ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Звіт ревізійної комісії за 2015 р.

 

 

ЗВІТ

Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» за результатами діяльності за 2015 рік

Шановні акціонери та учасники Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

Відповідно до вимог чинного законодавства України Ревізійна комісія акціонерного товариства повинна звітувати Загальним зборам акціонерів про свою діяльність. Порядком денним цих загальних зборів передбачений Звіт Ревізійної комісії акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»(надалі- Товариство) щодо її діяльності у 2015 році. Цей звіт складено відповідно до вимог Статуту товариства та чинного законодавства України. Згідно чинного законодавства України Ревізійна комісія є органом управління Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

У 2015 році ревізійна комісія здійснювала свою діяльність у наступному складі:

Член ревізійної комісії Гончар Валентина Анатоліївна ;

Член ревізійної комісії Катаринчик Олена Миколаївна.

Відповідно до своїх функцій ревізійною комісією проведено планову перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кривбавстехнопром» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновку щодо дотримання Товариством вимог законодавства України, адекватності ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти та точності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром» за 2015 рік.

В ході перевірки були використані наступні документи:

1.Річна фінансова звітність підприємства у складі:

1.1. «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.» (форма № 1),

1.2. «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік» (форма № 2), 1.3.«Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (форма № 3),

1.4.«Звіт про власний капітал» (форма № 4),

1.5.«Про примітки до річної фінансової звітності».

2.Матеріали податкової звітності, аналіз окремих економічних показників.

3. Висновок незалежного аудитора про достовірністьфінансовоїзвітності

Публічногоакціонерноготовариства «Кривбастехнопром» за 2015 рік, підготовлений ТОВ «Аудиторська фірма «Трансексім- Аудит».

 

Перевіркою досліджувалися наступні питання:

 

1.Фінансовий аналіз підприємства, а саме:• аналіз структури активів;• аналіз структури пасивів; • аналіз фінансових результатів за 2015 рік;• оцінка ліквідності та фінансової стійкості;• аналіз рентабельності.

2.Аналіз ефективності роботи Генерального директора підприємства щодо управління майном і фінансовими ресурсами підприємства.

3. Огляд результатів незалежного аудиту. Аналіз об’єктивності фінансової звітності Товариства та її відповідності вимогам чинного законодавства України.Висновки ревізійної комісії за результатами перевірки затверджено на засіданні ревізійної комісії та надано на затвердження Загальних зборів акціонерів.

В звітному році члени ревізійної комісії не вносили пропозиції до порядку денного Загальних зборів та не брали участь у засіданнях Наглядової ради.

 

В звітному році позапланових(спеціальних) перевірок ,які можуть проводитися за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, не проводилось.

 

 

 

 

Члени ревізійної комісії Гончар В.А.

 

Катеринчик О.М.Головна АКЦІОНЕРАМ Результати перевірок Звіт ревізійної комісії за 2015 р.