ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Баланс Ф2 за 2015

 


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата

01.01.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а, (056)404-23-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 p.

Форма №1

 

 

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4

2

первісна вартість

1001

8

8

накопичена амортизація

1002

( 4 )

( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3 579

3 717

Основні засоби

1010

1 052

817

первісна вартість

1011

2 454

2 059

знос

1012

( 1 402 )

( 1 242 )

Інвестиційна нерухомість

1015

9 866

5 445

первісна вартість

1016

19 638

10 942

знос

1017

( 9 772 )

( 5 497 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

98

75

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14 599

10 056

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

564

1 115

Виробничі запаси

1101

554

1 105

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

10

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

216

177

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

0

50

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

780

1 342

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

15 379

11 398

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 011

1 011

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

9 695

5 059

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

657

745

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-384

-258

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

10 979

6 557

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

8

44

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

3 578

3 860

розрахунками з бюджетом

1620

48

44

у тому числі з податку на прибуток

1621

17

28

розрахунками зі страхування

1625

3

0

розрахунками з оплати праці

1630

7

0

одержаними авансами

1635

0

0

розрахунками з учасниками

1640

1

1

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

755

892

Усього за розділом IІІ

1695

4 400

4 841

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

15 379

11 398

Примітки: В 2015 роцi значення рядка 1190 Балансу "Iншi оборотнi активи" на початок року перенесено в рядок 1045 Балансу "Вiдстроченi податковi активи" в звязку з тим, що в звiтному роцi вiдбулися змiни в облiковiй полiтицi емiтента i прийнято рiшення залишки по рахунках 643 та 644 вважати як вiдстроченi податковi зобовязання та активи.

 

Керівник Хамаза I.Г

 

Головний бухгалтер Точiй С.В.