ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Протокол №22 річних загальних зборів

 

Протокол №22

річних загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»

 

м.Кривий Ріг                                                                           27 квітня  2016року

 

Початок зборів о 15:00 год.

 

          Річні загальні збори  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» відбулися  27 квітня 2016року за адресою:

Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Каховська,82а (2 й поверх, кімн.№3).

          Річні загальні збори  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» (далі-Товариство) відкрила  генеральний директор Товариства Хамаза Ірина Григорівна та привітала всіх присутніх акціонерів.

         Генеральний директор повідомила про те, що річні загальні збори Товариства скликані  Наглядовою радою  Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 29 грудня 2015 року №37).

         Генеральний директор повідомила про те, що реєстрація акціонерів(їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з  рішенням Наглядової ради Товариства від 11 січня 2016 року №38 увійшли :

  1. Ткаченко Наталія Олександрівна
  2.  Тараканова Тетяна  Андріївна
  3.  Кравчук  Сергій  Петрович

        Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу засідання реєстраційної комісії   №1 , проведеного 27 квітня 2016 року о 09:00, було обрано Ткаченко Наталію  Олександрівну.

       Генеральний директор надала слово Голові реєстраційної комісії Ткаченко Наталії Олександрівні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ткаченко Н.О. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства:

«Реєстраційна комісія у складі голови комісії Ткаченко Наталії Олександрівни, членів комісії – Тараканової Т.А., Кравчук С.П.  провела реєстрацію акціонерів , які прибули  на річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» , що призначені  на 27 квітня 2016 року з початком о 15:00 у кімнаті №3.

 Реєстрацію почато о 14:20.

 Реєстрацію закінчено о 14:50.

 Реєстрацію акціонерів , які прибули для участі у річних загальних зборах, проведено на підставі переліку  акціонерів¸які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром», складеному  станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 21 квітня 2016року, в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

     Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 182 особи.Загальна кількість акцій 4 042 200. Загальна кількість належних акціонерам голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 3617163.

      Реєстраційною комісією встановлено:

1.Для участі у річних загальних зборах ПАТ «Кривбастехнопром» зареєстровано 6учасників, яким належить 2 966 997 голосуючих акцій, що становить 82,02%  голосуючих акцій Товариства.

2.Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  річні загальні збори є правомочними, кворум для  проведення загальних зборів наявний.

    Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників)  на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» не виносилось. Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів(їх представників) не отримано.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість  становить-  1 500 000. Для вирішення питань порядку денного про внесення змін до Статуту Товариства та з питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості та   становить-  1 977 998.

     Генеральний директор Товариства повідомила учасників зборів про те, що кворум для проведення річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

 

            Для підготовки і проведення  річних загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства протоколом № 38 від 11.01.2016року  було обрано :

Головою Загальних зборів - Дерев’янко Ніну Михайлівну;

Секретарем  Загальних зборів   -    Катеринчик Олену Миколаївну.

Голова річних  Загальних зборів акціонерів Дерев’янко Н.М. проінформувала про  порядок  денний загальних зборів:

1.     Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.    Затвердження річного звіту  Товариства за 2015 рік.

3.      Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік .

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ,звіту Генерального директора,звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5.   Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження  його в новій редакції у зв’язку  з приведенням  діяльності Товариства  у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.

6.  Затвердження Внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону України «Про   акціонерні товариства».

7.  Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів.

        Зазначений порядок денний та повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів було опубліковано відповідно до вимог статей 35 і 37 Закону України «Про акціонерні товариства»  для ознайомлення акціонерів у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Бюлетень.Цінні папери України» №53(4341) від 24 березня 2016року, розміщено  24.03.2016року   в стрічці новин сайту www.stokmarket.gov.ua. ,опубліковано на власному веб-сайті  21.03.2016р.Одночасно  повідомлення пропроведення Загальних зборів було направлено кожному акціонеру поштою  листами з повідомленням згідно Реєстру власників іменних цінних паперів , складеного станом на 01.03.2016р .Таким чином процедура скликання Загальнихзборів акціонерів дотримана.   В  установленому  Законом  порядку інших пропозицій не  надійшло.

        Голова річних  Загальних зборів акціонерів Дерев’янко Н.М. надала роз’яснення щодо питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, а  саме:

-          Проінформувала про те, що право голосу на річних загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють голосуючими  акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та про те, що акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

-          Довела до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства,  крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори Товариства не можуть приймати  рішення з питань, не включених до порядку денного;

-          Звернула увагу учасників на те, що голосування на річних загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники  зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою  08 квітня 2016 року №40;

-          Проінформувала про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2–го по 7-е питання порядку денного здійснює лічильна комісія.

      До обрання членів лічильної комісії головою річних загальних зборів Товариства запропоновано підрахунок голосів учасників зборів , які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться на розгляд річних загальних зборів Товариства, здійснювати реєстраційній комісії з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування. Зауважень з цієї пропозиції від учасників зборів не надходило.

Голова річних загальних зборів Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

 

       З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРИ РОЗГЛЯНУЛИ:

                           

 З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів».

 

Слухали :   Голову загальних   зборів Дерев’янко Н.М. про обрання членів лічильної комісії. Голова  загальних зборів довела до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку  голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства , а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах Товариства , необхідно обрати лічильну комісію. Голова загальних зборів прокоментувала найважливіші положення порядку проведення загальних зборів Товариства , а саме: « З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 Далі Голова  загальних зборів  винесла на голосування перше питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №1 « Обрати  лічильну комісію в кількості 3-х осіб , а саме: Тараканову Тетяну Андріївну ; Кравчука Сергія Петровича, Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові реєстраційної комісії Ткаченко Н.О.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з   першого питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

Рішення , прийняте загальними зборами:Обрати лічильну комісію  в складі 3-х осіб, а саме: Тараканову Тетяну Андріївну ; Кравчука Сергія Петровича, Мурашко Олександра Дмитровича .Припинити повноваження  членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 

Головою  загальних зборів Товариства запропонувала обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «Кривбастехнопром» Голова зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Таракановій Тетяні Андріївні, яка доповів річним загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови  лічильної комісії та прийняте  рішення:

1.Обрати головою лічильної комісії Тараканову Тетяну Андріївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 27.04.2016 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд річних загальних зборів Товариства.

Голова зборів Товариства надала слово голові лічильної комісії Таракановій Т.А.. для надання роз’яснень  щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах Товариства. Тараканова Т.А.. роз’яснила:

«1.В кожному бюлетені для голосування  вказано три можливі варіанти голосування та після того, як поставлене питання на голосування, кожен учасник зборів вибирає один з можливих варіантів голосування шляхом  ставлення  позначки у відповідній графі бюлетеня : «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ». Після цього учасник підписує бюлетень та передає члену лічильної комісії.

2.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера(представника). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

3.Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера:

-у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти  голосування за проект рішення питання порядку денного;

-у бюлетені для голосування напроти проектів рішень з одного питання порядку денного позначені поля «ЗА»;

- варіант голосування позначено недбало і неможливо однозначно визначити, який  з варіантів голосування позначений;

- у бюлетені для голосування міститься виправлення у варіантах голосування;

- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи(питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);

- для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

У разі , якщо учасник зборів при заповнені бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень також не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

     Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», то акціонер вважається таким, що не взяв участь у голосуванні, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.

4.Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів(50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Для вирішення питань порядку денного про внесення  змін до Статуту Товариства та з питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

6.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

7.Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.».

      Головою загальних зборів Товариства запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

     

                                      

З другого питання  порядку денного: «Затвердження річного звіту  Товариства за 2015рік»

Слухали :   виступ    головного бухгалтера Точій Світлани Валеріївни  про затвердження  річного  звіту Товариства та результати фінансово- господарської діяльності Товариства у 2015 році. Точій С.В.  повідомила ,що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія ПАТ «Кривбастехнопром» провела перевірку фінансово-господарської діяльності та надала Висновок для затвердження загальними зборами Товариства. (Висновок  ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кривбастехнопром» за 2015 рік – додається). Згідно Висновка ревізійної комісії при перевірці фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кривбастехнопром»  порушень не виявлено. Ревізійна комісія погоджується з висновками незалежного аудитора , а саме : -фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Кривбастехнопром»  станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до МСФЗ.

