ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Про сайт

Вибіркова стаття

Підсумки голосування 30.04.2015 р.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2

за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів

Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

(код ЄДРПОУ  01552983)

 

 

м.Кривий Ріг,вул. Каховська,82а                                              30.04.2015р ,15:00

 

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів  3 166 918 , що становить 78,35 %   голосуючих акцій Товариства.

 

1.ПОРЯДОК  ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів

2.Затвердження річного звіту  Товариства за 2014 рік.

3.Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік .

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту     

     Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2014 рік  

 

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання №2 «Затвердження річного звіту  Товариства за 2014 рік».

           Проект рішення:«Затвердити  річний звіт  Товариства за 2014 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2014 року, Звіт про фінансові результати за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, Звіт про власний капітал за 2014 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2014 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2014 року – 15379 тис.грн(п'ятнадцять  мільйонів  триста сімдесят девять   тисяч  грн.), фінансовий результат – прибуток  в розмірі  68(шістдесят вісім) тис.грн.»

 

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3 166 918

100

«ЗА»

3 166 918

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №3 «Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік».

Проект рішення:затвердити розподіл прибутку за 2014рік в розмірі 68тис.грн таким чином :-35тис.грн на формування резервного капіталу;  -33 тис.грн на покриття збитків попередніх років  .

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3 166 918

100

«ЗА»

3 166 918

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2014 рік».

4.1.Проект рішення: «Затвердити  звіт Наглядової ради  Товариства за 2014 рік. Роботу Наглядової ради за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3 166 918

100

«ЗА»

3 166 918

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.2.Проект рішення:«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства  за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів. Основні напрямками діяльності Товариства на 2015 рік це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3 166 918

100

«ЗА»

3 166 918

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.3.Проект рішення:«Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3 166 918

100

«ЗА»

3 166 918

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Голова лічильної комісії    ___________________/ Кирику Денис Георгійович /

 

    Члени лічильної комісії    _________________ / Сізоненко Ніна Григорівна /                      

                                                ________________ / Рачинська Зінаїда Федорівна  /

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті 22 гостей та відсутні користувачі

Головна Новини Підсумки голосування 30.04.2015 р.