ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

ПРОЕКТ Положення про ревізійну комісію ПРАТ

ПРОЕКТ                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         рішенням позачергових загальних зборів

                                   Публічного акціонерного товариства

        «Кривбастехнопром»

 

                                               Протокол від  «25» листопада 2016 року №23

 

            Голова загальних зборів

 

                               _____________     Дерев’янко Н.М.

 

               Секретар загальних зборів

 

                               ______________ Катеринчик О.М.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2016 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» (далі –Товариство)  розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

1.2.Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

2.2.Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, втому числі  шляхом проведення планових та позапланових перевірок  документації Товариства, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

2.3.Ревізійна комісія проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів,Наглядової ради, а також власної ініціативи.

2.4. Ревізійна комісія  Товариства:

- доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;

  -  підтримує постійні контакти  із  іншими органами та посадовими особами Товариства.

2.5.Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів товариства.

2.6.Функції Ревізійної комісії Товариства:

- контроль за виконанням планів розвитку товариства;

- контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство здійснює фінансові операції;

- контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України;

- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

- контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням і своєчасністю виплати дивідендів;

- контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

- контроль за дотримання Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства; вчиненням правочинів та проведення фінансових операцій;

- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;

- перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

- аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового,бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

- подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

- складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

- надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

 

 

3. ПРАВА,ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1.Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

- ініціювати проведення позачергового засідання  Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань,пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;

- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

 3.2. Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- своєчасно складати  висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Генеральному директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;

- доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про  результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

- негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

- вимагати  скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених  посадовими особами Товариства;

- дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну та інсайдерську інформацію,яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах третіх осіб.

3.3. Члени Ревізійної комісії  Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії , а також в інших документах, що підготовлені нею .

3.4. Член Ревізійної комісії  Товариства у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

 

 

4. СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1.Ревізійна комісія  складається з трьох членів і обирається строком на 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийняте рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

4.2.Одна й та сама особа може обиратися до складу  Ревізійної комісії  Товариства  необмежену кількість разів.

5.10.Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства(відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь- який час. Рішення про дострокове припинення  повноважень Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

5.9.Будь - який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійну комісію Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин з акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов’язків, визнання його недієздатним, обмежено недієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає  виконання обов’язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів  з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

4.4.Не можуть бути членами Ревізійної комісії  Товариства:

- член Наглядової ради Товариства;

- Генеральний директор Товариства;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4.5. Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

 

 

5.ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ

5.1.Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.1.Члени Ревізійної  комісії  обираються Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб-акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність.

5.2.Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками . Не заборонено  самовисунення акціонера  та /або його представника в  члени Ревізійної комісії Товариства.

5.3.Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером , не може перевищувати кількості складу Ревізійної комісії.

5.4.Кандидати , які висуваються для обрання на посаду члена Ревізійної комісії, мають володіти основами бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

5.5.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства , при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну  кількість членів  Ревізійної комісії Товариства, що обираються  . Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування  надає право акціонерам Товариства та /або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними  голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються.

5.6.Обраними до складу  Ревізійної комісії Товариства  вважаються кандидати,за  яких було віддано більшу кількість кумулятивних  голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

5.6.Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшості голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

5.7.Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Після обрання на посаду члена Ревізійної комісії з ним укладається цивільно-правовий договір, в якому передбачаються  права, обов’язки, відповідальність сторін,умови та порядок отримання винагороди,підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору  тощо.

5.8. Від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії укладає Генеральний директор або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1.Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є :

- планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані  із проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

6.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією   за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік  з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річному звіту та балансу. Планова перевірка проводяться без спеціального рішення органів управління Товариства. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 3-х днів.

6.3. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією Товариства :

- з її власної ініціативи;

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- на вимогу акціонера(ів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками  більше 10 % простих акцій Товариства.

Позапланова перевірка  фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 5 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу загальних зборів акціонерів або наглядової ради Товариства. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати 10 днів.

6.4. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія  має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

6.5. Ревізійна комісія  за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

6.6. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу.

6.7. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік .

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

6.8. Кожен з  членів  Ревізійної комісії повинен бути повідомлений персонально про скликання засідання Ревізійної комісії  не пізніше, як за три дні до дня  проведення засідання.

6.9. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2(двох) членів Ревізійної комісії Товариства.

6.10. Кожний член Ревізійної комісії Товариства має під час голосування один голос.

6.11. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

6.12. Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов’язковим. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписується всіма членами Ревізійної комісії Товариства.

6.13. Члени Ревізійної комісії Товариства, не згодні з рішенням Ревізійної комісії Товариства, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів.

6.14. Голова Ревізійної комісії:

·                   керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами;

·                   скликає засідання Ревізійної комісії;

·                   головує на засіданнях Ревізійної комісії;

·                   організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

·                   організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

·                   підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;

·                   забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

·                   представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

·                   виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

 

 

7. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. За підсумками проведення  перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2.Ревізійна комісія  доповідає про результати проведених нею перевірок  на найближчому засіданні Наглядової  ради, що проводиться після здійснення перевірки  та Загальним зборам акціонерів Товариства.

7.3. Ревізійна комісія подає висновок за річним звітом Товариства на затвердження Загальним зборам.

7.4.Доповідь Ревізійної комісії Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства має містити:

- інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками з посиланнями на відповідні документи та необхідні пояснення до них;

- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

- інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами.

7.5.Документи ,складені Ревізійною комісією за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок,пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до Наглядової ради та Генеральному директору товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Наглядової ради, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

 

 

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ 

8.1. За рішенням Загальних зборів членам ревізійної комісії  за час виконання ними своїх обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв’язку з виконанням обов’язків.

8.2. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

 

Головна НОВИНИ ПРОЕКТ Положення про ревізійну комісію ПРАТ