- За обставин того, що товариство неплатоспроможне, має недостатню кількість власних обiгових коштiв, але  не має залежності  вiд зовнiшнiх джерел фiнансування,  є прибутковим, чистi активи товариства більше статутного капiталу, незалежний аудитор висловив припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому;

- за умов вибіркової перевірки ПАТ «Кривбастехнопром»  незалежний аудитор має достатньо інформації для позитивного висновку стосовно повноти та відповідності фінансової звітності суб’єкта підприємництва ПАТ «Кривбастехнопром»   встановленим нормативам МСФЗ;

-Аудитор вважає, що форми фінансової  звітності: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2015р.» (форма № 1),«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за  2015 рік» (форма № 2), «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (форма № 3),«Звіт про власний капітал» (форма № 4),«Про примітки до річної фінансової  звітності» справедливо і достовірно, відображають фінансовий стан ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2015 р. і також результати діяльності, зміни в капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ревізійна комісія рекомендує затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2015року, звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік з наступними показниками:

·         Валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2015 року – 11398тис.грн. (одинадцять  мільйонів  триста  дев’яносто вісім  тисяч  грн.),

·         Фінансовий результат – прибуток в розмірі 126тис.грн. ( сто двадцять шість  тисяч гривень).

Далі Голова  загальних зборів  винесла на голосування друге питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №2  «Затвердити  річний звіт  Товариства за 2015 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2015 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2015 року – 11398 тис.грн(одинадцять  мільйонів  триста  дев’яносто вісім  тисяч  грн.), фінансовий результат – прибуток  в розмірі  126тис.грн(сто двадцять шість тис.грн)».

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з   другого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

Рішення , прийняте загальними зборами: Затвердити  річний звіт  Товариства за 2015 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2015 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2015 року – валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2015 року – 11398тис.грн. (одинадцять  мільйонів  триста  дев’яносто вісім  тисяч  грн), фінансовий результат – прибуток в розмірі 126тис.грн. ( сто двадцять шість  тисяч гривень).

 

З третього  питання  порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік»

Слухали :доповідь  генерального директора Хамази Ірини Григорівни, в якій відзначено , що  Товариство за 2015 рік отримало прибуток в розмірі 126тис.грн. На засіданні Наглядової ради  (Протокол № 39 від 15.03.2016 року)  за поданням  генерального директора було затверджено розподіл прибутку , отриманого за  результатами господарсько-фінансової роботи за 2015 рік  в розмірі 126 тис.грн. на покриття збитків попередніх років.

Прошу затвердити   розподіл прибутку за 2015рік  в розмірі 126 тис.грн на покриття збитків попередніх років.

За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів  винесла на голосування третє питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №3 :  ««Затвердити розподіл прибутку  за 2015 рік  таким чином-направити прибуток в розмірі 126 тис.грн на покриття збитків попередніх років».

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього  питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з   третього  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

Рішення , прийняте загальними зборами: «Затвердити розподіл прибутку  за 2015 рік  таким чином-направити прибуток в розмірі 126 тис.грн на покриття збитків попередніх років».

 

 

З четвертого питання  порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора,звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Слухали : 1.члена наглядової ради Дерев’янко Ніну Михайлівну,яка зачитала Звіт наглядової ради ПАТ «Кривбастехнопром», затверджений на засіданні Наглядової ради № 40 від 08.04.2016 року.   Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора  підприємства. У своєї діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів товариства, іншими внутрішніми положеннями  ПАТ «Кривбастехнопром». У 2015 році Наглядова рада ПАТ «Кривбастехнопром»   здійснювала свою діяльність у наступному складі: - голова наглядової ради    Кирику  Костянтин Георгійович,- член наглядової ради      Дерев’янко Ніна Михайлівна, - член наглядової ради      Кирику Ніна Іванівна, -  член наглядової ради     Ткаченко Наталя Олександрівна,-  член наглядової ради      Кирику Євген Георгійович . Згідно статуту товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У 2015 році проведено 5 засідань  Наглядової ради Товариства. На своїх засіданнях Наглядова рада розглядала питання :   - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;    - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;  - обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів; - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного ;  - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.9.6. Статуту;  - прийняття рішення щодо покриття збитків;  - здійснення погодження  пропозицій про розподіл прибутку  Товариства, які готуються Генеральним директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.Значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства"  -10 і більше відсотків вартості активів публічного акціонерного товариства  за даними останньої річної фінансової звітності, товариством не здійснювалися. Публічне акціонерне товариство " Кривбастехнопром ” дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів.У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

2.Генерального директора Хамазу Ірину Григорівну, яка  висвітлила основні питання фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кривбастехнопром» в 2015 році. Основними видами діяльності, якими займається товариство, є - виробництво сухих будiвельних сумiшей ;- виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини;- виробництво вапна тагiпсових сумішей,а також надання в оренду власного нерухомого майна.Фінансово-економічні результати.В 2015 році підприємство отримало дохід від реалізації товарів, робіт, послуг на суму 1509 тис.грн, а саме:

- дохід від надання в оренду власного нерухомого майна -1441,0 тис.грн

- дохід від надання в оренду автомобіля -37,0 тис.грн

- дохід від виготовлення сухих будівельних сумішей -3,0 тис.грн

- дохід від надання в оренду обладнання -28,0 тис.грн.

