ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Особлива інформація 28.04.2017(про надання згоди)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза І.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

28.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50005 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Каховська,82 А

4. Код за ЄДРПОУ

01552983

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.04.2017

7 444

15 917

46,77

Зміст інформації:

Протоколом №24 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:відчуження об'єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ "Кривбастехнопром" за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки.

Гранична сукупність вартості правочинів 7444,0 тис.грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансовоїх звітності 15 917,0 тис.грн.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останьої річної фінансвоої звітності ( у відсотках) -46,77%.Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваженя для укладання таких правочинів.

Загальна кількість голосуючих акцій 3 617163 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2966997 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення- 2966997 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення- 0 акцій.

 

2

28.04.2017

10 000

15 917

62,83

Зміст інформації:

Протоколом №24 рычних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року відповідно о норм чинного законодавства та Статуту, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017р. по 28 квітня 2018 р., ринкова вартість майна яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме: відчуження об'єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності ПрАТ "Кривбастехнопром" за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки.

Гранична сукупність вартості правочинів 10000,0 тис.грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансовоїх звітності 15917,0 тис.грн.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останьої річної фінансвоої звітності ( у відсотках) -62,83%.Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваженя для укладання таких правочинів.

Загальна кількість голосуючих акцій 3 617163 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2966997 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення- 2966997 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення- 0 акцій.

 

 

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Розкриття інформації Особлива інформація Особлива інформація 28.04.2017(про надання згоди)