ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

«Кривбастехнопром»

 

Протокол від «27» квітня 2016 року №22

 

Голова загальних зборів

 

_____________ Дерев’янко Н.М.

 

Секретар загальних зборів

 

______________ Катеринчик О.М.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори

Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Положення «Про загальні зборипублічного акціонерного товариства "Кривбастехнопром" (далі -Положення) розроблено відповідно до чиного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства"Кривбастехнопром" (далі - Товариство) та Принципів корпоративного управління України.

 

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства та визначає правовий статус, порядок підготовки,скликання та проведення загальних зборів Товариства(далі- загальних зборів),реєстрації акціонерів. Розгляду питань порядку денного. Порядок голосування,прийняття рішень з питань порядку денного та деякі інші питання організації і проведення загальних зборів Товариства.

 

1.3.Положення затверджується Загальними зборамиТовариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори не можуть приймати рішеня з питань, не включених до порядку денного.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить :

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

2.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

2.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

2.3.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

2.3.11. затвердження річного звіту Товариства та затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;

2.3.12. розподіл прибутку і збитків Товаристваз урахуванням вимог, передбачених законом;

2.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій;

2.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.3.15. затвердження розміру річних дивідендівз урахуванням вимог, передбачених законом;

2.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

2.3.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)з членами Наглядової ради;

2.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

2.3.19. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

2.3.20. затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

2.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.3.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.3.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

2.3.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

2.3.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.3.26. обрання комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.4. До компетенції Загальних зборів також належить:

2.4.1.винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради;

2.4.2. прийняття рішення з будь-яких питань, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

2.5.Компетенія загальних зборів може бути змінена за рішенням загальних зборів Товариства шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

 

3.РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

 

3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу генерального директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

3.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених Статутом, а саме: відсутності зазначення органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного, інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій ,підписи всіх акціонерів, які подають вимогу.

3.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

3.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

3.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

3.8. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

3.9.У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

3.11. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

3.12.Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.13.Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові збори проводяться з ініціативи акціонера(акціонерів), цей акціонер(акціонери) оплачує(оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

 

 

4.СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

 

4.1. загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради Товариства, за винятком випадку скликання загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів. Рішення Наглядової ради доводиться до відома Генерального директора протягом одного робочого дня після його прийняття.

4.2. Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, у випадках , передбачених п.3.9 цього Положення, своїм рішенням визначають дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч.1 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до ст.. 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.3.Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у разі відмови Наглядової ради від скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів,- акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах.

4.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства та затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;

- розподіл прибутку і збитків Товаристваз урахуванням вимог, передбачених законом;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії ;

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

4.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори ,простим листом поштою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного додатково надсилається фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію яка міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Повідомлення вважається таким , що зроблене своєчасно, якщо воно передано для відправлення поштовій організації не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.Датою надання повідомлення вважається дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.Скарги акціонерів щодо несвоєчасного повідомлення їх про скликання зборів у зв’язку з порушенням установами зв’язку встановлених строків обігу поштової кореспонденції залишаються без задоволення.

Товариство не несе відповідальності за неотримання акціонером персонального письмового повідомлення про проведення загальних зборів у разі:

1) ненадання акціонером зберігачу, у якого відкрито рахунок у цінних паперах, інформації про зміну реквізитів;

2)порушення установами зв’язку встановлених строків обігу поштової кореспонденції або недоставки повідомлення акціонеру

4.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі –офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів(крім проектів рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного).

4.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного".

4.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до вимог чинного законодавства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.11. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.12. Проект порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.4.10цього Положення.

4.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.14. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.15. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням наступних вимог п.4.13 та 4.14 цього Положення.

4.17. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.18. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.13 цього Положення;

2) неповноти даних, передбачених п.4.14 цього Положення.

4.19. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, п.4.13 цього Положення; неповноти даних, передбачених п.4.13. цього Положення.

4.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.21. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного. Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

 

5. УЧАСНИКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

5.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.2.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

5.3. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

5.3. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

5.4. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

5.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

5.6.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

5.7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

6.РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

6.1. Для організації та проведення Загальних зборів створюються робочі органи загальних зборів, до яких відносяться:

- реєстраційна комісія;

- лічильна комісія;

- голова загальних зборів;

- секретар загальних зборів.

6.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, Наглядовою радою Товариства призначається реєстраційна комісія. Генеральний директор надає рекомендації Наглядовій раді щодо кандидатур членів реєстраційної комісії. Якщо загальні збори скликаються на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому п.3.9. цього Положення, реєстраційна комісія призначається цими акціонерами.

До початку проведення реєстрації акціонерів(їх представників) простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії обирається голова реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії організовує роботу комісії, забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій та, в разі необхідності, консультує членів комісії з метою підвищення їх кваліфікації для належного виконання покладених на них обов’язків.

Реєстраційна комісія в межах її повноважень:

1)проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори;

2)здійснює перевірку документів, які підтверджують право на участь акціонерів або їх представників у загальних зборах;

3)веде облік довіреностей з відображенням у відповідному журналі;

4)видає бюлетені для голосування та іншу інформацію(матеріали) загальних зборів;

5)підраховує загальну кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

6)готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;

7)складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

Повноваження реєстраційної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів.

6.3.Для організації голосування на загальних зборах, надання роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обирається лічильна комісія. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. 

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів , зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Після обрання лічильної комісії вона проводить своє перше засідання, на якому зі свого складу обирає голову і секретаря лічильної комісії.Голова лічильної комісії організовує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій, в т.ч. оголошує підсумки голосування з питань порядку денного.Секретар лічильної комісії організовує оформлення та ведення протоколів комісії, опечатання бюлетенів та ін..

Повноваження лічильної комісії припиняються за рішенням загальних зборів.