У 2015 році порівняно з попереднім роком дохід від реалізації товарів, робіт , послуг зменшився на 12,0тис.грн:

- дохід від надання в оренду власного нерухомого майна зменшився на 35,0 тис.грн

- дохід від надання в оренду автомобіля  зменшився на 5,0 тис.грн

В 2015 році також отримано дохід від списання кредиторської заборгованості на 238,0 тис.грн.В 2015 році договори укладені ПАТ «Кривбастехнопром» та іншими юридичними особами виконані в повному обсязі та в означені терміни.Витрати за 2015 рік у цілому зменшилися на 52,0 тис.грн ,або  на 3,7%. На протязі звітного року  на підприємстві проводилась політика економії   ресурсів, що знизило адміністративні витрати  в порівнянні з 2014 роком на  125 тис. грн. В результаті чого підприємство  отримало прибуток у розмірі 126,0 тис. грн. ПАТ «Кривбастехнопром» дотримується політики самофінансування. Як вбачається з наведених у докладі сум та порівнянь із попереднім періодом, товариство намагається скорочувати адміністративні витрати .Претензійно - позовна робота.Станом на 31.12.2015 р. Товариство не має судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадові особи.Факти виплати штрафних санкцій  і компенсацій за порушення законодавства.В 2015 роцi підприємством виплачено штрафних санцiй в розмiрi 1000 грн за несвоєчасну сплату податкiв в зв'язку зi змiною реквiзитiв оплати.Стан виплати заробітної плати на 01 січня 2016 року.У 2015 році ПАТ "Кривбастехнопром" зберегло діючу в 2014 році організацію праці.На оплату праці витрачено 278 тис. грн. Дохід одного працівника за рік в середньому склав 23166,0 грн. Середньомісячний дохід одного працівника - 1930,00 грн., що становить 141,8 % середньомісячного доходу одного працівника в 2014 році.Чисельність працівників за 2015 рік не змінилась і становить 12 осіб.Заборгованості з виплат заробітної плати станом на 01.01.2016 року ПАТ "Кривбастехнопром" не має.Про виробничу діяльность  ПАТ «Кривбастехнопром» в 2015 році.ПАТ «Кривбастехнопром» заключило 19 договорів оренди нежитлових приміщень для надання в оренду 4608,4 кв.м будівель , 2 договора для  надання в оренду автомобіля , 2 договорів для  виготовлення 100 куб.м сухих будівельних сумішей , 1договір для надання в оренду обладнання .На протязі 2015 року проводився  поточний ремонт адміністративних будівель  по вул..Каховська82а , а також продовжувалося будівництво торговельного центру по вул.Корнійчука,21в.З початку року для  відділу обліку та правового забезпечення  був придбаний телефон та ноутбук, для відділу господарчого обслуговування та матеріально-технічного забезпечення- комплект газозварювального обладнання,водонагрівач, комплект стелажного  обладнання, міні електростанція.

Основні напрямки діяльності на 2016 рік.В 2016 році буде продовжуватись робота  щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану підприємства.Планується здійснити:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.

