ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Річний звіт за 2014 рік.doc

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

20.04.2015

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            01552983

4. Місцезнаходження

            50005, Україна, Дніпропетровська обл., Дзержинський р-н, мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а

5. Міжміський код, телефон та факс

            (056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

1.Емiтент у звiтному перiодi не займався  видами дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня.

 

2.Емiтент не приймав участь в створеннi юридичних осiб, тому данi в роздiлi "Вiдомостi  щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi.

 

3.Станом на 31.12.2014 року  посади корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не має, тому  iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась.

 

4.В звязку з тим, що емiтент не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки та не займає монопольне (домiнуюче) становище- рейтигування пiдприємство  не проводило, на пiдставi цього данi в роздiлi "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутнi.

 

5.Iнформацiя про засновникiв товариства не заповнюється  тому, що засновники товариства Фонд  державного майна України у м. Кривому Розi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Культтовари" станом на 31.12.2014 року акцiями емiтента не володiють.

 

6.У звязку з тим, що у вiдповiдностi до вимог пункту 1 глави 4  роздiлу III  Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р  "Iнформацiю про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.

 

7.Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента, тому вiдомостi вiдсутнi в "Iнформацiї про осiб що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента(юридичної особи).

 

8.В роздiлi 6.1. "Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента " не вказанi паспортнi данi посадових осiб в звязку з ненаданням згоди посадових осiб на розкриття паспортних данних.

 

9.Дивiденди на пiдприємствi у 2014 роцi не  нараховувались та не виплачувались, тому  "Iнформацiя про дивiденди " вiдсутня.

 

10.В звiтному роцi облiгацiї емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " вiдсутня.

 

11.В звiтному роцi iншi цiннi папери емiтентом не випускались, тому"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня.

 

12.В звiтному роцi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня.

 

13.Викупу власних акцiй протягом 2014 року не вiдбувалось, тому "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня.

 

14."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнювалась тому, що дохiд( виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

15."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнювалась тому, що виручка вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

16."Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових паперiв" не заповнювалась, тому що борговi цiннi папери в звiтному роцi не випускались.

 

17."Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" не заповнювалась в звязку з вiдсутнiстю такої iнформацiї протягом звiтного перiоду.

 

18."Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнювалась, тому що iпотечнi облiгацiї за звiтний перiод не випускались.

 

19."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнювався тому,що iпотечнi облiгацiї в звiтному перiодi не випускались.

 

20."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнювалась тому, що кредитнi договори вiдсутнi.

 

21.В звiтному перiодi випуск iпотечних сертифiкатiв не проводився, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня.

 

22."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювалась тому, що емiтент не володiє iпотечними активами.

 

23.Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН" ,"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН","Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН","Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН","Правила ФОН" не заповнювались тому, що фонд операцiй з нерухомiстю не створювався.

 

24.Вiдомостi про аудиторський висновок не зазначаються, так як ця iнформацiя не подається публiчним акцiонерним товариством.

 

25.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня тому, що за 2014 рiк емiтентом складена рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

26."Звiт про стан обєкта нерухомостi( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта(частини обєкта) житлового будiвництва) " не надається тому, що випуск цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi, не проводився.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААА 498218

3. Дата проведення державної реєстрації

            23.04.2004

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            1010550

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            23.64 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей

            23.32 - Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

            23.52 - Виробництво вапна тагiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства

            не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Криворiзька фiлiя ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

            305750

3) Поточний рахунок

            26001060434147

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            вiдсутнiй

5) МФО банку

            немає

6) Поточний рахунок

            немає

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Костянтин Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "Кривбастехнопром" головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки Голови наглядової ради визначенi Статутом  ПАТ "Кривбастехнопром" та умовами  трудового  договору, який укладено з ним 28 квiтня 2014 року.Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо Загальними зборами не обрано iншого головуючого на Загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.Голова наглядової ради має право дiяти вiд iменi  Товариства , представляти його iнтереси в усiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах та органiзацiях,  надавати доручення членам наглядової ради, розвязувати iншi питання, що належать за Статутом  та за трудовим договором до компетенцiї Голови Наглядової ради.Посадовiй особi емiтента  як головi наглядової ради винагорода виплачувалась згiдно умов трудового договору.Ненадано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж  роботи  17 рокiв. перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх  пяти рокiв: голова правлiння, голова наглядової ради.

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Наталiя Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбаскульттовари" заст.головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : член наглядової ради..Загальний стаж роботи  34 роки.

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Нiна Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1950

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            КУ ТЦ СОПiОНГ сестра -господарка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : член наглядової ради..Загальний стаж роботи  35 рокiв.

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Деревянко Нiна Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1952

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбаскульттовари" керуюча транспортним вiддiлом

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : член наглядової ради..Загальний стаж роботи  36 роки.

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Євген Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "Вакант" директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа  працює на посадi директора ПП "Вакант"(50005,м.Кривий Рiг,вул.Каховська,82а). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : директор,член наглядової ради.Загальний стаж роботи  10 рокiв.

