ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Річний звіт емітента за 2017 рік

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

15.03.2018

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            01552983

4. Місцезнаходження

            50005, Україна, Дніпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг,  вулиця Каховська,82А

5. Міжміський код, телефон та факс

            (056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 Бюлетень"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

У вiдповiдностi до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N2826 роздiл III пункт 4 "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб", "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про рейтингове агентство", "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу" не заповнена, оскiльки Емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента немає, тому таблиця "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи)" не заповнена.

 

Емiтент не випускав дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, тому " Iнформацiя про облiгацiї емiтента", " Iнформацiя про iншi цiннi папери" ,  "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"  не надається.

 

Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається тому, що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

 Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що така згода не надавалась та такi правочини не вчинялись товариством протягом звiтного року.

 

Iнформацiя , зазначена в пуктах 18-27 не надається тому,що Товариство не випускало  iпотечнi цiннi папери, iпотечнi облiгацiї , iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

 

Аудиторський висновок за 2017 рiк не подається, тому що товариство не пiдпадає пiд дiю ст.8 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" про обов'язкове проведення аудиту.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть ,  складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку  не надається тому, що Товариство  складає  рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Звiт про стан обєкта нерухомостi( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта(частини обєкта) житлового будiвництва)  не надається тому, що Товариство не випускало  цiльовi облiгацiї, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi.

 

 

 

 


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            1 227 120 0000000867

3. Дата проведення державної реєстрації         23.04.2004

4. Територія (область)       Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)          1010550

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі      0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії   0

8. Середня кількість працівників (осіб)            12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            23.64 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей

            23.32 - Виробництво цегли,черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

            23.52 - Виробництво  вапна та гiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства

            У вiдповiдностi до вимог пункту 1 глави 4  роздiлу III  Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р  "Iнформацiю про органи управлiння пiдприємства" не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Криворiзька фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку           305750

3) Поточний рахунок           26001060434147

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті       вiдсутнiй

5) МФО банку           не має

6) Поточний рахунок           не має

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            голова Наглядової ради-акцiонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Костянтин Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження    1974

5) Освіта        професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)         22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- голова Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначенi Статутом  ПрАТ "Кривбастехнопром" та умовами  трудового  договору, який укладено з ним 28 квiтня 2017 року. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо Загальними зборами не обрано iншого головуючого на Загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова наглядової ради має право дiяти вiд iменi  Товариства , представляти його iнтереси в усiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах та органiзацiях,  надавати доручення членам наглядової ради, розв'язувати iншi питання, що належать за Статутом  та за трудовим договором до компетенцiї Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж  роботи  22 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх  пяти рокiв: 2013-2017 Голова Наглядової ради ПрАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            член Наглядової ради-акцiонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Деревянко Нiна Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1952

5) Освіта        професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)         38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- заступник генерального директора.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки  члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.   Загальний стаж роботи  38 рокiв. Посадова особа не працює та  не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах .

 

1) Посада

            член Наглядової ради- акцiонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Нiна Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1950

5) Освіта        професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)         35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            КУ ТЦ СОПiОНГ - сестра господарка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки  члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.   Загальний стаж роботи  35 рокiв. Посадова особа не працює та  не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах .

 

1) Посада

            член Наглядової ради- акцiонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Євген Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження    1980

5) Освіта        вища

6) Стаж роботи (років)         17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Приватне пiдприємство "Вакант"- директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки  члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.   Загальний стаж роботи  17 рокiв. Перелiк попереднiх посад,, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2013-2016 рiк  -директор ПП "Вакант".В 2017 роцi обiймав посаду заступника  директора ПП "Строй-Арсенал".

 

1) Посада

            член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Наталiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1964

5) Освіта         професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)         37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- заступник головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи  37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2013-2017 рiк-заступник головного бухгалтера  ПрАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хамаза Iрина Григорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1961

5) Освіта        вища

6) Стаж роботи (років)         39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"- голова правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi Статутом та трудовим договором, який укладено  28 квiтня 2011 року.  До компеттенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж  роботи  39 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх  пяти рокiв: 2013-2017 роки  -генеральний директор ПрАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

1) Посада

            член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гончар Валентина Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1956

5) Освіта        професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)         20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посадова особа не працює та  не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах .

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Точiй Свiтлана Валерiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження                1981

5) Освіта        вища

6) Стаж роботи (років)         9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Приватне пiдприємство "Строй-Арсенал" - бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            01.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

             Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi  посадовою iнструкцiєю.До компеттенцiї головного бухгалтера належить  органiзацiя  бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.Головний бухгалтер формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи  9 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2013-2017 роки - головний бухгалтер ПрАТ "Кривбастехнопром.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

1) Посада

            член Наглядовоїради-незалежний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Коваленко Андрiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1985

5) Освіта        вища

6) Стаж роботи (років)         11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            заступник  директора  ПП "Вакант"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки  члена наглядової  ради - незалежного директора визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.   Загальний стаж роботи  11 рокiв. Перелiк попереднiх посад,, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2013-2016 рiк - економiст ПП "Строй-Арсенал". В 2017 роцi обiймав посаду  заступника  директора  ПП "Вакант".

 

1) Посада

            член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Денис Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження   1979

5) Освіта        вища

6) Стаж роботи (років)         23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            менеджер з постачання ПП "Вакант"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2017 року.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи  23 роки .Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2013-2017 роки- менеджер з постачання ПрАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова Наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

 

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

0

0

член Наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

 

907

0,0224

907

0

0

0

член Наглядової ради

Кирику Нiна Iванiвна

 

200 959

4,9715

200 959

0

0

0

член Наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

 

197 962

4,8974

197 962

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

 

337

0,0083

337

0

0

0

генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

 

283

0,007

283

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

 

502

0,0124

502

0

0

0

головний бухгалтер

Точiй Свiтлана Валерiївна

 

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради-незалежний директор

Коваленко Андрiй Вiкторович

 

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї

Кирику Денис Георгiйович

 

199 921

4,945846

199 921

0

0

0

Усього

3 567 868

88,265346

3 567 868

0

0

0

 

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Кирику Костянтин Георгiйович

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

Усього

2 966 997

73,4005

2 966 997

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

28.04.2017

 

Кворум зборів

82,03

 

