ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (виправлена)

Титульний аркуш

 

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза I.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.03.2015

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            01552983

4. Місцезнаходження

            50005, Україна, Дніпропетровська обл., Дзержинський р-н, мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а

5. Міжміський код, телефон та факс

            (056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.03.2015

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Бюлетень"Бюлетень.Цiннi папери України"

 

28.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

20.03.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

1.Емiтент у звiтному перiодi не займався  видами дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня.

 

2.Емiтент не приймав участь в створеннi юридичних осiб, тому данi в роздiлi "Вiдомостi  щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi.

 

3.У емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря, тому  iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась.

 

4.В звязку з тим, що емiтент не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки та не займає монопольне (домiнуюче) становище- рейтигування пiдприємство  не проводило, на пiдставi цього данi в роздiлi "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутнi.

 

5.У звязку з тим, що у вiдповiдностi до вимог р.4 Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р  "Iнформацiю про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.

 

6.Юридичнi особи не являються засновниками або учасниками емiтента, тому в роздiлi "Iнформацiя про засновникiв/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (юридичної особи)" вiдсутнi вiдомостi.

 

7.Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента, тому вiдомостi вiдсутнi в "Iнформацiї про осiб що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента(юридичної особи).

 

8.В роздiлi 6.1. "Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента " не вказанi паспортнi данi посадових осiб в звязку з ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних данних.

 

9.Дивiденди на пiдприємствi у 2013 роцi не  нараховувались та не виплачувались, тому  "Iнформацiя про дивiденди " вiдсутня.

 

10.В звiтному роцi облiгацiї емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " вiдсутня.

 

11.В звiтному роцi iншi цiннi папери емiтентом не випускались, тому"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня.

 

12.В звiтному роцi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались, тому "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня.

 

13.Викупу власних акцiй протягом 2013 року не вiдбувалось, тому "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня.

 

14."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнювалась тому, що дохiд( виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

15."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнювалась тому, що виручка вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

 

16."Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових паперiв" не заповнювалась, тому що борговi цiннi папери в звiтному роцi не випускались.

 

17."Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" не заповнювалась в звязку з вiдсутнiстю такої iнформацiї протягом звiтного перiоду.

 

18."Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнювалась, тому що iпотечнi облiгацiї за звiтний перiод не випускались.

 

19."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнювався тому,що iпотечнi облiгацiї в звiтному перiодi не випускались.

 

20."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнювалась тому, що кредитнi договори вiдсутнi.

 

21.В звiтному перiодi випуск iпотечних сертифiкатiв не проводився, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня.

 

22."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнювалась тому, що емiтент не володiє iпотечними активами.

 

23.Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН" ,"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН","Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН","Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН","Правила ФОН" не заповнювались тому, що фонд операцiй з нерухомiстю не створювався.

 

24.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня тому, що за 2013 рiк емiтентом складена рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

25."Звiт про стан обєкта нерухомостi( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта(частини обєкта) житлового будiвництва) " не надається тому, що випуск цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi, не проводився.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААА 498218

3. Дата проведення державної реєстрації

            23.04.2004

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            1010550

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            23.64 - Виробництво сухих будiвельних сумiшей

            23.32 - Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

            23.52 - Виробництво вапна тагiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства

            не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Криворiзька фiлiя ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

            305750

3) Поточний рахунок

            26001060434147

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            вiдсутнiй

5) МФО банку

            немає

6) Поточний рахунок

            немає

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

акцiонери згiдно реєстру

  

100

Усього

100

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Костянтин Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "Кривбастехнопром" головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки голови наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, який укладено з ним 28 квiтня 2011 року.Голова наглядової ради без довiренностi  здiйснює представництво Товариства у державних органах , пiдприємствах, установах та органiзацiях. розпоряджається майном товариства, вартiсть якого перевищує триста тисяч гривень.Пiдписує угоди на суму понад триста тисяч гривень.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв.З  2009 по 2011 рiк займав посаду голови правлiння ПАТ "Кривбастехнопром", а з 2011 по 2013 рiк посаду голови наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Наталiя Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбаскульттоварi" заст.головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв.З  2009 по 2013 рiк займала посаду члена  наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Нiна Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1950

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            КУ ТЦ СОПiОНГ сестра -господарка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв.З  2009 по 2013 рiк займала посаду члена  наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Деревянко Нiна Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1952

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбаскульттовари" керуюча транспортним вiддiлом

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 11рокiв.З  2009 по 2011 рiк займала посаду голови Наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром" , а з 2011 по 2013 рiк займала посаду члена  наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кирику Євген Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "Вакант" директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена наглядової ради визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є:розробка та пiдготовка у складi  наглядової ради змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв.Посадова особа обрана до складу наглядової ради 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа  займає посаду директора ПП "Вакант". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних..Загальний стаж керiвної роботи 5 рокiв.З  2009 по 2011 рiк займав посаду  директора ПП "Вакант", а з 2011 по 2013 члена  наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хамаза Iрина Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"Кривбастехнопром" голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi статутом та трудовим договором, який укладено  28 квiтня 2011 року.До компеттенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 11рокiв.З  2009 по 2011 рiк займала посаду члена  правлiння ПАТ "Кривбастехнопром", а з 2011 по 2013 рiк генерального директора ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дядiн Костянтин Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"кривбаскульттовари" електрик

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано  3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 10рокiв.З  2009 по 2013 рiк займав посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гончар Валентина Анатолiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            пенсiонерка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 9 рокiв.З  2009 по 2011 рiк займала посаду  члена наглядової ради  ПАТ "Кривбастехнопром"  ,а з 2011 по 2013 рiк займала посаду члена  ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Катеринчик Олена Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

            7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            пенсiонерка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            27.04.2011, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обовязки члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та цивiльно-правовим договором, основними серед яких є: перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, а також каси та майна.Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї 28 квiтня 2011 року. Винагорода в грошовiй  та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв.З  2009 по 2013 рiк займала посаду члена  ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Кривбастехнопром".

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Точiй Свiтлана Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "Строй-Арсенал" головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            01.05.2013, обрано на перiод декретної вiдпустки

9) Опис

            Повноваження та обовязки  посадової особи визначенi  посадовою iнструкцiєю.До компеттенцiї головного бухгалтера належить  органiзацiя  бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства.Головний бухгалтер формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику пiдприємства.Отримує винагороду в виглядi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом товариства..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа працює в ПП "Вакант" на посадi бухгалтера за сумiсництвом. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж керiвної роботи 1 рiк.З  2009 по 2011 рiк займала посаду бухгалтера аудиторської фiрми "Респект-ЛЛ", з 2011 по 01.05.2013 року бухгалтера ПП "Строй-Арсенал", з 01.05.2013 головного бухгалтера ПАТ "Кривбастехнопром"( на перiод декректної вiдпустки)..

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова наглядової ради

Кирику Костянтин Георгiйович

  

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0

член наглядової ради

Ткаченко Наталiя Олександрiвна

  

337

0,0084

337

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Нiна Iванiвна

  

200 959

4,9715

200 959

0

0

0

член наглядової ради

Деревянко Нiна Михайлiвна

  

907

0,0225

907

0

0

0

член наглядової ради

Кирику Євген Георгiйович

  

197 962

4,8974

197 962

0

0

0

генеральний директор

Хамаза Iрина Григорiвна

  

283

0,007

283

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Дядiн Костянтин Iванович

  

612

0,0151

612

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Гончар Валентина Анатолiївна

  

502

0,0124

502

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Катеринчик Олена Миколаївна

  

124

0,003

124

0

0

0

головний бухгалтер

Точiй Свiтлана Валерiївна

  

0

0

0

0

0

0

Усього

3 168 648

77,58154

3 168 648

0

0

0

 

 


 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Кирику Костянтин Георгiйович

  

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0

Усього

2 766 962

68,4519

2 766 962

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2013

Кворум зборів

78,45

Опис

Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.Прийняття рiшення з питань порядку  проведення загальних зборiв акцiонерiв.

2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк.

3.Затвердження розподiлу прибутку(покриття збиткiв) за 2012 рiк.

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.

В установленому Законом порядку iнших пропозицiй не надiйшло.

По питанням порядку денного було прийнято наступнi рiшення:

По першому питанню Збори вирiшили :

 - обрати лiчильну комiсiю в складi  голови комiсiї Кирику Денис Георгiйович, членiв комiсiї Авдеєнко Алiна Володимирiвна, Кирику Георгiй Миколайович;

 -затвердити регламент Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдь по питанням порядку денного  до10 хвилин, час виступу за попереднiм записом до 5 хвилин,оголошення результатiв голосування до 3 хвилин, час вiдповiдi на запитання до 5 хвилин.

По другому питанню Збори вирiшили:- Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк з наступними показниками валюта балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2012року -14894 тис.грн (Чотирнадцять мiльонiв вiсiмсот девяносто чотири тисячi грн), фiнансовий результат - прибуток в розмiрi 6(шiсть) тисяч грн.

По третьому питанню збори вирiшили: Затвердити розподiл прибутку за 2012 рiк в розмiрi 6 тис. грн на формування резервного капiталу.

По четвертому питанню збори вирiшили : затвердити звiт Наглядової ради Товариства  за 2012 рiк, затвердити  звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк, затвердити  звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14882829

Місцезнаходження

83001, Україна, Донецька обл., Воршиловський р-н, м.Донецьк, Університецька,2А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№493255

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.10.2009

Міжміський код та телефон

(062)332-46-11

Факс

(062)332-79-32

Вид діяльності

Юридична особа,яка здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування цінних паперів

Опис

У публічному акціонерному товаристві "ПУМБ" відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Націонельний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м.Київ, Б.Грінченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)3777016

Факс

(044)2791249

Вид діяльності

Юридична особа,яка здійснює професійну  депозитарну діяльність  депозитарію

Опис

Договір про обслуговування емісії цінних паперів було укладено після прийняття рішення загальними зборами акціонерів про дематеріалізацію акцій

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансексім-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31932348

Місцезнаходження

50042, Україна, Дніпропетровська обл., Саксаганський р-н, м.Кривий Ріг, пр.200-річчя Кривого Рогу,3/173

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

005167

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056)404-08-90

Факс

(056)404-08-90

Вид діяльності

Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту

Опис

Емітент користується послугами Аудиторської фірми "Трансексім-аудит" з метою підтвердження фінансової звітності за звітний період

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство"Українська страхова компанія "Гарант-Авто"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16467237

Місцезнаходження

01042, Україна, Київська обл.,  Печерський р-н, м.Київ, Новопечерський провулок,19/3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ584617

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.07.2011

Міжміський код та телефон

(044)2068802

Факс

(044)2068811

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис

Емітент користується послугами страхової компанії з метою обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство"Фондова біржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601,  Україна, Київська обл.,  Печерський р-н, м.Київ, вул.Шовковича,42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД№034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044)277-50-00

Факс

(044)277-50-01

Вид діяльності

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку(фондова біржа)

Опис

ПАТ "Фондова біржа ПФТС" в 2013 році здійснила включення акцій емітента до Біржового Списку без включення до Біржового Реєстру.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

35/04/1/10

Днiпропетровське територiальне  управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000079628