 

1) Посада

            генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хамаза Iрина Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбастехнопром" голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi Статутом та трудовим договором, який укладено  28 квiтня 2011 року.До компеттенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства.Ненадано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа  працює  в ПП "Строй-Арсенал" на посадi заст. директора з охорони працi за сумiсництвом. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж  роботи  36 рокiв. Перелiк попереднiх посад , якi посадова особа обiймала протягом останнiх  пяти рокiв: голова правлiння,генеральний директор.

 

1) Посада

            голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дядiн Костянтин Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"кривбаскульттовари" електрик

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано  3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : голова ревiзiйної комiсiї.Загальний стаж роботи  30 рокiв.

 

1) Посада

            член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гончар Валентина Анатолiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : член ревiзiйної комiсiї.Загальний стаж роботи  33 роки.

 

1) Посада

            член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Катеринчик Олена Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            пенсiонерка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            28.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2014року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : член ревiзiйної комiсiї..Загальний стаж роботи  38 рокiв.

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Точiй Свiтлана Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "Строй-Арсенал"  бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            01.05.2013, обрано на перiод декретної вiдпустки

9) Опис

            Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi  посадовою iнструкцiєю.До компеттенцiї головного бухгалтера належить  органiзацiя  бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.Головний бухгалтер формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику пiдприємства.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства..Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа працює в ПП "Вакант" на посадi бухгалтера за сумiсництвом(50005м.Кривий Рiг, вул.Каховська,82А) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв : бухгалтер.Загальний стаж роботи  4 роки.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

  

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0

член наглядової ради

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

  

337

0,0083

337

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Нiна Iванiвна

  

200 959

4,9715

200 959

0

0

0

член наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

  

907

0,0224

907

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

  

197 962

4,8974

197 962

0

0

0

генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

  

283

0,007

283

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Дядiн Костянтин Iванович

  

612

0,0151

612

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

  

502

0,0124

502

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Катеринчик Олена Миколаївна

  

124

0,0031

124

0

0

0

головний бухгалтер

Точiй Свiтлана Валерiївна

  

0

0

0

0

0

0

Усього

3 168 648

78,3891

3 168 648

0

0

0

 

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Кирику Костянтин Георгiйович

  

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0

Усього

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

28.04.2014

 

Кворум зборів

78,48

 

Опис

Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.Прийняття рiшення з питань порядку  проведення загальних зборiв акцiонерiв.

2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013рiк.

3.Затвердження розподiлу прибутку(покриття збиткiв) за 2013 рiк.

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.

5.Обрання Голови та членiв  Наглядової Ради Товариства  та затвердження умов цивiльно-правових договорiв,  якi укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право пiдписання  такого договору.

6.Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження  умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з ними, встановлення розмiру їх   винагороди. Обрання уповноваженої  особи на право пiдписання  такого договору.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.

По питанням порядку денного було прийнято наступнi рiшення:

По першому питанню  порядку денного Збори вирiшили :  обрати лiчильну комiсiю в складi   3-х осiб, а саме :  Кирику Денис Георгiйович, Сiзоненко Нiна Григорiвна, Кирику Георгiй Миколайович.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи  загальних зборiв Товариства.З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера(його представника). Пiсля закриття загальних зборiв  пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.patktp.com.ua".

По другому питанню порядку денного  Збори вирiшили:- затвердити  рiчний звiт  Товариства за 2013 рiк, у тому числi Баланс станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2013 рiк з наступними показниками :валюта балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року - 14126 тис.грн(чотирнадцять мiльйонiв  сто двадцять шiсть  тисяч  грн.), фiнансовий результат - прибуток  в розмiрi  863(вiсiмсот шiстдесят три) тис.грн."

По третьому питанню  порядку денного збори вирiшили: затвердити розподiл прибутку  за 2013 рiк в розмiрi 863тис грн. таким чином:-820 тис.грн на формування резервного капiталу;-37 тис.грн на покриття збиткiв попереднiх рокiв;-6 тис.грн на покриття виправлень в балансi за 2013 рiк.

По четвертому питанню  порядку денного  збори вирiшили : Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Роботу Наглядової ради за 2013 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає  положенням його установчих документiв". Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Роботу Генерального директора Товариства  за 2013 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає  положенням його установчих документiв. Основнi напрямками дiяльностi Товариства на 2014 рiк це:- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї  Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає  положенням його установчих документiв.

По пятому питанню  порядку денного збори вирiшили :Обрати Головою Наглядової ради  Кирику Костянтина Георгiйовича,  членами  Наглядової ради Товариства : Кирику Нiну  Iванiвну, Дерев'янко Нiну Михайлiвну, Кирику Євгена Георгiйовича та Ткаченко Наталiю  Олександрiвну. Затвердити умови цивiльно-правового договору для Голови наглядової ради на оплатнiй основi,  для членiв Наглядової ради на безоплатнiй основi та уповноважити генерального директора  Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.