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на  загальних зборах:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї . Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2.Затвердження  порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.                                              3.Затвердження рiчного звiту  Товариства за 2016 рiк. 4.Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк . 5.Затвердження звiту Наглядової ради  Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.                                                                       6.Затвердження звiту Генерального директора  Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 7.Затвердження звiту  та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства  за результатами проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту .  8. Прийняття рiшення про  припинення повноважень  голови та членiв  Наглядової Ради Товариства.9. Обрання членiв   Наглядової Ради Товариства.                                                                              10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,  якi укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право пiдписання  такого договору.  11. Прийняття рiшення про  припинення  повноважень  дiючих членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства.12. Обрання членiв   Ревiзiйної комiсiї Товариства  .                                                                               13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,  якi укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право пiдписання  такого договору. 14.Попереднє схвалення значних правочинiв та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення ,та надання повноважень для укладання таких правочинiв .                                                                                      В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.                                                                                      По першому питанню  порядку денного слухали пропозицiю   Голови загальних   зборiв Дерев'янко Н.М. про обрання складу лiчильної комiсiї  з числа працiвникiв ПрАТ "Кривбастехнопром"  в кiлькостi 3-х осiб , а саме Тараканової Тетяни Андрiївни ;  Кравчука Сергiя Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членiв  лiчильної  комiсiї припиняються пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства. Рiшення , прийняте . По другому питанню  порядку денного слухали Голову загальних зборiв, яка запропонувала " З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин, обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера(його представника),анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Пiсля закриття загальних зборiв  пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.patktp.com.ua". Рiшення прийняте.По третьому питанню  порядку денного слухали  головного бухгалтера Точiй Свiтлани Валерiївни  ,яка запропонувала "Затвердити  рiчний звiт  Товариства за 2016 рiк, у тому числi Баланс станом на 31.12.2016 року, Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк, Звiт про власний капiтал за 2016 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2016 рiк з наступними показниками : валюта балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року - 15917 тис.грн(П'ятнадцять    мiльйонiв   дев'ятсот сiмнадцять  тисяч  грн.), фiнансовий результат - прибуток  в розмiрi  175тис.грн (Сто  сiмдесят п'ять тис.грн) .  Рiшення прийняте. По четвертому питанню  порядку денного слухали   генерального директора Хамазу Iрину Григорiвну,яка запропонувала "Затвердити розподiл прибутку  за 2016  рiк  таким чином- направити прибуток в розмiрi 175тис грн. на покриття збиткiв попереднiх рокiв".  Рiшення прийняте.                                                                                                                                                     По п'ятому  питанню  порядку денного слухали члена наглядової ради Дерев'янко Нiну Михайлiвну,яка запропонувала "Затвердити звiт Наглядової ради Товариства  про результати дiяльностi за 2016 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих   документiв ". Рiшення прийняте.  По шостому  питанню  порядку денного слухали Генерального директора Хамазу Iрину Григорiвну , яка запропонувала "Затвердити  звiт Генерального директора  Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Роботу Генерального директора  Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Основними напрямами дiяльностi у 2017 роцi визначити: органiзацiю ефективної виробничо-господарської дiяльностi Товариства спрямованої на зниження витрат та максимiзацiю прибутку". Рiшення прийняте.По сьомому   питанню  порядку денного слухали члена ревiзiйної комiсiї Дядiна Костянтина Iвановича, який  запропонував "Затвердити  звiт  та  висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi  за 2016 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї   Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною". Рiшення прийняте.По восьмому   питанню  порядку денного слухали  генерального директора Товариства Хамазу I.Г. , яка запропонувала " Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Кирику Костянтина Георгiйовича, членiв Наглядової ради Товариства  Кирику Нiни Iванiвни, Дерев'янко Нiни Михайлiвни, Кирику Євгена Георгiйовича,Ткаченко Наталiї Олександрiвни". Рiшення прийняте.

По девятому   питанню  порядку денного слухали  генерального директора Товариства Хамазу I.Г. ,яка запропонувала "Обрати членами  Наглядової ради акцiонера Кирику Костянтина Георгiйовича,   акцiонера Кирику Нiну  Iванiвну, акцiонера Дерев'янко Нiну Михайлiвну, акцiонера Кирику Євгена Георгiйовича , незалежного директора Коваленко Андрiя Вiкторовича". Рiшення прийняте. По десятому   питанню  порядку денного слухали   генерального директора Товариства Хамазу I.Г. ,яка запропонувала "1.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства та умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради. 2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй основi термiном на три роки, з головою Наглядової ради укладається трудовий договiр термiном на три роки з оплатою згiдно штатного розкладу.3.Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства". Рiшення прийняте.    По одинадцятому    питанню  порядку денного слухали  генерального директора Товариства Хамазу I.Г. ,яка запропонувала "Припинити повноваження  членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства : акцiонера Дядiна Костянтина Iвановича, акцiонера Гончар Валентини Анатолiївни, акцiонера Катеринчик Олени Миколаївни". Рiшення прийняте.                                                                                По дванадцятому    питанню  порядку денного слухали   генерального директора Товариства Хамазу I.Г. , яка запропонувала " Обрати   членами Ревiзiйної комiсiї Кирику Дениса Георгiйовича, Гончар Валентину Анатолiївну, Ткаченко Наталiю Олександрiвну". Рiшення прийняте.                                                                                                                                                            По тринадцятому    питанню  порядку денного слухали  генерального директора Товариства Хамазу I.Г.,яка запропонувала"  Затвердити умови цивiльно-правового договору для  членiв Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та уповноважити генерального директора  Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з  членами Ревiзiйної комiсiї Товариства". Рiшення прийняте.                                                                                                                                                              По чотирнадцятому    питанню  порядку денного слухали  генерального директора Товариства Хамазу I.Г.,яка запропонувала   "1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинiв  , якi  можуть вчинятися Товариством у перiод з 28 квiтня 2017р. по 28 квiтня 2018 р., ринкова вартiсть майна яких перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi  Товариства за 2016 рiк, а саме:вiдчуження об'єктiв нерухомостi, що належать на правi приватної власностi ПрАТ "Кривбастехнопром" за цiною не нижче оцiночної вартостi вiдповiдно до проведеної незалежної експертної оцiнки. Гранична  сукупнiсть вартостi правочинiв не може перевищувати 7 444,0 тис.грн.2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинiв  , якi  можуть вчинятися Товариством у перiод з 28 квiтня 2017р. по 28 квiтня 2018 р., ринкова вартiсть майна яких становить  50 i бiльше  вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi  Товариства за 2016 рiк, а саме: вiдчуження об'єктiв нерухомостi, що належать на правi приватної власностi ПрАТ "Кривбастехнопром" за цiною не нижче оцiночної вартостi вiдповiдно до проведеної незалежної експертної оцiнки. Гранична  сукупнiсть вартостi правочинiв не може перевищувати 10000,0 тис.грн.3.Надати Головi Наглядової ради Товариства повноваженя  для укладання таких правочинiв".Рiшення прийняте.

