ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Висновок незалежного аудитора 2012

 

 

 

Висновок незалежного аудитора

про достовірністьфінансовоїзвітності

Публічногоакціонерноготовариства

 «Кривбастехнопром»

 за 2012 рік

Юридична адреса: 50005, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а

                                            код ЄДРПОУ – 01552983

 

м. Кривий Ріг                                                                                 25 березня 2013 р.

 

Адресат: Власники цінних паперів, керівництво ПАТ «Кривбастехнопром».

 

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «Трансексім - Аудит» (свідоцтво про внесення до реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 2918 від 23.04.2002р.) в особі директора Кодріної А.М.  (сертифікат аудитора  серія А № 005167 дійсний до 29.03.2016 р.), згідно з договором № 14 – ауд. від 12.03.2013 р.  проведено аудиторську перевірку фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства«Кривбастехнопром» (далі ПАТ «Кривбастехнопром»): балансу станом на 31 грудня 2012 р., звіту про фінансові результати за  2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. 

   Аудиторська перевірка проведена згідно  "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (МСА), якi визнанi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Міжнародими стандартами бухгалтерського обліку, iншими законодавчими та нормативними документами, якi регулюють дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi.

МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає отримання достатнiх i належних доказів вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок в веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi.

Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показників, визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА № 320.

В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог МСФО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв.

Оцiнюючи ризики при проведеннi аудиту, ми розглянули тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, а також для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Кривбастехнопром» з метою виявлення усiх можливих недолiкiв.

При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) ми керувалися вимогами МСА №700 та №705 з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. №1360.

Перевірку  розпочато 12.03.2013 р. та закінчено 22.03.2013 р.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної професійної  думки  щодо відповідності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром» вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання  за 2012 рік.

Основні  відомості  про аудитора:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Трансексім - Аудит» - свідоцтво про внесення до Реєстру  аудиторських фірм та приватно-практикуючих аудиторів Аудиторської палати України  № 2918 від 23.04.2002 р. Сертифікат аудитора серія 005167 дійсний до 29.03.2016 р.

 

Юридична адреса: 50042, м. Кривий Ріг,  пр. 200-річчя Кривого Рогу, 3/173.

тел.(факс) 404-08-90

Поштова адреса: 50065, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 18 кв. 58.

 

Основні  відомості  про емітента наведені у таблицях:

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку емітента :

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Кривбастехнопром»

Скорочене найменування

ПАТ «Кривбастехнопром»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

01552983

Код території за КОАТУУ

1211036300

Територія (область)

Дніпропетровська

Поштовий індекс

50005

Населений пункт

м. Кривий Ріг

Вулиця, будинок

Каховська, 82а

Міжміський код та телефон

(056) 404-23-74

Факс

(056) 404-23-74

Фактичне місцезнаходження

М. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а

Інформація про державну реєстрацію емітента:

Номер та серія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ААА № 498218

Номер запису в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 227 120 0000 000867

Дата запису в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

23.04.2004 року

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 010 550,00 грн.

 

Банківські установи, що обслуговують емітента:

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

МФО банку

300023

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

ПАТ «Приватбанк»

МФО банку

305750

Основні види діяльності :

-       згідно Довідки АБ № 386869 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Код за КВЕД

Вид діяльності

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої цегли

23.52

Виробництво гіпсових сумішей

23.69

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

31.09

Виробництво інших меблів

41.20

Будівництво  житлових ы нежитлових будівель

 

-       згідно Статуту (п. 3.1.) основним видом діяльності є здавання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 70.20.0).

 

Посадовими особами ПАТ «Кривбастехнопром»  у перевіряємому періоді були :

Голова наглядової ради –  Кирик Констянтин Георгійович.

Керівник – Хамаза Ірина Григорівна.

Головний бухгалтер – Кулюкіна Ксенія Степанівна.

 

 

ПАТ «Кривбастехнопром» є емітентом простих іменних акцій, інформація про випуск яких наведена у таблиці .

 

Дата реєстра

ції емісії

Номер свідо-цтва про реєс-тра-цію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випус-ку

Номі-нальна вар-тість (грн.)

Кіль-кість

акцій

(штук)

Сума

за но-

міна-лом

(грн.)

Доля у статут-ному

капіта-лі (%)

02.06.

2010 р.

35\04\1\10

Дніпропетров-ське територіальне управління ДКЦПФР

Прос-ті імен-ні

Бездо-кумен-тарні

0,25

4042200

1010550

100

 

Інформація про власників акцій емітента  ПАТ «Кривбастехнопром» наведена у таблиці:

 

Найменування

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від заг.кіл. акцій (%)

 
 

Кирику К.Г.

18.04.2001 року

2 766 962

68,4519

 

Кирику Н.І.

18.04.2001 року

200 959

4,9715

 

Деревянко Н.М.

18.04.2001 року

907

0,0224

 

Інші фізичні особи в кількості 181 чол.

18.04.2001 року

1 073 372

26,5542

 

Всього

 

4 042 200

100

 

 

Аудиторською перевіркою  встановлено:

  ПАТ «Кривбастехнопром»  веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Робочим планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом про облікову політику № 1-а від 03.01.2012 р.,  у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

  Облік повністю автоматизований. Товариство вибрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації за допомогою бухгалтерської програми “1С:Підприємство”. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Фінансовазвітністьскладається та подаєтьсясвоєчасно. Дата переходу на МСФЗ ПАТ «Кривбастехнопром» встановлена 01.01.2012, про що наведено в Примітках. Тому, відповідно до спільного листа Національного банку України,Міністерства фінансів України та Державної служби  статистики України  від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702, в іншій звітності, за винятком Балансу, порівняльна інформація не наводиться.

З умов вибіркової перевірки ПАТ «Кривбастехнопром»  аудитор має достатньо інформації для умовно-позитивного висновку стосовно повноти та відповідності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром» встановленим нормативам П(С)БО із окремими застереженнями, викладеними у висновку.

 

 

Основні засоби

нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні

активи та їх знос (амортизація)

 

На балансіПАТ «Кривбастехнопром»станом на 31.12.2012 р. рахуєтьсявласнихосновнихзасобів на суму 22 775 тис. грн, якіоцінені за історичною собівартістю, в томучислі: 

Ø  Будівлі та споруди – 22 340 тис. грн.

Ø  Транспортнізасоби – 28 тис. грн.   

Ø  Машини та обладнання – 375 тис. грн.

Ø  Інструменти, прилади – 3 тис. грн.

Ø  Інші основні засоби – 18 тис. грн.

Ø  Інші  необоротні матеріальні активи – 11 тис. грн.

Власні основні засоби підприємства мають виробниче призначення.

Протягом 2012 року збільшено вартість основних фондів за рахунок придбання  та капітального ремонту і модернізації на загальну суму144 тис. грн., в тому числі:

Ø  Будівлі та споруди – 119 тис. грн.

Ø  Машини та обладнання – 7 тис. грн.

Ø  Інші основні засоби – 18 тис. грн.

Характер і види робіт за капітальним і поточним ремонтом встановлені

підприємством за окремимивидами і групами основних засобів.

        Протягом звітного періоду вибуття основних засобів не здійснювалось.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2012р. по основним засобам складає 12 972 тис. грн.

Облік основних засобів підприємство здійснює згідно Міжнародного (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Основні засоби».

Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося помісячно прямолінійним методом у відповідності до облікової політики підприємства.

        Інвентаризація основнихзасобів проводилася по всім підрозділам підприємства станом на 31.12.2012 року на підставі Наказу про інвентаризацію від 31.12.2012 р. за № 52.  
          При проведенні аналізу визначення складу основних засобів на відповідність критеріям МСБО 16 «Основні засоби» аудитором не вдалося отримати достатні аудиторські докази відносно історичної вартості деяких об'єктів основних засобів. 
          У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються інвентаризації основних засобів станом на 31.12.2012 р. через неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки призначення нас аудиторами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей. Через характер облікових записів підприємства аудитор не мав змоги підтвердити кількість основних засобів за допомогою інших аудиторських процедур. 

            Вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2012 року, яке обліковувається на балансі  ПАТ «Кривбастехнопром» складає 2 682 тис.грн.

