ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Особлива інформація 30.04.2015 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза І.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

30.04.2015

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            50005 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Каховська,82 А

4. Код за ЄДРПОУ

            01552983

5. Міжміський код та телефон, факс

            (056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

30.04.2015

30.04.2015

фізична особа

 

68,4519

73,4

Зміст інформації:

Публічне акціонерне товариство "Кривбастехнопром" повідомляє, що 30.04.2015року на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, наданого ПАТ" Національний депозитарій України"  для проведення Загальних зборів акціонерів станом на 24.04.2015року, стало відомо про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих  акцій.Частка простих іменних акцій акціонера Кирику Костянтина Георгійовича складала 68,452%(два мільони сімсот шістьдесят шість тисяч девятьсот шістьдесят дві штуки простих іменних акцій) до загальної кількості акцій, після зміни пакета акцій - склала 73,4% (два мільони девятьсот шістьдесят шість тисяч девятьсот девяносто сім штук простих іменних акцій) до загальної клькості акцій.Збільшення  частки відбулося  в звязку з отриманням спадку.