ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Річна інформація за 2015 рік

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

11.04.2016

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01552983

4. Місцезнаходження

50005, Україна, Дніпропетровська обл., Дзержинський р-н, мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

1.Емiтент у звiтному перiодi не займався видами дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня.

 

2.Емiтент не приймав участь в створеннi юридичних осiб, тому данi в роздiлi "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi.

 

3.Станом на 31.12.2015 року посада корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не передбачена, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась.

 

4.В звязку з тим, що емiтент не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки та не займає монопольне (домiнуюче) становище- рейтигування пiдприємство не проводило, на пiдставi цього данi в роздiлi "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутнi.

 

5.Засновники товариства Фонд державного майна України у м. Кривому Розi та органiзацiя орендарiв Криворiзького пiдприємства "Культтовари" станом на 31.12.2015 року не iснують та акцiями емiтента не володiють.

 

6.У звязку з тим, що у вiдповiдностi до вимог пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р "Iнформацiю про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.

 

7.Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента, тому вiдомостi вiдсутнi в "Iнформацiї про осiб що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента(юридичної особи).

 

8.В роздiлi 6.1. "Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента " не вказанi паспортнi данi посадових осiб в звязку з ненаданням згоди посадових осiб на розкриття паспортних данних.

 

9.Дивiденди на пiдприємствi у 2015 роцi не нараховувались та не виплачувались, тому "Iнформацiя про дивiденди " вiдсутня.

 

10.В звiтному роцi облiгацiї емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " вiдсутня.

 

11.В звiтному роцi iншi цiннi папери емiтентом не випускались, тому"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня.

 

12.В звiтному роцi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня.

 

13.Викупу власних акцiй протягом 2015 року не вiдбувалось, тому "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня.

 

14."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнювалась тому, що дохiд( виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

15."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнювалась тому, що виручка вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

16."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цінних паперiв" не заповнювалась, тому що борговi цiннi папери в звiтному роцi не випускались.

 

17."Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" не заповнювалась в звязку з вiдсутнiстю такої iнформацiї протягом звiтного перiоду.

 

18."Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнювалась, тому що iпотечнi облiгацiї за звiтний перiод не випускались.

 

19."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнювався тому,що iпотечнi облiгацiї в звiтному перiодi не випускались.

 

20."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнювалась тому, що кредитнi договори вiдсутнi.

 

21.В звiтному перiодi випуск iпотечних сертифiкатiв не проводився, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня.

 

22."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювалась тому, що емiтент не володiє iпотечними активами.

 

23.Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН" ,"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН","Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН","Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН","Правила ФОН" не заповнювались тому, що фонд операцiй з нерухомiстю не створювався.

 

24.Вiдомостi про аудиторський висновок не зазначаються, так як ця iнформацiя не подається публiчним акцiонерним товариством.

 

25.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня тому, що за 2015 рiк емiтентом складена рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

26."Звiт про стан обєкта нерухомостi( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта(частини обєкта) житлового будiвництва) " не надається тому, що випуск цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi, не проводився.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААА 498218

3. Дата проведення державної реєстрації 23.04.2004

4. Територія (область) Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн) 1010550

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.64 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей

23.32 - Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

23.52 - Виробництво вапна тагiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Криворiзька фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку 305750

3) Поточний рахунок 26001060434147

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті вiдсутнiй

5) МФО банку немає

6) Поточний рахунок немає

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Представництво Фонду державного майна України у м. Кривому Розi

21928551

 

0

Органiзацiя орендарiв Криворiзького пiдприємства "Культтовари"

23078223

 

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

Усього

0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посадаголова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кирику Костянтин Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1974

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Кривбастехнопром" головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Кривбастехнопром" та умовами трудового договору, який укладено з ним 28 квiтня 2014 року. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо Загальними зборами не обрано iншого головуючого на Загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова наглядової ради має право дiяти вiд iменi Товариства , представляти його iнтереси в усiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах та органiзацiях, надавати доручення членам наглядової ради, розв'язувати iншi питання, що належать за Статутом та за трудовим договором до компетенцiї Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди складає-26234,73 грн.У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2015 Голова Наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1964

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"Кривбаскульттовари" заст.головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2011-2015 рiк-заступник головного бухгалтера ПАТ "Кривбастехнопром". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кирику Нiна Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1950

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

КУ ТЦ СОПiОНГ сестра -господарка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2011-2015 рiк -пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Деревянко Нiна Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1952

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"Кривбаскульттовари" керуюча транспортним вiддiлом

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад,, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2011-2012 рiк - заступник генерального директора ПАТ "Кривбастехнопром",2013-2015 рiк - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кирику Євген Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП "Вакант" директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад,, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв :2011-2015 рiк -директор ПП "Вакант". Посадова особа працює в ПП «Строй-Арсенал» на посаді заступника директора за сумісництвом (50005,м.Кривий Ріг,вул..Каховська,82А) .

 

1) Посадагенеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хамаза Iрина Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1961

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"Кривбастехнопром" голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2011, обрано безстроково

9) Опис Повноваження та обовязки посадової особи визначенi Статутом та трудовим договором, який укладено 28 квiтня 2011 року. До компеттенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди складає-30079,35 грн.У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась..Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2015 роки -генеральний директор ПАТ "Кривбастехнопром". Посадова особа працювала на посадi заст. директора з охорони працi за сумiсництвом в ПП "Строй-Арсенал"(50005м.Кривий Рiг, вул.Каховська,82А ).

 

1) Посадаголова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дядiн Костянтин Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1964

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"кривбаскульттовари" електрик

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 32 роки .Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2011-2014 роки- електромеханiк ПАТ "Кривбастехнопром",2015 рiк- тимчасово не працює. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончар Валентина Анатолiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1956

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2011-2015 роки - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадачлен ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Катеринчик Олена Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1955

5) Освіта професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років) 36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"Кривбастехнопром"прибиральниця виробничих приміщень

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна. Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2011-2015 роки - пенсiонерка. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посадаголовний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Точiй Свiтлана Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) Рік народження 1981

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП "Строй-Арсенал" бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 01.05.2013, обрано на перiод декретної вiдпустки

9) Опис Повноваження та обовязки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.До компеттенцiї головного бухгалтера належить органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.Головний бухгалтер формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди складає-24597,72 грн.У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : 2011рiк- бухгалтер ТОВ "Аудиторська фiрма "Респект-ЛЛ",2012рiк- бухгалтер ПП " Строй Арсенал",2013-2015 роки - головний бухгалтер ПАТ "Кривбастехнопром" на перiод декретної вiдпустки. Посадова особа працює в ПП "Вакант" на посадi бухгалтера за сумiсництвом(50005м.Кривий Рiг, вул.Каховська,82А) .

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

 

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

0

0

член наглядової ради

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

 

337

0,0083

337

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Нiна Iванiвна

 

200 959

4,9715

200 959

0

0

0

 

член наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

 

907

0,0224

907

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

 

197 962

4,8974

197 962

0

0

0

генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

 

283

0,007

283

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Дядiн Костянтин Iванович

 

612

0,0151

612

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

 

502

0,0124

502

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Катеринчик Олена Миколаївна

 

124

0,0031

124

0

0

0

головний бухгалтер

Точiй Свiтлана Валерiївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

3 368 683

83,3377

3 368 683

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Кирику Костянтин Георгiйович

 

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

0

0

Усього

2 966 997

73,4005

2 966 997

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів

78,35

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.

2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.

3.Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк .

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ,звiту Генерального директора,звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiшло.

По першому питанню порядку денного Слухали пропозицiю голови загальних зборiв Деревянко Н.М.:Обрати лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб, а саме:Кирику Денис Георгiйович ; Сiзоненко Нiна Григорiвна; Рачинська Зiнаїда Федорiвна.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера(його представника). Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.patktp.com.ua". Рiшення прийняте.

По другому питанню порядку денного Слухали пропозицiю головного бухгалтера Точiй С.В. :Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, у тому числi Баланс станом на 31.12.2014 року, Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк, Звiт про власний капiтал за 2014 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк з наступними показниками :валюта балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року - 15379 тис.грн(п'ятнадцять мiльйонiв триста сiмдесят девять тисяч грн.), фiнансовий результат - прибуток в розмiрi 68(шiстдесят вiсiм) тис.грн." Рiшення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Слухали пропозицiю генерального директора Товариства Хамази I.Г. :Затвердити розподiл прибутку за 2014 рiк в розмiрi 68тис грн. таким чином:-35тис.грн на формування резервного капiталу;-33 тис.грн на покриття збиткiв попереднiх рокiв.Рiшення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Слухали члена наглядової ради Деревянко Н.М. про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi за 2014 рiк та визнання роботи Наглядової ради за 2014 рiк задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв.Слухали генерального директора Товариства Хамазу I.Г. про затвердження звiту Генерального директора Товариства по результатам дiяльностi за 2014 рiкта визнання роботи Генерального директора Товариства за 2014 рiк задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв. Визаати основними напрямками дiяльностi Товариства на 2015 рiк це:

- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.Слухали члена ревiзiйної комiсiї Товариства Катеринчик О.М. про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк та визнання роботу Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк задовiльною та такою, що вiдповiдає положенням його установчих документiв.Рiшення прийняте.

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Трансексiм-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31932348

Місцезнаходження

50042, Україна, Дніпропетровська обл., Саксаганський р-н, м.Кривий Рiг, пр.200-рiччя Кривого Рогу3/173

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2918

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата Україна

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056)404-08-90

Факс

(056)404-08-90

Вид діяльності

Аудиторська фiрма,яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Емiтент користується послугами Аудиторської фiрми "Трансексiм-аудит" з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул.Шовковична,42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД№034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044)277-50-00

Факс

(044)277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" з сiчня 2013 року здiйснила включення акцiй емiтента до Бiржового Списку без включення до Бiржового Реєстру.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)591-04-19

Факс

(044)482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговуванню обiгу цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй обслуговує випуск цiнних паперiв емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна""

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20842474

Місцезнаходження

04176, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, вул.Електрикiв,29А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 528584

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.04.2010

Міжміський код та телефон

(044)590-48-00

Факс

(044)590-48-01

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страховi послуги

Опис

ПАТ "Страхова компанiя"Країна" надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

35/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000079628

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

4 042 200

1 010 550

100

Опис

Акцiї розмiщенi в повному обсязi.Акцiї в лiстингу не знаходяться.Додаткової емiсiї в 2015 роцi емiтент не здiйснював.Цiннi папери емiтента внесенi до Бiржового списку без включення до Бiржового реєстру вiдповiдно до рiшення Операцiйного управлiння фондової бiржi ПФТС № 3001/2013/4 вiд 30.01.2013р.

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створене в травнi 1961 року як оптова база "Укркультторг".Оптова база була єдиним пiдприємством в мiстi Кривий Рiг по оптовому продажу товарiв культурного вжитку.29 березня 1991 року на пiдставi Наказу №22 Мiнiстерства торгiвлi Української РСР Криворiзька оптова база "Укркультторг" перейменована в Криворiзьке оптове пiдприємство "Укропткульттовари".В груднi 1992 року згiдно рiшення мiської ради пiдприємство перейменовано в Криворiзьке орендне колективне пiдприємство "Культтовари", яке в 1996 роцi разом з Фондом Державного майна України на пiдставi установчого договору створили вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари". Засновники товариства не володiють акцiями товариства. Акцiонерами товариства є фiзичнi особи, якi набули право власностi у передбаченному законодавством порядку.В 2004 роцi акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари" перейменовано в "Кривбастехнопром".27 квiтня 2011 року згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром". ПАТ "Кривбастехнопром" це цiлiстний майновий комплекс, який збудовано в 1973 роцi.За звiтний перiод ПАТ "Кривбастехнопром" в стадiї злиття, подiлу, приєднання або видiлу не перебувало.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В складi емiтента не має фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених стуктурних пiдроздiлiв.Емiтент не виступав засновником дочiрнiх пiдприємств. Органiзацiйна структура пiдприємства складається з адмiнiстрацiї, вiддiлу облiку та правового забезпечення та вiддiлу господарчого обслуговування та матерiально-технiчного забезпечення. Змiн в органiзацiйнiй структурi по вiдношенню до попереднiх звiтних перiодiв не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 12 осiб.На кiнець року на пiдприємствi не було осiб якi працюють за сумiсництвом,позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу. Витрати на оплату працi згiдно даних Звiту про фiнансовi результати за 2015 рiк склали 278тис.грн..Витрати збiльшилися вiдносно попереднього року на 82 тис. грн за рахунок збiльшення розмiру заробiтної плати та її iндексацiї. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, проводилась шляхом пiдвищення оплати працi кадрiв та проведення професiйного навчання робiтникiв та службовцiв.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство є самостiйним i не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь- яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером. Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк методом подвiйного запису згiдно з Робочим планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах- ордерах та аналiтичних вiдомостях. В 2015 роцi були внесенi деякi змiни в облiкову полiтику, наказом № 1а вiд 03.01.2015р. затверджена нова редакцiя облiкової полiтики.

.На пiдставi ч.2 ст.121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ч.6 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" дата переходу на МСФЗ встановлена 01.01.2012року. З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики : Основнi засоби. Для оцiнки та вiдображення основних засобiв в фiнансовiй звiтностi Компанiя використовує модель облiку за собiвартiстю за вирахуванням накопленої амортизацiї. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалення основних засобiв капiталiзується. Прибутки та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк ( в iнших операцiйних витратах).

Для достовiрного вiдображення реальної та справедливої вартостi будiвель, прийнято рiшення використовувати модель переоцiненої вартостi.

Примiщення, якi Товариство надає у операцiйну оренду, вiдображаються у облiку та звiтностi як iнвестицiйна нерухомiсть за умови, якщо частка вартостi (або площi) такої нерухомостi становить бiльше, нiж 10% вiд загальної її вартостi (площi). У разi визнання iнвестицiйної нерухомостi її перекласифiкацiя зiйснюється пiд час змiни характеру використання.Амортизацiя. Амортизацiя устаткування та iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу рiвними частинами на протязi строку корисного використання. Сума амортизацiї включається до складу витрат.Амортизацiя незавершеного будiвництва не вiдбувається. Амортизацiя переоцiненої нерухомостi вiдбувається за рахунок суми переоцiнки, яка вiдображена за статтею "Додатковий капiтал", внаслiдок того, що данi об'єкти пiдлягали багаторазовiй переоцiнцi, а амортизацiя первiсної вартостi вже вiдображена у складi витрат в попереднiх перiодах.Iнвестицiйна нерухомiсть компанiї не амортизується.

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають комп'ютерне програмне забезпечення. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи подiляються на тi, що мають визначений термiн експлуатацiї, та можуть амортизуватись, та тi, що не мають визначеного термiну, та не пiдлягають амортизацiї.

Запаси. До витрат на придбання запасiв враховуються цiна придбання, витрати на транспортування. Методом оцiнки запасiв є метод облiку за фактичними витратами. Собiвартiсть запасiв визначається за методом ФIФА. В звiтностi iнформацiя про запаси розкривається вiдповiдно до МСФО 2.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi, резерви. Дебiторська заборгованiсть та передплата оцiнюються за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором. Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.Резерви за зобов'язаннями та платежами нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Змiна величини резерву має вiдображення у звiтi про сукупний дохiд. Сумнiвна заборгованiсть списується на пiдставi управлiнського рiшення.Компанiя не розкриває iнформацiю про резерви, коли таке розкриття може мати значний вплив та послабити позицiю Компанiї в суперечках з iншими сторонами ( незавершенi судовi спори, суперечки з податковою).Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти на рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.Оренда. Облiк операцiйної оренди у орендодавця. Орендодавець вiдображує актив, що є предметом операцiйної оренди, в своїй звiтностi в залежностi вiд виду такого активу. Доходи вiд оренди визнаються Компанiєю в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно на протязi всього строку оренди згiдно з МСФО 17.Виручка. Компанiя визнає виручку, в разi, якщо iснує висока вiрогiднiсть економiчних вигод вiд угоди та її розмiр може бути з надiйнiстю визначеним. Виручка визнається пiсля того, як ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi, переданi покупцю. В разi операцiй з наданням послуг, виручка визнається на пiдставi оцiнки завершеностi договору, якщо виконуються всi iншi умови визнання виручки.Доходи та витрати. Доходи визнаються Компанiєю в той момент, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди вiд операцiй будуть отриманi i сума доходу може бути достовiрно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Компанiї. Доходи та витрати мають вiдображення в звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в якому послуги (товари) були реально наданi (реалiзованi) та була завершена передача пов'язаних з цими послугами економiчних ризикiв, незалежно вiд надходження фактичної оплати таких послуг ( товарiв).Вiдсотковi доходи та витрати Компанiя класифiкує як фiнансовi доходи та витрати.По всiм iншим питанням пiдприємство керується МСБО та МСФЗ.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами послуг , що їх надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав бiльше 10% доходу за звiтний рiк - це надання в оренду власного нерухомого майна. Обсяг виробництва у натуральному та грошовому виразi в 2015 роцi: виручка вiд надання в оренду власного нерухомого майна склала 1441 тис.грн. Надання в оренду майна здiйснюється за договiрними цiнами. Загальна сума виручки за 2015 рiк склала 1509 тис.грн. Iнформацiя про загальну суму експорту не надається в зв'язку з вiдсутнiстю зовнiшньо-економiчної дiяльностi. Частка експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв - це виготовлення сухих будiвельних сумiшей. Емiтент має потужнi виробничi площi за рахунок яких може збiльшити їх виробництво. Товариство не залежнiсть вiд сезонних змiн. Основний ринок збуту -мiсто Кривий Рiг. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi особи, якi мають потреби в послугах емiтента. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є: недостатнiсть власних фiнансових ресурсiв,iнфляцiйний ризик,податковий ризик,зменшення попиту на послугу, а також форс-мажорнi обставини. Заходами емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi є страхування та створення необхiдних фiнансових резервiв. Обов'язок страхування орендованого майна прописується в договорi оренди. Розширення виробництва та ринкiв збуту - за рахунок будiвництва торговельного центру та розширення площ ,якi надаються в оренду . Збут послуги здiйснюється методом прямого надання юридичним особам України на основi договiрних вiдносин. Сировина в ходi основної дiяльностi не використовується.Доступнiсть та динамiка цiн на сировину не дослiджується. Особливiсть послуг товариства полягає в тому, що здавання нерухомого майна в оренду вiдбувається за конкурентними цiнами та невеликим прибутком. Стан галузi задовiльний, характеризується високим рiвнем конкуренцiї. Новi технологiї не впроваджуються. Пiдприємство постiйно вдосконалює свою конкурентоспроможнiсть. Становище на ринку стабiльне. Виробничi площi емiтента знаходяться в районi доступних пiд'їзних шляхiв та є конкурентоспроможними з надання послуг з оренди примiщень виробничого призначення. Напрямками перспективного розвитку емiтента є оновлення основних засобiв шляхом проведення ремонтних робiт. Оскiльки пiдприємство закуповує готову продукцiю, а не сировину i матерiали, постачальники сировини i матерiалiв ,що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання вiдсутнi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

На початок 2011 року первiсна балансова вартiсть основних засобiв складала 27613,0 тис. грн. При переходi на МСФЗ за в 2012роцi було проведено переквалiфiкацiю будiвель та споруд в iнвестицiйну нерухомiсть на суму 22 003,0 тис.грн З 2013 року нерухомiсть облiковується за переоцiненою вартiстю. Пiсля проведення оцiнки нерухомостi на кiнець 2015 року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала10942,0 тис.грн ,первiсна вартiсть основних засобiв 2059,0 тис. грн. За перiод з 2011 по 2015 рiк було придбано основних засобiв на суму 151,65 тис.грн ( в тому числi машин та обладнання -16,25 тис.грн, iнструментiв та приладiв 96,8 тис.грн,малоцiнних необоротнiх активiв- 38,6 тис.грн).За перiод з 2011 по 2015 рiк було вiдчужено (лiквiдовано) основних засобiв на суму 24,7 тис. грн. (в тому числi малоцiнних необоротних активiв- 24,7 тис.грн ). З причин моральної застарiлостi та стовiдсоткової амортизацiї. На кiнець перiоду збiльшилась сума капiтальних iнвестицiй до 3717 тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї фiнансуються за власнi кошти.

 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Пов'язаною стороною, згiдно визначення, є Приватне пiдприємство "Вакант". Директор ПП "Вакант" Кирику Євген Георгiйович є акцiонером ПАТ "Кривбастехнопром".В 2015 роцi ПП "Вакант" орендувало офiс та складське примiщення у ПАТ "Кривбастехнопром", брало в оренду вантажний автомобiль, замовляло виготовлення сухих будiвельних сумiшей.В 2015 роцi ПАТ "Кривбастехнопром" надало ПП "Вакант" робiт, послуг на суму 183679,16 грн. ПП "Вакант" розрахувалось з ПАТ "Кривбастехнопром", дебiторська заборгованiсть на 31.12.2015р. складає 2956,80грн. ПАТ " Кривбастехнопром" має кредиторську заборгованiсть перед ПП "Вакант" за виконанi будiвельнi роботи в сумi 347763,87 грн. та за надану зворотнью безвiдсоткову фiнансову допомогу в сумi 224251,23грн.Витрати по безнадiйним та сумнiвним боргам з пов'язаними особами протягом звiтного перiоду Компанiя не несла. Потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть взаємовiдносини з ПП "Вакант" не мають.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всi основнi засоби знаходяться у власностi товариства та розташованi за адресою: м.Кривий Рiг, вул.Каховська, 82А.В звiтному роцi пiдприємством орендовано 2 автомобiлi для перевезення працiвникiв пiдприємства при виконаннi останнiмi своїх службових обовязкiв.Станом на 31.12.2015року основнi засоби складають за первiсною вартiстю - 2059 тис.грн. Знос (амортизацiя) становить 1242 тис.грн.Залишкова вартiсть -817 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв в середньому складає 100%.Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища. За використане у трансортi паливо пiдприємство сплачує до бюджету збiр на охорону навколишнього середовища.Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти. В 2007 роцi розпочато будiвництво торговельного комплексу. До кiнця 2015 року будiвництво незавершене.Капiтальнi iнвестицiї на кiнець звiтного року склали 3717,0 тис.грн.Будiвництво торговельного комплексу планується завершити в 2016 роцi. При введеннi в дiю торговельного комплексу буде можливiсть здавати в оренду торговельну площу бiля 1300 кв.м..

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПАТ "Кривбастехнопром" розташоване на дiлянцi 1,76 га, яку орендує у мiсцевої влади. Змiни в законодавствi про сплату за землю iстотно впливають на дiяльнiсть емiтента. В 2015 роцi сплачено орендної плати за землю в розмiрi 156,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2015 роцi емiтентом виплачено штрафних санцiй в розмiрi 1000 грн за несвоєчасну сплату податкiв в зв'язку зi змiною реквiзитiв оплати.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Цiлi Товариства пiд час управлiння капiталом такi: забезпечення здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть таким чином, щоб приносити дохiд акцiонерам i вигоду iншим зацiкавленим сторонам; забезпечення доходу для акцiонерiв шляхом встановлення цiни на продукти i послуги пропорцiйно рiвню ризику. Товариство встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Товариство управляє структурою капiталу i вносить до неї коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику по вiдповiдних активах. Для того, щоб залишити незмiнною або скоригувати структуру капiталу, Товариство коригує суму резервного капiталу.Товариство аналiзує капiтал на пiдставi спiввiдношення кредиторської заборгованностi до скоригованого резервного капiталу. Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю, шляхом використання банкiвських овердрафтiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

В 2015 роцi договори укладенi мiж ПАТ "Кривбастехнопром" та iншими юридичними особами виконанi в повному обсязi та в означенi термiни.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2016 роцi перед Товариством стоять важливi завдання щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану, а саме :

- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;

-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;

-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;

-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок на базi пiдприємства не проводилось, витрати на такi цiлi в 2015 роцi не передбачались.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

В 2015 роцi емiтент не виступав стороною в судових справах.