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

4 042 200

1 010 550

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами  емiтента на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках в звiтному роцi не здiйснювалась.Цiннi папери емiтента внесенi до Бiржового списку  без включення до Бiржового реєстру вiдповiдно до рiшення Операцiйного управлiння  фондової бiржi  ПФТС № 3001/2013/4 вiд 30.01.2013р..Додаткової емiсiї в 2013 роцi не було.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створене в травнi 1961 року як оптова база "Укркультторг".Оптова база була єдиним пiдприємством в мiстi Кривий Рiг по оптовому продажу товарiв культурного вжитку.29 березня 1991 року на пiдставi Наказу №22 Мiнiстерства торгiвлi Української РСР Криворiзька оптова база "Укркультторг" перейменована в Криворiзьке оптове пiдприємство "Укропткульттовари".В груднi 1992 року згiдно рiшення мiської ради пiдприємство перейменовано в Криворiзьке орендне колективне пiдприємство "Культтовари", яке в 1996 роцi разом з Фондом Державного майна України на пiдставi установчого договору створили вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари".Засновники товариства не володiють акцiями товариства.Акцiонерами товариства є фiзичнi особи, якi набули прав власностi у передбаченному законодавством порядку.В 2004 роцi акцiонерне товариство "Кривбаскульттовари" перейменовано в "Кривбастехнопром".27 квiтня 2011 року згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром". ПАТ "Кривбастехнопром" це цiлiстний майновий комплекс, який збудовано в 1973 роцi. На даний час пiдприємство виробляє сухi будiвельнi сумiшi та здiйснює оптовий продаж товарiв i матерiалiв, надає в оперативну оренду власнi основнi засоби, а саме: будiвлi i споруди.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 Органiзацiйна структура пiдприємства складається з адмiнiстацiї, вiддiлу облiку та правового забезпечення та вiддiлу господарчого обслуговування та матерiально-технiчного забезпечення.  Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представницв  та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не  має.Змiн в органiзацiйнiй структурi по вiдношенню до попереднiх звiтних перiодiв не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  12 осiб.На кiнець року на пiдприємствi працювало 2 внутрiшнiх сумiсника. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу в звiтному  роцi не було.Фонд оплати працi  за звiтний рiк складає 207 тис.роцi .Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 15 тис. грн за рахунок звiльнення працiвникiв.Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, проводилась шляхом пiдвищення оплати працi кадрiв та проведення професiйного навчання робiтникiв та службовцiв.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство є самостiйним i не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть  з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд  16.07.1999р для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером.Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк методом подвiйного  запису згiдно з Робочим  планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого Наказом про облiкову полiтику № 1-а вiд 03.01.2013р, у вiдповiдних журналах- ордерах та аналiтичних вiдомостях.На пiдставi ч.2 ст.121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ч.6 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" дата переходу на МСФЗ встановлена 01.01.2012року. З метою складання фiнансової звiтностi  використовуються наступнi  принципи i методи облiкової полiтики : - основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється помiсячно прямолiнейним методом; - до iнвестицiйної нерухомостi застосовується модель переоцiненої вартостi вiдповiдно до МСФО 16; - проводиться нарахування резерву сумнiвних боргiв емiтента. По всiм iншим питанням пiдприємство керується МСБО та МСФЗ.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї та послуг є:

-виробництво сухих будiвельних сумiшей;

- надання в оренду автомобiля;

- надання в оренду власного нерухомого майна.

В 2013 роцi було вироблено будiвельних сумiшей на 21,5 тис.грн, дохiд вiд реалiзацiї послуг по наданню  в оренду власного нерухомого майна -1628,3 тис.грн, - надання послуг по орендi автомобiля - 40,9 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв -28,3 тис.грн.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 На початок 2009 року балансова вартiсть необоротних  активiв  складала 3174 тис. грн. За перiод з 2009 по 2013 рiк було придбано основних засобiв на суму 264 ,7 тис. грн.(в тому числi  машин та обладнання -230,7 тис.грн, iнструментiв  та приладiв 2,6 тис. грн, iнших основних засобiв -18 тис. грн, малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв- 13,4 тис.грн.).При переходi на МСФЗ за перiод з 2012роцi  по 2013 рiк було проведено переквалiфiкацiю будiвель та споруд в iнвестицiйну нерухомiсть на суму 22 003 тис.грн .Пiсля проведення переоцiнки  в 2013 роцi  ,балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала на кiнець року  19 332 тис. грн.

За перiод з 2009 по 2013 рiк було вiдчужено (лiквiдовано) основних засобiв на суму 39,4 тис. грн. (в тому числi  машин та обладнання -38,6 тис.грн, iнструментiв  та приладiв 0,4 тис. грн,малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв- 0,4 тис.грн).На кiнець перiоду збiльшилась сума капiтальних iнвестицiй до 2 831 тис.грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Повязаною стороною для емiтента є приватне пiдприємство "Вакант", директор якого є акцiонером i членом наглядової ради ПАТ "Кривбастехнопром".В 2013 роцi ПП "Вакант" орендувало офiс та складське примiщення у ПАТ "Кривбастехнопром" згiдно договору оренди № 17 вiд 01.07.2013 , брало в оренду вантажний автомобiль згiдно договору  №5 вiд 01.09.2013 та замовляло виготовлення сухих будiвельних сумiшей згiдно договору №6 вiд 20.09.2013р.

В 2013 роцi ПАТ "Кривбастехнопром" надало ПП "Вакант" робiт та послуг на суму 65160,80грн. ПП "Вакант" розрахувалось з ПАТ "Кривбастехнопром" в повному обсязi, дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013р. вiдсутня.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всi основнi засоби знаходяться у власностi товариства та розташованi  за адресою: м.Кривий Ргi, вул.Каховська, 82А.В звiтному роцi пiдприємством орендовано 2 автомобiлi для перевезення працiвникiв пiдприємства при виконаннi  останнiмi своїх службових обовязкiв.Станом на 31.12.2013року основнi засоби  складають за первiсною вартiстю - 2340 тис.грн. Знос (амортизацiя) становить 1282 тис.грн.Залишкова вартiсть -1058 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв в середньому  складає 100%.Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища. За використане  у трансортi паливо пiдприємство сплачує до бюджету збiр на охорону навколишнього середовища.Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти.  В 2007 роцi розпочато будiвництво торговельного комплексу. До кiнця 2013 року будiвництво незавершене.Капiтальнi iнвестицiї на кiнець звiтного року склали 2831,0 тис.грн.Будiвництво торговельного комплексу планується завершити в 2014 роцi. При введеннi в дiю торговельного комплексу буде можливiсть здавати в оренду торговельну площу бiля 1300 кв.м.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПАТ "Кривбастехнопром" розташоване на дiлянцi 1,76 га. Змiни в законодавствi про сплату за землю iстотно впливають на дiяльнiсть емiтента. В 2013 роцi сплачено орендної плати за землю в розмiрi 180,0 тис.грн.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2013 роцi емiтентом виплачено штрафних санцiй в розмiрi 203,48 грн за виявленi помилки в податковiй звiтностi та звiтностi до Пенсiйного фонду України.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Цiлi Товариства пiд час управлiння капiталом такi: o забезпечення здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть таким чином, щоб приносити дохiд акцiонерам i вигоду iншим зацiкавленим сторонам, o забезпечення доходу для акцiонерiв шляхом встановлення цiни на продукти i послуги пропорцiйно рiвню ризику. Товариство встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Товариство управляє структурою капiталу i вносить до неї коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику по вiдповiдних активах. Для того, щоб залишити незмiнною або скоригувати структуру капiталу, Товариство коригує суму резервного капiталу.Товариство аналiзує капiтал на пiдставi спiввiдношення кредиторської заборгованностi  до скоригованого резервного капiталу.  Пiдхiд керiвництва Товариства  до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю, шляхом використання банкiвських овердрафтiв,  векселiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

В 2013 роцi пiдприємством укладено 62 договорiв на суму понад 1,7 млн грн. По всiм договорам зобовязання виконанi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2014 роцi перед Товариством стоять важливi  завдання щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану, а саме %

- закiнчення будiвництва та введення в експлуатацiю  торговельного центру з торговою площею 1300 кв.м.;

-пiдвищення обсягiв виробництва будiвельних сумiшей, пошук та розвиток ринку збуту будiвельних сумiшей;

-полiпшення стану iнвестицiйної нерухомостi з метою  збiльшення виручки вiд надання в оренду основних засобiв;

-реконструкцiя власних невиробничих примiщень з подальшою перекласифiкацiєю їх до iнвестицiйної нерухомостi.

Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства є:

- недостатнiсть власних фiнансових ресурсiв, особливо пiд час добудови Торгiвельного комплексу, що потребує витрат.

- iнфляцiйний ризик - що полягає в можливому знецiненню реальної вартостi капiталу та основних засобiв.

-податковий ризик - вiрогiднiсть втрат, що може понести Товариство в результатi змiн податкового законодавства чи внаслiдок помилок, припущених при складаннi податкової звiтностi чи  пiд час перерахувань податкових платежiв.

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок на базi пiдприємства  не проводилось, витрати на такi цiлi в 2013 роцi не передбачались.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.Дата вiдкриття провадження у справi  №17/5005/12953/2011  Господарським судом Днiпропетровської областi 30.09.2011року.Вiдповiдач -Управлiння Держкомзему у м.Кривий Рiг Днiпропетровської областi,м.Кривий Рiг.Змiст та розмiр позовних вимог:зобовязання виконати певнi дiї.Поточний стан розгляду:Постановою Вищого господарського суду України вiд 16.04.2013   касацiйна скарга ПАТ "Кривбастехнопром"  на постанову Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 13.02.2013 по справi  залишилась без задоволення.

2.Дата вiдкриття провадження у справi  №27/5005/1592/2012  Господарським судом Днiпропетровської областi 22.02.2012року.Вiдповiдач -Криворiзька мiська рада Днiпропетровської областi,м.Кривий Рiг.Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсним договору оренди земельної дiлянки.Поточний стан розгляду: Рiшенням господарського суду Днiпропетровської областi  вiд 22.01.2013   в задоволеннi позову ПАТ "Кривбастехнопром"  вiдмовлено.

3.Дата вiдкриття провадження у справi  №904/5986/13  Господарським судом Днiпропетровської областi 02.08.2013 року.Вiдповiдач -Криворiзька мiська рада Днiпропетровської областi,м.Кривий Рiг.Змiст та розмiр позовних вимог:  про визнання  рiшення вiд 24.01.2007р. № 871 недiйсним .Поточний стан розгляду: розгляд справи вiдбувається в Вищому Господарському судi України.

4.Дата вiдкриття провадження у справi  №904/1865/13-г  Господарським судом Днiпропетровської областi 06.03.2013 року.Вiдповiдач -Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК Днiпрообленерго",м.Днiпропетровськ.Змiст та розмiр позовних вимог:  про стягнення коштiв в сумi 13 249 грн 48 коп. .Поточний стан розгляду: позовнi вимоги  ПАТ "Кривбастехнопром" задоволено в повному обсязi.

5.Дата вiдкриття провадження у справi  №19/5005/15674/2011  Господарським судом Днiпропетровської областi 08.11.2011 року. Позивач -Криворiзький мiжрайонний прироохоронний прокурор,м.Кривий Рiг.Змiст та розмiр позовних вимог:  про стягнення 208554,95 грн. .Поточний стан розгляду: позовнi вимоги   задоволено в повному обсязi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За обставин того, що Товариство  має предостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, можна висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.Аналiз показникiв фiнансового стану за перiод з 2011 по 2013 рiк здiйснено за наступними показниками :

1.Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi  характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов'язань  пiдприємство має можливiсть негайно погасити.  

Станом на  31.12.2011 року  склав -0,012

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,0003

  Станом на  31.12.2013 року склав -0,0041, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань

Станом на  31.12.2011 року  склав -0,052

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,1021

  Станом на  31.12.2013 року  склав - 0,1658, що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження. Цей коефiцiєнт показує, що на кожну гривню поточних зобов'язань в 2013 роцi приходиться 0,16 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї  -  розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому  вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть

Станом на  31.12.2011 року  склав -0,769

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,7396

  Станом на  31.12.2013 року  склав -0,7737. Це свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано практично за рахунок власних коштiв.

4.Коефiцiєнт структури капiталу  - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0.

Станом на  31.12.2011 року  склав -0,016

Станом на  31.12.2012 року  склав -0,352

  Станом на  31.12.2013 року  склав -0,2925, що ще раз вказує на те, що пiдприємство здiйснює фiнансування своїх активiв в бiльшостi за рахунок власних коштiв.

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

9 803

1 058

0

0

9 803

1 058

  будівлі та споруди

9 623

926

0

0

9 623

926

  машини та обладнання

155

116

0

0

155

116

  транспортні засоби

4

0

0

0

4

0

  інші

21

16

0

0

21

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

9 803

1 058

0

0

9 803

1 058

Опис

основнi засоби за кожною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами- до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик.Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2013 року складає - 21672 тис.грн., в т.числi :

Будiвлi та споруди: -  1896 тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть : - 19332 тис.грн.

Транспортнi засоби: - 28 тис.грн.

Машини та обладнання: - 372,1тис.грн.

Iнструменти та прилади: - 2,5тис.грн.

Iншi основнi засоби: - 17,9тис.грн.

малоцiннi необоротнi иатерiальнi активи -23,3 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв за групами на кiнець 2013 року: - 10765 тис.грн., в т.ч.:

Будiвлi та споруди: -  926тис.грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть : - 9707тис.грн.

Машини та обладнання: - 116тис.грн.

Iншi основнi засоби: - 16 тис.грн

До складу основних засобiв в рядок 1010  Балансу не врахована вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, яка також вiдноситься до складу основних засобiв. У зв'язку з вимогами складання фiнансової звiтностi, в балансi окремим рядком 1015 вiдокремлена вартiсть  iнвестицiйної нерухомостi, тому надаємо данi про iнвестицiйну нерухомiсть у примiтках.

Iнвестицiйна нерухомiсть здається в оренду, пiсля первинного визнання об'єктiв iнвестицiйною нерухомiстю, подальша її оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю по даним незалежного експерта. В 2013 роцi iнвестицiйна нерухомiсть  не амортизується.

Ступiнь зносу складає 49%.Ступiнь використання-100%.Знос на кiнець 2013 року становить 1282 тис.грн (будiвлi та споруди -970 тис.грн, машина та обладнання-256,1 тис.грн, транспортнi засоби -28 тис.грн, iнструменти та прилади -2,5 тис.грн,iншi основнi засоби -1,9 тис.грн, малоцiннi НМА-23,3 тис.грн).

Орендованих основних засобiв не має. Основнi засоби знаходяться по мiсцю знаходження емiтента. Обмежень на використання майна емiтент в звiтному роцi не мав.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

10 929

11 016

Статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 011

1 011

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р №485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9918 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9918 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10005 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10005 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не  менша вiд статутного капiталу(скоригованого). Вимоги п.3 ст .155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

62

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит

26.12.2013

62

0,9

25.01.2014

Зобов’язання за цінними паперами

X

193

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

193

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

36

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2 906

X

X

Усього зобов'язань

X

3 197

X

X

Опис

Зобовязання емiтента на кiнець звiтного року складаються iз зобовязань за короткостроковим кредитом банку, за векселями, податковими зобовязаннями та iншими, якi включають в себе кредиторську заборгованiсть за товари,заборгованiсть за авансовими звiтами, з оплати працi та страхування, з учасниками та iнших поточних зобовязань.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя призначається Наглядовою радою товариства

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" ,якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй Товариства становить понад 100 осiб голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться тiльки з використанням бюлетенiв для голосування

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Останнi позачерговi збори були проведенi в 2009  роцi  з  наступним порядком денним :1.Затвердження нової редакцiї статуту Товариства, 2.Затвердження результатiв закритого(приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого(приватного) розмiщення акцiй.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались.

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не стровювались в звязку з її малочисельнiстю.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує заробiтну плату згiдно трудового договору(контракту)  , члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Члена наглядової ради не може бути обрано головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Членiв наглядової ради було обрано на рiчних зборах акцiонерiв 27.04.2011 року та надано можливiсть самостiйно ознайомитись зi змiстом Внутрiшнiх Положень Товариства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В акцiонерному товариствi на загальних зборах акцiонерiв  прийнято "Положення про iнформацiйну полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" та Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про визначення аудитора, затвердження умов договору та розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї наглядової ради

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався  протягом останнiх трьох рокiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi проводилась аудиторською фiрмою

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

данних немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

В звязку з недостатньою кiлькiстю власних обiгових коштiв для здiйснення своєї господарської дiльностi емiтент планує залучити банкiвський кредит

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2011; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" прийнято загальними зборами акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття Кодексу корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi в мережi iнтернет

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

данних немає

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31932348

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

50042, м. Кривий Рiг,  пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2918, 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Висновок незалежного аудитора

про достовiрнiсть фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром"

 за 2013  рiк

Юридична адреса: 50005, Днiпропетровська обл.,

м. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А

                                            код ЄДРПОУ - 01552983

 

м. Кривий Рiг                                                                                 07 квiтня 2014 р.

 

Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "Кривбастехнопром".

 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Трансексiм - Аудит" (свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М.  (сертифiкат аудитора  серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2016 р.), бухгалтерiв-експертiв Воробейчик С.М., Потурайко О.В.,   згiдно з договором № 12 - ауд. вiд 12.03.2014 р.  проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi  Публiчного акцiонерного товариства "Кривбастехнопром" (далi ПАТ "Кривбастехнопром"): балансу (звiту про фiнансовий стан)    станом на 31 грудня 2013 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)  за  2013 рiк, звiту про рух грошових коштiв  (за прямим методом) за 2013 рiк, звiту про власний капiтал за 2013 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. 

          Аудиторська перевiрка проведена згiдно  "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (МСА), якi визнанi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Мiжнародими стандартами бухгалтерського облiку, iншими законодавчими та нормативними документами, якi регулюють дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi.

МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає отримання достатнiх i належних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок в веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi.

 

 

Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв, визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА № 320.

В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог МСФО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв.

Оцiнюючи ризики при проведеннi аудиту, ми розглянули тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, а також для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "Кривбастехнопром" з метою виявлення усiх можливих недолiкiв.

При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) ми керувалися вимогами МСА №700 та №705 з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. №1360.

Перевiрку  розпочато 12.03.2014 р. та закiнчено 07.04.2014 р.

Аудитор зауважує, що надана для пiдтвердження фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кривбастехнопром" на момент складання висновку не затверджена Загальними рiчними зборами акцiонерiв, так як дата їх проведення призначена пiсля дати складання висновку.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення незалежної професiйної  думки  щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання  за 2013 рiк.

 

Основнi  вiдомостi  про аудитора:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансексiм - Аудит" - свiдоцтво про внесення до Реєстру  аудиторських фiрм та приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України  № 2918 вiд 23.04.2002 р. Сертифiкат аудитора серiя 005167 дiйсний до 29.03.2016 р.

 

Юридична адреса: 50042, м. Кривий Рiг,  пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173.

тел.(факс) 404-08-90

Поштова адреса: 50065, м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, б. 18 кв. 58.

 

 

Основнi  вiдомостi  про емiтента наведенi у таблицях:

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента :

Повне найменування     Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

Скорочене найменування       ПАТ "Кривбастехнопром"

Органiзацiйно-правова форма          Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 01552983

Код територiї за КОАТУУ      1211036300

Територiя (область)       Днiпропетровська

Поштовий iндекс           50005

Населений пункт м. Кривий Рiг

Вулиця, будинок Каховська, 82А

Мiжмiський код та телефон   (056) 404-23-74

Факс (056) 404-23-74

Фактичне мiсцезнаходження  М. Кривий Рiг, вул. Каховська, 82А

Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента:

Номер та серiя виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв  ААА № 498218

Номер запису в  Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв   1 227 120 0000 000867

Дата запису в  Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв   23.04.2004 року

Орган, що видав свiдоцтво     Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

Зареєстрований статутний капiтал (грн.)   1 010 550,00 грн.

Банкiвськi установи, що обслуговують емiтента:

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком          ПАТ "УКРСОЦБАНК"

МФО банку          300023

Найменування банку (вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за основним поточним рахунком          ПАТ "Приватбанк"

МФО банку          305750

Основнi види дiяльностi :

-         згiдно Довiдки АБ № 560514 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України

Код за КВЕД        Вид дiяльностi

23.64 Виробництво сухих будiвельних сумiшей

23.32 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої цегли

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

23.69 Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

31.09 Виробництво iнших меблiв

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

 

 

Посадовими особами ПАТ "Кривбастехнопром"  у перевiряємому перiодi були :

Голова наглядової ради -  Кирику Констянтин Георгiйович.

Керiвник - Хамаза Iрина Григорiвна.

Головний бухгалтер - Кулюкiна Ксенiя Степанiвна по 30.04.2013р. , з 01.05.2013р. Точiй Свiтлана Валерiївна.

 

ПАТ "Кривбастехнопром" є емiтентом простих iменних акцiй, iнформацiя про випуск яких наведена у таблицi.

Дата реєстра

цiї емiсiї     Номер свiдо-цтва про реєс-тра-цiю емiсiї          Найменування органу, що зареєстрував емiсiю  Вид акцiй Форма випус-ку   Номi-нальна вар-тiсть (грн.)   Кiль-кiсть

акцiй

(штук)         Сума

за но-

мiна-лом

(грн.) Доля у статут-ному

капiта-лi (%)

02.06.

2010 р.        35/04/1/10   Днiпропетров-ське територiальне управлiння ДКЦПФР    Прос-тi iмен-нi     Бездо-кумен-тарнi 0,25   4042200      1010550      100

 

Iнформацiя про власникiв акцiй емiтента  ПАТ "Кривбастехнопром" наведена у таблицi:

 

 

 

Найменування      Дата внесення до реєстру        Кiлькiсть акцiй (штук)         Вiд заг.кiл. акцiй (%)

                             

Кирику К.Г.         18.04.2001 року      2 766 962 68,4519

Кирику Н.I.          18.04.2001 року         200 959   4,9715

Деревянко Н.М.   18.04.2001 року                907   0,0224

Iншi фiзичнi особи в кiлькостi 181 чол.    18.04.2001 року      1 073 372    26,5542

Всього                      4 042 200 100

 

Аудиторською  перевiркою  встановлено:

 

          ПАТ "Кривбастехнопром"  веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.        Облiк повнiстю автоматизований. Товариство вибрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї за допомогою бухгалтерської програми "1С:Пiдприємство". Пiдставою для бухгалтерського облiку є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Господарськi операцiї вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно у термiн, передбачений ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV.

 Дата переходу на МСФЗ ПАТ "Кривбастехнопром" встановлена 01.01.2012, про що наведено в Примiтках.

З умов вибiркової перевiрки ПАТ "Кривбастехнопром"  аудитор має достатньо iнформацiї для умовно - позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi суб'єкта пiдприємництва ПАТ "Кривбастехнопром"   встановленим нормативам МСФЗ. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром"  станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до МСФЗ, але товариство не формує iнформацiї про вiдстроченi активи та зобов'язання. За обставин того, що товариство неплатоспроможне, але має предостатню кiлькiсть власних обiгових коштiв, а також не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, є прибутковим, чистi активи товариства бiльше статутного капiталу, ми можемо висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у найближчому майбутньому.

 

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов`язань.

 

Основнi засоби

нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi

активи та їх знос (амортизацiя)

 

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2013 р. рахується власних основних засобiв на суму 2340 тис. грн, якi оцiненi за iсторичною собiвартiстю, в тому числi: 

ў        Будiвлi та споруди - 1895 тис. грн.

ў        Транспортнi засоби - 28 тис. грн.   

ў        Машини та обладнання - 372 тис. грн.

ў        Iнструменти, прилади - 3 тис. грн.

ў        Iншi основнi засоби - 18 тис. грн.

ў        Iншi  необоротнi матерiальнi активи - 24 тис. грн.

Власнi основнi засоби пiдприємства мають виробниче призначення.

Протягом 2013 року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання   на загальну суму - 22 тис. грн., в тому числi:

ў        Машини та обладнання - 22 тис. грн.

     Протягом звiтного перiоду вибуття основних засобiв склало - 25 тис. грн. за рахунок списання повнiстю зношених основних засобiв.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2013р. по основним засобам складає 1282 тис. грн.

Облiк основних засобiв пiдприємство здiйснює згiдно Мiжнародного (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Основнi засоби".

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося помiсячно прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.

        Iнвентаризацiя основних засобiв проводилася по всiм пiдроздiлам пiдприємства станом на 31.12.2013 року на пiдставi Наказу про iнвентаризацiю вiд 25.12.2013 р. за № 1-i.  Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 01.10.2013р., оскiльки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевiрки пiдприємства, але аудитор мав змогу пiдтвердити кiлькiсть необоротних активiв за допомогою проведення iнвентаризацiї пiд час аудиторської перевiрки згiдно з наказом  № 3-i вiд 17.03.2014р.

          Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2013 року, яке облiковувається на балансi  ПАТ "Кривбастехнопром", складає 2 831 тис.грн.

         

Iнвестицiйна нерухомiсть

 

                    На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" облiковується нерухомiсть, що  утримується власником з метою отримання орендних платежiв та класифiкована у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

До iнвестицiйної нерухомостi ПАТ "Кривбастехнопром", вiдповiдно до облiкової полiтики, застосовує модель переоцiненої вартостi вiдповiдно до МСБО 16.

На балансi ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2013 р. рахується iнвестицiйної нерухомостi на суму 19 332 тис. грн, яка оцiнена  за справедливою вартiстю згiдно МСФО 40 на пiдставi експертного висновку незалежного оцiнювача. Сума нарахованого зносу на 31.12.13 складає - 9 625 тис.грн. У 2013 роцi згiдно наказу про облiкову полiтику амортизацiя по iнвестицiйнiй нерухомостi не нараховувалася.

Сума уцiнки такої нерухомостi станом на 31.12 2013 року склала - 1019 тис. грн.

 

Запаси.

 

Балансова вартiсть запасiв вiдображена ПАТ "Кривбастехнопром" вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".

Запаси оцiнюються на дату балансу за найменшою iз двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi продажу.

При вибуттi запасiв на пiдприємствi використовується метод ФIФО.

Станом на 31.12.2013 р. балансова вартiсть виробничих запасiв складає 232 тис. грн., у тому числi :

ў        сировини та матерiалiв - 48 тис. грн.;

ў        будiвельнi матерiали - 178 тис. грн.;

ў        малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 6 тис. грн..

 

Дебiторська заборгованiсть

 

Дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання її фiнансовими активами у вiдповiдностi до МСБО.

Станом на 31.12.2013 р. на пiдприємствi згiдно балансу рахується дебiторська заборгованiсть  на загальну суму 285 тис. грн. в тому числi:

ў        за товари, роботи, послуги - 284 тис грн.;

ў        дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом- 1 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть на балансi пiдприємства облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, з врахуванням резерву.

Резерв сумнiвних боргiв у 2013 роцi на ПАТ "Кривбастехнопром", розрахований на пiдставi питомої ваги списаної дебiторської заборгованостi за кожний перiод iз попереднiх трьох рокiв в сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду та склав 6 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський  облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

Дебiторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.2013р. пiдприємство не має.

 

 

Грошовi кошти .

 

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2013 р.  складав -13 тис. грн. 

 

     Власний капiтал

 

Станом на 31.12.2013 року власний капiтал ПАТ "Кривбастехнопром", вiдображений у фiнансовiй звiтностi складає 10 929 тис. грн., у тому числi:

ў        Статутний  капiтал - 1 011 тис. грн.;

ў        Капiтал у дооцiнках - 9 515 тис.грн. ;

ў        Резервний капiтал - 820 тис.грн.;

ў        Непокритий збиток - 417 тис. грн.

Статутний капiтал сформовано у повному обсязi, сум несплаченого капiталу пiдприємство не має, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Кiлькiсть акцiй вiдповiдає розмiру статутного капiталу.

 

Чистi активи

 

Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств визначений Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням  Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.

Вартiсть  чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов'язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:

Ф.1 (  Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) - Ф.1 (Пiдсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)

Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв  складає - 10 929 тис. грн. i є вищою за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

Облiк довгострокових та поточних зобов'язань

 

Фiнансовi зобов'язання, оцiненi ПАТ "Кривбастехнопром" за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Розмiр зобов'язань фiнансової звiтностi  пiдтверджений проведенням iнвентаризацiї (актами звiряння заборгованостi) за звiтний перiод. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2013 р. складає  3 197 тис. грн., в тому числi:

ў        за товари, роботи, послуги -  2 642 тис. грн.,

ў        за векселями виданими - 193 тис. грн.;

ў        за короткостроковими кредитами - 62 тис.грн.;

ў        з бюджетом - 36 тис. грн., 

ў        з оплатi працi - 6 тис. грн.

ў        зi страхування - 3 тис. грн.,

ў        з учасниками - 1 тис. грн.,

ў        iншi поточнi зобов'язання - 254 тис. грн..

        Довгостроковi  зобов'язання станом на 31.12.2013 року на пiдприємствi не облiковуються.

Кредиторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський  облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.99р

Кредиторської заборгованостi, по якiй скiнчився строк позовної давностi, станом на 31.12.13р. пiдприємство не має.

 

Облiк витрат

 

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ПАТ "Кривбастехнопром" за 2013 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.

                   

Облiк фiнансових результатiв.

 

Облiк доходiв на ПАТ "Кривбастехнопром", на думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах, ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд".

За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк пiдприємством отримано прибуток в сумi 863 тис.грн., що вiдповiдає  рядку 2465 Форми № 2  "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)".

          За наслiдками аудиторської перевiрки аудитор  пiдтверджує, що "Баланс на 31.12.2013р." ПАТ "Кривбастехнопром"  складено на основi дiйсних облiкових даних.

Фiнансовi результати "Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк"- прибуток в сумi 863 тис. грн.

 

 

Стан корпоративного управлiння ( в тому числi стан внутрiшнього аудиту)

 

          Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства Украiни та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", в акцiонерному товариствi створена Ревiзiйна комiсiя, яка проводить перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi - вiдсутня.

 

Виконання значних правочинiв акцiонерним товариством

 

          Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) аудиторською перевiркою у 2013 роцi не виявлено.

 

 

Модифiкацiя аудиторського висновку

 

Пiдставою для модифiкацiї аудиторського висновку по фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року є те, що ПАТ "Кривбастехнопром" не  формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до МСБО. Внаслiдок цього ми не можемо оцiнити ефект викривлень, викладених у висновку на звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року.

 

Аудитор вважає, що форми фiнансової  звiтностi:

-         "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)  на 31.12.2013 р." (форма № 1),

-         "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за  2013 рiк" (форма № 2),

-         "Звiт про рух грошових коштi (за прямим методом)" (форма № 3),

-         "Звiт про власний капiтал" (форма № 4),

-         "Про примiтки до рiчної фiнансової  звiтностi" (форма № 5).

справедливо i достовiрно, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йде мова в попередньому параграфi, вiдображають фiнансовий стан ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2013 р. i також результати дiяльностi, змiни в капiталi учасникiв i рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Розрахунок показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром"   станом на 31 грудня 2013  року.

Джерелом визначення показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром" за 2013 рiк є "Баланс на 31.12.2013 р."

Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено за наступними показниками (додаток № 1):

1. Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi  характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов'язань  пiдприємство має можливiсть негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5.

Коефiцiєнт розраховується за формулою:

Ф.1(ряд. 1160 + ряд.1165)/ Ф.1(ряд.1695-ряд.1665+ряд.1700)

i становить на 31.12.2013 року -0,0041, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованiсть.