 

 

 
       

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

35/04/1/10

Схiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000079628

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

4 042 200

1 010 550

100

Опис

Акцiї розмiщенi в повному обсязi шляхом приватного розмiщення.В 2016 роцi емiтентом було змiнено тип  товариства з публiчного на приватне та на початку 2017року  цiннi папери   виключено з бiржового списку Фондової бiржi "ПФТС". Додаткової емiсiї  в 2017 роцi емiтент не здiйснював.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 097

920

0

0

1 097

920

  будівлі та споруди

755

634

0

0

755

634

  машини та обладнання

241

225

0

0

241

225

  транспортні засоби

44

36

0

0

44

36

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

57

25

0

0

57

25

2. Невиробничого призначення:

13 728

5 862

0

0

13 728

5 862

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

13 728

5 862

0

0

13 728

5 862

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

14 825

6 782

0

0

14 825

6 782

Опис

Основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами- до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.

Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2017 року складає - 1896 тис.грн., в тому числi :

Будiвлi та споруди: -  1301 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 72 тис.грн.

Машини та обладнання: - 354тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 62тис.грн.

Малоцiннi необоротнi иатерiальнi активи -107 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2017 року: - 920 тис.грн., в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 634 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 36 тис.грн.

Машини та обладнання: - 225 тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 25 тис.грн.

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2017 року складає - 10709 тис.грн,в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 10709 тис.грн.

Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi  на кiнець 2017 року: - 5862 тис.грн., в тому числi: Будiвлi та споруди: -  5862 тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть здається в оренду, пiсля первинного визнання об'єктiв iнвестицiйною нерухомiстю, подальша її оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта. В 2017 роцi iнвестицiйна нерухомiсть  не амортизується.Ступiнь зносу iнвестицiйної нерухомостi -55 %.

Ступiнь зносу основних засобiв складає 49%.Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2017 року становить 5831 тис.грн (будiвлi та споруди -667тис.грн, транспортнi засоби - 36 тис.грн,машина та обладнання-129 тис.грн, iнструменти та прилади: - 37тис.грн.,малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 107тис.грн.).