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За обставин того, що Товариство має предостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, можна висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.Аналiз показникiв фiнансового стану за перiод з 2013 по 2015 рiк здійснено за наступними показниками :

 

1.Коефiцiєнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов'язань пiдприємство має можливiсть негайно погасити.

 

Станом на 31.12.2013 року склав -0,0041

 

Станом на 31.12.2014 року склав -0,0000

 

Станом на 31.12.2015 року склав-0,0000, що свiдчить про абсолютну неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

 

2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань

 

Станом на 31.12.2013 року склав - 0,1658

 

Станом на 31.12.2014 року склав -0,1995

 

Станом на 31.12.2015 року склав -0,2772,що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження. Цей коефiцiєнт показує, що на кожну гривню поточних зобов'язань в 2015 роцi приходиться 0,2772 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

 

3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї - розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть

 

Станом на 31.12.2013 року склав -0,7737

 

Станом на 31.12.2014 року склав -0,7139

 

Станом на 31.12.2015 року склав -0,5753,це свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано практично за рахунок власних коштiв.

 

4.Коефiцiєнт структури капiталу - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає більше1,0.

 

Станом на 31.12.2013 року склав -0,2925

 

Станом на 31.12.2014 року склав -0,4008

 

Станом на 31.12.2015 року склав -0,7383, що ще раз вказує на те, що пiдприємство здiйснює фiнансування своїх активiв в бiльшостi за рахунок власних коштiв.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 052

817

0

0

1 052

817

будівлі та споруди

914

664

0

0

914

664

машини та обладнання

138

76

0

0

138

76

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

77

0

0

0

77

2. Невиробничого призначення:

9 866

5 445

0

0

9 866

5 445

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

9 866

5 445

0

0

9 866

5 445

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10 918

6 262

0

0

10 918

6 262

Опис

Основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами- до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.

Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2015 року складає - 2059 тис.грн., в тому числi :

Будiвлi та споруди: - 1478 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 28 тис.грн.

Машини та обладнання: - 356тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 133тис.грн.

Малоцiннi необоротнi иатерiальнi активи -64 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2015 року: - 817тис.грн., в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 664 тис.грн.

Машини та обладнання: - 76 тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 77 тис.грн.

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2015 року складає - 10942тис.грн,в тому числi:

Будiвлi та споруди: - 10942 тис.грн.

Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2015 року: - 5445 тис.грн., в тому числi: Будiвлi та споруди: - 5445 тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть здається в оренду, пiсля первинного визнання об'єктiв iнвестицiйною нерухомiстю, подальша її оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта. В 2015 роцi iнвестицiйна нерухомiсть не амортизується.

Ступiнь зносу основних засобiв складає 60%.Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2015 року становить 1242 тис.грн (будiвлi та споруди -814тис.грн, машина та обладнання-280 тис.грн, транспортнi засоби -28 тис.грн, Iнструменти та прилади: - 56тис.грн.,малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 64тис.грн.).

Орендованi основнi засоби облiковуються поза балансом. Основнi засоби знаходяться по мiсцю знаходження емiтента. Обмежень на використання майна емiтент в звiтному роцi не мав. Протягом звiтного року зменшення вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок переоцiнки нерухомостi за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

6 557

10 979

Статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р №485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5546 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5546 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9968 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9968 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу(скоригованого). Вимоги п.3 ст .155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

44

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит

26.12.2015

44

0,9

25.01.2016

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

44

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4 753

X

X

Усього зобов'язань

X

4 841

X

X

Опис

Iншi зобовязання емiтента на кiнець звiтного року складаються з :

-поточної кредиторської заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3860,0тис.грн,-поточної кредиторської заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,0 тис.грн,- iнших поточних зобов'язань 892,0 тис.грн

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.04.2015

30.04.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя призначається Наглядовою радою товариства

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" ,якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй Товариства становить понад 100 осiб голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться тiльки з використанням бюлетенiв для голосування

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Останнi позачерговi збори були проведенi в 2009 роцi з наступним порядком денним :1.Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 2.Затвердження результатiв закритого(приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого(приватного) розмiщення акцiй.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

В 2015 роцы Наглядова рада не провордила самооцынку

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради відсутня

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались.

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались в звязку з її малочисельнiстю.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів наглядової ради відсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує заробiтну плату згiдно трудового договору(контракту) , члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Члена наглядової ради не може бути обрано головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Членiв наглядової ради було обрано на рiчних зборах акцiонерiв 28.04.2014 року та надано можливiсть самостiйно ознайомитись зi змiстом Внутрiшнiх Положень Товариства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на загальних зборах акцiонерiв прийнято "Положення про iнформацiйну полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" та Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про визначення аудитора, затвердження умов договору та розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї наглядової ради

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався протягом останнiх трьох рокiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi проводилась ревізійною комісією емітента та незалежним аудитором

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

Ревізійна комісія кожен рік проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

В звязку з недостатньою кiлькiстю власних обiгових коштiв для здiйснення своєї господарської дiльностi емiтент планує залучити банкiвський кредит

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2011; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" прийнято загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття Кодексу корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi в мережi iнтернет

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

данних немає

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31932348

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

50042, м. Кривий Рiг, пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2918, 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Висновок незалежного аудиторапро достовiрнiсть фiнансової звiтностi

 

Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" за 2015 рiк

 

Юридична адреса: 50005, Днiпропетровська обл.,

 

м. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А код ЄДРПОУ - 01552983

 

 

м. Кривий Рiг 25 березня 2016 р.

 

 

Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "Кривбастехнопром".

 

 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Трансексiм - Аудит" (свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М. (сертифiкат аудитора серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2021 р.), бухгалтерiв-експертiв Воробейчик С.М., Потурайко О.В., асистента бухгалтера-експерта Новiковой Н.М. згiдно з договором № 5 - ауд. вiд 20.02.2016 р. проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" (далi ПАТ "Кривбастехнопром"): балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк, звiту про власний капiтал за 2015 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

 

Аудиторська перевiрка проведена згiдно "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (МСА), якi визнанi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Мiжнародими стандартами бухгалтерського облiку, iншими законодавчими та нормативними документами, якi регулюють дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi.

