ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

ПРОЕКТ Положення по НР ПРАТ

ПРОЕКТ                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                              рішенням річних загальних зборів

                                   Публічного акціонерного товариства

        «Кривбастехнопром»

                                        Протокол від  «25» листопада 2016 року

            Голова загальних зборів

                               _____________     Дерев’янко Н.М.

               Секретар загальних зборів

                               ______________ Катеринчик О.М.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду  Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Кривий Ріг

2016 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення «Про  Наглядову  раду   Приватного акціонерного   товариства   "Кривбастехнопром"   (далі    -Положення)  розроблено  відповідно до чинного законодавства України,    Статуту   Приватного   акціонерного   товариства"Кривбастехнопром"  (далі  -  Товариство) та Принципів корпоративного управління України.

 

1.2. Положення  є внутрішнім документом Товариства та визначає правовий статус, склад, строкповноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки тавідповідальність , припиненя повноважень членів Наглядової ради , форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

 

1.3.Положення затверджується Загальними зборамиТовариства (далі-Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише  ними.

 

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та  Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2.2.Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

2.3.Наглядова рада підконтрольна та підзвітна загальним зборам.

2.4.Наглядова рада та кожен член Наглядової ради окремо при здійсненні своїх повноважень керуються чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

2.5.Голова та члени  Наглядової  ради є посадовими особами органів Товариства, які повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту та внутрішніх документів Товариства.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1.До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Загальні збори Товариства можуть передати на вирішення Наглядової ради будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:                                                        3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;                                                                                                3.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора, та у випадках встановлених законом;

3.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.2..6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.2.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

3.2.9. затвердження умов контрактів які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру йоговинагороди;

3.2.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

3.2.11. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;

3.2.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

3.2.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

3.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;                                                                                                                3.2.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів  та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до  Статуту;                                                                                                                                          3.2.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;                                                 3.2.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.2.19.  прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

3.2.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

3.2.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.2.23. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до чинного законодавства України;

3.2.24. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування;

3.2.25. прийняття рішення щодо покриття збитків;                                                            3.2.26. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

 3.2.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;                                                                                                                                  3.2.28. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Генеральним директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства; 

 3.2.29. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами  Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Генеральним директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій раді.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених  чинним законодавством України.

3.4. До  компетенціїНаглядової  ради  також належать:

3.4.1.прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;

3.4.2.контроль за виконанням рішень загальних зборів;

3.4.3.прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;

3.4.4.призначення  голови та секретаря  зборів;

3.4.5.направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів;

3.4.6.затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

3.4.7.прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

3.4.8.прийняття рішень про вчинення правочину,щодо якого є заінтересованість, за винятком випадку, коли більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

3.4.9.прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок.

3.5. Наглядова  рада  може винести рішення про передачу частини належних їй повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, до компетенції Генерального директора .

 

4. ПРАВА,ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1.Права та обов’язки членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням. А також цивільно-правовим  чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

4.2.Члени Наглядової ради Товариства мають право :

4.2.1.Отримувати  повну, достовірну та своєчасну інформацію про  Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради  протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я Генерального директора.

4.2.2. У строки ,передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.

4.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

4.2.4. У разі незгоди ,надавати  у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

4.2.5. Заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

4.2.6. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

4.2.7.Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2.8.Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Товариства.

4.2.9.Особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах Товариства, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них.

4.2.10.Ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства.

4.3.Члени Наглядової ради Товариства зобов’язані :

4.3.1. Особисто виконувати покладені на них обов’язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

4.3.2.При здійснені повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства України,  положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.

4.3.3. Виконувати рішення ,прийняті загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження винесені Головою Наглядової ради.

4.3.4. Дотримуватись встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не  розголошувати  конфіденційну та інсайдерську  інформацію , яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації. А також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.3.5.Розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладанні  будь-якого правочину.

4.3.6.Надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов’язковою для розкриття у регулярній та особливій інформації та інформації про випуск  цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації.

4.3.7.Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо.

4.3.8. Своєчасно надавати Загальним  зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.3.9. Надавати  на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора  документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

4.4. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями(бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

4.5.Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

4.6.Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. СКЛАД  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

 5.1.Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

5.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (пять) осіб.

5.2.Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.3.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

 5.4.Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці,нотаріуси, посадові особи органів прокуратури,суду,служби безпеки, внутрішніх справ, державні. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування,здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.5.Членами Наглядової ради не можуть бути  особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство проводить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути членами Наглядової ради.

5.6.Кількісний склад Наглядової ради може бути змінено за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та цього Положення.

 

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

6.1.Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більше ніж на 3(три) роки.

6.2.Якщо річні збори приватного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонері товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

6.3.Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

6.4.Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

6.5.У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати наступним вимогам: з урахуванням того, що незалежний директор – це фізична особа, обрана членом Наглядової ради товариства: не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства; не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор; не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством; не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства; не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства; не є близьким членом родини генерального директора, то  він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради- представника акціонера розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

6.6.Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

6.7.Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий  договір(контракт), у якому передбачається порядок роботи, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради укладає(підписує) Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

 

7.ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

7.1.Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється  шляхом кумулятивного голосування.

7.2.Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

7.3.Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

7.4.Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція подається  в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількість, типу належних йому акцій, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що пропонується для обрання до складу наглядової ради, та кількості, типу акцій, що належать кандидату.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку),що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

7.5.Пропозиція акціонера повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, яка повинна містити таку інформацію:

1)прізвище, ім’я, по батькові;

2)рік народження;

3)особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;

4)кількість, ти належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;

5)освіта(повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6)місце роботи(основне та/або за сумісництвом), посади , які обіймає кандидат у юридичних особах;

7)загальний стаж роботи;

8)інформація про стаж роботи протягом останніх п’ять років(період, місце роботи, займана посада);

9)наявність (відсутність) непогашеної (не знятої )судимості;

10)наявність(відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

7.6.Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування з виборів до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою, а вразі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами , які цього вимагають, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.7.Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування з виборів до складу Наглядової ради Товариства, висунутого акціонерами (акціонером), що сукупно є власником 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.4. цього Положення;

2) неподання даних, передбачених п.7.4. цього Положення.

7.8.Під час обрання складу Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таки чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

7.9.Голосування при обранні членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час початку проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.10.У бюлетені для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради зазначається така інформація щодо кожного кандидата:

1)прізвище, ім’я, по батькові;

2)рік народження;

3)особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;

4)кількість, ти належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;

5)освіта(повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6)місце роботи(основне та/або за сумісництвом), посади , які обіймає кандидат у юридичних особах;

7)загальний стаж роботи;

8)інформація про стаж роботи протягом останніх п’ять років(період, місце роботи, займана посада);

9)наявність (відсутність) непогашеної (не знятої )судимості;

10)наявність(відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

13) наявність(відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, наявність(відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

7.11.Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

7.12.Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

7.13.У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7.14. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради затверджуються не пізніше ніж за  чотири дня до дати проведення Загальних зборів Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному  у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

7.16.Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.17.При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.18.Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

 

8.РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1.Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради

- постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради Товариства.

8.3. Голова Наглядової ради :

1) організовує роботу Наглядової ради;

2)скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) укладає від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

5)відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо Загальними зборами не обрано іншого головуючого на Загальних зборах, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням .

8.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.5. Для підвищення ефективності своєї діяльності Наглядова  рада Товариства може  утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства.

 

9.ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1.Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по мірі їх необхідності, але не раніше одного разу на квартал.

9.2.Засідання наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів наглядової ради  у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

9.3.Голосування з питань порядку денного  засідання Наглядової ради проводиться відкритим способом (підняттям рук).

9.4.Голова Наглядової ради визначає місце,дату та час проведення засідання Наглядової ради.

9.5.У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання може брати участь Генеральний директор, члени Ревізійної комісії або особи, які готовили інформацію  та матеріали з питань порядку денного засідання, співробітники Товариства.

Запрошені особи, які  беруть участь в засіданні Наглядової ради, можуть доповідати з питань порядку денного засідання Наглядової ради, виступати в дебатах, вносити пропозиції, робити зауваження щодо матеріалів, які обговорюються, надавати довідки з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Запрошені особи не мають права голосу при прийнятті рішень з питань порядку денного.

9.6.Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу:

1) члена наглядової ради Товариства;

2) Ревізійної комісії Товариства;

3)Генерального директора Товариства.

9.7.Порядок денний засідання Наглядової ради формується Головою Наглядової ради.

9.8.Про проведення засідання Наглядової ради Голова наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради електронною поштою або по факсу не пізніше, ніж за три робочих дні до дати проведення засідання

9.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу , крім випадків, зазначених нижче. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.  9.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протокол засідання Наглядової ради зазначається:

1)повне найменування Товариства;

2)дата та місце проведення засідання;

3)перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4)головуючий та секретар засідання;

5)наявність кворуму;

6)питання порядку денного;

7)підсумки голосування з кожного питання;

8)зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради.

9.12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.13.Рішення наглядової ради , прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання  членами Наглядової ради,Генеральним директором та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради надсилаються кожному виконавцю протягом 5 днів з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради.

9.14.Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

9.15.Протокол засідання Наглядової ради разом з долученими до нього матеріалами формується в окрему справу(окремий файл) та додається до книги протоколів. Оригінали протоколів засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.16.Голова Наглядової ради несе відповідальність за дотримання встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради Товариства. Працівники товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом.

9.17. Протокол засідання Наглядової  ради або засвідчені витяги з нього, за вимогою, надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства або уповноваженій особі трудового колективу. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

 

10.ВИНАГОРОДА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1.За рішенням загальних зборів членами Наглядової ради у період виконання ними своїх обов’язків можуть компенсувати витрати, пов’язані з виконанням функцій члена Наглядової ради, та виплачуватися винагорода.

10.2.Інформація про розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

10.3.Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання покладених на них функцій визначається цивільно-правовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства.

11.2.У випадку , якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству  України та / або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та /або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Головна НОВИНИ ПРОЕКТ Положення по НР ПРАТ