ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Положення про наглядову раду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «Кривбастехнопром»

 

Протокол № 17  від 27 квітня 2011 року.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

 

м. Кривий Ріг

2011 рік

 

Розділ 1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Положення   про  Наглядову  раду   публічного акціонерного   товариства   "Кривбастехнопром"   (далі    -Положення)  розроблено  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»,    Статуту   публічного   акціонерного   товариства"Кривбастехнопром"  (далі  -  Товариство) .

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строкповноважень, порядок формування та організацію роботинаглядової ради, а також права, обов'язки тавідповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3.Положення затверджується Загальними зборамиакціонерів Товариства(далі-Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише  Загальними зборами.

 

Розділ 2. Правоий статус наглядової ради  товариства

2.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та  Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2.2.Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

Розділ 3. Компетенція та функції наглядової ради

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1.Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

3.1.2.Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду всіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них .

3.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора.

3.1.4.Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій.

3.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

3.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

3.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених  Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.8. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора.

3.1.9. Затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

3.1.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

3.1.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства.

3.1.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених  Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного  Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах .

3.1.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

3.1.17. Вирішення питань, передбачених  Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

3.1.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства..

3.1.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

3.1.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.21. Прийняття рішення про обрання (заміну)  депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

3.1.22. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

3.1.23.Попередній розгляд за поданням Генерального директора проекту розподілу прибутку.

3.1.24.Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

3.1.25.Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства.

3.1.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України«Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення.

Розділ 4. Права та  обов’язки  членів наглядової ради товариства

4.1.Члени Наглядової ради Товариства мають право :

4.1.1.Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів.Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради  протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на імя Генерального директора.

4.1.2. У строки ,педбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.

4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

4.1.4. У разі незгоди ,надавати  у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

4.1.5. Заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

4.1.6. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

4.2.Члени Наглядової ради Товариства зобов’язані :

4.2.1. Діяти в інтересах  Товариства  добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

4.2.2. Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариством.

4.2.3. Виконувати рішення прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

4.2.4. Дотримуватись встановленої у Товаристві інформаційної політики.Не  розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

4.2.5. Своєчасно надавати Загальним  зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.2.6. Надавати  на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора  документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

4.3. Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує  на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

Розділ 5. Склад  наглядової ради товариства

5.1.Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства( які мають повну дієздатність) або їх представників.Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має бути не менше 5 (п’яти) осіб разом з Головою Наглядової ради. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

 До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.

5. 2.Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

5.3. Головою та членами Наглядової ради  не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.4. Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію.

5.5 До складу Наглядової ради не можуть обиратися особи , які мають родинні та /або сімейні стосунки з  Генеральним директором та головним бухгалтером  Товариства.

5.6. У разі , якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов’язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради , вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

5.7. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

 

Розділ 6. Строк повноважень   наглядової ради товариства

6.1. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на 3(три) роки.

6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

6.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Так, після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір(далі-Договір), у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

6.5. Від імені Товариства договори з членами Наглядової ради укладає Генеральний директор або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами.Договори укладаються на умовах, визначенних Загальними зборами.Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6.6. Загальні збори Товариства  вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. при цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради .

6.7.Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішеннямЗагальних зборів з одночасним припиненням договору з ним у разі :

6.7.1.Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.

6.7.2. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього згідно договору.Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі , зокрема(але не обмежуючись)відсутність у більш ніж 50% засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року.

6.7.3.Відкликання акціонером, представником якого у складі Наглядової ради є член Наглядової ради, довіреності члена Наглядової ради на представлення інтересів цього акціонера.

6.8.Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

6.8.1а його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні- повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;  

6.8.2.В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я- повноваження припиняються  з дати одержання Товариством письмової заяви члена наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;  

6.8.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради- повноваження припиняються  з дати  набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

6.8.4 разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,  померлим- повноваження припиняються  з дати одержання Товариством відповідного документа,  що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

 

Розділ 7. Обрання членів    наглядової ради товариства

7.1.Члени Наглядової ради обираються  Загальними зборами  акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства .

7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.

7.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Генерального директора не пізніше як за 15  календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

7.5.Пропозиція акціонера повинна містити:

-прізвище, ім’я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;  

-відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;

-прізвище, ім’я, по батькові та дату  народження кандидата;

-зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

-інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту   спеціальність);

-інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом остан­ніх 10 років;

-інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктом 5.4 (або пунктом 5.5) цього Положення;

-інформацію про згоду кандидата на обрання до Наглядової ради.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

7.6.Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради приймається Генеральним директором протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 7.4. цього Положення.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

-недотримання акціонером (акціонерами), що висуває кандидата, строку, встановленого п. 7.4. цього Положення;

-неподання даних, передбачених п. 7.5. цього Положення;

-якщо особа, що висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим розділом 5 цього Положення.

Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена Генеральним директором згідно з переліком (зведеним обліковим реєстром) акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, на день проведення Загальних зборів.

7.7.Генеральний директор (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори) не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно надіслати рекомендованим листом або вручено особисто під розпис кур’єром кожному кандидату, включеному до списку кандидатів до Наглядової ради, повідомлення, яке має містити інформацію про висування особи кандидатом до складу Наглядової ради та дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління.

7.8.Порядок голосування та підрахунку голосів, відображення результатів голосування та інші питання щодо процедури обрання членів Наглядової ради визначаються  Положенням про Загальні збори Товариства.

7.9.Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядовоъ ради неодноразово.

 

Розділ 8. Робочі органи  наглядової ради

8.1.Робочими органами Наглядової ради є:

8.1.1.Голова Наглядової ради;

8.1.2.Секретар Наглядовї ради.

8.2.Голова Наглядової ради:

8.2.1.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою.

8.2.2.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

8.2.3.Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.2.4.Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.

8.2.5.Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради.

8.2.6.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.2.7. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення їх порядку денного та форми проведення тощо) виконує  один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

8.3.Секретарем Наглядової ради :

8.3.1.Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати  секретаря Наглядової ради,який  є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.4.Голова Наглядової ради, член Наглядової ради  або інша особа, уповноважена Наглядовою радою відкриває Загальні збори,організовує обрання секретаря загальних зборів.

 

Розділ 9. Засідання наглядової ради

9.1.Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, за місцезнаходженням Товариства.

9.2.Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

-спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

-заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

9.3.Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

9.4.Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

-контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

-прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора Товариства.

9.5.Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

-члена Наглядової ради;

-Ревізійної комісії;

-Генерального директора;

-Зовнішнього  аудитора Товариства;

-на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.6.Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім’я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

-вручення повідомлення під розпис;

-зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

-прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

-підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

-формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

9.7.Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

9.8.На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

енеральний директор Товариства;

-з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;

-Керівники структурних підрозділів;

-Представник зовнішнього аудитора;

-з правом дорадчого голосу представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.9.Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

9.10.Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як за 14 робочих днів, а про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:

-матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

-проекти рішень з питань порядку денного.

9.11.Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.10. цього Положення, та беруть участь у такому засіданні.

9.12.Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради її членам шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

9.13.Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

9.14.У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариства правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосування з цього питання.

9.15.Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.16.Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.

9.17.Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності зазначаються:

-повне найменування Товариства;

-дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;

-номер протоколу;

-особи, які були присутні на засіданні;

-головуючий та секретар засідання;

-наявність кворуму;

-порядок денний;основні положення виступів;

-основні положення обговорень по кожному питанню;

-питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;

-зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради  , а також усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

 

Засідання Наглядової ради або розгляду окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.18.Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

9.19.Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п’яти календарних днів з дати проведення засідання. Не пізніше семи робочих днів секретар Наглядової ради направляє/вручає всім членам Наглядової ради протокол засідання Наглядової ради для підписання.

9.20.На вимогу члена Наглядової ради Секретар Наглядової ради повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.

9.21.Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них. Після закінчення строку повноважень члена Наглядової ради, цей член має повернути Товариству всі документи стосовно роботи Наглядової ради та Товариства в цілому.

9.22.Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов’язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або Секретаря шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

9.23.У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:

-повне найменування Банку;

-дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;

-номер протоколу;

-строк приймання заповнених бюлетенів;

-кількість отриманих бюлетенів (кворум);

-питання, винесені на заочне голосування;

-підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;

-зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується Головою, секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні (надали заповнені бюлетені для голосування).

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

Протокол заочного засідання Наглядової ради оформлюється та надсилається членам Наглядової ради відповідно до п. 9.19.

9.24.Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.25.Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради  і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради.

9.26.Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

9.27.Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства уСекретаря Наглядової ради протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства  у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Товариства.  

9.28.Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається в Положенні про інформаційну політику Товариства.  

Розділ 10.Оплата та компенсаційні виплати

10.1.Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір укладається з кожним членом Наглядової ради та  може бути або оплатним, або безоплатним.

10.2.Голова Наглядової ради виконує покладені на нього Статутом Відкритого акціонерного товариства «Кривбастехнопром», цим Положенням та відповідним цивільно-правовим договором функцій на оплатній основі.  .

10.3. Члени Наглядової ради виконують покладені на них Статутом Відкритого акціонерного товариства «Кривбастехнопром», цим Положенням та відповідними цивільно-правовими договорами функцій на безоплатній основі.

 

Розділ 11. Відповідальність

11.1.Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства.  На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

11.2.В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

11.3.Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.4.Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

11.5.Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

11.6.Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

11.7.Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

11.8.Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з членством в Наглядовій раді Товариства, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

Голова загальних зборів акціонерів_____________________

Секретар загальних зборів акціонерів____________________

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Положення Положення про наглядову раду