Орендованi основнi засоби облiковуються поза балансом. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Обмежень на використання майна емiтент в звiтному роцi не мав. Протягом звiтного року зменшення  вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдбулося на пiдставi оцiнки незалежного експерта.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

4 811

10 199

Статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р №485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3800 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3800 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9188 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9188 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства за звiтний та попереднiй перiоди є бiльшою вiд статутного капiталу.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

31

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит

26.12.2017

31

0,9

26.01.2018

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

121

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 974

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

3 126

X

X

Опис

Iншi зобовязання емiтента на кiнець звiтного року складаються з :

-поточної кредиторської заборгованiсть за товари, роботи, послуги  2388,0тис.грн,-поточної  кредиторської заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,0 тис.грн,- iнших  поточних зобов'язань 585,0 тис.грн

 

 

 


 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

28.04.2017

загальнi збори акцiонерiв

7 444

15 917

46,77

вiдчуження обєктiв нерухомостi

03.05.2017

patktp.com.ua

Опис:

28 квiтня 2017 року  на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято рiшення  про надання  попереднього  схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинiв  , якi  можуть вчинятися Товариством у перiод з 28 квiтня 2017року  по 28 квiтня 2018 року.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 року склала 15917,0 тис.

Характер правочинiв:

Якщо ринкова вартiсть майна  перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi  Товариства за 2016 рiк ,то гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 7 444,0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiтностi складає 46,77%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 3617163 штук.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв  становить 2 966 997 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "ЗА"  становить 2 966 997 штук.

 

 

 

2

28.04.2017

загальнi збори акцiонерiв

10 000

15 917

62,83

вiдчуження обєктiв нерухомостi

03.05.2017

patktp.com.ua

Опис:

28 квiтня 2017 року  на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято рiшення  про надання  попереднього  схвалення та надання згоди на вчинення значних  правочинiв  , якi  можуть вчинятися Товариством у перiод з 28 квiтня 2017року  по 28 квiтня 2018 року.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 року склала 15917,0 тис.

Характер правочинiв:

Якщо  ринкова вартiсть майна  становить  50 i бiльше  вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi  Товариства за 2016 рiк,то гранична вартiсть правочинiв не може перевищувати 10 000 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiтностi складає 62,83%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 3617163 штук.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв  становить 2 966 997 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "ЗА"  становить 2 966 997 штук.

 

 

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

2

1

3

2017

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя призначається Наглядовою радою товариства

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

По всiм питанням порядку денного голосування проводиться з використанням бюлетенiв

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi  позачерговi  загальнi збори акцiонерiв не скликались.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

позачерговi збори не скликались

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: черговi збори вiдбулися 28.04.2017

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: позачерговi збори не скликались

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Самооцiнка наглядовою радою не проводилась

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 вiдсутня

       

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  7

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не ствоювалися

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: вiдсутня

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комiтети вiдсутнi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує заробiтну плату згiдно трудового договору (контракту), члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.Винагорода не виплачується.

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Члена Наглядової ради не може бути обрано головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Голову та членiв Наглядової ради Товариства було обрано на рiчних загальних зборах  акцiонерiв 28.04.2017 року та надано можливiсть самостiйно ознайомитися зi змiстом внутрiшнiх положень Товариства.

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на позачергових загальних зборах акцiонерiв прийнято Положення про iнформацiйну полiтику приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно Статуту Товариства рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався на протязi останнiх 3 рокiв

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансвово-господарської дiяльностi проводиться Ревiзiйною комiсiєю Товариства

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя Товариства згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю  приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 1 раз на рiк.

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Емiтент не планує залучати iнвестицiї протягом наступних  трьох рокiв

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 25.11.2016; яким органом управління прийнятий:  позачерговими загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпопативного управлiння приватного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" оприлюднено на власному веб сайтi

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

даних немає

 

           

           


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, вулиця Каховська,82А, (056)404-23-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на  p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

8

8

    накопичена амортизація

1002

( 8 )

( 8 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1 097

920

    первісна вартість

1011

2 316

1 896

    знос

1012

( 1 219 )

( 976 )

Інвестиційна нерухомість

1015

13 728

5 862

    первісна вартість

1016

19 236

10 709

    знос

1017

( 5 508 )

( 4 847 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14 825

6 782

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

820

1 020

Виробничі запаси

1101

810

1 010

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

10

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

151

101

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

58

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість