ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Річний звітза 2016 рік.

 

Титульний аркуш

 

 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

20.03.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

 

за 2016 рік

 

 

 

I. Загальні відомості

 

 

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

01552983

 

4. Місцезнаходження

 

50005, Дніпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вулиця Каховська,82А

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(056)404-23-74, (056)404-23-74

 

6. Електронна поштова адреса

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.03.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що Товариство у звiтному перiодi не займалося видами дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.

 

Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiю про засновникiв та/ або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй(розмiру часток,паїв); iнформацiя про дивiденди ; iнформацiя про юридичних осiб , послугами яких користується емiтент ; опис бiзнесу; Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; текст аудиторського висновку(звiту) не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про осiб , що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, в частинi -юридичної особи не заповнена, в зв’язку з тим, що юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента.

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається тому, що Товариство не випускало облiгацiї .

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається тому, що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається тому, що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

 

Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається тому, що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї вимагається лише для емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що квалiфiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що така згода не надавалась та такi правочини не вчинялись товариством протягом звiтного року.

 

Iнформацiя , зазначена в пуктах 18-27 не надається тому,що Товариство не випускало iпотечнi цiннi папери, iпотечнi облiгацiї , iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть , складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку не надається тому, що Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Звiт про стан обєкта нерухомостi( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта(частини обєкта) житлового будiвництва) не надається тому, що Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

 

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

 

1 227 120 0000000867

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 

23.04.2004

 

4. Територія (область)

 

Дніпропетровська обл.

 

5. Статутний капітал (грн)

 

1010550

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

 

0

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

 

0

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

 

13

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

23.64 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей

 

23.32 - Виробництво цегли,черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

 

23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

 

10. Органи управління підприємства

 

У вiдповiдностi до вимог пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р "Iнформацiю про органи управлiння пiдприємства" не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 

Криворiзька фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"

 

2) МФО банку

 

305750

 

3) Поточний рахунок

 

26001060434147

 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

вiдсутнiй

 

5) МФО банку

 

не має

 

6) Поточний рахунок

 

не має

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) Посада

 

голова Наглядової ради-акцiонер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Кирику Костянтин Георгiйович

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1974

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

21

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- голова Наглядової ради

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Кривбастехнопром" та умовами трудового договору, який укладено з ним 28 квiтня 2014 року. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо Загальними зборами не обрано iншого головуючого на Загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова наглядової ради має право дiяти вiд iменi Товариства , представляти його iнтереси в усiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах та органiзацiях, надавати доручення членам наглядової ради, розв'язувати iншi питання, що належать за Статутом та за трудовим договором до компетенцiї Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2012-2016 Голова Наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

 

член Наглядової ради-акцiонер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Деревянко Нiна Михайлiвна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1952

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

38

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- заступник генерального директора.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад,якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2012 рiк - заступник генерального директора ПАТ "Кривбастехнопром",2013-2016 рiк - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

 

член Наглядової ради- акцiонер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Кирику Нiна Iванiвна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1950

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

35

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

КУ ТЦ СОПiОНГ - сестра господарка

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2012-2016 рiк -пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

 

член Наглядової ради- акцiонер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Кирику Євген Георгiйович

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1980

 

5) Освіта

 

вища

 

6) Стаж роботи (років)

 

16

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Приватне пiдприємство "Вакант"- директор.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад,якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2012-2016 рiк -директор ПП "Вакант". Посадова особа працює в ПП "Строй-Арсенал" на посадi заступника директора за сумiсництвом (50005,м.Кривий Рiг,вул..Каховська,82А) .

 

 

 

1) Посада

 

член Наглядової ради- акцiонер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1964

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

37

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- заступник головного бухгалтера.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2012-2016 рiк-заступник головного бухгалтера ПАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

 

 

 

 

1) Посада

 

генеральний директор

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Хамаза Iрина Григорiвна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1961

 

5) Освіта

 

вища

 

6) Стаж роботи (років)

 

38

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- голова правлiння.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2011, обрано безстроково

 

9) Опис

 

Повноваження та обовязки посадової особи визначенi Статутом та трудовим договором, який укладено 28 квiтня 2011 року. До компеттенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2012-2016 роки -генеральний директор ПрАТ "Кривбастехнопром". Посадова особа працювала на посадi заст. директора з охорони працi за сумiсництвом в ПП "Строй-Арсенал"(50005м.Кривий Рiг, вул.Каховська,82А ).

