ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Неділя, 05 31st

Last update10:42:41 AM

Про сайт

Вибіркова стаття

Повідомлення про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства “КРИВБАСТЕХНОПРОМ” (ЄДРПОУ 01552983)

 

Повідомлення

 про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства   “КРИВБАСТЕХНОПРОМ”

(ЄДРПОУ  01552983)

 

Дата, час та місце проведення загальних зборів

28 квітня  2014 року   о  15 годині  за адресою:Дніпропетровська обл.., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А, 2-й поверх, кім.№3

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі  у загальних зборах

 Реєстрація акціонерів  для  участі у загальних зборах в день проведення зборів  з 14,20  до 14,50 години за місцем проведення зборів Для реєстрації акціонери повинні мати  паспорт , уповноважені особи - паспорт та доручення, оформлене згідно чинного законодавства

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 24 година 22 квітня 2014р

Перелік питань , що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1.      Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.      Затвердження річного звіту  Товариства за 2013 рік.

3.      Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік..

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5.      Обрання Голови та членів  Наглядової Ради Товариства  та затвердження умов цивільно-правових договорів,  які укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

6.      Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження  умов цивільно-правових договорів, які укладаються з ними, встановлення розміру їх   винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право підписання  такого договору.

Порядок ознайомлення  акціонерів з  матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

До 28 квітня 2014 року з понеділка по пятницю , з 9.00 до 17.00 год (обідня перерва з 12.00год до 13.00 год) за місцезнаходженням товариства у робочі дні (2-й поверх, кім .№3). Довідки за телефоном: (056)404-23-74 .Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами- Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

14126

14894

Основні засоби

1058

9803

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

232

147

Сумарна дебіторська заборгованість

285

244

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

1

Нерозподілений прибуток

-417

-454

Власний капітал

10929

11016

Статутний капітал

1011

1011

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3197

3878

Чистий прибуток(збиток)

863

6

Середньорічна кількість акцій(шт.)

4042200

4042200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

12

14

    

Генеральний директор       Хамаза І.Г.

24.03.2014р                                                                                      

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі

Головна Новини Повідомлення про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства “КРИВБАСТЕХНОПРОМ” (ЄДРПОУ 01552983)