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, оптимальне значення 1,0-2,0. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

 

Ф.1 ряд.1195  /  Ф.1 ряд 1695+ряд 700

 i становить - 0,1658, що вказує на те, що потреба пiдприємства в коштах перевищує його реальнi надходження. Цей коефiцiєнт показує, що на кожну гривню поточних зобов'язань приходиться 0,16 грн. оборотних коштiв пiдприємства.

3. Коефiцiент фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї  -  розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому  вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, оптимальне значення  показника складає 0,25-0,5. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

Ф.1 ряд. 1495  /  Ф.1 ряд. 1900

 i має значення - 0,7737. Це свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано практично за рахунок власних коштiв.

4. Коефiцiєнт структури капiталу  - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. Коефiцiєнт розраховується за формулою:

Ф.1ряд.1695+ряд.1595 +ряд 1700 +ряд 1800   /Ф.1 ряд. 1495

На ПАТ "Кривбастехнопром"  цей показник склав - 0,2925, що ще раз вказує на те, що пiдприємство здiйснює фiнансування своїх активiв в бiльшостi за рахунок власних коштiв.

Висновок

Таким чином, зробивши аудиторську перевiрку повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "Кривбастехнопром"  за 2013 рiк  та аналiз фiнансового стану, аудитор вважає:

1. ПАТ "Кривбастехнопром" веде бухгалтерський облiк згiдно з  вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1У вiд 16.07.1999р. та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.

          2. За винятком викладених у звiтi застережень, фiнансовi звiти  вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю ПАТ "Кривбастехнопром" станом на 31.12.2013 р., i також результати дiяльностi, змiни в капiталi учасникiв i рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

3. Пiдтверджується фiнансова рiчна звiтнiсть ПАТ "Кривбастехнопром" за 2013 рiк  у складi:

"Баланс (Звiт про фiнансовий стан)   на 31.12.2013 р." (форма № 1),

"Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за  2013 рiк" (форма № 2),

"Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)"  (форма № 3),

"Про примiтки до рiчної фiнансової  звiтностi" (форма № 5),

"Звiт про власний капiтал" (форма № 4)

4. Прибуток пiдприємства за 2013 рiк складає -863  тис. грн.

5. Вартiсть чистих активiв ПАТ "Кривбастехнопром"  складає - 10929 тис. грн., та є бiльшою за розмiр статутного фонду товариства, що вiдповiдає вимогам законодавства.

 

Директор ТОВ "АФ Трансексiм - Аудит"  ________________    Кодрiна А.М.                 

                                                                                         (сертифiкат серiя А № 005167)

 

Додаток № 1

 

Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "Кривбастехнопром"

станом на 31.12.2013 р.

 здiйснено за наступними показниками:

 

 

№ п/п          Показник

          Формула розрахунку показника       Розрахунок показника за даними пiдприємства  Значення показника на пiдприєм-ствi       Орiєнтовне позитивне значення показника

                                                  

1.       Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  Ф.1 (ряд.1160+ряд.1165)                               Ф.1 ряд.1695-1665+1700  13 /  3197    0,0041         0,20-0,25

                                                  

                                                  

2.       Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)      Ф.1 (ряд.1195)

Ф.1 ряд 1695+1700        530 / 3197   0,1658         1,0-2,0

                                                  

3.       Коефiцiєнт поточної лiквiдностi      Ф.1 ряд. (1195-1170-1100 -1110)                

  Ф.1 ряд 1695+1700      (530-232) / 3197   0,0932         0,7-0,8

                                                  

4.       Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)          Ф.1 ряд. 1495

Ф.1 ряд. 1900       10929 /  14126      0,7737         0,25-0,5

                                                  

5        Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв        Ф.1ряд.1695+ряд.1595  +1700 +1800 

Ф.1 ряд. 1495       3197 / 10929         0,2925         <1,0

                                                  

6.       Чистий оборотний капiтал      Ф.1 (ряд. 1195-1170) -(ряд.1695-1665+1700)    (530-3197)  -2667,00      > 0

7.       Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами       Ф.1 (ряд.1195-1170-ряд.1695-1665+1700)                                             Ф.1 ряд 1195-1170         (530-3197) / 530   -5,0321        > 0,1

                                                  

 

 

 

ТОВ "АФ Трансексiм- Аудит"  ___________________                     Кодрiна А.М.

                                                                           ( сертифiкат серiя А № 005167)

 

 

 


 


КОДИ

Дата

01.01.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

Територія

Дніпропетровська область, Дзержинський р-н

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виробництво сухих будівельних сумішей

за КВЕД

23.64

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 50005 мiсто Кривий Рiг, Каховська,82а, (056)404-23-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2 682

2 831

Основні засоби

1010

9 803

1 058

    первісна вартість

1011

22 775

2 340

    знос

1012

( 12 972 )

( 1 282 )

Інвестиційна нерухомість

1015

2 013

9 707

    первісна вартість

1016

5 357

19 332

    знос

1017

( 3 344 )

( 9 625 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14 498

13 596

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

147

232

Виробничі запаси

1101

131

232

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

16

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

148

284

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

21

1

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

75

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

13

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

1

13

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

4

0

Усього за розділом II

1195

396

530

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

14 894

14 126

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 011

1 011

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

10 459

9 515

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-454

-417

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

11 016

10 929

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

43

62

Векселі видані

1605

1 343

193

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

1 607

2 642

    розрахунками з бюджетом

1620

7

36

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

4

    розрахунками зі страхування

1625

3

3

    розрахунками з оплати праці

1630

8

6

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

1

1

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

866

254

Усього за розділом IІІ

1695

3 878

3 197

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

14 894

14 126

Примітки: В 2013 роцi проведена рекласифiкацiя нерухомостi, та зi складу основних засобiв до складу iнвестицiйної нерухомостi було вiднесено основних засобiв на суму 19332,1тис.грн. за первiсною вартiстю.В р.1015 Балансу  вiдображено залишкову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi.

 

Керівник                                                                                         Хамаза I.Г.

 

Головний бухгалтер                                                                       Точiй С.В.


КОДИ

Дата

30.01.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром"

за ЄДРПОУ

01552983

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 719

1 651

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 836 )

( 1 145 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

883

506

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

141

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від пе