           

Інвестиційна нерухомість

              На балансі ПАТ «Кривбастехнопром» обліковується нерухомість, що  утримується власником з метою отримання орендних платежів та класифікована у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

До інвестиційної нерухомості ПАТ «Кривбастехнопром», відповідно до облікової політики, застосовує модель собівартості відповідно до МСБО 16.

На балансі ПАТ «Кривбастехнопром»станом на 31.12.2012 р. рахуєтьсяінвестиційної нерухомості на суму 5357 тис. грн, якаоцінена за історичною собівартістю. Сума нарахованого зносу на 31.12.12 складає – 3 344 тис.грн.

 

Запаси.

 

Балансова вартість запасів відображена ПАТ «Кривбастехнопром» відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси оцінюються на дату балансу за найменшою із двох оцінок: собівартості або чистої вартості продажу.

При вибутті запасів на підприємстві використовується метод ФІФО.

Станом на 31.12.2012 р. балансова вартість виробничих запасів складає 147 тис. грн., у тому числі :

Ø  сировини та матеріалів - 10 тис. грн.;

Ø  будівельні матеріали – 110 тис. грн.;

Ø  малоцінні та швидкозношувальні предмети – 11 тис. грн.

Ø  товари – 16 тис. грн..

 

Дебіторськазаборгованість

 

Дебіторська заборгованість відповідає критеріям визнання її фінансовими активами у відповідності до МСБО.

Станом на 31.12.2012 р. на підприємствізгідно балансу рахуєтьсядебіторськазаборгованість  на загальну суму 223 тис. грн. в тому числі:

Ø  за товари, роботи, послуги – 148 тис грн.;

Ø  інша поточна дебіторська заборгованість – 75 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на балансі  підприємства рахується за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює первісній.

Резерв сумнівних боргів у 2012 році на ПАТ «Кривбастехнопром», розрахований на підставі питомої ваги списаної дебіторської заборгованості за кожний період із попередніх трьох років в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду склав 5580,31 грн. Суму резерву використано при списанні безнадійної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість підтверджена актами звірок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.99р

Дебіторської заборгованості, по якій скінчився строк позовної давності, станом на 31.12.12 підприємство не має.

 

Грошові кошти .

 

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2012 р.  складав –1 тис. грн. 

 

 

Інші оборотні активи.

 

Станом на 31.12.2012 року інші оборотні активи складають – 4 тис.грн.

      

 Власний капітал

 

Станом на 31.12.2012 року власний капітал ПАТ «Кривбастехнопром», відображений у фінансовій звітності складає 11 016 тис. грн., у тому числі:

Ø  Статутний  капітал – 1 011 тис. грн..;

Ø  Додатковий капітал – 10 459 тис.грн.

Ø  Непокритий збиток – 454 тис. грн.

Статутний капітал сформовано у повному обсязі, сум несплаченого капіталу підприємство не має, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. Кількість акцій відповідає розміру статутного капіталу.

 

Чисті активи

 

Порядок визначення вартості чистих активів акціонерних товариств визначений Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які затверджені рішенням  Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р.

Вартість  чистих активів підприємства визначається шляхом вирахування із суми активів суми його зобов’язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою:

Ф.1 (  Підсумки р. І + р. ІІ + р. ІІІ Активу) – Ф.1 (Підсумки р. ІІ + р. ІІІ +р. ІV + р.V Пасиву)

Станом на 31.12.2012 р. вартість чистих активів  складає – 11 016 тис. грн. і є вищою за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства. 

 

Облік довгострокових та поточних зобов‘язань

 

Фінансові зобов'язання, оцінені ПАТ «Кривбастехнопром» за справедливою вартістю відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Розмір зобов’язань фінансової звітності  підтверджений проведенням інвентаризації (актами звіряння заборгованості) за звітний період. Сума поточних зобов’язань на 31.12.2012 р. складає  3 878 тис. грн., в тому числі:

Ø  за товари, роботи, послуги –  1 607 тис. грн.,

Ø  за векселями виданими – 1 343 тис. грн.;

Ø  за короткостроковими кредитами – 43 тис.грн.;

Ø  з бюджетом – 7 тис. грн., 

Ø  з оплаті праці – 8 тис. грн.

Ø  зі страхування – 3 тис. грн.,

Ø  з учасниками – 1 тис.грн.,

Ø  інші поточні зобов’язання – 866 тис. грн..

        Довгострокові  зобов’язання станом на 31.12.2012 року на підприємстві не обліковуються.

Кредиторська заборгованість підтверджена актами звірок, що передбачено ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.99р

Кредиторської заборгованості, по якій скінчився строк позовної давності, станом на 31.12.12 підприємство не має.

Витрати виробництва та обігу

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ПАТ «Кривбастехнопром» за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Облік фінансових результатів.

Облік доходів на ПАТ «Кривбастехнопром», на думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах, ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід»

На  підприємстві доходи відображаються на наступнихрахунках:

Ø  70  «Доходи від реалізації»

Ø  71 «Інші доходи від операційної  діяльності»

Ø  76 «Отримані страхові платежі».

За результатами фінансово - господарської діяльності за 2012 рік підприємством отримано прибуток в сумі 6 тис.грн., що відповідає  рядку 220 Форми № 2  «Звіту про фінансові результати».

            За наслідками аудиторської перевірки аудитор  підтверджує, що «Баланс на 31.12.2012р.» ПАТ «Кривбастехнопром»  складено на основі дійсних облікових даних.

Фінансові результати «Звіту про фінансові результати за 2012 рік»прибуток в сумі 6 тис. грн.

Стан корпоративного управління( в тому числі стан внутрішнього аудиту)

Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства.Вищим органом управління  є Загальні збори акціонерів.Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в акціонерному товаристві створена Ревізійна комісія, яка проводить перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства по результатам фінансового року.Служба внутрішнього аудиту на підприємстві- відсутня.

Виконання значних правочинів акціонерним товариством

Виконання значних правочинів(10 та більше відсотків вартості активів товариства) аудиторською перевіркою у 2011 році не виявлено.

Модифікація аудиторського висновку

Підстава для модифікації аудиторського висновку по фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року: за виключенням статей основних засобів, які ми не змогли перевірити, в зв’язку з тим, що не наглядали за проведенням інвентаризації, та за наявності коригувань, якщо такі були б необхідні в разі можливості перевірки нами вищезазначених статей, нам не вдалося отримати достатні аудиторські докази відносно об'єктів основних засобів, включених в дану фінансову звітність згідно МСБО за балансовою вартістю на 31 грудня 2012 року.  Окрім того ПАТ «Кривбастехнопром» не  формує в своїй діяльності дані щодо відстрочення податкових активів та зобов`язань відповідно до МСБО.  Ми не можемо оцінити ефект викривлень, викладених у висновку на звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року.

 

Аудитор вважає, що форми фінансової  звітності:

-     «Баланс на 31.12.2012 р.»,

-     «Звіт про фінансові результати за  2012рік»,

-     «Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік»,

-     «Примітки до річної фінансової  звітності за 2012 рік»,

-     «Звіт про власний капітал за 2012 рік»

справедливо і достовірно, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йде мова в попередньому параграфі, відображають фінансовий стан ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2012 р. і також результати діяльності, зміни в капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

Розрахунокпоказниківфінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»  станом на 31 грудня 2012  року.

 

Джереломвизначенняпоказниківфінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»за 2012рік є«Баланс на 31.12.2012 р.»

 

Аналіз фінансового стану здійснено за наступнимипоказниками (додаток № 1):

1. Коефіціент абсолютної  ліквідності  характерізує платоспроможність на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов’язань підприємство має можливість негайно погасити. Оптимальнезначенняцьогопоказника становить 0,25-0,5.

Коефіцієнтрозраховується за формулою:Ф.1(р.220 + р.230 + р.240) / Ф.1 р.620

і становить на 31.12.2012 року- 0,0003,щосвідчить про неспроможністьпідприємстванегайнопогасити свою короткострокову заборгованість.

 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань, оптимальне значення 1,0-2,0.

Коефіціент розраховується за формулою:

Підсумок розділу II Активу  Ф.1 + р.270/ Підсумок розділу  IV Пасиву  Ф.1 + р. 630

і становить  0,1021, що вказує на те, що потреба підприємства в коштах перевищує його реальні надходження.Цей коефіцієнт показує, що на кожну гривню поточних зобов’язань приходиться 0,10 грн. оборотних коштів підприємства.

 

3. Коефіціент фінансової стійкості(або платоспроможності, або автономії)- розраховуеться як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність, оптимальне значення показника складає 0,25-0,5.

Коефіцієнт  розраховується за формулою: Підсумок р.IПасиву/ стр. 640 Ф.1.

На підприємстві значення коефіцієнту склало 0,7396.   Таке значення показника свідчить про те , що фінансування активів підприємства здійснено здебільше за рахунок власного капіталу.

 

4. Коефіцієнт структури капіталу  - розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характерізує залежність підприємства від залучених засобів. Оптимальне значення складає 0,5-1,0.

Розраховується за формулою:

(Підсумок розділу III Пасиву Ф.1 +  Підсумок  розділу ІV Пасиву Ф.1)/ Підсумок розділу IПасиву Ф.1

На ПАТ «Кривбастехнопром»  цейпоказник склав – 0,352 , щоще раз підтверджує, що  фінансування активів підприємства здійснюється  в більшості за рахунок власного капіталу.

 

Висновок

 

Таким чином, зробивши аудиторську перевірку повноти та достовірності фінансової звітності ПАТ «Кривбастехнопром»  за 2012 рік  та аналіз фінансового стану, аудитор вважає:

 

 

1. ПАТ «Кривбастехнопром» веде бухгалтерський облік згідно з  вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х1У від 16.07.1999р. та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

 

2. За винятком викладених у звіті застережень, фінансові звіти  відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію ПАТ «Кривбастехнопром» станом на 31.12.2012 р., і також результати діяльності, зміни в капіталі учасників і рух грошових коштів, за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

3. Підтверджується фінансова річна звітність ПАТ «Кривбастехнопром» за 2012 рік  у складі:

 

«Баланс на 31.12.2012 р.»,

 

«Звіт про фінансові результати за  2012 рік»,

 

«Звіт про рух грошових коштів»,

 

«Примітки до річної фінансової  звітності»,

 

«Звіт про власний капітал».

 

4. Прибуток підприємства за 2012 рік складає –6 тис. грн.

 

5. Вартість чистих активів ПАТ «Кривбастехнопром»  складає – 11 016 тис. грн., та є більшою за розмір статутного фонду товариства, що відповідає вимогам законодавства.

 

 

 

Директор ТОВ «АФ Трансексім – Аудит»  ________________    Кодріна А.М.                 

                                                                                         (сертифікат серія А № 005167)


Додаток № 1

 

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «Кривбастехнопром»

станом на 31.12.2012 р.

 здійснено за наступними показниками:

 

 

№ п/п

Показник

 

Формула розрахунку показника

Розрахунок показника за даними підприємства

Значення показника на підприєм-стві

Орієнтовне позитивне значення показника

 
 

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (ряд.220+ряд.230+ряд.240) Ф.1 ряд.620

1/3878

0,0003

0,20-0,25

 
 
 

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

 Ф.1 (ряд.260 + ряд.270)     

 Ф.1 (ряд 620 + ряд.630)

396/3878

0,1021

1,0-2,0

 
 

3.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1 ряд. (260-100-110-120-

130-140 ) Ф.1 ряд 620 + ряд 630

(396-131-16)

/3878

0,0642

0,7-0,8

 
 

4.

Коефіцієнт фінансової незалежності (платоспроможності)

 Ф.1 ряд. 380

 Ф.1 ряд. 640

11016/14894

0,7396

0,25-0,5

 
 

5

Коефіцієнт співвідношень-ня залучених і власних коштів

Ф.1ряд.480+ряд.620+_ряд.430

+ряд.630Ф.1 ряд. 380

3878/11016

0,3520

<1,0

 
 

6.

Чистий оборотний капітал

Ф.1 (ряд. 260 – ряд.620)

396-3878

-3482,0000

> 0

 

7.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  Ф.1 (ряд.260-ряд.620)                               Ф.1 ряд 260

(396-3878)/396

-8,7929

> 0,1

 
 

 

ТОВ «АФ Трансексім- Аудит»  ___________________                     Кодріна А.М.

                                                                           ( сертифікат серія А № 005167)