 

МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає отримання достатнiх i належних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок в веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi.

 

 

 

Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв, визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА № 320.

 

В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог МСФО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв.

 

Оцiнюючи ризики при проведеннi аудиту, ми розглянули тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, а також для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "Кривбастехнопром" з метою виявлення усiх можливих недолiкiв.

 

При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) ми керувалися вимогами МСА №700 та №705 з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. №1360.

 

Перевiрку розпочато 11.03.2016 р. та закiнчено 25.03.2016 р.

 

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення незалежної професiйної думки щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2015 рiк.

 

Основнi вiдомостi про аудитора:

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит" - свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України № 2918 вiд 23.04.2002 р. Сертифiкат аудитора серiя 005167 дiйсний до 29.03.2021 р.

 

Юридична адреса: 50042, м. Кривий Рiг, пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

 

тел.(факс) 404-08-90

 

Поштова адреса: 50065, м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, б. 18 кв. 58.

 

 

Основнi вiдомостi про емiтента наведенi у таблицях:

 

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента :

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

 

 

Скорочене найменування

ПАТ "Кривбастехнопром"

 

Органiзацiйно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

 

 

Код за ЄДРПОУ

01552983

 

Код територiї за КОАТУУ

1211036300

Територiя (область)

Днiпропетровська

Поштовий iндекс

50005

Населений пункт

м. Кривий Рiг

Вулиця, будинок

Каховська, 82А

Мiжмiський код та телефон

(056) 404-23-74

Факс

(056) 404-23-74

Фактичне мiсцезнаходження

М. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А

 

 

 

 

Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента:

 

Номер та серiя виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв ААА № 498218

 

Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 227 120 0000 000867

 

Дата запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 23.04.2004 року

 

Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

 

Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 1 010 550,00 грн.

 

Банкiвськi установи, що обслуговують емiтента:

 

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком ПАТ "УКРСОЦБАНК"

 

МФО банку 300023

 

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком ПАТ "Приватбанк"

 

МФО банку 305750

 

Основнi види дiяльностi :

 

- згiдно Довiдки АБ № 560514 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України

 

Код за КВЕД Вид дiяльностi

 

23.64 Виробництво сухих будiвельних сумiшей

 

23.32 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої цегли

 

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

 

23.69 Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

 

31.09 Виробництво iнших меблiв

 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

 

 

Посадовими особами ПАТ "Кривбастехнопром" у перевiряємому перiодi були :

 

Голова наглядової ради - Кирику Констянтин Георгiйович.

 

Керiвник - Хамаза Iрина Григорiвна.

 

Головний бухгалтер - Точiй Свiтлана Валерiївна.

 

ПАТ "Кривбастехнопром" є емiтентом простих iменних акцiй, iнформацiя про випуск яких наведена у таблицi.

Дата реєстра

ції емісії

Номер свідо-цтва про реєс-тра-цію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випус-ку

Номі-нальна вар-тість (грн.)

Кіль-кість

акцій

(штук)

Сума

за но-

міна-лом

(грн.)

Доля у статут-ному

капіта-лі (%)

 

 

 

 

02.06.

2010 р.

35\04\1\10

Дніпропетров-ське територіальне управління ДКЦПФР

Прос-ті імен-ні

Бездо-кумен-тарні

0,25

4042200

1010550

100

 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про власникiв акцiй емiтента ПАТ "Кривбастехнопром" наведена у таблицi:

 

Найменування

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від заг.кіл. акцій (%)

 

 

 

 

 

 

Кирику К.Г.

18.04.2001 року

2966997

73,4005

 

Кирику Н.І.

18.04.2001 року

200 959

4,9715

 

Деревянко Н.М.

18.04.2001 року

907

0,0224

 

Інші фізичні особи в кількості 179 чол.

18.04.2001 року

873337

21,6056

 

Всього

 

4 042 200

100

 

 

 

Аудиторською перевiркою встановлено:

 

ПАТ "Кривбастехнопром" веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Облiк повнiстю автоматизований. Товариство вибрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї за допомогою бухгалтерської програми "1С:Пiдприємство". Пiдставою для бухгалтерського облiку є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Господарськi операцiї вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

 

Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства для цiлей облiку за МСФЗ" за № 1а вiд 03.01.2015 р., який вiдповiдає вимогам Закону України № 996-Х1У вiд 16.07.1999р., прийнятим МСФО. Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2015 року не вiдбувалося.

 

Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно у термiн, передбачений ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV.

 

Дата переходу на МСФЗ ПАТ "Кривбастехнопром" встановлена 01.01.2012р., про що наведено в Примiтках.

 

Крiм того, аудитор вказує, що фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк не затверджена загальними зборами акцiонерiв, так як дата їх проведення призначена пiсля дати висновку.

 

З умов вибiркової перевiрки ПАТ "Кривбастехнопром" аудитор має достатньо iнформацiї для позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi суб'єкта пiдприємництва ПАТ "Кривбастехнопром" встановленим нормативам МСФЗ. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої позитивної думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до МСФЗ. За обставин того, що товариство неплатоспроможне, має недостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, але не має залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, ми можемо висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.

 

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов`язань.

 

Основнi засоби

 

нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi

 

активи та їх знос (амортизацiя)

 

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2015р. рахується власних основних засобiв на суму 2059 тис. грн., якi оцiненi за iсторичною собiвартiстю, а будiвлi та споруди за справедливою (переоцiненою) вартiстю, в тому числi:

 

ў Будiвлi та споруди - 1478 тис. грн.

 

ў Транспортнi засоби - 28 тис. грн.

 

ў Машини та обладнання - 356 тис. грн.

 

ў Iнструменти, прилади - 133 тис. грн.

 

ў Iншi необоротнi матерiальнi активи - 64 тис. грн.

 

Власнi основнi засоби пiдприємства мають виробниче призначення.

 

Протягом 2015 року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання на загальну суму - 70 тис. грн., в тому числi:

 

ў Машини та обладнання - 8 тис. грн.

 

ў Iнструменти, прилади - 50 тис. грн.

 

ў Iншi необоротнi матерiальнi активи - 12 тис. грн.