 

 

 

1) Посада

 

член Ревiзiйної комiсiї

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Гончар Валентина Анатолiївна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1956

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

20

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

приватний пiдприємець

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2012-2016 роки - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

 

голова Ревiзiйної комiсiї

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Дядiн Костянтин Iванович

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1964

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

32

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбастехнопром" - електрик.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 32 роки .Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2012-2014 роки- електромеханiк ПАТ "Кривбастехнопром",2015 -2016 рiк тимчасово не працює. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

 

 

 

 

1) Посада

 

член Ревiзiйної комiсiї

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Катеринчик Олена Миколаївна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1955

 

5) Освіта

 

професiйно-технiчна

 

6) Стаж роботи (років)

 

36

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- прибиральниця виробничих примiщень

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

28.04.2014, обрано 3 роки

 

9) Опис

 

Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2012-2016 роки - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

 

головний бухгалтер

 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Точiй Свiтлана Валерiївна

 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

 

 

4) Рік народження

 

1981

 

5) Освіта

 

вища

 

6) Стаж роботи (років)

 

8

 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

Приватне пiдприємство "Строй-Арсенал" - бухгалтер.

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 

01.05.2013, обрано на перiод декретної вiдпустки

 

9) Опис

 

Повноваження та обовязки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.До компеттенцiї головного бухгалтера належить органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.Головний бухгалтер формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом товариства.Винагорода в грошовій та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2012рiк- бухгалтер ПП " Строй Арсенал",2013-2016 роки - головний бухгалтер ПАТ "Кривбастехнопром" на перiод декретної вiдпустки.З 20.02.2016 року переведена на посаду головного бухгалтера за основним мiсцем роботи. Посадова особа працювала в ПП "Вакант" на посадi бухгалтера за сумiсництвом(50005м.Кривий Рiг, вул.Каховська,82А) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова Наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

 

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

0

0

член Наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

 

907

0,0224

907

0

0

0

член Наглядової ради

Кирику Нiна Iванiвна

 

200 959

4,9715

200 959

0

0

0

член Наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

 

197 962

4,8974

197 962

0

0

0

член Наглядової ради

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

 

337

0,0083

337

0

0

0

генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

 

283

0,007

283

0

0

0

 

член Ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

 

502

0,0124

502

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї

Дядiн Костянтин Iванович

 

612

0,0151

612

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Катеринчик Олена Миколаївна

 

124

0,0031

124

0

0

0

головний бухгалтер

Точiй Свiтлана Валерiївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

3 368 683

83,3377

3 368 683

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Кирику Костянтин Георгiйович

 

2 966 997

73,4005

82,02

2 966 997

0

0

0

Усього

2 966 997

73,4005

82,02

2 966 997

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів

82,02

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.

2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.

3.Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк .

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ,звiту Генерального директора,звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.

5. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту.

6.Затвердження Внутрiшнiх Положень Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

7.Попереднє схвалення значних правочинiв та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення ,та надання повноважень для укладання таких правочинiв.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.

По першому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови загальних зборiв Деревянко Н.М.: "Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3-х осiб , а саме: Тараканову Тетяну Андрiївну ; Кравчука Сергiя Петровича, Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера(його представника). Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.patktp.com.ua". Рiшення прийняте.

По другому питанню порядку денного слухали пропозицiю головного бухгалтера Точiй С.В. :"Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, у тому числi Баланс станом на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал за 2015 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк з наступними показниками : валюта балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року - 11398 тис.грн(одинадцять мiльйонiв триста дев'яносто вiсiм тисяч грн.), фiнансовий результат - прибуток в розмiрi 126тис.грн(сто двадцять шiсть тис.грн)" Рiшення прийняте.

По третьому питанню порядку денного слухали пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. :"Затвердити розподiл прибутку за 2015 рiк таким чином-направити прибуток в розмiрi 126 тис.грн на покриття збиткiв попереднiх рокiв".Рiшення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного слухали члена наглядової ради Деревянко Н.М. :"1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Роботу Наглядової ради за 2015 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв.2.Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Роботу Генерального директора Товариства за 2015 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв. Основнi напрямками дiяльностi Товариства на 2016 рiк це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв". Рiшення прийняте.

По пятому питанню порядку денного пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. "-Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" у новiй редакцiї;- уповноважити пiдписати та засвiдчити нотарiально статут Товариства у новiй редакцiї голову Наглядової ради - Кирику Костянтина Георгiйовича.