По шостому питанню порядку денного Збори вирiшили: обрати   Головою Ревiзiйної комiсiї Дядiна Костянтина Iвановича, членами Ревiзiйної комiсiї - Гончар Валентину Анатолiївну, Катеринчик Олену Миколаївну. Затвердити умови цивiльно-правового договору для  членiв Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та уповноважити генерального директора  Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з  членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

 

 
       

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Трансексiм-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31932348

Місцезнаходження

50042, Україна, Дніпропетровська обл., Саксаганський р-н, м.Кривий Рiг, пр.200-рiччя Кривого Рогу3/173

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2918

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 Аудиторська палата Україна

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056)404-08-90

Факс

(056)404-08-90

Вид діяльності

Аудиторська фiрма,яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Емiтент користується послугами Аудиторської фiрми "Трансексiм-аудит" з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул.Шовковична,42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД№034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044)277-50-00

Факс

(044)277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" з сiчня 2013 року здiйснила включення  акцiй емiтента до Бiржового Списку без включення до Бiржового Реєстру.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)591-04-19

Факс

(044)482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговуванню обiгу цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй обслуговує випуск цiнних паперiв емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "Приватбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

22

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.10.2011

Міжміський код та телефон

(056)7165119

Факс

(056)7896021

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає банкiвськi операцiї

Опис

В Криворiзькiй фiлiї ПАТ "Приватбанк" емiтенту вiдкрито поточний рахунок  у нацiональнiй валютi та рахунок зi спецiальним режимом використання вiдповiдно до чинного законодавства України.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

35/04/1/10

Днiпропетровське територiальне  управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000079628

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

4 042 200

1 010 550

100

Опис

Акцiї розмiщенi в повному обсязi.Акцiї в лiстингу не знаходяться.Додаткової емiсiї  в 2014 роцi емiтент не здiйснював.Цiннi папери емiтента внесенi до Бiржового списку  без включення до Бiржового реєстру вiдповiдно до рiшення Операцiйного управлiння  фондової бiржi  ПФТС № 3001/2013/4 вiд 30.01.2013р.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створене в травнi 1961 року як оптова база "Укркультторг".Оптова база була єдиним пiдприємством в мiстi Кривий Рiг по оптовому продажу товарiв культурного вжитку.29 березня 1991 року на пiдставi Наказу №22 Мiнiстерства торгiвлi Української РСР Криворiзька оптова база "Укркультторг" перейменована в Криворiзьке оптове пiдприємство "Укропткульттовари".В груднi 1992 року згiдно рiшення мiської ради пiдприємство перейменовано в Криворiзьке орендне колективне пiдприємство "Культтовари", яке в 1996 роцi разом з Фондом Державного майна України на пiдставi установчого договору створили вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари".Засновники товариства не володiють акцiями товариства.Акцiонерами товариства є фiзичнi особи, якi набули право власностi у передбаченному законодавством порядку.В 2004 роцi акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари" перейменовано в "Кривбастехнопром".27 квiтня 2011 року згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром". ПАТ "Кривбастехнопром" це цiлiстний майновий комплекс, який збудовано в 1973 роцi.За звiтний перiод ПАТ "Кривбастехнопром"  в стадiї злиття, подiлу, приєднання або видiлу не перебувало.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В складi емiтента не має фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених стуктурних пiдроздiлiв.Емiтент не виступав засновником дочiрнiх пiдприємств. Органiзацiйна структура пiдприємства складається з адмiнiстрацiї, вiддiлу облiку та правового забезпечення та вiддiлу господарчого обслуговування та матерiально-технiчного забезпечення.  Змiн в органiзацiйнiй структурi по вiдношенню до попереднiх звiтних перiодiв не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  12 осiб.На кiнець року на пiдприємствi працював 1 внутрiшнiй сумiсник. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу в звiтному  роцi не було.Витрати на оплату  працi  згiдно даних Звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк  склали 196 тис.грн..Витрати зменшилися вiдносно попереднього року на 11 тис. грн за рахунок використання працiвниками вiдпусток без збереження заробiтної плати.Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, проводилась шляхом пiдвищення оплати працi кадрiв та проведення професiйного навчання робiтникiв та службовцiв.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство є самостiйним i не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть  з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 Будь- яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд  16.07.1999р для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером. Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк методом подвiйного  запису згiдно з Робочим  планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого Наказом про облiкову полiтику № 1-а вiд 03.01.2013р, у вiдповiдних журналах- ордерах та аналiтичних вiдомостях. Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2014 року не вiдбувалося.На пiдставi ч.2 ст.121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ч.6 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" дата переходу на МСФЗ встановлена 01.01.2012року. З метою складання фiнансової звiтностi  використовуються наступнi  принципи i методи облiкової полiтики : - основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється помiсячно прямолiнейним методом; - до iнвестицiйної нерухомостi застосовується модель переоцiненої вартостi вiдповiдно до МСФО 16; - проводиться нарахування резерву сумнiвних боргiв емiтента. По всiм iншим питанням пiдприємство керується МСБО та МСФЗ.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами  послуг , що їх надає  емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав бiльше 10% доходу за звiтний рiк - це  надання в оренду власного нерухомого майна.  Обсяг виробництва у натуральному  та грошовому виразi в 2014 роцi: виручка вiд надання  в оренду власного нерухомого майна  склала 1476 тис.грн. Надання в оренду майна здiйснюється за договiрними цiнами. Загальна сума виручки за 2014 рiк склала 1521 тис.грн. Iнформацiя про загальну суму експорту не надається в зв'язку з вiдсутнiстю зовнiшньо-економiчної дiяльностi. Частка експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв - це  виготовлення сухих будiвельних сумiшей. Емiтент має потужнi виробничi площi за рахунок яких може збiльшити їх виробництво. Товариство не залежнiсть вiд сезонних змiн. Основний  ринок  збуту -мiсто Кривий Рiг. Основними  клiєнтами Товариства є юридичнi особи, якi мають потреби в послугах емiтента. Основними  ризиками в дiяльностi емiтента є: недостатнiсть власних фiнансових ресурсiв,iнфляцiйний ризик,податковий ризик,зменшення попиту на послугу, а також форс-мажорнi обставини. Заходами емiтента  щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi є страхування та створення необхiдних фiнансових резервiв. Обов'язок страхування орендованого майна прописується в договорi оренди. Розширення виробництва та ринкiв збуту - за рахунок будiвництва торговельного центру та розширення площ ,якi надаються  в оренду . Збут послуги здiйснюється методом прямого надання юридичним особам України на основi договiрних вiдносин. Сировина  в ходi основної дiяльностi не використовується..Доступнiсть та динамiка цiн на сировину не дослiджується. Особливiсть послуг товариства полягає в тому, що здавання нерухомого майна в оренду вiдбувається за конкурентними цiнами та невеликим прибутком. Стан  галузi задовiльний, характеризується високим рiвнем конкуренцiї. Новi технологiї не впроваджуються. Пiдприємство постiйно вдосконалює свою конкурентоспроможнiсть. Становище на ринку стабiльне. Виробничi площi емiтента  знаходяться в районi доступних пiд'їзних шляхiв та  є конкурентоспроможними з надання послуг з оренди примiщень виробничого призначення. Напрямками перспективного розвитку  емiтента є оновлення основних засобiв  шляхом  проведення ремонтних робiт. Оскiльки пiдприємство закуповує готову продукцiю, а не сировину i матерiали, постачальники сировини i матерiалiв ,що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання вiдсутнi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 На початок 2010 року балансова вартiсть необоротних  активiв  складала 3180,9 тис. грн. За перiод з 2010 по 2014 рiк було придбано основних засобiв на суму 346 ,9 тис. грн.(в тому числi  машин та обладнання -238,8 тис.грн, iнструментiв  та приладiв 49,7 тис. грн, iнших основних засобiв -18 тис. грн, малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв- 40,4 тис.грн.).При переходi на МСФЗ за перiод з 2012роцi  по 2013 рiк було проведено переквалiфiкацiю будiвель та споруд в iнвестицiйну нерухомiсть на суму 22 003 тис.грн .Пiсля проведення переоцiнки  в 2014 роцi  ,балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала на кiнець року  19 637,7 тис. грн.

За перiод з 2010 по 2014 рiк було вiдчужено (лiквiдовано) основних засобiв на суму 46,2 тис. грн. (в тому числi  машин та обладнання -38,6 тис.грн, iнструментiв  та приладiв 0,3 тис. грн,малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв- 0,4 тис.грн; малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв- 6,9 тис.грн).На кiнець перiоду збiльшилась сума капiтальних iнвестицiй до 3579 тис.грн.Капiтальнi iнвестицiї  фiнансуються за власнi кошти.

 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Повязаною стороною для емiтента є приватне пiдприємство "Вакант", директор якого є акцiонером i членом наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".В 2014 роцi ПП "Вакант" орендувало офiс та складське примiщення у ПАТ "Кривбастехнопром" згiдно договору оренди № 17 вiд 01.07.2013 , брало в оренду вантажний автомобiль згiдно договору  №5 вiд 01.09.2013 та замовляло виготовлення сухих будiвельних сумiшей згiдно договору №6 вiд 20.09.2013р.

В 2014 роцi ПАТ "Кривбастехнопром" надало ПП "Вакант" робiт та послуг на суму 46235,94 грн. ПП "Вакант" розрахувалось з ПАТ "Кривбастехнопром" в повному обсязi, дебiторська заборгованiсть на 31.12.2014р. вiдсутня. Формування орендної плати за договором оренди нежитлового примiщення вiдбувається згiдно встановлених розцiнок для всiх орендарiв. Нiяких спецiальних цiн для ПП "Вакант" не встановлюється.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всi основнi засоби знаходяться у власностi товариства та розташованi  за адресою: м.Кривий Рiг, вул.Каховська, 82А.В звiтному роцi пiдприємством орендовано 2 автомобiлi для перевезення працiвникiв пiдприємства при виконаннi  останнiми своїх службових обовязкiв.Станом на 31.12.2014року основнi засоби  складають за первiсною вартiстю - 2454 тис.грн. Знос (амортизацiя) становить 1402 тис.грн.Залишкова вартiсть -1052 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв в середньому  складає 100%.Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища. За використане  у транспортi паливо пiдприємство сплачує до бюджету збiр на охорону навколишнього середовища.Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти.  В 2007 роцi розпочато будiвництво торговельного комплексу. До кiнця 2014 року будiвництво незавершене.Капiтальнi iнвестицiї на кiнець звiтного року склали 3579,0 тис.грн.Будiвництво торговельного комплексу планується завершити в 2015 роцi. При введеннi в дiю торговельного комплексу буде можливiсть здавати в оренду торговельну площу близько 1300 кв.м.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПАТ "Кривбастехнопром" розташоване на дiлянцi 1,76 га, яку орендує у мiсцевої влади. Змiни в законодавствi про сплату за землю iстотно впливають на дiяльнiсть емiтента. В 2014 роцi сплачено орендної плати за землю в розмiрi 317,0 тис.грн.

