ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» (місцезнаходження Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 25 листопада 2016 року о 15:00 у кімнаті №3 ( 2-й поверх адміністративного корпусу ПАТ «Кривбастехнопром») за адресою : Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ  ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Питання :Обрання членів лічильної комісії . прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

Проект рішення:  Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2.Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

 Проект рішення: Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

        1)Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх  повноважень. 

         2)Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

         3) Зміна типу та найменування Товариства.

         4)Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої  особи   для             

             підписання Статуту.

        5) Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про Ревізійну  

            комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику   Товариства.

               6) Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

3.Питання:Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

·            українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·            російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·            англійською мовою:

PRIVATE  JOINTSTOCK COMPANY «KRYVBASTEKHNOPROM».

Скорочене найменування Товариства:

·            українською мовою: ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·            російською мовою: ЧАО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·            англійською мовою: PJSC «KRYVBASTEKHNOPROM».

 

4.Питання :Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту .

 Проект рішення: - затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

 

5.Питання:Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства.

Проект рішення: Затвердити  та ввести в дію з дати державної реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

6.Питання: Про затвердження Кодексу корпоративного управління..

Проект рішення:  Затвердити  та ввести в дію з дати державної  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.patktp.com.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах Товариства, буде складено  станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину  21 листопада 2016року. Реєстрація акціонерів   та їх представників для  участі у річних  загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних  зборів в день проведення зборів  з 14,20  до 14,50 години. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі  акціонери повинні мати  паспорт , уповноважені особи - паспорт та доручення, оформлене  у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати їх проведення кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,   за місцезнаходженням Товариства  у робочі дні  з понеділка по пятницю  з 9.00 до 17.00 год за адресою : Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А ,2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет генерального директора.

В день проведення загальних зборів 25 листопада  2016 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Ознайомлення  з  документами здійснюється особисто акціонером - при пред’явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред’явлені довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном : (056)404-23-74.

    

Наглядова рада Товариства              

Головна АКЦІОНЕРАМ Повідомлення про збори Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів