перетворенням . При зміні типу  акціонерного товариства необхідно змінити його найменування. Генеральний директор Хамаза І.Г. запропонувала прийняти рішення щодо зміни типу товариства з публічного на приватне і затвердити нове найменування підприємства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Далі Голова  загальних зборів  винесла на голосування трете питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №3: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

·         українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою:

PRIVATE  JOINTSTOCK COMPANY «KRYVBASTEKHNOPROM».

Скорочене найменування Товариства:

·         українською мовою: ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою: ЧАО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою: PJSC «KRYVBASTEKHNOPROM».

 Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього  питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   третього  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів  акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

 

Рішення , прийняте загальними зборами:

 «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

·         українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою:

PRIVATE  JOINTSTOCK COMPANY «KRYVBASTEKHNOPROM».

Скорочене найменування Товариства:

·         українською мовою: ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою: ЧАО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою: PJSC «KRYVBASTEKHNOPROM».

 

 

З четвертого питання  порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту».

 

Слухали :  генерального директора Хамаза І.Г., яка повідомила про необхідність внесення змін до  Статуту Товариства в зв’язку із зміною типу товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до  вимог чинного законодавства. Вона відзначила що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту  Товариства, який пропонується до затвердження, та  запропонувала:

- затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально Статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

        За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів Деревянко Н.М. винесла на голосування четверте  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №4 :  «-затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально Статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства».

    Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого  питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   четвертого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте  більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

 

Рішення , прийняті загальними зборами.

«Затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально Статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 -доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства».

 

З п’ятого  питання  порядку денного: «Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства».

 

Слухали:  генеральний директор Товариства Хамази І.Г запропонувала акціонерам у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» , що тільки-но відбулось, розглянути та затвердити ряд  положень в новій редакції , що регулюють діяльність Товариства. Акціонерам були надані проекти: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», Положення про генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром». Запропоновані проекти Положень відповідають чинному законодавству та змісту нового Статуту .

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

        За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів   Деревянко Н.М. винесла на голосування п’яте  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, яке міститься у бюлетені для голосування  №5 : «Затвердити  та ввести в дію з дати державної реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

 Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з п’ятого   питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   шостого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Рішення , прийняті загальними зборами:

«Затвердити  та ввести в дію з дати державної реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»».

 

З шостого  питання  порядку денного: «Про затвердження Кодексу корпоративного управління».

 

Слухали:  генеральний директор Товариства Хамази І.Г запропонувала акціонерам у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» , що тільки-но відбулось, розглянути та затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром». Акціонерам було надано проект Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів   Деревянко Н.М. винесла на голосування шосте  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, яке міститься у бюлетені для голосування  №6 : «Затвердити  та ввести в дію з дати державної  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

 Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з шостого   питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з   шостого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 «Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Рішення , прийняті загальними зборами: « Затвердити  та ввести в дію з дати державної  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»».

 

 

Голова зборів Дерев’янко Н.М. оголосила, що порядок денний позачергових  загальних зборів учасників ПАТ «Кривбастехнопром» вичерпано та інформувала, що рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів з усіх питань порядку денного, набувають чинності з моменту їх прийняття.

Позачергові загальні збори вважаються закритими.

Кожен акціонер має право ознайомитися з підсумками голосування звернувшись в робочі дні з 9 год до 17 год. за місцезнаходженням Товариства : м.Кривий Ріг, вул..Каховська, 82а  або  на веб-сайті товариства www.patktp.com.ua

 

 

До протоколу загальних зборів долучаються:

1.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   акціонерів ПАТ   «Кривбастехнопром»

2.Протокол реєстраційної комісії №1 від 25.11.2016р

3.Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових  загальних зборів від  

    25.11.2016р

4.Перелік акціонерів,які зареєструвалися для участі у загальних зборах

5. Протокол тимчасової лічильної комісії

6.Протокол лічильної комісії  №1

7. Протокол лічильної комісії  №2

 

 

 

25.11.2016р  в   16.30 –   загальні збори закінчили свою роботу.

 

 

.

Голова Загальних зборів                                            Дерев’янко Н.М.

 

Секретар Загальних зборів                                        Катеринчик О.