 

 

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2014 роцi емiтентом виплачено штрафних санцiй в розмiрi 550 грн за несвоєчасну сплату податкiв.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Цiлi Товариства пiд час управлiння капiталом такi: забезпечення здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть таким чином, щоб приносити дохiд акцiонерам i вигоду iншим зацiкавленим сторонам;  забезпечення доходу для акцiонерiв шляхом встановлення цiни на продукти i послуги пропорцiйно рiвню ризику. Товариство встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Товариство управляє структурою капiталу i вносить до неї коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику по вiдповiдних активах. Для того, щоб залишити незмiнною або скоригувати структуру капiталу, Товариство коригує суму резервного капiталу.Товариство аналiзує капiтал на пiдставi спiввiдношення кредиторської заборгованностi  до скоригованого резервного капiталу.  Пiдхiд керiвництва Товариства  до вирiшення проблем лiквiдностi  грунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю, шляхом використання банкiвських овердрафтiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

В 2014 роцi  договори укладенi мiж ПАТ "Кривбастехнопром" та iншими юридичними особами виконанi в повному обсязi та в означенi термiни.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2015 роцi перед Товариством стоять важливi  завдання щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану, а саме :

- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;

-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;

-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;

-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок на базi пiдприємства  не проводилось, витрати на такi цiлi в 2014 роцi не передбачались.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.Дата вiдкриття провадження у справi  №904/5986/13  Господарським судом Днiпропетровської областi 02.08.2013 року.Вiдповiдач -Криворiзька мiська рада Днiпропетровської областi,м.Кривий Рiг.Змiст та розмiр позовних вимог:  про визнання  рiшення вiд 24.01.2007р. № 871 недiйсним .Ухвалою Вищого Господарського суду України  вiд 16.04.2014 року  вiдмовлено в допуску справи до провадження Верховного Суду  України.

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За обставин того, що Товариство  має предостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, можна висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.Аналiз показникiв фiнансового стану за перiод з 2012 по 2014 рiк здiйснено за наступними показниками :

1.Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi  характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов'язань  пiдприємство має можливiсть негайно погасити.  

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,0003

 Станом на  31.12.2013 року склав -0,0041

 Станом на 31.12.2014 року склав -0, що свiдчить про абсолютну неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,1021

 Станом на  31.12.2013 року  склав - 0,1658

 Станом на  31.12.2014 року  склав -0,1995

що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження. Цей коефiцiєнт показує, що на кожну гривню поточних зобов'язань в 2014 роцi приходиться 0,1995 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї  -  розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому  вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,7396

 Станом на  31.12.2013 року  склав -0,7737

Станом на  31.12.2014 року  склав -0,7139

 Це свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано практично за рахунок власних коштiв.

4.Коефiцiєнт структури капiталу  - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0.

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,352

 Станом на  31.12.2013 року  склав -0,2925

Станом на  31.12.2014 року  склав -0,4008,

 що ще раз вказує на те, що пiдприємство здiйснює фiнансування своїх активiв в бiльшостi за рахунок власних коштiв.

 

 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 058

1 052

0

0

1 058

1 052

  будівлі та споруди

926

914

0

0

926

914

  машини та обладнання

116

138

0

0

116

138

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

16

0

0

0

16

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 058

1 052

0

0

1 058

1 052

Опис

Основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами- до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2014 року складає - 22092 тис.грн., в т.числi :

Будiвлi та споруди: -  1941 тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть : - 19638 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 28 тис.грн.

Машини та обладнання: - 348тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 84тис.грн.

Малоцiннi необоротнi иатерiальнi активи -53 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2014 року: - 10918тис.грн., в т.ч.:

Будiвлi та споруди: -  914тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть : - 9866тис.грн.

Машини та обладнання: - 138тис.грн.

До складу основних засобiв в рядок 1010  Балансу не врахована вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, яка також вiдноситься до складу основних засобiв. У зв'язку з вимогами складання фiнансової звiтностi, в балансi окремим рядком 1015 вiдокремлена вартiсть  iнвестицiйної нерухомостi, тому надаємо данi про iнвестицiйну нерухомiсть у примiтках.

Iнвестицiйна нерухомiсть здається в оренду, пiсля первинного визнання об'єктiв iнвестицiйною нерухомiстю, подальша її оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта. В 2014 роцi iнвестицiйна нерухомiсть  не амортизується.

Ступiнь зносу складає 50,6%.Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2014 року становить 1402 тис.грн (будiвлi та споруди -1027 тис.грн, машина та обладнання-294 тис.грн, транспортнi засоби -28 тис.грн, малоцiннi НМА-53 тис.грн).