3.Члена ревізійної комісії Катеринчик Олену Миколаївну, яка  зачитала Звіт ревізійної комісії ПАТ «Кривбастехнопром» за результатами діяльності за 2015 рік. Відповідно до вимог чинного законодавства України Ревізійна комісія акціонерного товариства повинна звітувати Загальним зборам акціонерів про свою діяльність. Порядком денним цих загальних зборів передбачений Звіт Ревізійної комісії акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»(надалі- Товариство)  щодо її діяльності у 2015 році. Цей звіт складено відповідно до вимог Статуту товариства та чинного законодавства України. Згідно чинного законодавства України Ревізійна комісія є органом управління Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською  діяльністю товариства.  У 2015 році ревізійна комісія здійснювала свою діяльність у наступному складі: Член ревізійної комісії   Гончар Валентина  Анатоліївна ;Член ревізійної комісії  Катаринчик Олена Миколаївна.Відповідно до своїх функцій ревізійною комісією  проведено планову  перевірку  фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кривбавстехнопром» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновку щодо дотримання Товариством вимог законодавства України, адекватності ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти та точності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром» за 2015 рік.        В ході перевірки були використані  наступні документи:1.Річна фінансова звітність підприємства у складі:1.1. «Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2015р.» (форма № 1),1.2. «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за  2015 рік» (форма № 2), 1.3.«Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (форма № 3),1.4.«Звіт про власний капітал» (форма № 4),1.5.«Про примітки до річної фінансової  звітності». 2.Матеріали  податкової звітності, аналіз окремих економічних показників.3. Висновок незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»  за 2015  рік, підготовлений ТОВ «Аудиторська фірма «Трансексім- Аудит». Перевіркою досліджувалися наступні питання:1.Фінансовий аналіз підприємства, а саме:• аналіз структури активів;• аналіз структури пасивів; • аналіз фінансових результатів за 2015 рік;• оцінка ліквідності та фінансової стійкості;• аналіз рентабельності.2.Аналіз ефективності роботи Генерального директора підприємства щодо управління майном і фінансовими ресурсами підприємства. 3. Огляд результатів незалежного аудиту. Аналіз об’єктивності фінансової звітності Товариства та її відповідності вимогам чинного законодавства України.     Висновки ревізійної комісії за результатами перевірки затверджено на засіданні ревізійної комісії та надано на затвердження Загальних зборів акціонерів. В звітному році члени ревізійної комісії не  вносили пропозиції до порядку денного Загальних зборів та не брали участь у засіданнях Наглядової ради. В звітному році позапланових(спеціальних) перевірок ,які можуть проводитися за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора  або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, не проводилось.

          За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства ,звіту Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства    Голова  загальних зборів Дерев’янко Н.М. винесла на голосування  питання «Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора,звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»  та  проекти  рішення з цього питання, які міститься у бюлетені для голосування  №4 :

1.                  «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Наглядової ради за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

2.«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства  за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів. Основні напрямками діяльності Товариства на 2016 рік це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi».

3. «Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого  питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Тараканова Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  четвертого  питання порядку денного в частині «Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради  Товариства за 2015 рік»:

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

 

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  четвертого  питання порядку денного в частині «Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Генерального директора  Товариства за 2015 рік»:

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.»

 

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  четвертого  питання порядку денного в частині «Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту  Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.:

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

 

Рішення , прийняті загальними зборами:

1.«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Наглядової ради за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

2. «Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства  за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів. Основні напрямками діяльності Товариства на 2016 рік це:

- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.

3. «Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

 

З п’ятого  питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження  його в новій редакції у зв’язку  з приведенням  діяльності Товариства  у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту».

Слухали:  доповідь    генерального директора Хамази І.Г., яка наголосила про необхідність внесення змін до  Статуту Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».   Надала на розгляд проект  Статуту в новій редакції та  запропонувала:

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

        За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів  винесла на голосування п’яте  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №5 :  «-Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства».

         Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з п’ятого   питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з   п’ятого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте  більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Рішення , прийняті загальними зборами.

1.Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції;

2.Уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  – голову Наглядової ради Кирику  Костянтина   Георгійовича.

3.Доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести  державну реєстрацію змін до Статуту Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

 

Це рішення вступає в силу з 01.05.2016 року, але не раніше набрання чинності норм Закону України №289-VIIIвід 07.04.2015року «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України щодо захисту прав інвесторів»

 

З шостого  питання порядку денного:«Затвердження Внутрішніх Положень Товариства відповідно до вимог Закону України «Про   акціонерні товариства».

Слухали:  доповідь    генерального директора ПАТ «Кривбастехнопром» Хамази І.Г, яка запропонувала акціонерам у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» , що тільки-но відбулось, розглянути та затвердити ряд  положень в новій редакції , що регулюють діяльність Товариства. Акціонерам були надані проекти: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром». Запропоновані проекти Положень відповідають чинному законодавству та змісту нового Статуту .

        За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів  винесла на голосування шосте  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №6 : «1.Затвердити  та ввести в дію з дати  реєстрації  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

2.Встановити, що до дати реєстрації  нової редакції  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», акціонери та органи управління товариства керуються нормами  Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року).

Та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року).

3.Визнати  такими, що втрачають чинність з дати реєстрації  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»:  Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року).»

         Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з шостого   питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з   шостого  питання порядку денного :

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення , прийняті загальними зборами.

1.Затвердити  та ввести в дію з дати  державної реєстрації  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

2.Встановити, що до дати державної реєстрації  нової редакції  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», акціонери та органи управління товариства керуються нормами  Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року).

