ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Повідомлення про збори 2018 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  загальних зборів акціонерного товариства

 

 Повне найменування товариства ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

Місцезнаходження товариства  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2018рокуо 15:00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А,в кімнаті №3 ( 2-й поверх адміністративної будівлі ПрАТ «Кривбастехнопром»).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14-20 до 14-50 в день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –23 квітня 2018року станом на 24 годину.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

   Проект рішення:   Склад лічильної комісії обрати з числа акціонерів та працівників ПрАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Дядіна Костянтина Івановича ;  Гулевського Валерія Віталійовича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2.Затвердження  порядку проведення загальних зборів Товариства.      

 Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення   загальних зборів Товариства:

1. З питань,винесених на розгляд загальних зборів  та включених до порядку денного , надати виступаючим  до 10 хвилин;

2.Голові зборів виносити на розгляд  загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим.Розгляд кожного питання  порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого  доповідачу  або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити  до голосування.

3.Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Питання мають бути сформульовані  коротко і чітко. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

4.Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 хвилин.

5.Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3.Затвердження річного звіту  Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт  Товариства за 2017 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2017 року, Звіт про фінансові результати за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік, Звіт про власний капітал за 2017 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017рік  з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2017 року – 7937,0 тис.грн(Сім    мільйонів   дев’ятсот тридцять сім  тисяч  грн.), фінансовий результат – збиток   в розмірі  528тис.грн (П’ятсот двадцять вісім тис.грн) .                                                                                                                                             

4.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік .

 Проект рішення: «В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків  від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 174,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 528,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у розмірі 702,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

 5. Звіт  Наглядової ради  Товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду  

звіту Наглядової ради    Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  про результати діяльності за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів».  

6. Звіт Генерального директора  Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора  Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення: « Затвердити звіт Генерального директора Товариства  про результати діяльності за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що  відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих   документів. Основними напрямами діяльності Товариства у 2018 році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку».      

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства  за  2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства  за  2017 рік .

Проект рішення: «Затвердити звіт  та висновки Ревізійної комісії Товариства  за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.Роботу Ревізійної комісії  Товариства в 2017 році визнати задовільною» .                                                                                                                                                

8.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

Проект рішення: 1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2018р. по 27 квітня 2019 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2017 рік, а саме:

відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 3968,5 тис.грн.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2018р. по 27 квітня 2019 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2017 рік, а саме: відчуження об’єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична  сукупність вартості правочинів не може перевищувати 7000,0 тис.грн.

3.Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваженя  для укладання таких правочинів».

 

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денногоwww.patktp.com.ua

          Станом на 01.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Кривбастехнопром» становить 4 042 200 штук, кількість голосуючих 3 617 163.                                                                                                                                                                                      Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати їх проведення кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,   за місцезнаходженням Товариства  у робочі дні  з понеділка по пятницю  з  9.00 до 17.00 год (обідня перерва з 12.30год до 13.00 год) за адресою : Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А, кім.№3  ( 2-й поверх адміністративної будівлі ПрАТ «Кривбастехнопром»).В день проведення загальних зборів 27 квітня  2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.  Ознайомлення  з  документами здійснюється особисто акціонером - при пред’явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред’явлені довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна.Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном : (056)404-23-74.

         Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо  питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить,кКількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  

         Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 квітня 2018 року.

 

Наглядова рада Товариства