ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Про сайт

Вибіркова стаття

Підсумки голосування

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2

за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів

Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

(код ЄДРПОУ  01552983)


 

м.Кривий Ріг,вул..Каховська,82а                                              28.04.2014р ,15:00

 

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів  3172695 , що становить 78,48 %  від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.

 

1.ПОРЯДОК  ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів

2.Затвердження річного звіту  Товариства за 2013 рік.

3.Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік .

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту     

     Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2013 рік  5.  Обрання Голови та членів  Наглядової Ради Товариства  та затвердження   

     умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з ними,    

     встановлення     розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на    

     право     підписання  такого договору.

6.     Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження    умов цивільно-правових договорів, які укладаються з ними, встановлення розміру їх   винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

 

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання №2 «Затвердження річного звіту  Товариства за 2013 рік».

           Проект рішення: «Затвердити  річний звіт  Товариства за 2013 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік, Звіт про власний капітал за 2013 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2013 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2013 року – 14126 тис.грн(чотирнадцять мільйонів  сто двадцять шість  тисяч  грн.), фінансовий результат – прибуток  в розмірі  863(вісімсот шістдесят три) тис.грн.»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №3 «Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік».

Проект рішення:затвердити розподіл прибутку за 2013рік в розмірі 863 тис.грн таким чином :-820 тис.грн на формування резервного капіталу;  -37 тис.грн на покриття збитків попередніх років; –6 тис.грн на покриття  виправлень в балансі за 2013рік  .

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2013 рік».

4.1.Проект рішення: «Затвердити  звіт Наглядової ради  Товариства за 2013 рік. Роботу Наглядової ради за 2013 рік визнати задовільною та такою, що відповідає положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.2.Проект рішення:«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства  за 2013 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів. Основні напрямками діяльності Товариства на 2014 рік це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.3.Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2013 рік визнати задовільною та такою, що відповідає  положенням його установчих документів».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З питання №5«Обрання Голови та членів  Наглядової Ради Товариства  та затвердження   умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з ними,    

 встановлення     розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на        право     підписання  такого договору».

5.1.Проект рішення:  Обрати  Головою Наглядової ради -  Кирику Костянтина Георгійовича, членами наглядової ради  Кирику Ніну  Іванівну, Дерев’янко Ніну Михайлівну, Кирику Євгена Георгійовича та Ткаченко Наталію  Олександрівну.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

№ п/п

Перелік кандидатів у члени наглядової ради

Кількість голосів, поданих «ЗА» кандидата

 

Голова Наглядової ради

 

 

1

Кирику Костянтин Георгійович

3 172 695

 

Члени Наглядової ради

 

2

Кирику Ніна  Іванівна

3 172 695

3

Дерев’янко Ніна Михайлівна

3 172 695

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

5.2.Проект рішення: затвердити умови цивільно-правового договору для Голови наглядової ради на оплатній основі,  для членів Наглядової ради на безоплатній основі та уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №6«Обрання Голови та членів  Ревізійної комісії Товариства  та затвердження   умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з ними,    

 встановлення     розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на        право     підписання  такого договору».

5.1.Проект рішення:  Обрати  Головою Ревізійної комісії -  Дядіна Костянтина Івановича, членами ревізійної комісії Катеринчик Олену Миколаївну та Гончар Валентину Анатоліївну.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

№ п/п

Перелік кандидатів у члени ревізійної комісії

Кількість голосів, поданих «ЗА» кандидата

 

Голова Ревізійної комісії

 

 

1

Дядін Костянтин Іванович

3 172 695

 

Члени Ревізійної комісії

 

2

Катеринчик Олена Миколаївна

3 172 695

3

Гончар Валентина Анатоліївна

3 172 695

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

5.2.Проект рішення: затвердити умови цивільно-правового договору для Голови наглядової ради на оплатній основі,  для членів Ревізійної комісії на безоплатній основі та уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3172695

100

«ЗА»

3172695

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії    ___________________/Сізоненко Ніна Григорівна/

 

    Члени лічильної комісії    _________________ /Кирику Георгій Миколайович/

 

                                            _________________ / Кирику Денис Георгійович /

 

 

 

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті 62 гостей та відсутні користувачі

Головна Новини Підсумки голосування