3.Визнати  такими, що втрачають чинність з дати державної реєстрації  Статуту Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»:  Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» в редакції від 27 квітня 2011 року(зі змінами  від 27 квітня 2012 року).»

 

З сьомого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів».

Слухали:  виступ    генерального директора Хамази І.Г. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством. Виступаюча повідомила,що у  зв’язку  з  тим , що у Товариства для здійснення поточної  господарської діяльності можливо  виникне потреба в укладанні угод на суму, яка перевищує 25 %  або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої  річної фінансової звітності Товариства та керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» ,запропонувала  наступний  проект рішення :

1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 5 699,0 тис.грн.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 8 000 тис.грн.

3.Надати голові Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгійовичу   повноваженя  для укладання таких правочинів.

 

Голова зборів Деревянко Н.М. проінформувала про те, що залежно від граничної сукупної вартості значних правочинів повинні застосовуватись відповідні положення ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» , а саме :

1.   Рішення про   вчинення   значного   правочину,  якщо  ринкова вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину, перевищує  25  відсотків,  але  менша  ніж  50  відсотків вартості активів  за   даними   останньої   річної   фінансової   звітності акціонерного  товариства,  приймається  простою  більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2.     Рішення   про   вчинення  значного  правочину,  якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить  50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства, приймається  більш  як  50  відсотками  голосів  акціонерів від їх загальної  кількості.

 

За результатами розгляду доповіді   Голова  загальних зборів  винесла на голосування сьоме  питання порядку денного та проект рішення з цього питання, який міститься у бюлетені для голосування  №7 : «1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 5 699,0 тис.грн.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 8 000 тис.грн.

3.Надати голові Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгійовичу   повноваженя  для укладання таких правочинів.».

         Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. Для оголошення результатів голосування з сьомого   питання порядку денного  голова зборів надала слово Голові лічильної  комісії  Таракановій Т.А.

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  сьомого  питання порядку денного в частині «Надання попереднього схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 5 699,0 тис.грн. »:

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

«Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  сьомого питання порядку денного в частині «Надання попереднього схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 8 000 тис.грн.»:

 «ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте більш  як  50  відсотками  голосів  акціонерів від  загальної  кількості голосів акціонерів.

 

 «Результати голосування відповідно до протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з  сьомого  питання порядку денного в частині «Надання голові Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгійовичу   повноваженя  для укладання таких правочинів»:

«ЗА»   - 2 966 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах .

«ПРОТИ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«УТРИМАЛОСЬ»  - 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Не прийняло участь у голосуванні»-- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

«Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними» -- 0 голосів, що складає  0,00% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій,що    зареєструвалися для участі у Загальних    Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Рішення , прийняте  загальними зборами.

«1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 5 699,0 тис.грн.

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинів  , які  можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016р. по 27 квітня 2017 р., ринкова вартість майна яких становить  50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності  Товариства за 2015 рік . Гранична вартість правочинів не може перевищувати 8 000 тис.грн.

3.Надати голові Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгійовичу   повноваженя  для укладання таких правочинів.»

 

 

Голова зборів Дерев’янко Н.М. оголосила, що порядок денний річних загальних зборів учасників ПАТ «Кривбастехнопром» вичерпано та інформувала, що рішення, прийняті загальними зборами акціонерів з усіх питань порядку денного, набувають чинності з моменту їх прийняття.

Загальні збори вважаються закритими.

Кожен акціонер має право ознайомитися з підсумками голосування звернувшись в робочі дні з 9 год до 17 год. за місцезнаходженням Товариства : м.Кривий Ріг, вул..Каховська, 82а  або  на веб-сайті товариства www.patktp.com.ua

 

До протоколу загальних зборів долучаються:

1.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   акціонерів ПАТ   «Кривбастехнопром»

2.Протокол реєстраційної комісії №1 від 27.04.2016р

3.Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 27.04.2016р

4.Перелік акціонерів,які зареєструвалися для участі у загальних зборах

5. Протокол про підсумки голосування з 1 питання порядку денного

6.Протокол лічильної комісії  №1

7. Протокол лічильної комісії  №2

 

27.04.2016р  в   16.30 –   загальні збори закінчили свою роботу.

 

 

.

Голова Загальних зборів                                            Дерев’янко Н.М.

 

Секретар Загальних зборів                                        Катеринчик О.

 

 

 

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Протоколи загальних зборів Протокол №22 річних загальних зборів