 

Зменшення первiсної вартостi вiдбулося за рахунок уцiнки будiвель та споруд на суму 463 тис.грн.

 

Протягом звiтного перiоду вибуття основних засобiв не вiдбувалося.

 

Сума нарахованого зносу на 31.12.2015р. по основним засобам складає 1242 тис. грн.

 

Облiк основних засобiв пiдприємство здiйснює згiдно Мiжнародного (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Основнi засоби".

 

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося помiсячно прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.

 

Вартiсть нематерiальних активiв, якi оцiненi за iсторичною собiвартiстю станом на 31.12.2015 року, складає 8 тис.грн., сума нарахованого зносу, вiдповiдно - 6 тис.грн.

 

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСФО № 38 "Нематерiальнi активи".

 

Iнвентаризацiя основних засобiв проводилася по всiм пiдроздiлам пiдприємства станом на 31.12.2015 року на пiдставi Наказу про iнвентаризацiю вiд 25.12.2015 р. за № 1-i. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 31.12.2015р., оскiльки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевiрки пiдприємства, але аудитор мав змогу пiдтвердити кiлькiсть необоротних активiв за допомогою проведення iнвентаризацiї пiд час аудиторської перевiрки.

 

Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2015 року, яке облiковується на балансi ПАТ "Кривбастехнопром", складає 3717 тис. грн.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть

 

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" облiковується нерухомiсть, що утримується власником з метою отримання орендних платежiв та класифiкована у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

 

До iнвестицiйної нерухомостi ПАТ "Кривбастехнопром", вiдповiдно до облiкової полiтики, застосовує модель переоцiненої вартостi вiдповiдно до МСБО 16.

 

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2015р. рахується iнвестицiйної нерухомостi на суму 10 942 тис. грн., яка оцiнена за справедливою вартiстю згiдно МСФО 40 на пiдставi експертного висновку незалежного оцiнювача. Сума нарахованого зносу на 31.12.15р. складає - 5 497 тис.грн. У 2015 роцi згiдно наказу про облiкову полiтику амортизацiя по iнвестицiйнiй нерухомостi не нараховувалася.

 

Сума уцiнки такої нерухомостi станом на 31.12 2015 року склала - 8 696 тис. грн.

 

Вiдстроченi податковi активи

 

Сума вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2015 р. склала 75 тис. грн., яка складається з сум податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть згiдно наказу про облiкову полiтику.

 

 

 

Запаси.

 

Балансова вартiсть запасiв вiдображена ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".

 

Запаси оцiнюються на дату балансу за найменшою iз двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi продажу.

 

При вибуттi запасiв на пiдприємствi використовується метод ФIФО.

 

Станом на 31.12.2015р. балансова вартiсть виробничих запасiв складає 1 115 тис. грн., у тому числi :

 

ў сировини та матерiалiв - 13 тис. грн.;

 

ў паливо-мастильних матерiалiв - 4 тис. грн..;

 

ў будiвельнi матерiали - 1 003 тис. грн.;

 

ў iншi матерiали - 79 тис. грн.;

 

ў малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 6 тис. грн.;

 

ў товари -10 тис. грн

 

Дебiторська заборгованiсть

 

Дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання її фiнансовими активами у вiдповiдностi до МСБО.

 

Станом на 31.12.2015 р. на пiдприємствi згiдно балансу рахується дебiторська заборгованiсть на загальну суму 227 тис. грн. в тому числi:

 

ў за товари, роботи, послуги - 177 тис грн.;

 

ў з бюджетом - 50 тис. грн.

 

Дебiторська заборгованiсть на балансi пiдприємства облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, з врахуванням резерву.

 

Резерв сумнiвних боргiв у 2015 роцi на ПАТ "Кривбастехнопром", розрахований на пiдставi питомої ваги списаної дебiторської заборгованостi за кожний перiод iз попереднiх трьох рокiв в сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду та склав 7 тис. грн.

 

Дебiторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

 

Дебiторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2015р. пiдприємство не має.

 

 

Грошовi кошти .

 

Залишку грошових коштiв станом на 31.12.2015 р. товариство не має.

 

 

Власний капiтал

 

Станом на 31.12.2015 року власний капiтал ПАТ "Кривбастехнопром", вiдображений у фiнансовiй звiтностi складає 6 557 тис. грн., у тому числi:

 

ў Статутний капiтал - 1 011 тис. грн.;

 

ў Капiтал у дооцiнках - 5 059 тис.грн. ;

 

ў Резервний капiтал - 745 тис.грн.;

 

ў Непокритий збиток - 258 тис. грн.

 

Статутний капiтал сформовано у повному обсязi, сум несплаченого капiталу пiдприємство не має, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Кiлькiсть акцiй вiдповiдає розмiру статутного капiталу.

 

 

Чистi активи

 

Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.

 

Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов'язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:

 

Ф.1 ( Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) - Ф.1 (Пiдсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)

 

Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв складає - 6 557 тис. грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

 

 

Облiк довгострокових та поточних зобов'язань

 

Фiнансовi зобов'язання, оцiненi ПАТ "Кривбастехнопром" за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

 

Розмiр зобов'язань фiнансової звiтностi пiдтверджений проведенням iнвентаризацiї (актами звiряння заборгованостi) за звiтний перiод. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2015р. складає 4841 тис. грн., в тому числi:

 

ў за товари, роботи, послуги - 3860 тис. грн.,

 

ў за короткостроковими кредитами - 44 тис.грн.;

 

ў з бюджетом - 44 тис. грн.,

 

ў з учасниками - 1 тис. грн.,

 

ў iншi поточнi зобов'язання - 892 тис. грн..

 

Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2015 року на пiдприємствi не облiковуються.

 

Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

 

Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2015р. пiдприємство не має.

 

 

Облiк витрат

 

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ПАТ "Кривбастехнопром" за 2015 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.

 

 

Облiк фiнансових результатiв.

 

Облiк доходiв на ПАТ "Кривбастехнопром", на думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах, ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд".

 

За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк пiдприємством отримано прибуток в сумi 126 тис.грн., що вiдповiдає рядку 2350 Форми № 2 "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)".