- доручити генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" провести державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї, здiйснити всi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн, у встановленому законодавством порядку та видати довiренiсть iншим особам для виконання представницьких функцiй при державнiй реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства".Рiшення прийняте.

По шостому питанню порядку денного пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. "1.Затвердити та ввести в дiю з дати реєстрацiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром": Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" та Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".2.Встановити, що до дати реєстрацiї нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром", акцiонери та органи управлiння товариства керуються нормами Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром", в редакцiї вiд 27 квiтня 2011 року(зi змiнами вiд 27 квiтня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" в редакцiї вiд 27 квiтня 2011 року(зi змiнами вiд 27 квiтня 2012 року).

3.Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дати реєстрацiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром": Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром", в редакцiї вiд 27 квiтня 2011 року(зi змiнами вiд 27 квiтня 2012 року) та Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" в редакцiї вiд 27 квiтня 2011 року(зi змiнами вiд 27 квiтня 2012 року)." Рiшення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г.: " 1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27 квiтня 2016р. по 27 квiтня 2017 р., ринкова вартiсть майна яких перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк . Гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 5 699,0 тис.грн. 2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27 квiтня 2016р. по 27 квiтня 2017 р., ринкова вартiсть майна яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк . Гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 8 000 тис.грн. 3.Надати головi Наглядової ради товариства Кирику Костянтину Георгiйовичу повноваженя для укладання таких правочинiв".Рiшення прийняте.

 

 

 

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

25.11.2016

Кворум зборів

82,02

Опис

Позачерговi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства з власної iнiциативи (протокол засiдання Наглядової ради №43 вiд 20.08.2016року).

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.

3.Змiна типу та найменування Товариства .

4.Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту.

5.Про затвердження положень про Загальнi збори,про Наглядову раду,про Ревiзiйну комiсiю, про Генерального директора, про iнформацiйну полiтику Товариства.

6.Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.

По першому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови загальних зборiв Деревянко Н.М.: "Склад лiчильної комiсiї обрати з числа працiвникiв ПАТ "Кривбастехнопром" в кiлькостi 3-х осiб, а саме:Тараканової Тетяни Андрiївни ; Кравчука Сергiя Петровича; Мурашко Олександра Дмитровича.Повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства ". Рiшення прийняте.

По другому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови загальних зборiв Деревянко Н.М.:"З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин, обговорення питань порядку денного- до 5 хвилин.. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера(його представника), анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.patktp.com.ua". Рiшення прийняте.

По третьому питанню порядку денного слухали пропозицiю генерального директора Хамаза I.Г.:"Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. У зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:Повне найменування Товариства: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВБАСТЕХНОПРОМ"; росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИВБАССТЕХНОПРОМ";

англiйською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KRYVBASTEKHNOPROM".

Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ "КРИВБАСТЕХНОПРОМ"; росiйською мовою: ЧАО "КРИВБАССТЕХНОПРОМ"; англiйською мовою: PJSC "KRYVBASTEKHNOPROM". Рiшення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного слухали пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. :"Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї; - уповноважити пiдписати та засвiдчити нотарiально Статут Товариства у новiй редакцiї голову Наглядової ради - Кирику Костянтина Георгiйовича. - доручити генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" провести державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї, здiйснити всi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн, у встановленому законодавством порядку та видати довiренiсть iншим особам для виконання представницьких функцiй при державнiй реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства".

Рiшення прийняте.

По пятому питанню порядку денного слухали пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. :" Затвердити та ввести в дiю з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром": Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром",Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром, Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром, Положення про Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром, Положення про iнформацiйну полiтику Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".Рiшення прийняте.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. :" Затвердити та ввести в дiю з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" Кодекс корпоративного управлiння приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром".Рiшення прийняте.

 

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

Схiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000079628Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0,254 042 2001 010 5501001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опис35/04/1/10

02.06.2010

Акцiї розмiщенi в повному обсязi шляхом приватного розмiщення.В звiтному перiодi емiтентом було змiнено тип товариства з публiчного на приватне.В звязку з цим пiсля замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, акцiї емiтента були виключенi з бiржового реєстру.Додаткової емiсiї в 2016 роцi емiтент не здiйснював.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

817

1 097

0

0

817

1 097

будівлі та споруди

664

755

0

0

664

755

машини та обладнання

76

241

0

0

76

241

транспортні засоби

0

44

0

0

0

44

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

77

57

0

0

77

57

2. Невиробничого призначення:

5 445

13 728

0

0

5 445

13 728

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

5 445

13 728

0

0

5 445

13 728

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6 262

14 825

0

0

6 262

14 825

Опис

Основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами- до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.

Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2016 року складає - 2316 тис.грн., в тому числi :

Будiвлi та споруди: - 1677 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 72 тис.грн.

Машини та обладнання: - 368тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 101тис.грн.

Малоцiннi необоротнi иатерiальнi активи -98 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2016 року: - 1097тис.грн., в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 755 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 44 тис.грн.

Машини та обладнання: - 241 тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 57 тис.грн.

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2016 року складає - 19236тис.грн,в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 19236 тис.грн.

Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2016 року: - 13728 тис.грн., в тому числi: Будiвлi та споруди: - 13728тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть здається в оренду, пiсля первинного визнання об'єктiв iнвестицiйною нерухомiстю, подальша її оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта. В 2016 роцi iнвестицiйна нерухомiсть не амортизується.Ступiнь зносу iнвестицiйної нерухомостi -29 %.

Ступiнь зносу основних засобiв складає 53%.Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2016 року становить 1219 тис.грн (будiвлi та споруди -922тис.грн, транспортнi засоби -28 тис.грн,машина та обладнання-127 тис.грн, iнструменти та прилади: - 44тис.грн.,малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 98тис.грн.).

Орендованi основнi засоби облiковуються поза балансом. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Обмежень на використання майна емiтент в звiтному роцi не мав. Протягом звiтного року збiльшення вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдбулося за рахунок введення в експлуатацiю об'єкта будiвництва-торгiвельного центру.

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

10 262

6 541

Статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р №485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9251 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9251 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5530 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5530 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства за звiтний та попереднiй перiоди є бiльшою вiд статутного капiталу.

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

44

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит

26.12.2016

44

0,9

26.01.2017

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

93

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

5 518

X

X

Усього зобов'язань

X

5 655

X

X

Опис

Iншi зобовязання емiтента на кiнець звiтного року складаються з :

-поточної кредиторської заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4876,0тис.грн,-поточної кредиторської заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,0 тис.грн,- iнших поточних зобов'язань 641,0 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

(за звітний період)

 

 

 

з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2016

5 699

11 398

50

Опис:

27 квiтня 2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про надання попереднього схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27 квiтня 2016року по 27 квiтня 2017 року.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015 року склала 11398,0 тис.

Характер правочинiв:якщо ринкова вартiсть майна перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк ,то гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 5 699,0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 50%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 3617163 штук.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 2 966 997 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "ЗА" становить 2 966 997 штук.

 

 

2

27.04.2016

8 000

11 398

71

Опис:

27 квiтня 2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про надання попереднього схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27 квiтня 2016року по 27 квiтня 2017 року.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015 року склала 11398,0 тис.

Характер правочинiв: якщо ринкова вартiсть майна становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк,то гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 8 000 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 71%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 3617163 штук.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 2 966 997 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "ЗА" становить 2 966 997 штук.

 

 

 

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1

2

3

19.02.2016

19.02.2016

 

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

2

1

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя призначається Наглядовою радою товариства

 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

По всiм питанням порядку денного голосування проводиться з використанням бюлетенiв

 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi були скликанi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, в звязку зi змiною типу товариства з публiчного на приватне.

 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Самооцiнка наглядовою радою не проводилась

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi наглядової ради, а також iнформацiя щодо виконання наглядовою радою поставлених завдавнь вiдсутня

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

 

 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не ствоювалися

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує заробiтну плату згiдно трудового договору (контракту), члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.Винагорода не виплачується.

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Члена Наглядової ради не може бути обрано головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї.

X

 

 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Голову та членiв Наглядової ради Товариства було обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв 28.04.2014 року та надано можливiсть самостiйно ознайомитися зi змiстом внутрiшнiх положень Товариства.

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на позачергових загальних зборах акцiонерiв прийнято Положення про iнформацiйну полiтику приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

 

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно Статуту Товариства рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

 

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався на протязi останняiх 3 рокiв

 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансвово-господарської дiяльностi проводиться Ревiзiйною комiсiєю Товариства та незалежним аудитором.

 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя Товариства згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 1 раз на рiк.