6.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою призначається голова та секретар загальних зборів.Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Голова загальних зборів:

1) керує роботою загальних зборів;

2) здійснює ведення загальних зборів;

3) оголошує про відкриття загальних зборів, перерви у проведенні зборів та завершення їх роботи;

4) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання порядку проведення загальних зборів4

5)оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;

6) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з проведенням загальних зборів;

7)ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;

8)приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення загальних зборів;

9)підписує протокол загальних зборів та виписки з нього;

10)здійснює інші повноваження, що виникають з керівництва та організації роботи загальних зборів.

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборв та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

Секретар загальних зборів:

1) приймає записки із запитаннями від учасників зборів, що стосуються питань, включених до порядку денного загальних зборів;

2) забезпечує відображення ходу ведення загальних зборів та прийнятих на них рішень в протоколі загальних зборів;

3)забезпечує складання та оформлення протоколу загальних зборів;

4) підписує протокол загальних зборів та виписки з нього4

5)здійснює інші повноваження, що виникають в процесі роботи загальних зборів.

6.5.У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, у випадках передбачених п.3.9. цього Положення, голова та секретар зборів призначаються цими акціонерами, або обираються безпосередньо на зборах.

 

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою або акціонерами, в разі скликання загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на їх вимогу.

7.2.Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія.

При реєстрації акціонери (їх представники) пред’являють документ, що посвідчує особу, а представник акціонера- також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника;отримують матеріали загальних зборів та бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Реєстрація акціонерів починається не менш ніж за 0,5 години і закінчується за 10 хвилин до початку зборів.

7.3.На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів.Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій .

7.4. За підсумками реєстрації акціонерів(їх представників) реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, у якому зазначається:

1 )повне найменування товариства;

2) дата,час.місце проведення загальних зборів;

3) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;

4) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дати проведення загальних зборів, та кількість належних їм голосів;

5) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

6) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

Одночасно з протоколом про підсумки реєстрації учасників загальних зборів складається перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписуються головою реєстраційної комісії і додаються до протоколу загальних зборів.

7.5.Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.6. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.7.Після складання протоколу про підсумки реєстрації учасників загальних зборів голова реєстраційної комісії доповідає загальним зборам про результати реєстрації уасників загальних зборів та про наявність або відсутність кворуму.

7.8.При відсутності кворуму для проведення загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних загальних зборів.

7.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

 

 

8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

8.1. За дорученням Наглядової ради підготовку і проведення загальних зборів здійснює Генеральний директор Товариства.На виконання доручення Наглядової ради Генеральний директор Товариства приймає будь-які рішення та виконує будь-які дії щодо підготовки і проведення загальних зборів.

8.2.Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.3.загальні збори відкриває Генеральний директор або представник ініціаторів позачергових загальних зборів, що що скликали ці збори.

8.4.Генеральний директор надає слово голові реєстраційної комісії.Голова реєстраційної комісії оголошує протокол про підсумки проведеної реєстрації акціонерів, доповідає про наявність кворуму на загальних зборах та про правомочність загальних зборів.Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

8.5.Генеральний директор повідомляє про наявність кворуму та оголошує збори відкритими, представляє голову та секретаря загальних зборів.

8.6. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.7.Голова зборів виносить на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надає слово виступаючим.Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу, після яких доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.

Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, імя та по батькові акціонера(його представника.Питання мають бути сформульовані коротко і чітко.

8.8.Перед початком голосування голова лічильної комісії рляснює акціонерам порядок голосування.Під час голосування слово нікому не надається.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів,підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.У разі , якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, голова загальних зборів має право оголосити технічну перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.9. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів(їх представників) інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.

8.10. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.11. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

 

 

9.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

 

9.1.На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного . винесених на голосування.Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються,а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

9.3.Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4.Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.Отримання акціонерами(їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.5.Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2)дату, місце і час проведення Загальних зборів;

3)зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

4)питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;

5)варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);

6)застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

9.6.У разі проведення голосування з питань обрання членів органів Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, імя та по батькові кандидата(кандидатів).

9.7.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1)повне найменування Товариства;

2)дату, місце і час проведення Загальних зборів;

3)зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;

4)перелік кандидатів до органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених п.9.8. цього Положення;;

5)поле для зазначення акціонером (представником акціонера ) кількості голосів, яку він віддає за кожного з кандидата;

6)застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

9.8.У бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата:

1)прізвище, імя,. по батькові;

2) рік народження;

3)особа(особи) , що внесла пропозицію щодо даного кандидата;

4) кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат;

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6)місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

7) загальний стаж роботи;

8)інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років(період. Місце роботи, займана посада);

9) наявність(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю.

11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;

12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

13) наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті.

9.9.Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства.

9.10.Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а вразі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому п.3.9. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають.

9.11.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

1)якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

2)на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

3)якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

4)у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

5)у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

6)Для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.12.У разі , якщо учасник зборів при заповнені бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 9.11. та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.13. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.14. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з таких питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства;

8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.15. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії кількість кандидатів у члени Наглядової ради або Ревізійної комісії, за яких були віддані голоси є меншою за встановлений склад відповідного органу Товариства, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради або Ревізійної комісії – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії, перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два чи більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради або Ревізійної комісії- несформованим.

В разі не обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядоваої ради або Ревізійної комісії.

9.16.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, а з питань обрання лічильної комісії – всіма членами тимчасової лічильної комісії., які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.17. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

 

 

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

10.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

10.2. Протокол загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється печаткою Товариства .

10.3.Протокол загальних зборів або засвідчені витяги з нього, за вимогою, надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

10.4.Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

 

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1.Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства.

11.2.У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та /або Статуту, вони втрачають чинність , та застосовуються відповідні норми законодавства України та / або Статуту.Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

 

 

 

 

 

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Положення ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»