Орендованi основнi засоби облiковуються поза балансом. Основнi засоби знаходяться по мiсцю знаходження емiтента. Обмежень на використання майна емiтент в звiтному роцi не мав.Протягом звiтного року збiльшено вартiсть основних засобiв за рахунок придбання та переоцiнки нерухомостi за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

10 979

10 929

Статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р №485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9968 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9968 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9918 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9918 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не  менша вiд статутного капiталу(скоригованого). Вимоги п.3 ст .155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

       

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

8

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит

26.12.2014

8

0,9

25.01.2015

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

48

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4 344

X

X

Усього зобов'язань

X

4 400

X

X

Опис

Зобовязання емiтента на кiнець звiтного року складаються iз зобовязань за короткостроковим кредитом банку, податковими зобовязаннями та iншими, якi включають в себе кредиторську заборгованiсть за товари,заборгованiсть за авансовими звiтами, з оплати працi та страхування, з учасниками та iнших поточних зобовязань.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2014

29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя призначається Наглядовою радою товариства

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" ,якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй Товариства становить понад 100 осiб голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться тiльки з використанням бюлетенiв для голосування

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Останнi позачерговi збори були проведенi в 2009  роцi  з  наступним порядком денним :1.Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 2.Затвердження результатiв закритого(приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого(приватного) розмiщення акцiй.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались.

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались в звязку з її малочисельнiстю.

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує заробiтну плату згiдно трудового договору(контракту)  , члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Члена наглядової ради не може бути обрано головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Членiв наглядової ради було обрано на рiчних зборах акцiонерiв 28.04.2014 року та надано можливiсть самостiйно ознайомитись зi змiстом Внутрiшнiх Положень Товариства.

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

так

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на загальних зборах акцiонерiв  прийнято "Положення про iнформацiйну полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" та Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про визначення аудитора, затвердження умов договору та розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї наглядової ради

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався  протягом останнiх трьох рокiв

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi проводилась аудиторською фiрмою

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

данних немає

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

В звязку з недостатньою кiлькiстю власних обiгових коштiв для здiйснення своєї господарської дiльностi емiтент планує залучити банкiвський кредит

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2011; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" прийнято загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття Кодексу корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi в мережi iнтернет

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

данних немає

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31932348

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

50042, м. Кривий Рiг,  пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2918, 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Висновок незалежного аудитора

про достовiрнiсть фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

 за 2014  рiк

Юридична адреса: 50005, Днiпропетровська обл.,

м. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А

                                            код ЄДРПОУ - 01552983

 

м. Кривий Рiг                                                                                 10 квiтня 2015 р.

 

Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "Кривбастехнопром".

 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Трансексiм - Аудит" (свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М.  (сертифiкат аудитора  серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2016 р.), бухгалтерiв-експертiв Воробейчик С.М., Потурайко О.В.,   згiдно з договором № 13 - ауд. вiд 20.03.2015 р.  проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi  Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" (далi ПАТ "Кривбастехнопром"): балансу (звiту про фiнансовий стан)    станом на 31 грудня 2014 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)  за  2014 рiк, звiту про рух грошових коштiв  (за прямим методом) за 2014 рiк, звiту про власний капiтал за 2014 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. 

         Аудиторська перевiрка проведена згiдно  "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (МСА), якi визнанi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Мiжнародими стандартами бухгалтерського облiку, iншими законодавчими та нормативними документами, якi регулюють дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi.

МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає отримання достатнiх i належних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок в веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi.

 

 

Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв, визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА № 320.

В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог МСФО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв.

Оцiнюючи ризики при проведеннi аудиту, ми розглянули тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, а також для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "Кривбастехнопром" з метою виявлення усiх можливих недолiкiв.

При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) ми керувалися вимогами МСА №700 та №705 з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. №1360.

Перевiрку  розпочато 20.03.2015 р. та закiнчено 10.04.2015 р.

Аудитор зауважує, що надана для пiдтвердження фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кривбастехнопром" на момент складання висновку не затверджена Загальними рiчними зборами акцiонерiв, так як дата їх проведення призначена пiсля дати складання висновку.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення незалежної професiйної  думки  щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання  за 2014 рiк.

 

Основнi  вiдомостi  про аудитора:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит" - свiдоцтво про внесення до Реєстру  аудиторських фiрм та приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України  № 2918 вiд 23.04.2002 р. Сертифiкат аудитора серiя 005167 дiйсний до 29.03.2016 р.

 

Юридична адреса: 50042, м. Кривий Рiг,  пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

тел.(факс) 404-08-90

Поштова адреса: 50065, м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, б. 18 кв. 58.

 

 

Основнi  вiдомостi  про емiтента наведенi у таблицях:

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента :

Повне найменування   Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

Скорочене найменування     ПАТ "Кривбастехнопром"

Органiзацiйно-правова форма      Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ          01552983

Код територiї за КОАТУУ   1211036300

Територiя (область)     Днiпропетровська

Поштовий iндекс         50005

Населений пункт          м. Кривий Рiг

Вулиця, будинок         Каховська, 82А

Мiжмiський код та телефон (056) 404-23-74

Факс           (056) 404-23-74

Фактичне мiсцезнаходження          м. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А

Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента:

Номер та серiя виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв   ААА № 498218

Номер запису в  Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв1 227 120 0000 000867

Дата запису в  Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв23.04.2004 року

Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

Зареєстрований статутний капiтал (грн.)         1 010 550,00 грн.

