ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Неділя, 05 31st

Last update10:42:41 AM

Про сайт

Вибіркова стаття

Повідомлення про збори

Повідомлення

 про проведення загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства   “КРИВБАСТЕХНОПРОМ”(ЄДРПОУ  01552983)

 


Повне найменування та місцезнаходження товариства

Публічне акціонерне товариство «Кривбастехнопром»5005, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг ,вул..Каховська,82А

Дата, час та місце проведення загальних зборів

27  квітня  2012 року   о  15 годині  за адресою:Дніпропетровська обл.., м.Кривий Ріг ,вул. Каховська,буд.82А, 2-й поверх, кім.№3

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі  у загальних зборах

Реєстрація акціонерів  для  участі у загальних зборах в день проведення зборів  з 14,20  до 14,50 години за місцем проведення зборів Для реєстрації акціонери повинні мати  паспорт , уповноважені особи - паспорт та доручення, оформлене згідно чинного законодавства

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

23.04.2012р

Перелік питань , що виносяться на голосування

1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.Затвердження річного звіту  Товариства за 2011 рік.

3.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ,звіту виконавчого органу,звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

5.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту

6.Внесення Змін до Внутрішніх Положень Товариства

Порядок ознайомлення  акціонерів з  матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

До 27 квітня з понеділка по пятницю , з 9.00 до 17.00 год (обідня перерва з 12.00год до 13.00 год) за місцезнаходженням товариства у робочі дні (2-й поверх, кім .№3). Довідки за телефоном: (056)404-23-74

Посадова особа ,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Генеральний директор Хамаза Ірина Григорівна

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн)

 

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

14317

14722

Основні засоби

11963

12265

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

68

134

Сумарна дебіторська заборгованість

58

86

Грошові кошти та їх еквіваленти

41

-

Нерозподілений прибуток

-460

116

Власний капітал

11010

11586

Статутний капітал

1011

1011

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3307

3136

Чистий прибуток(збиток)

-576

-457

Середньорічна кількість акцій(шт.)

4042200

4042200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

15

15

 

       

Голова наглядової ради       Кирику К.Г.

13.03.2012р

 

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

Головна Новини Повідомлення про збори