 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Емiтент не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

 

 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 25.11.2016; яким органом управління прийнятий: позачерговими загальними зборами акцiонерiв

 

 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпопативного управлiння приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" оприлюднено на власному веб сайтi

 

 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

даних немає

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма"Трансексiм-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31932348

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

50042,м.Кривий Рiг,пр.200-рiччя Кривого Рогу,3/173

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2918, 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора

безумовно-позитивна

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

 

Середня кількість працівників: 13

 

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, вулиця Каховська,82А, (056)404-23-74

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

 

 

Баланс

 

(Звіт про фінансовий стан)

 

на 31.12.2016 p.

 

Форма №1

 

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

2

0

первісна вартість

1001

8

8

накопичена амортизація

1002

( 6 )

( 8 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3 717

0

Основні засоби

1010

817

1 097

первісна вартість

1011

2 059

2 316

знос

1012

( 1 242 )

( 1 219 )

Інвестиційна нерухомість

1015

5 445

13 728

первісна вартість

1016

10 942

19 236

знос

1017

( 5 497 )

( 5 508 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

59

63

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

10 040

14 888

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1 115

820

Виробничі запаси

1101

1 105

810

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

10

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

177

151

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

50

58

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

1 342

1 029

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

11 382

15 917

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 011

1 011

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5 059

8 605

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

748

748

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-277

-102

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

6 541

10 262

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

44

44

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

3 860

4 876

розрахунками з бюджетом

1620

44

93

у тому числі з податку на прибуток

1621

28

38

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

одержаними авансами

1635

0

0

розрахунками з учасниками

1640

1

1

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

892

641

Усього за розділом IІІ

1695

4 841

5 655

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

11 382

15 917

 

Примітки: В звiтному роцi значення рядка 1005 " Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на початок року перенесено в рядок 1016 "Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi" в звязку з введенням в експлуатацiю обєкта будiвництва.

 

 

 

Керівник Хамаза Iрина Григорiвна

 

 

 

Головний бухгалтер Точiй Свiтлана Валерiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

27.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

 

 

Звіт про фінансові результати

 

(Звіт про сукупний дохід)

 

за 2016 рік

 

Форма №2

 

І. Фінансові результати

 

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 758

1 509

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 294 )

( 1 222 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

464

287

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

687

238

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 793 )

( 269 )

Витрати на збут

2150

( 9 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 124 )

( 94 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

2

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

225

162

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 12 )

( 8 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

213

154

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-38

-28

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

175

126

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. Сукупний дохід

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

175

126

 

III. Елементи операційних витрат

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

271

303

Витрати на оплату праці

2505

340

278

Відрахування на соціальні заходи

2510

71

91

Амортизація

2515

78

90

Інші операційні витрати

2520

124

17

Разом

2550

884

779

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4 042 200

4 042 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4 042 200

4 042 200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,043290

0,031170

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,043290

0,031170

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Примітки: До складу гр.3 рядка 2120 "Iншi операцiйнi доходи " включено доходи вiд списання кредиторської заборгованностi та реалiзацiї основних засобiв.

 

 

 

Керівник Хамаза Iрина Григорiвна

 

 

 

Головний бухгалтер Точiй Свiтлана Валерiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

18.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2016 рік

 

Форма №3

 

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2 319

1 706

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

40

71

Надходження від повернення авансів

3020

9

37

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 569 )

( 1 214 )

Праці

3105

( 298 )

( 223 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 75 )

( 107 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 600 )

( 270 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 28 )

( 17 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 3 )

( 24 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 569 )

( 229 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 152 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 26 )

( 3 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 10 )

( 4 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-210

-159

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

349

217

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 127 )

( 50 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 12 )

( 8 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

210

159

Чистий рух коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки: В гр.3 рядка 3115 "Зобовязань з податкiв i зборiв" вiдображена сума перерахована емiтентом в поточному роцi по податкам та зборам, а саме : по оренднiй платi за землю, податку на нерухомiсть,збору за забруднення навколишнього середовища,податка на прибуток , податка на додану вартiсть , воєнного збору та iнших.

 

 

 

Керівник Хамаза Iрина Григорiвна

 

 

 

Головний бухгалтер Точiй Свiтлана Валерiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

За 2016 рік

 

Форма №4

 

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 011

5 059

0

745

-258

0

0

6 557

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

3

-19

0

0

-16

Скоригований залишок на початок року

4095

1 011

5 059

0

748

-277

0

0

6 541

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

175

0

0

175

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0