Банкiвськi установи, що обслуговують емiтента:

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком      ПАТ "УКРСОЦБАНК"

МФО банку        300023

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком      ПАТ "Приватбанк"

МФО банку        305750

Основнi види дiяльностi :

-        згiдно Довiдки АБ № 560514 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України

Код за КВЕД      Вид дiяльностi

23.64Виробництво сухих будiвельних сумiшей

23.32Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої цегли

23.52Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

23.69Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

31.09Виробництво iнших меблiв

41.20Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

 

 

Посадовими особами ПАТ "Кривбастехнопром"  у перевiряємому перiодi були :

Голова наглядової ради -  Кирику Констянтин Георгiйович.

Керiвник - Хамаза Iрина Григорiвна.

Головний бухгалтер - Точiй Свiтлана Валерiївна.

 

ПАТ "Кривбастехнопром" є емiтентом простих iменних акцiй, iнформацiя про випуск яких наведена у таблицi.

Дата реєстра

цiї емiсiї     Номер свiдо-цтва про реєс-тра-цiю емiсiї        Найменування органу, що зареєстрував емiсiю    Вид акцiй   Форма випус-куНомi-нальна вар-тiсть (грн.)   Кiль-кiсть

акцiй

(штук)        Сума

за но-

мiна-лом

(грн.)          Доля у статут-ному

капiта-лi (%)

02.06.

2010 р.       35/04/1/10  Днiпропетров-ське територiальне управлiння ДКЦПФР         Прос-тi iмен-нi    Бездо-кумен-тарнi       0,25  4042200     1010550     100

 

Iнформацiя про власникiв акцiй емiтента  ПАТ "Кривбастехнопром" наведена у таблицi:

 

 

 

 

Найменування    Дата внесення до реєстру     Кiлькiсть акцiй (штук)Вiд заг.кiл. акцiй (%)

                           

Кирику К.Г.        18.04.2001 року              2 766 962        68,4519

Кирику Н.I.         18.04.2001 року                 200 959          4,9715

Деревянко Н.М.  18.04.2001 року                        907          0,0224

Iншi фiзичнi особи в кiлькостi 181 чол.  18.04.2001 року              1 073 372          26,5542

Всього                     4 042 200        100

 

Аудиторською  перевiркою  встановлено:

 

         ПАТ "Кривбастехнопром"  веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.      Облiк повнiстю автоматизований. Товариство вибрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї за допомогою бухгалтерської програми "1С:Пiдприємство". Пiдставою для бухгалтерського облiку є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Господарськi операцiї вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства  для цiлей облiку за МСФЗ" за № 1а вiд 03.01.2013 р., який вiдповiдає вимогам Закону України  № 996-Х1У вiд 16.07.1999р., прийнятим МСФО. Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2014 року не вiдбувалося.

Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно у термiн, передбачений ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV.

 Дата переходу на МСФЗ ПАТ "Кривбастехнопром" встановлена 01.01.2012, про що наведено в Примiтках.

Крiм того, аудитор вказує, що фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк не затверджена загальними зборами акцiонерiв, так як дата їх проведення призначена пiсля дати висновку.

З умов вибiркової перевiрки ПАТ "Кривбастехнопром"  аудитор має достатньо iнформацiї для умовно - позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi суб'єкта пiдприємництва ПАТ "Кривбастехнопром"   встановленим нормативам МСФЗ. Пiдставою для висловлення умовно - позитивної думки є те, що за умовами договору дата початку проведення аудиту призначена пiсля 31.12.2014 року, тобто, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв та запасiв. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром"  станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до МСФЗ. За обставин того, що товариство неплатоспроможне, але має предостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, ми можемо висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.

 

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов`язань.

 

Основнi засоби

нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi

активи та їх знос (амортизацiя)

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2014 р. рахується власних основних засобiв на суму 2454 тис. грн, якi оцiненi за iсторичною собiвартiстю, а будiвлi та споруди за справедливою вартiстю, в тому числi: 

ў       Будiвлi та споруди - 1941 тис. грн.

ў       Транспортнi засоби - 29 тис. грн.   

ў       Машини та обладнання - 348 тис. грн.

ў       Iнструменти, прилади - 83 тис. грн.

ў       Iншi  необоротнi матерiальнi активи - 53 тис. грн.

Власнi основнi засоби пiдприємства мають виробниче призначення.

Протягом 2014 року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання   на загальну суму - 82 тис. грн., в тому числi:

ў       Машини та обладнання - 8 тис. грн.

ў       Iнструменти, прилади - 47 тис. грн.

ў       Iншi  необоротнi матерiальнi активи - 27 тис. грн.

 

     Протягом звiтного перiоду вибуття основних засобiв не вiдбувалося.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2014р. по основним засобам складає 1402 тис. грн.

Облiк основних засобiв пiдприємство здiйснює згiдно Мiжнародного (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Основнi засоби".

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося помiсячно прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.

Вартiсть нематерiальних активiв, якi оцiненi за iсторичною собiвартiстю станом на 31.12.2014 року, складає 8 тис.грн., сума нарахованого зносу, вiдповiдно - 4 тис.грн.

         Нематерiальнi активи у 2014 роцi з'явилися внаслiдок рекласiфiкацiї основних засобiв.  Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСФО № 38 "Нематерiальнi активи".

 

        Iнвентаризацiя основних засобiв проводилася по всiм пiдроздiлам пiдприємства станом на 31.12.2014 року на пiдставi Наказу про iнвентаризацiю вiд 25.12.2014 р. за № 1-i.  Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 31.12.2014р., оскiльки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевiрки пiдприємства.

         Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2014 року, яке облiковувається на балансi  ПАТ "Кривбастехнопром", складає 3579 тис.грн.

        

 

Iнвестицiйна нерухомiсть

                   На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" облiковується нерухомiсть, що  утримується власником з метою отримання орендних платежiв та класифiкована у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

До iнвестицiйної нерухомостi ПАТ "Кривбастехнопром", вiдповiдно до облiкової полiтики, застосовує модель переоцiненої вартостi вiдповiдно до МСБО 16.

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2014 р. рахується iнвестицiйної нерухомостi на суму 19 638 тис. грн, яка оцiнена  за справедливою вартiстю згiдно МСФО 40 на пiдставi експертного висновку незалежного оцiнювача. Сума нарахованого зносу на 31.12.14 складає - 9 772 тис.грн. У 2014 роцi згiдно наказу про облiкову полiтику амортизацiя по iнвестицiйнiй нерухомостi не нараховувалася.

Сума дооцiнки такої нерухомостi станом на 31.12 2014 року склала - 180 тис. грн.

 

Запаси.

Балансова вартiсть запасiв вiдображена ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".

Запаси оцiнюються на дату балансу за найменшою iз двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi продажу.

При вибуттi запасiв на пiдприємствi використовується метод ФIФО.

Станом на 31.12.2014 р. балансова вартiсть виробничих запасiв складає 564 тис. грн., у тому числi :

ў       сировини та матерiалiв - 19 тис. грн.;

ў       паливо-мастильних матерiалiв - 4 тис. грн..;

ў       будiвельнi матерiали - 485 тис. грн.;

ў       запаснi частини - 1 тис. грн.;

ў       iншi матерiали - 42 тис. грн.;

ў       малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 3 тис. грн.;

ў       товари -10 тис. грн

 

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання її фiнансовими активами у вiдповiдностi до МСБО.

Станом на 31.12.2014 р. на пiдприємствi згiдно балансу рахується дебiторська заборгованiсть  на загальну суму 216 тис. грн. в тому числi:

ў       за товари, роботи, послуги - 216 тис грн.;

Дебiторська заборгованiсть на балансi пiдприємства облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, з врахуванням резерву.

Резерв сумнiвних боргiв у 2014 роцi на ПАТ "Кривбастехнопром", розрахований на пiдставi питомої ваги списаної дебiторської заборгованостi за кожний перiод iз попереднiх трьох рокiв в сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду та склав 7 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський  облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

Дебiторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2014р. пiдприємство не має.

 

Грошовi кошти .

Залишку грошових коштiв станом на 31.12.2014 р.  товариство не має.

 

     Власний капiтал

Станом на 31.12.2014 року власний капiтал ПАТ "Кривбастехнопром", вiдображений у фiнансовiй звiтностi складає 10 979 тис. грн., у тому числi:

ў       Статутний  капiтал - 1 011 тис. грн.;

ў       Капiтал у дооцiнках - 9 695 тис.грн. ;

ў       Резервний капiтал - 657 тис.грн.;

ў       Непокритий збиток - 384 тис. грн.

Статутний капiтал сформовано у повному обсязi, сум несплаченого капiталу пiдприємство не має, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Кiлькiсть акцiй вiдповiдає розмiру статутного капiталу.

 

Чистi активи

Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням  Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.

Вартiсть  чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов'язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:

Ф.1 (  Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) - Ф.1 (Пiдсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)

Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв  складає - 10 979 тис. грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

Облiк довгострокових та поточних зобов'язань

Фiнансовi зобов'язання, оцiненi ПАТ "Кривбастехнопром" за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Розмiр зобов'язань фiнансової звiтностi  пiдтверджений проведенням iнвентаризацiї (актами звiряння заборгованостi) за звiтний перiод. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2014 р. складає  4400 тис. грн., в тому числi:

ў       за товари, роботи, послуги -  3578 тис. грн.,

ў       за короткостроковими кредитами - 8 тис.грн.;

ў       з бюджетом - 48 тис. грн., 

ў       з оплатi працi - 7 тис. грн.

ў       зi страхування - 3 тис. грн.,

ў       з учасниками - 1 тис. грн.,

ў       iншi поточнi зобов'язання - 755 тис. грн..

        Довгостроковi  зобов'язання станом на 31.12.2014 року на пiдприємствi не облiковуються.

Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський  облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.14р. пiдприємство не має.

 

Облiк витрат

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ПАТ "Кривбастехнопром" за 2014 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.

                 

Облiк фiнансових результатiв.

Облiк доходiв на ПАТ "Кривбастехнопром", на думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах, ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд".

За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк пiдприємством отримано прибуток в сумi 68 тис.грн., що вiдповiдає  рядку 2350 Форми № 2  "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)".

         За наслiдками аудиторської перевiрки аудитор  пiдтверджує, що "Баланс на 31.12.2014р." ПАТ "Кривбастехнопром"  складено на основi дiйсних облiкових даних.

Фiнансовi результати "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк"- прибуток в сумi 68 тис. грн.

 

Стан корпоративного управлiння ( в тому числi стан внутрiшнього аудиту)

         Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства Украiн