 

За наслiдками аудиторської перевiрки аудитор пiдтверджує, що "Баланс на 31.12.2015р." ПАТ "Кривбастехнопром" складено на основi дiйсних облiкових даних.

 

Фiнансовi результати "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк"- прибуток в сумi 126 тис. грн.

 

Стан корпоративного управлiння ( в тому числi стан внутрiшнього аудиту)

 

Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства Украiни та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", в акцiонерному товариствi обрано Ревiзiйну комiсiю, яка проводить перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi - вiдсутня.

 

Виконання значних правочинiв акцiонерним товариством

 

Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) аудиторською перевiркою у 2015 роцi не виявлено.

 

За наслiдками аудиторської перевiрки аудитори пiдтверджують, що "Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р." (Форма №1) ПАТ "Кривбастехнопром" складено на основi дiйсних облiкових даних.

 

Фiнансовi результати "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк" (Форма №2) - чистий прибуток складає 126 тис. грн.

 

Аудитор вважає, що форми фiнансової звiтностi:

 

- "Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р." (форма № 1),

 

- "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк" (форма № 2),

 

- "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" (форма № 3),

 

- "Звiт про власний капiтал" (форма № 4),

 

- "Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".

 

справедливо i достовiрно, вiдображають фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2015 р. i також результати дiяльностi, змiни в капiталi учасникiв i рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Розрахунок показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31 грудня 2015 року.

 

Джерелом визначення показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром" за 2015 рiк є "Баланс на 31.12.2015 р."

 

Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено за наступними показниками (додаток № 1):

 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов'язань пiдприємство має можливiсть негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5.

 

Коефiцiєнт розраховується за формулою:

 

Ф.1(ряд. 1160 + ряд.1165)/ Ф.1(ряд.1695-ряд.1665+ряд.1700)

 

i становить на 31.12.2015 року -0, що свiдчить про абсолютну неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, оптимальне значення 1,0-2,0. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

 

Ф.1 ряд.1195 / Ф.1 ряд 1695+ряд 700

 

i становить - 0,2772, що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження. Цей коефiцiєнт показує, що на кожну гривню поточних зобов'язань приходиться 0,28 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

 

3. Коефiцiент фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї - розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, оптимальне значення показника складає 0,25-0,5. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

 

Ф.1 ряд. 1495 / Ф.1 ряд. 1900

 

i має значення - 0,5753. Це свiдчить про те, що придбання бiльшостi активiв пiдприємства профiнансовано за рахунок власних коштiв.

 

4. Коефiцiєнт структури капiталу - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

 

Ф.1ряд.1695+ряд.1595 +ряд 1700 +ряд 1800 /Ф.1 ряд. 1495

 

На ПАТ "Кривбастехнопром" цей показник склав - 0,7383, що ще раз вказує на те, що пiдприємство здiйснює фiнансування своїх активiв в бiльшостi за рахунок власних коштiв.

 

Висновок

 

Таким чином, зробивши аудиторську перевiрку повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" за 2015 рiк та аналiз фiнансового стану, аудитор вважає:

 

1. ПАТ "Кривбастехнопром" веде бухгалтерський облiк згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.1999р. та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.

 

2. Фiнансовi звiти вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2015 р., а також результати дiяльностi, змiни у власному капiталi i рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

3. Пiдтверджується фiнансова рiчна звiтнiсть ПАТ "Кривбастехнопром" за 2015 рiк у складi:

 

"Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015 р." (форма № 1),

 

"Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк" (форма № 2),

 

"Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" (форма № 3),

 

""Звiт про власний капiтал" (форма № 4)

 

"Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (форма № 5),

 

4. Чистий прибуток пiдприємства за 2015 рiк складає -126 тис. грн.

 

5. Вартiсть чистих активiв ПАТ "Кривбастехнопром" складає - 6 557тис. грн., та є бiльшою за розмiр статутного фонду товариства, що вiдповiдає вимогам законодавства.

 

 

Директор ТОВ "АФ Трансексiм - Аудит" ________________ Кодрiна А.М.

 

(сертифiкат серiя А № 005167)

 

 

 

Додаток № 1

 

Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром"

станом на 31.12.2015 р. здiйснено за наступними показниками:

 

п/п

Показник

 

Формула розрахунку показника

Розрахунок показника за даними підприємства

Значення показника на підприєм-стві

Орієнтовне позитивне значення показника

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (ряд.1160+ряд.1165) Ф.1 ряд.1695-1665+1700

0/4841

0,0000

0,20-0,25

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф.1 (ряд.1195)

Ф.1 ряд 1695+1700

1342/4841

0,2772

1,0-2,0

3.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1 ряд. (1195-1170-1100 -1110)

Ф.1 ряд 1695+1700

(1342-1115) / 4841

0,0469

0,7-0,8

4.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Ф.1 ряд. 1495

Ф.1 ряд. 1900

6557 / 11398

0,5753

0,25-0,5

5

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

Ф.1ряд.1695+ряд.1595 +1700 +1800

Ф.1 ряд. 1495

4841 / 6557

0,7383

<1,0

6.

Чистий оборотний капітал

Ф.1 (ряд. 1195-1170) -(ряд.1695-1665+1700)

(1342-4841)

-3499,0000

> 0

7.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Ф.1 (ряд.1195-1170-ряд.1695-1665+1700) Ф.1 ряд 1195-1170

(1342-4841) / 1342

-4,0114

> 0,1

 

 

ТОВ "АФ Трансексiм- Аудит" ___________________ Кодрiна А.М.

 

( сертифiкат серiя А № 005167

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а, (056)404-23-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4

2

первісна вартість

1001

8

8

накопичена амортизація

1002

( 4 )

( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3 579

3 717

Основні засоби

1010

1 052

817

первісна вартість

1011

2 454

2 059

знос

1012

( 1 402 )

( 1 242 )

Інвестиційна нерухомість

1015

9 866

5 445

первісна вартість

1016

19 638

10 942

знос

1017

( 9 772 )

( 5 497 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

98

75

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14 599

10 056

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

564

1 115

Виробничі запаси

1101

554

1 105

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

10

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

216

177

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

0

50

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

780

1 342

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

15 379

11 398

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 011

1 011

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405